Select Language

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ข่าว แบบฟอร์มการนำส่งเงินกฐินพระราชทานประจำปี 2561 

 แบบฟอร์มรายงานใบสำคัญทดรองจ่าย/สำรองจ่าย

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)

แบบฟอร์มอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7218)

แบบฟอร์มอุดหนุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7105)

 คู่มือวิธีการเรียกข้อมูลธนาคาร ปี 2559 และปี 2560  

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินงบประมาณ 2561) 

 แบบฟอร์มการนำส่งเงินกฐินพระราชทานประจำปี 2560

เอกสารประกอบ โครงการสัมมนาเรื่อง “การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560” ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2560

 พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง และบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

กฎกระทรวง 1 กฎกระทรวง 2 กฎกระทรวง 3 กฎกระทรวง 4 กฎกระทรวง 5 กฎกระทรวง 6

กฎกระทรวง 7

หนังสือที่ กค.0405.4/ว.322 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2560

ฟอร์มรายงานผลการพิจารณาการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)จำนวน5รายการ 

วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) หน้า 1-6

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-13

วิธีเฉพาะเจาะจง หน้า 1-8

วิธีการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) หน้า 1-11

ร่างคำสั่ง "การมอบอำนาจดำเนินการด้านจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2561

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความปลอดภัยวิธีสอบราคา แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความปลอดภัยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความสะอาดวิธีสอบราคา แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความสะอาดวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

>>> ประชาสัมพันธ์ โครงการ Advancing University Financial

Management Practices in Southeast Asia / ADVANSE ผ่าน website 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

 บัญชีนวัตกรรมไทย มิถุนายน 2560 

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 คู่มือการเข้าเว็บกองคลังออนไลน์ สำหรับบริษัท/ ห้าง/ ร้าน

 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอจำหน่ายสินทรัพย์  01/03/2016

 แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย  09/03/2016

 แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป)  09/03/2559

 แบบ สงป.303(โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)


 


วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561


วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันที่ 31 ตุลาคม 2561


วันที่ 26 ตุลาคม 2561


วันที่ 24 ตุลาคม 2561


วันที่ 22 ตุลาคม 2561


วันที่ 17 ตุลาคม 2561


วันที่ 16 ตุลาคม 2561


วันที่ 11 ตุลาคม 2561


วันที่ 10 ตุลาคม 2561


วันที่ 8 ตุลาคม 2561

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

วันที่ 3 ตุลาคม 2561
วันที่ 1 ตุลาคม 2561


วันที่ 28 กันยายน 2561

1.งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ใช้พลางก่อน ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)


วันที่ 27 กันยายน 2561

1.การดำเนินการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโครงการพิเศษปี 2561

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
แบบฟอร์มรายงานขอจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ (กรณีดำเนินการโดยคณะ)

แบบฟอร์มรายงานขอจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ (กรณีดำเนินการโดยโครงการ)


วันที่ 24 กันยายน 2561

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561)

4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

5.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 18 กันยายน 2561

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ ERP ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน


วันที่ 17 กันยายน 2561

1.ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปี พ.ศ. 2561 และการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปี พ.ศ. 2562


วันที่ 14 กันยายน 2561

1.ประกาศ ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี


วันที่ 13 กันยายน 2561

1.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561


วันที่ 7 กันยายน 2561

1.กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม


วันที่ 5 กันยายน 2561

1.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 3 กันยายน 2561

1.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารในการนำฝากธนาคาร


วันที่ 31 สิงหาคม 2561

1.สรุปกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)


วันที่ 30 สิงหาคม 2561

1.ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562


วันที่ 24 สิงหาคม 2561

1.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร


วันที่ 22 สิงหาคม 2561

1.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561


วันที่ 21 สิงหาคม 2561

1.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา


วันที่ 20 สิงหาคม 2561

1.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)


วันที่ 17 สิงหาคม 2561

1.การจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( I Cash )

2.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.การกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัด

4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561


วันที่ 14 สิงหาคม 2561

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน


วันที่ 2 สิงหาคม 2561

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับรวมเล่ม กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561)

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

1.เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนการทำงานในระบบ ERP ด้วยโปรแกรม

Microsoft Dynamics AX2009 

 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/M3sfZL0i5dnPn3Vc2

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

1.การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2561

2.แนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

1.ขออนุมัติหลักการ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559-2560

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

1.การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

1.การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561)

2.ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือ

ลดค่างานตามสัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

1.แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

2.แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือ

มีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

3.สรุปแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษประเภท 2

 

 
 คลิกที่นี่ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Internet Exploer

 

 

เอกสารประกอบการเข้าอบรมโคงการทบทวนการทำงานในระบบ ERP
                                    วันที่ 23 สิงหาคม 2561

 1. เอกสารอบรมระบบบัญชีแยกประเภททั่วไป.pdf

2.เอกสารอบรมระบบธนาคาร.pdf

2.1 เอกสารอบรมระบบธนาคาร(เพิ่มเติม).pdf

3 การเรียกรายงานเจ้าหนี้เพื่อตรวจสอบ.pdf

4.การเรียกรายงานทางการเงิน-พิเศษ.pdf

5.เอกสารอบรมระบบสินทรัพย์ถาวร(โครงการพิเศษ).pdf

6.เอกสารอบรมสรุปประเด็น ปัญหา สาเหตุ วิธี1.pdf

7.หนังสือเวียน เลขที่ ว3142.pdf


 

เอกสารประกอบการเข้าอบรมโคงการทบทวนการทำงานในระบบ ERP 
                                    วันที่ 16-17 สิงหาคม 2561

 1.แจ้งรายชื่อผู้เข้าโครงการอบรมทบทวนการทำงานในระบบERPฯ 

วันที่ 16-17 ส.ค.61

 2. กำหนดการโครงการอบรมทบทวนการทำงานในระบบERPฯ 

วันที่ 16-17 ส.ค.61

3.เอกสารอบรมสรุปประเด็น ปัญหา สาเหตุ วิธี-1.pdf

4.เอกสารอบรมสรุปประเด็น ปัญหา สาเหตุ วิธี-2.pdf

5.เอกสารอบรมระบบธนาคาร.pdf

6.เอกสารอบรมระบบสินทรัพย์ถาวร.pdf
center

 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 และเสนอแนวทาง ข้อเสนอแนะ การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561(ศธ.0513.10105/1924)

การปิดประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การประกาศนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 ศธ 0513.10105/0530 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงแบบประเมินเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง"

 แบบฟอร์ม หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง แก้ไขวันที่ 9 มีค 61

 ศธ 0513.10105/0591 เรื่อง ขออนุมัติปรับปรุงขั้นตอนหรือแนวทางการปฏิบัติในการจัดการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และแต่งตั้งคณะทำงานรับเรื่องร้องเรียน"

 แบบฟอร์ม กระบวนการจัดการเรื่องร้องเรียน/ร้องทุกข์

 ศธ 0513.10105/0531 เรื่อง ขออนุมัติแนวทางป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา"

 แบบฟอร์ม แบบรับรองการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา แก้ไขวันที่ 9 มีค 61

 ศธ 0513.10105/0800 เรื่อง การกำหนดกลไก การกำกับติดตามแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป้นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา"

  แบบฟอร์ม กระบวนการกำกับติดตามแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

 

 


 

 
การจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 

ไม่มีข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานระบบ ERP

 

 วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

1. แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ 

และการเปลี่ยนแปลงวันที่ในการลงรายการบัญชี

เพื่อการบันทึกบัญชี ปี 2555- ปี2559

วันที่ 28 เมษายน 2560

1.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

แบบฟอร์ม "ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ ERP ณ 31 มีนาคม 2560 

วันที่ 10 เมษายน 2560

1.ขอเชิญประชุมเรื่อง"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557และปี2558ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559" 
 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

วันที่ 23 มีนาคม 2560

1.ขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร 

ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

1.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตศรีราชา)

2.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)สำนักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร)

6.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)สำนักงานวิทยาเขต

กำแพงแสน

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตกำแพงแสน)

 

ข้อมูลเพิ่มเติม...

Who's Online

ขณะนี้มี 23 บุคคลทั่วไปออนไลน์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) -

จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ)ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 238 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 238 เครื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 6 เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 6 เดือนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 65 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 65 เครื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 บริการวิทยาการ จำนวน 106 เครื่อง -

ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 บริการวิทยาการ จำนวน 106 เครื่องจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 1 -

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 1จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ -

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจซื้อถังหมักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อถังหมักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสนซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดจ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ จำนวน ๑ รายการซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (๖ ล้อ) จำนวน ๑ คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมพาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมพาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๗(ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) -

จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๗(ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ)ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งในห้องพักอาศัยบุคลากร ๒ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๕ รายการ -

ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งในห้องพักอาศัยบุคลากร ๒ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๕ รายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๔ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๔ รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๙๖ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๙๖ รายการซื้อครุภัณฑ์รถสวัสดิการ(รถไบโอดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน ๑๓ คัน -

ซื้อครุภัณฑ์รถสวัสดิการ(รถไบโอดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน ๑๓ คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ ๑ รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๔ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๔ ชุดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ จำนวน ๕๙ เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ จำนวน ๕๙ เครื่องจ้างเหมาปรับปรุงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ PHASE ๑ -

จ้างเหมาปรับปรุงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ PHASE ๑จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการจ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย จำนวน ๑ รายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุงฯ -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุงฯจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน) -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม จำนวน ๑ รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง(๖ ล้อ)เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง(๖ ล้อ)เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คันจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด(อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลปการ)ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด(อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลปการ)ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอ -

ซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ (ครั้งที่ ๒) -

ซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ (ครั้งที่ ๒)จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๒) -

จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๒)จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๑) -

จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๑)จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ห้อง -

จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ห้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒๓ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒๓ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือนเช่าเครื่อง Notebook จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือน -

เช่าเครื่อง Notebook จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ๑๐ เดือน -

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ๑๐ เดือนจ้างเหมาอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -

จ้างเหมาอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิต,อาคารหอพักนิสิต,อาคารคอมพิวเตอร์,อาคารสถานพยาบาล ฯ -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตจำนวน ๑ อาคาร อาคารหอพักนิสิตจำนวน ๒๖ อาคาร อาคารคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ อาคาร อาคารสถานพยาบาลจำนวน ๒ อาคารจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างปรับปรุงอาคาร ๑,๒ และ๓ คณะบริหารธุรกิจ -

จ้างปรับปรุงอาคาร ๑,๒ และ๓ คณะบริหารธุรกิจซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ งาน -

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการจ้างเหมาปรับปรุงชั้นที่ ๑ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างเหมาปรับปรุงชั้นที่ ๑ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งในห้องพักอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ -

ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งในห้องพักอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒จ้างเหมาก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม มก.(ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) -

จ้างเหมาก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม มก.(ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี และนวัตกรรมเทคโลยี ๑ รายการ(ครั้งที่๕) -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโลยี ๑ รายการ(ครั้งที่๕)จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติการ NMR ชั้น ๒-๕ ดาดฟ้า -

จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติการ NMR ชั้น ๒-๕ ดาดฟ้าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลองจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตตึก ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตตึก ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คันจ้างปรับปรุงคูน้ำหลังอาคารคอมพิวเตอร์และหลังอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. -

จ้างปรับปรุงคูน้ำหลังอาคารคอมพิวเตอร์และหลังอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชียซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส(Interactive Board)จำนวน ๒๔ เครื่อง -

ซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส(Interactive Board)จำนวน ๒๔ เครื่องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาปรับปรงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส ๒ -

จ้างเหมาปรับปรงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส ๒ซื้อครุภัณฑ์โสตทัสนูปกรณ์เพื่อใช้ในราชการการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาจำนวน ๑ โครงการ -

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัสนูปกรณ์เพื่อใช้ในราชการการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาจำนวน ๑ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงละคร สำนั