Select Language

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

ข่าว

 ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 


คลิกที่นี่ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์


>>> ประชาสัมพันธ์ โครงการ Advancing University Financial

Management Practices in Southeast Asia / ADVANSE ผ่าน website 

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

 คู่มือการเข้าเว็บกองคลังออนไลน์ สำหรับบริษัท/ ห้าง/ ร้าน

 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอจำหน่ายสินทรัพย์ excel 01/03/2016

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)

 แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย  09/03/2016

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป)  09/03/2559

 แบบ สงป.303(โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)


 วันที่ 25 เมษายน 2560

1. แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ เพื่อการบันทึก ปี 2555-ปี2559


วันที่ 19 เมษายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน


วันที่ 18 เมษายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน


วันที่ 11 เมษายน 2560

1.การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ


วันที่ 10 เมษายน 2560

1.การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ของบริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เป็น บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

2.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่


3.กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)


4.ขอเชิญประชุมเรื่อง"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557และปี2558ที่ผ่านการตรวจสอบ

จากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559" 
 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่


5.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน


วันที่ 05 เมษายน 2560

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปุ
คลิกที่นี่ลงทะเบียนอบรมออนไลน์ โดยใช้โปรแกรม Internet Exploer

ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

 เอกสารประกอบการประชุมสัมมนาการปรับปรุงระบบงานการเงินและกำกับติดตามการทำงานในระบบ ERP 

หัวข่้อ  การควบคุมภายในด้านการเงิน-การคลัง สำหรับผู้บริหาร โดย รศ.ดร.ศศิวิมล มีอำพล

หัวข่้อ  ข้อควรรู้ในการจัดทำเอกสารทางด้านการเงินการคลัง โดย นางวลีรัตน์  กาญจนปกรณ์ชัย

หัวข่้อ  ปัญหาที่พบในระบบERP และแนวทาง โดย นางสรัญญา  โชติพัฒน์


 

 

 


 
การจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ

 

ไม่มีข้อมูล

คู่มือการปฏิบัติงานระบบ ERP

 

วันที่ 10 เมษายน 2560

1.ขอเชิญประชุมเรื่อง"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557และปี2558ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559" 
 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

วันที่ 23 มีนาคม 2560

1.ขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร 

ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

1.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒) สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตศรีราชา)

2.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)สำนักงานวิทยาเขต

เฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร)

6.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)สำนักงานวิทยาเขต

กำแพงแสน

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตกำแพงแสน)


วันที่ 19 ธันวาคม 2559

1.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร 

ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่

ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร 30 กันยายน 2559

(เพิ่มเติม)

เอกสารประกอบการประชุมชี้แจงเรื่อง

"แนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน

โครงการพัฒนาวิชาการ วิทยาเขตบางเขน 

แก้ไข ณ วันที่ 26 ตุลาคม 2559 

 วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

1.แจ้งการเปิดสมุด ADJ เพื่อการบันทึกบัญชี

 ปี2555+ปี2559 ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ

1.สรุปยอดธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวันในระบบ ERP ณ 30/09/2016 (ข้อมูล ณ 07/11/2016)

2.สรุปยอดธนาคารเงินฝากประจำในระบบ ERP 

ณ 30/09/2016(ข้อมูล ณ 07/11/2016)

1.ที่ ศธ. 0513.10105/ว.1424

ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารและ

เงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

>>>แบบฟอร์มสถานะการใช้งานบัญชีเงินฝากธนาคาร<<<

2. ที่ ศธ.0513.10105/ว.1425

ขอให้ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อส่ง สตง.

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

>>>ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร

30กันยายน 2558<<<

ติดตามเอกสารในการจัดทำงบการเงินโครงการพิเศษ เพื่อการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการประชุมสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 บัญชีข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่ายหลัก ของโครงการ

 รายการเอกสารที่ผู้สอบต้องการ

 ด่วนที่สุด ขอเชิญประชุมเรื่อง "การบันทึก

บัญชี ปี ๒๕๕๕- ปี ๒๕๕๘ เพื่อปิดรอบระยะเวลา

บัญชี

เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลด

ได้ที่นี่

การปรับปรุงรายการบัญชี

  เอกสารชุด 1 การบันทึกรายการปรับปรุง

บัญชีลูกหนี้เงินยืม

  เอกสารชุด 2 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล

ย้อนหลัง - JV (สมุดรายวัน)

  เอกสารชุด 3-1 ปรับปรุงใบลูกหนี้รายการ

เดินสะพัด

 เอกสารชุด 3-2 ปรับปรุงเจ้าหนี้ ระหว่างกัน

 เอกสารชุด 4 ขั้นตอนการปรับปรุงข้อมูล

ย้อนหลัง - FP (ค่าเสื่อมราคา)


 แบบสำรวจผลการดำเนินงานใน

ระบบ ERP สำหรับปีงบประมาณ2555-2557

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย 09/03/2559

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป) 09/03/2559

 แบบฟอร์มจัดเตรียมเอกสารเพื่อ

การตรวจสอบบัญชี สำหรับโครงการพิเศษ

 คู่มือการสร้างภาษี ณ ที่จ่าย 

 การนำส่งภาษีปีภาษี2557 

 รหัสแผนงานเงินรายได้ ปี 2557

                                                               

ข้อมูลเพิ่มเติม...

Who's Online

ขณะนี้มี 9 บุคคลทั่วไปออนไลน์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) -

จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ)ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 238 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 238 เครื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 6 เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 6 เดือนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 65 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 65 เครื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 บริการวิทยาการ จำนวน 106 เครื่อง -

ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 บริการวิทยาการ จำนวน 106 เครื่องจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 1 -

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 1จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ -

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจซื้อถังหมักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อถังหมักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสนซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดจ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ จำนวน ๑ รายการซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (๖ ล้อ) จำนวน ๑ คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมพาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมพาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๗(ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) -

จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๗(ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ)ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งในห้องพักอาศัยบุคลากร ๒ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๕ รายการ -

ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งในห้องพักอาศัยบุคลากร ๒ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๕ รายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๔ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๔ รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๙๖ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๙๖ รายการซื้อครุภัณฑ์รถสวัสดิการ(รถไบโอดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน ๑๓ คัน -

ซื้อครุภัณฑ์รถสวัสดิการ(รถไบโอดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน ๑๓ คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ ๑ รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๔ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๔ ชุดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ จำนวน ๕๙ เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ จำนวน ๕๙ เครื่องจ้างเหมาปรับปรุงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ PHASE ๑ -

จ้างเหมาปรับปรุงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ PHASE ๑จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการจ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย จำนวน ๑ รายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุงฯ -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุงฯจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน) -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม จำนวน ๑ รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง(๖ ล้อ)เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง(๖ ล้อ)เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คันจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด(อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลปการ)ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด(อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลปการ)ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอ -

ซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ (ครั้งที่ ๒) -

ซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ (ครั้งที่ ๒)จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๒) -

จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๒)จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๑) -

จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๑)จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ห้อง -

จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ห้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒๓ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒๓ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือนเช่าเครื่อง Notebook จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือน -

เช่าเครื่อง Notebook จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ๑๐ เดือน -

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ๑๐ เดือนจ้างเหมาอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -

จ้างเหมาอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิต,อาคารหอพักนิสิต,อาคารคอมพิวเตอร์,อาคารสถานพยาบาล ฯ -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตจำนวน ๑ อาคาร อาคารหอพักนิสิตจำนวน ๒๖ อาคาร อาคารคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ อาคาร อาคารสถานพยาบาลจำนวน ๒ อาคารจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างปรับปรุงอาคาร ๑,๒ และ๓ คณะบริหารธุรกิจ -

จ้างปรับปรุงอาคาร ๑,๒ และ๓ คณะบริหารธุรกิจซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ งาน -

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการจ้างเหมาปรับปรุงชั้นที่ ๑ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างเหมาปรับปรุงชั้นที่ ๑ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งในห้องพักอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ -

ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งในห้องพักอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒จ้างเหมาก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม มก.(ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) -

จ้างเหมาก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม มก.(ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี และนวัตกรรมเทคโลยี ๑ รายการ(ครั้งที่๕) -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโลยี ๑ รายการ(ครั้งที่๕)จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติการ NMR ชั้น ๒-๕ ดาดฟ้า -

จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติการ NMR ชั้น ๒-๕ ดาดฟ้าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลองจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตตึก ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตตึก ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คันจ้างปรับปรุงคูน้ำหลังอาคารคอมพิวเตอร์และหลังอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. -

จ้างปรับปรุงคูน้ำหลังอาคารคอมพิวเตอร์และหลังอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชียซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส(Interactive Board)จำนวน ๒๔ เครื่อง -

ซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส(Interactive Board)จำนวน ๒๔ เครื่องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาปรับปรงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส ๒ -

จ้างเหมาปรับปรงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส ๒ซื้อครุภัณฑ์โสตทัสนูปกรณ์เพื่อใช้ในราชการการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาจำนวน ๑ โครงการ -

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัสนูปกรณ์เพื่อใช้ในราชการการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาจำนวน ๑ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร PHASE ๑ -

จ้างเหมาปรับปรุงโรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร PHASE ๑ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน ๕๐ กล้อง -

ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน ๕๐ กล้องจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง ครั้งที่ ๒ -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง ครั้งที่ ๒จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชลประทาน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชลประทานจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑ โรงเรือน -

จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑ โรงเรือนซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเตรียมสารอาคารปฏิบัติการคณะประมง -

ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเตรียมสารอาคารปฏิบัติการคณะประมงเช่ารถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ -

เช่ารถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คันซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุดซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียน จำนวน ๓ ระบบ -

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียน จำนวน ๓ ระบบซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส (Interactive Board) จำนวน ๒๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒ -

ซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส (Interactive Board) จำนวน ๒๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชียจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ๑ รายการซื้อGC MS จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อGC MS จำนวน ๑ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคูน้ำข้างกลุ่มหอพักชาย -

จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคูน้ำข้างกลุ่มหอพักชายจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย -

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น ๖ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -

จ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น ๖ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คันจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล(หลังใหม่)ของสถานพยาบาล มก. -

จ้างก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล(หลังใหม่)ของสถานพยาบาล มก.ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย ๑ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย ๑ ชุดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆภายในวิทยาเขตศรีราชา -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆภายในวิทยาเขตศรีราชาซื้อครุภัณฑ์ชุดสำรองข้อมูลสำหรับบริการเว็บ จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ชุดสำรองข้อมูลสำหรับบริการเว็บ จำนวน ๑ ชุดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ -

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๖ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๖ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑-๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต๑๒เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑-๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน จำนวน ๑ เครื่องจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ๑๐ ศูนย์เรียนรวม ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ๑๐ ศูนย์เรียนรวม ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตฯ (กำแพงแสน) -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตฯ (กำแพงแสน) ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษาและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษาและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อสวิตซ์หลัก (Core Switch) จำนวน ๑ อัน -

ซื้อสวิตซ์หลัก (Core Switch) จำนวน ๑ อันซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์งานบริการเว็บจำนวน ๑ ชุด และเบลดเซิร์ฟเวอร์งานบริการระบบสารสนเทศจำนวน ๑ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์งานบริการเว็บจำนวน ๑ ชุด และเบลดเซิร์ฟเวอร์งานบริการระบบสารสนเทศจำนวน ๑ ชุดจ้างเหมางานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น๒อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๑ งาน -

จ้างเหมางานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น๒อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๑ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ หลัง ๑.สนามฟุตซอล ๒.สนามแฮนด์บอล -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ หลัง ๑.สนามฟุตซอล ๒.สนามแฮนด์บอลจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะ เวลา ๑๒ เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ -

จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คันโครงการตู้ชุมสายโทรศัพท์แบบ Voice Over IP Solution จำนวน ๑ ระบบ -

โครงการตู้ชุมสายโทรศัพท์แบบ Voice Over IP Solution จำนวน ๑ ระบบจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้อง(ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ และ ๒) -

จ้างเหมาปรับปรุงห้อง(ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ และ ๒)ซื้อเครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน(Energy Dispersive Spectrometer:EDX) จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน(Energy Dispersive Spectrometer:EDX) จำนวน ๑ เครื่องจ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ -

จ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการซื้ออีเทอร์เน็ตสวิตซ์ จำนวน ๓ รายการ -

ซื้ออีเทอร์เน็ตสวิตซ์ จำนวน ๓ รายการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๔๕ -

จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๔๕จ้างปรับปรุงภายในอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน -

จ้างปรับปรุงภายในอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขนซื้อรถตู้ขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถตู้ขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คันจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(บาสเกตบอล) ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(บาสเกตบอล) ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหินจ้างก่อสร้างสนามเทนนิส จำนวน ๔ สนาม -

จ้างก่อสร้างสนามเทนนิส จำนวน ๔ สนามจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลศึกษา๓(แบดมินตัน) ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลศึกษา๓(แบดมินตัน) ๑ รายการซื้อกล้องCCTVพร้อมระบบและชุดอุปกรณ์บันทึกฮาร์ดดิสค์เครื่องสำรองไฟอุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดส่งสัญญาณ๒๕ชุด -

ซื้อกล้องCCTVพร้อมระบบและชุดอุปกรณ์บันทึกฮาร์ดดิสค์เครื่องสำรองไฟอุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดส่งสัญญาณ๒๕ชุดก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการ -

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่ -

จ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ -

จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่องจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ ๑ รายการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๕๐ ชุด -

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๕๐ ชุดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการจ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่(สำหรับวัดความสั่น)จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่(สำหรับวัดความสั่น)จำนวน ๑ ชุดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการนิสิตและบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕ -

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการนิสิตและบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่องจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งาน -

จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งานจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่ -

จ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่ซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องสัมมนาขนาดต่างๆ จำนวน ๑๒ ระบบ -

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องสัมมนาขนาดต่างๆ จำนวน ๑๒ ระบบซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๒ เครื่อง -

ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๒ เครื่องซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับนิสิต จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับนิสิต จำนวน ๑ หน่วยก่อสร้างถังสำรองน้ำประปาใต้ดิน -

ก่อสร้างถังสำรองน้ำประปาใต้ดินจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ วิทยาเขตกำแพงแสนซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่ (สำหรับวัดความสั่น) จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่ (สำหรับวัดความสั่น) จำนวน ๑ ชุดจ้างปรับทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าอาคารระพีสาคริก -

จ้างปรับทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าอาคารระพีสาคริกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๑ งาน -

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๑ งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถบริเวณอาคารกองกิจการนิสิต-สำนักทะเบียนและประมาลผล -

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถบริเวณอาคารกองกิจการนิสิต-สำนักทะเบียนและประมาลผลจ้างขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติม -

จ้างขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติมจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรจากประตูมาลัยแมนถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรจากประตูมาลัยแมนถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการ ชั้น ๑ อาคารชูชาติ กำภู -

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการ ชั้น ๑ อาคารชูชาติ กำภูจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (๓D Printing) จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (๓D Printing) จำนวน ๑ ชุดซื้อระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑ ระบบ -

ซื้อระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑ ระบบจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้า อาคาร ๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -

จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้า อาคาร ๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จ้างปรับปรุงโรงอาหารกลาง ๑ -

จ้างปรับปรุงโรงอาหารกลาง ๑จ้างบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน -

จ้างบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมันจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ๑ รายการซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คันซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน -

ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชนจ้างก่อสร้างเส้นทางเท้าและเส้นทางจักรยานถนนจงรักปรีชานนท์ -

จ้างก่อสร้างเส้นทางเท้าและเส้นทางจักรยานถนนจงรักปรีชานนท์จ้างเหมางานระบบปรับอากาศและงานสีภายนอกอาคาร จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมางานระบบปรับอากาศและงานสีภายนอกอาคาร จำนวน ๑ รายการจ้างปรับปรุงถนนจักรยานเฟส ๑ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างปรับปรุงถนนจักรยานเฟส ๑ จำนวน ๑ รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่นที่ จำนวน ๓๖ เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่นที่ จำนวน ๓๖ เครื่องซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วยจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ -

จ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม ๒จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน (ครั้งที่๒) -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน (ครั้งที่๒)ซื้อครุภัณฑ์งานคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์งานคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน ๑ หน่วยจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๓) -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๓)จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๐๔๑๐ อาคารชูชาติกำภู ชั้น ๔ -

จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๐๔๑๐ อาคารชูชาติกำภู ชั้น ๔จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการโรงเรือนทดลองเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำนวน ๑ หลัง -

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการโรงเรือนทดลองเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำนวน ๑ หลังจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการอาคารป้องกันโรค จำนวน ๑ หลัง -

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการอาคารป้องกันโรค จำนวน ๑ หลังซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการจ้างเหมาต่อเติมอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาต่อเติมอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอย (ชั้นใต้หลังคาเหนือชั้น ๕) -

จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอย (ชั้นใต้หลังคาเหนือชั้น ๕)จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายที่ ๒ จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุวรรณวาจกกสิกิจซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วยจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณถึงประตูวิภาวดีรังสิต -

จ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณถึงประตูวิภาวดีรังสิตจ้างปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านทิศตะวันตก -

จ้างปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านทิศตะวันตกซื้อคอมพิวเตอร์แม่เครือข่าย Enterprise จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อคอมพิวเตอร์แม่เครือข่าย Enterprise จำนวน ๑ ระบบจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน๑,๒ อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน๑,๒ อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวบา 12 เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล -

จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท -

จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน ๑ งาน -

จ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน ๑ งานจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖ -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกิจการนิสิต จำนวน ๑ อาคาร , อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๒๖ อาคาร , อาคารคอ -

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกิจการนิสิต จำนวน ๑ อาคาร , อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๒๖ อาคาร , อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน ๓ อาคาร , อาคารสถานพยาบาล จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างปรับปรุงระบบน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง -

จ้างปรับปรุงระบบน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลองจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕ -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระะยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระะยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณในโครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักหอส -

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณในโครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด จำนวน ๒ รายการจ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 -

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558)ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) -

ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน -

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้างานบำรุงรักษาสนามฯ ถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม -

จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้างานบำรุงรักษาสนามฯ ถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐมซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน ๓ รายการซื้อระบบภาพประจำอาคาร จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อระบบภาพประจำอาคาร จำนวน ๑ ระบบจ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดวัน -

จ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนซื้อเครื่องอัลตราไฮลิคควิดโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่องอัลตราไฮลิคควิดโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่องซื้อเครื่อววิเคราะห์รูปร่างลักษณะของเส้นใย ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่อววิเคราะห์รูปร่างลักษณะของเส้นใย ๑ เครื่องจ้างเหมางานระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมางานระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง จำนวน ๑ รายการซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ จำนวน ๑ เครื่องซื้อชุดวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของยีนสำหนับงานชีวโมเลกุล ๑ ชุด -

ซื้อชุดวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของยีนสำหนับงานชีวโมเลกุล ๑ ชุดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา แบบ Compoud microscope พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ตัว -

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา แบบ Compoud microscope พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ตัวซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช พร้อมอุปกรณ์หัววัด จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช พร้อมอุปกรณ์หัววัด จำนวน ๑ ชุดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาจัหงวัดฯ จำนวน 1 รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาจัหงวัดฯ จำนวน 1 รายการซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่อง(ครั้งที่ ๑) -

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่อง(ครั้งที่ ๑)ซื้อชุดฝึกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด -

ซื้อชุดฝึกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องปั่นเหวียวงตกตะกอน ความเร็วรอบ -

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องปั่นเหวียวงตกตะกอน ความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที จำนวน 17 เครื่อง 2.เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะหินอ่อน จำนวน 5 ชุดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่องซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตของพืชพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 3 ชุด -

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตของพืชพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 3 ชุดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบ จำนวน 4 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบ จำนวน 4 เครื่องซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงการเรืองแสงและการเปล่งแสง 1 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงการเรืองแสงและการเปล่งแสง 1 เครื่องซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน ๖ เครื่อง -

ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน ๖ เครื่องซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จำนวน 1 รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จำนวน 1 รายการซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมบนดิ -

ซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมบนดิน ๑ ชุดซื้อเครื่องแยกสารอินทรีย์อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง -

ซื้อเครื่องแยกสารอินทรีย์อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่องจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือน -

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 1 หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 1 หลังซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม จำนวน 1 เครื่องจ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน 1 งานจ้างต่อเติมและเพิ่มพื้นที่ให้บริการในห้องสมุด จำนวน 1 รายการ -

จ้างต่อเติมและเพิ่มพื้นที่ให้บริการในห้องสมุด จำนวน 1 รายการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 หลังซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมที่ม -

ซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำ จำนวน ๑ ชุดจ้างก่อสร้างหอพักนิสิต จำนวน 5 ห้อง 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต จำนวน 5 ห้อง 1 หลังซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่องจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียรู้และพัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรังภายใต้ระบบฟาร์ม จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียรู้และพัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรังภายใต้ระบบฟาร์ม จำนวน 1 หลังซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 เครื่องซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและศักยภาพการผลิตพืชในสถาพแวดล้อมบนดิน -

ซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและศักยภาพการผลิตพืชในสถาพแวดล้อมบนดิน 1 ชุด ครั้งที่ 2ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 6 เครื่อง -

ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 6 เครื่องซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ครั้งที -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษรภาคสนาม จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรภาคสนาม จำนวน 1 หลังจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ 60 ปี (ส่วนที่ 1 -

จ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ 60 ปี (ส่วนที่ 1)ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่องซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา บรมราชินีนารถ -

ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา บรมราชินีนารถซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)จ้างบริษัททัวร์ -

จ้างบริษัททัวร์ซื้อเครื่องวัดการสูญเสียมวล 1 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -

ซื้อเครื่องวัดการสูญเสียมวล 1 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งานซื้อครุภัณฑ์รถขนขยะ จำนวน 1 คัน -

ซื้อครุภัณฑ์รถขนขยะ จำนวน 1 คันจ้างก่อสร้างต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 2 ของคณะมนุษยศาสตร์ -

จ้างก่อสร้างต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 2 ของคณะมนุษยศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์งานปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์งานปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. ชุดทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) จำนวน 1 ชุด 2. ชุดทดสอบแบบไม่จำกัดแรงดันด้านข้าง (Unconfined Compresion Test) จำนวน 1 ชุด 3. ชุดทดสอบการยุบอัดตัวของดิน (Consolidation Test) จำนวน 1 ชุด 4. ชุดทดสอบกำลังอัดของดิน (Triaxial Test) จำนวน 1 ชุดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรภาคสนาม จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรภาคสนาม จำนวน 1 หลังจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" -

จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม"จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ TEM คณะวิทยาศาสตร์ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ TEM คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 หลังซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรวองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทราไบรต์) -

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรวองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทราไบรต์)จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 หลังจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาระบบระบายน้ำและระบบประปาอาคารคณะมนุษยศาสตร์ -

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาระบบระบายน้ำและระบบประปาอาคารคณะมนุษยศาสตร์ซื้อระบบให้น้ำลินเนียร์พร้อมระบบสูบน้ำ 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร -

ซื้อระบบให้น้ำลินเนียร์พร้อมระบบสูบน้ำ 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตรจ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -

จ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสโมสรนิสิต -

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสโมสรนิสิตจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีและภายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง จำนวน 3 รายการ -

ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีและภายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง จำนวน 3 รายการซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ -

ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทเรไบต์) (ครั้งที่ 2)ขอสำนักบริการคอมพิวเตอร์ -

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทเรไบต์) (ครั้งที่ 2)ขอสำนักบริการคอมพิวเตอร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวั -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาค -

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559)จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ -

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือนจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเว -

จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการงรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 -

จ้างบริการงรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาคารกลาง 1, อาคาร KU Minishop ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม -

จ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาคารกลาง 1, อาคาร KU Minishop ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นส -

จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคาร -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1หลังซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนอัจฉริยภาพ Smar -

ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนอัจฉริยภาพ Smart Clasroomเลขที่ E25(ก)-2558จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอนุบาลศึกษา จำนวน ๑ หลัง -

เลขที่ E25(ก)-2558จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอนุบาลศึกษา จำนวน ๑ หลังเลขที่ E27(ก)-2558 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในคณะวนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ -

เลขที่ E27(ก)-2558 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในคณะวนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการเลขที่ E60-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เลขที่ E60-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนเลขที่ E65-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำจุดรักษาการณ์สถานที่ ,ประจำประตูเข้า-ออก และประจำ -

เลขที่ E65-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำจุดรักษาการณ์สถานที่ ,ประจำประตูเข้า-ออก และประจำสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙)เลขที่ E62-2558 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเว -

เลขที่ E62-2558 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือนเลขที่ E64-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ -

เลขที่ E64-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร , อาคารการเรียนรู้ จำนวน ๑ อาคาร , อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๓๑ อาคาร , อาคารกองกิจการนิสิต อาคารซ่อมบำรุง และอาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)เลขที่ E63-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เลขที่ E63-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)เลขที่ E66-2558 ซื้อครุภัณฑ์รายการ Access Control พร้อม CCTV จำนวน 1 ระบบ -

เลขที่ E66-2558 ซื้อครุภัณฑ์รายการ Access Control พร้อม CCTV จำนวน 1 ระบบเลขที่ E69-2558 ซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม (Hyperspectral Chenical lmaging) จำนวน ๑ รายการ -

เลขที่ E69-2558 ซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม (Hyperspectral Chenical lmaging) จำนวน ๑ รายการเลขที่ E68-2558 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแ -

เลขที่ E68-2558 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559) ครั้งที่ 2เลขที่ E67-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4, 5, 6 และ 7 -

เลขที่ E67-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4, 5, 6 และ 7เลขที่ E28(ก)-2558 จ้างปรับปรุงห้องสุขา ด้านหลังอาคารหอประชุม -

เลขที่ E28(ก)-2558 จ้างปรับปรุงห้องสุขา ด้านหลังอาคารหอประชุมเลขที่ E6-2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเว -

เลขที่ E6-2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E29(ก)-2558 จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาชั้นที่ 2 - เลขที่ E29(ก)-2558 จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาชั้นที่ 2จ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก สำนักหอสมุด กำแพงแสน เลขที่ E30(ก)/2558 -

จ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก สำนักหอสมุด กำแพงแสนจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน -

จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)E1/2559 ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 มิติ แบบอัตโนมัติสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ประมวลภาพ -

ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 มิติ แบบอัตโนมัติสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ประมวลภาพเลขที่ E2/2559 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง จำนวน 1 เครื่อง -

เลขที่ E2/2559 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง จำนวน 1 เครื่อง /span>เลขที่ E3/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์แยกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์แบบอัตโนมัติดิจิตัล จำนวน 1 ชุ -

เลขที่ E3/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์แยกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์แบบอัตโนมัติดิจิตัล จำนวน 1 ชุดซื้อเครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทร์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทร์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ7 ระยะเวลา 10 เดือน -  

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ7 ระยะเวลา 10 เดือนE5/2559ซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะสิ่งแวดล้อมของ Bio-Roof and Wall จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะสิ่งแวดล้อมของ Bio-Roof and Wall ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องเลขที่ E12/2559 ซื้อระบบเครื่องเสียงภายในห้องเรียน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนว -

เลขที่ E12/2559 ซื้อระบบเครื่องเสียงภายในห้องเรียน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)ประกาศยกเลิกE4(ก)/2559จ้างปรับปรุงร้านอาหารบริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งาน -  

จ้างปรับปรุงร้านอาหารบริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งานE1(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม -  

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมE11/2559ซื้อโต๊ะสำหรับนิสิต ขนาด 140W*60D*74H CW ขาสี BK/TOP 024 จำนวน 120 ตัว และเก้าอี้สำหรับนิสิต -  

ซื้อโต๊ะสำหรับนิสิต ขนาด 140W*60D*74H CW ขาสี BK/TOP 024 จำนวน 120 ตัว และเก้าอี้สำหรับนิสิต ลักษณะหุ้มหนังเทียมมัล้อขนาด 56W*59D*81H CW จำนวน 240 ตัวE2(ก)/2559จ้างปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -  

จ้างปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาE7/2559จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2 -  

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2E3(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร -  

จ้างปรับปรุงอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานครE9/2559 ซื้อเครื่องประเมินสภาวะทางโภชนาการและเผาผลาญพลังงานของร่างกายขณะพักและออกกำลังกาย -  

ซื้อเครื่องประเมินสภาวะทางโภชนาการและเผาผลาญพลังงานของร่างกายขณะพักและออกกำลังกาย ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมE10/2559 ซื้อชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬาบนสายพานวิ่งแบบมีแรงดึง -  

ซื้อชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬาบนสายพานวิ่งแบบมีแรงดึง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมประกาศยกเลิก E21/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ -  

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการประกาศยกเลิก E9(ก)/2559 จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน -  

จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานครE8/2559ซื้อชุดศึกษาโรงจักรต้นกำลังกังกันแก๊สขนาดเล็ก -  

ซื้อชุดศึกษาโรงจักรต้นกำลังกังกันแก๊สขนาดเล็ก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีE13/2559 ซื้อ1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 2. จักรยานแบบนั่งปั่น จำนวน 5 คัน -  

ซื้อ1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 2. จักรยานแบบนั่งปั่น จำนวน 5 คัน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานครE14/2559 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 9 เดือน -  

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 9 เดือนE16/2559ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง(HighPerformanceLiQuidChromatography:HPLC)จำนวน 1 -  

ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance LiQuid Chromatography : HPLC) จำนวน 1 ชุดE17/2559 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมคอลัมน์ จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมคอลัมน์ จำนวน 1 เครื่องE20/2559 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์จำนวน 1 เครื่องE11(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1รายการ -  

E11(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1รายการE8(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 หลัง -  

E8(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 หลังE19/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจน จำนวน 1 ชุด -  

E19/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจน จำนวน 1 ชุดE15/2559 ซื้อชุดปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด -  

E15/2559 ซื้อชุดปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดเลขที่ E10(ก)/2559 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5 พร้อมชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ชั้น -  

เลขที่ E10(ก)/2559 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5 พร้อมชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ชั้นประกาศยกเลิก E5(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1หลัง -  

ประกาศยกเลิก E5(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1หลัง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมประกาศยกเลิก E18/2559 ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุด -  

ประกาศยกเลิก E18/2559 ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุดE6(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ต.ทุ่งขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี -  

E6(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ต.ทุ่งขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 รายการE7(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 รายการ -  

E7(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต.ทุ่งขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 รายการประกาศยกเลิก E12(ก)/2559จ้างงานปรับปรุงชั้น 3,7,9,10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์ จำนวน 1 งาน -  

ประกาศยกเลิก E12(ก)/2559จ้างงานปรับปรุงชั้น 3,7,9,10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์ จำนวน 1 งานประกาศยกเลิก E22/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและปฏิบัติการฯ ด้านเทคนิคสัตวแพทย์ -  

ประกาศยกเลิก E22/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและปฏิบัติการ อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการE23/2559 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์และระบุเอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีของสารในข้าวฯ -  

E23/2559ซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์และระบุเอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีของสารในข้าว เพื่อตรวจสอบวัสดุคุณภาพข้าวสารปนเปื้อน และสารพิษจากจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวอย่างรวดเร็ว จำนวน ๑ ชุดเลขที่ E13(ก)/2559 จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุ -

เลขที่ E13(ก)/2559 จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการเลขที่ E24/2559 จ้างสำรองข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ -

เลขที่ E24/2559 จ้างสำรองข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ งานประกาศยกเลิก E25/2559ซื้ออุปกรณ์เครื่อข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ -  

ประกาศยกเลิก E25/2559ซื้ออุปกรณ์เครื่อข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบเลขที่ E14(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา จำนวน 1 หลัง -  

เลขที่ E14(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา จำนวน 1 หลังเลขที่ 15(ก)/2559 จ้างปรับปรุงชั้น 3,7,9,10,อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) -  

เลขที่ 15(ก)/2559 จ้างปรับปรุงชั้น 3,7,9,10,อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)เลขที่ 16(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) -  

เลขที่ 16(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)เลขที่E28/2559ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2 -  

เลขที่ E28/2559ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)เลขที่E26/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ -  

เลขที่ E26/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ ๒)เลขที่ E27/2559 โครงการซื้อระบบ Cloud Storage จำนวน 1 ระบบ -  

เลขที่ E27/2559โครงการซื้อระบบ Cloud Storage จำนวน 1 ระบบเลขที่ E30/2559 จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศโรมาเนีย ประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการี -  

เลขที่ E30/2559 จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศโรมาเนีย ประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการีเลขที่ E31/2559 ซื้อเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Dilatometer) จำนวน 1 เครื่อง -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E31/2559 ซื้อเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Dilatometer) จำนวน 1 เครื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนเลขที่ E32/2559 ซื้อระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม 200 ที่นั่ง -  

ประกาศยกเลิก เลขที่ E32/2559ซื้อระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม 200 ที่นั่ง ต.ทุ่งสขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 2 ระบบประกาศยกเลิก E33/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ -  

ประกาศยกเลิก เลขที่ E33/2559ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการประกาศยกเลิก E34/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศยกเลิก เลขที่ E34/2559ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E35/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E35/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E18(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการบัวและพรรณไม้น้ำหนองหาร -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E18(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการบัวและพรรณไม้น้ำหนองหารเลขที่ E17(ก)/2559 จ้างปรับปรุงร้านอาหารยริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์จำนวน 1 งาน(ครั้งที2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E17(ก)/2559 จ้างปรับปรุงร้านอาหารยริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E36/2559 ซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน ๖ ชุด -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E36/2559 ซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน ๖ ชุดเลขที่ E39/2559 ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E39/2559 ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก จำนวน 1 หน่วยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E38/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E38/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E40/2559 จ้างเพื่อจัดทำระบบเรียนรู้ข้อมูลดาวเทียมด้วยตนเองแบบออนไลน์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E40/2559 จ้างเพื่อจัดทำระบบเรียนรู้ข้อมูลดาวเทียมด้วยตนเองแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E19(ก)/2559 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอพักหลังที่ ๓ (หอพักลีลาวดี) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E19(ก)/2559 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอพักหลังที่ ๓ (หอพักลีลาวดี)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E42/2559ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 20 คน จำนวน 1 ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E42/2559ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 20 คน จำนวน 1 ชุดเลขที่ E41/2559 จ้าง"การพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน"จำนวน๑ งาน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E41/2559 จ้าง"การพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน" จำนวน ๑ งานยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E43/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 15 คน จำนวน 2 ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E43/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 15 คน จำนวน 2 ชุดเลขที่ E47/2559 ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน 70 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E47/2559 ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน 70 หน่วยเลขที่ E44/2559 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E44/2559 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 40 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 33 เครื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E51/2559 ซื้อเครื่องสับไม้ จำนวน 10 ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E51/2559 ซื้อเครื่องสับไม้ จำนวน 10 ชุดเลขที่ E46/2559 ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E46/2559 ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คันยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วย -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E48/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2,ฯ -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E48/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ ฯ -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E52/2559 ซื้อตาชั่งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E52/2559 ซื้อตาชั่งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่E57/2559 ซื้อครุภัณฑ์กลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E57/2559 ซื้อครุภัณฑ์กลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E56/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E56/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E53/2559 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E53/2559 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E60/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำประตูเข้า-ออกและจุดรักษาการณ์สถานที่ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E60/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำประตูเข้า-ออกและจุดรักษาการณ์สถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E59/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E59/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3)เลขที่ E62/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ฯ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E62/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2)เลขที่ E67/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยานและลานจอดรถจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน1ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยานและลานจอดรถจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน 1 , ประตูงามวงศ์วาน 1 , ประตูงามวงศ์วาน 3 , ประตูวิภาวดี และ ศูนย์เรียมรวม 1 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E20(ก)/2559 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E20(ก)/2559 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์เลขที่ E61/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคารระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E61/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E66/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E66/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E63/2559 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ -  

ยกเลิกประกาศสอบราคาเลขที่ E63/2559 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์เลขที่ E68/2559 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน ๑ หน่วย -  

ยกเลิกประกาศสอบราคาเลขที่ E68/2559 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน ๑ หน่วยเลขที่ E64/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ฯ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E64/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ 2)เลขที่ E73/2559 ซื้อเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine จำนวน 1 เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E73/2559 ซื้อเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine จำนวน 1 เครื่องเลขที่ E72/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E72/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E70/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E70/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือนเลขที่ E55/2559 ซื้อชุดประมวลผลข้อมูลดาวเทียม (บำรุงรักษาและเพิ่มสมรรถนะ)ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E55/2559 ซื้อชุดประมวลผลข้อมูลดาวเทียม (บำรุงรักษาและเพิ่มสมรรถนะ) และระบบบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบเลขที่ E74/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E74/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E76/2559 จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E76/2559 จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E83/2559 ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 ชุด -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E83/2559 ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 ชุดเลขที่ E71/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E71/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E81/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E81/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือนเลขที่ E78/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E78/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E79/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E79/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E69/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E69/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนเลขที่ E80/2559 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E80/2559 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E75/2559 ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์จำนวน 1ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E75/2559 ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุดยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม1, 2, 3,4ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E21(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8) ชั้นที่ 1,2 และ 7 จำนวน 1 งาน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E21(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8) ชั้นที่ 1,2 และ 7 จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E84/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E84/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E87/2559 ซื้อเครื่อง BET surface area analyzer จำนวน ๑ เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E87/2559 ซื้อเครื่อง BET surface area analyzer จำนวน ๑ เครื่องเลขที่ E77/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E77/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน ๑ ระบบเลขที่ E86/2559 ซื้อSmart Classroom จำนวน ๗ ห้อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E86/2559 ซื้อSmart Classroom จำนวน ๗ ห้องเลขที่ E82/2559 ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E82/2559 ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E85/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E85/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์เลขที่ E88/2559 ซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E88/2559 ซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E23(ก)/2559 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E23(ก)/2559 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ E22(ก)/2559 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๑ หลัง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E22(ก)/2559 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๑ หลังเลขที่ E1/2560 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E1/2560 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันเลขที่ E5/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E5/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือนเลขที่ E4/2560 ซื้อเครื่อง HPLC-UV-MS จำนวน 1 เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E4/2560 ซื้อเครื่อง HPLC-UV-MS จำนวน 1 เครื่องเลขที่ E3/2560 ซื้อเครื่อง GC-MS จำนวน ๑ เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E3/2560 ซื้อเครื่อง GC-MS จำนวน ๑ เครื่องเลขที่ E3(ก)/2560 จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E3(ก)/2560 จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลังเลขที่ E2/2560 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E2/2560 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ (ครั้งที่ 2)เลขที่ E4(ก)/2560 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E4(ก)/2560 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครเลขที่ E6/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 10 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E6/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E1(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E1(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬาเลขที่ E2(ก)/2560 จ้างปรับปรุงอาคารคณะประมง เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (อาคารเมฆบุญพราหมณ์) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E2(ก)/2560 จ้างปรับปรุงอาคารคณะประมง เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (อาคารเมฆบุญพราหมณ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครเลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E๑๑/๒๕๖๐ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๓ และอาคารกองบริหารการวิจัย ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E๑๑/๒๕๖๐ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๓ และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ๑ อาคาร รวม ๔ อาคาร ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๙๐)เลขที่ E๑๒/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖, และ ๗ ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E๑๒/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖, และ ๗ (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๙๐)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายใน ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E8/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E8/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) (ครั้งที่ 2)เลขที่ E7/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 10 เดือนฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E7/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) (ครั้งที่ 2)เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วยE12/2560 ซื้อตู้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุอาหาร 3 ชุด -

ซื้อตู้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุดE15/2560 ซื้อชุดการเรียนพื้นฐานทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน 5 ชุด -

ซื้อชุดการเรียนพื้นฐานทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน 5 ชุดE 20/2560 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และ ๔ ระยะเวลา ๙ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และ ๔ ระยะเวลา ๙ เดือนE21/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่๓) -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่๓) ระยะเวลา ๙ เดือนE22/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการฯ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ๑ อาคาร รวม ๔ อาคาร (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๙ เดือนE 13/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายใน มก. วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560 ฯ -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายใน มก. วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560 ระยะเวลา 10 เดือน (ครั้งที่ 2)E5(ก)/2560 จ้างปรับปรุงอาคารโรงละครสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร -

จ้างปรับปรุงอาคารโรงละครสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครE 16/2560 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือน -

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือนE24/2560 ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม -

ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุดE23/2560 ซือเครื่องปรับอากาศประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเลฯ -

ซื้อเครื่องปรับอากาศประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเลและวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 ชุดE19/2560 ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNAP) จำนวน 5 ชุด -

ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNAP) ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ชุดE18/2560 ซื้อชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสื่อผสม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 40 ชุด -

ซื้อชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสื่อผสม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 40 ชุดE6(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาE17/2560 ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการE26/2560 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 ชุดE14/2560 ซื้อซอฟต์แวร์พัฒนา e-Learning จำนวน 1,150 License -

ซื้อซอฟต์แวร์พัฒนา e-Learning จำนวน 1,150 LicenseE27/2560 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้งE25/2560 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ -

ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์E30/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7(ครั้งที่ 3) -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 (ครั้งที่ 3) ระยะเวลา 8 เดือนE29/2560 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารภายใน มก.วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 8 เดือน -

จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารภายใน มก.วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 8 เดือนE7(ก)/2560จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมตกแต่งภายในและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ -

จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมตกแต่งภายในและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารระพีสาคริก จำนวน 1 งานเลขที่ E34/2560จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4 - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E37/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 (ครั้งที่ 4) -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 (ครั้งที่ 4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E38/2560 ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 -

ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E12(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ส่วนงานเพิ่มเติม งานสถาปัตยกรรม งานระบบ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ส่วนงานเพิ่มเติม งานสถาปัตยกรรม งานระบบเครื่องกล จำนวน 1 งาน (ระยะที่ 2)

ราคากลาง+งวดงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)E8(ก)/2560 จ้างปรับปรุงทางเดินมีหลังคา (COVER WAY)จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงทางเดินมีหลังคา (COVER WAY)จำนวน 1 งานE9(ก)/2560 จ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออก วิทยาเขตบางเขน จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออก วิทยาเขตบางเขน จำนวน 1 งานE32/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการฯ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 1 อาคาร รวม 4 อาคาร (ครั้งที่ 3) ระยะเวลา 7 เดือนE34/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4) -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือนE33/2560 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน 1 หน่วย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา -

ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน 1 หน่วย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาE35/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือนE36/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือนE38/2560 ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุดE11(ก)/2560 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มระบบประปา และระบบดับเพลิง อาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือฯ -

จ้างก่อสร้างงานเพิ่มระบบประปา และระบบดับเพลิง อาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือวิศวกรรมทางทะเลและวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 1 รายการE10(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านพืช ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านพืช ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลังE37/2560 จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3, และ 4 (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือน -

จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3, และ 4 (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือนE13(ก)/2560 จ้างปรับปรุงห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ 3 ห้อง -

จ้างปรับปรุงห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ 3 ห้องE14(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าและวัสดุ -

จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าและวัสดุ
Get This? Newsflash Scroller PRO for Mambo 4.5.1, © 2004 webraydian.com
ลิงค์ที่น่าสนใจ