1.แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-Market)

เอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

1 เอกสารแนบ 1.1 ดาวน์โหลด
2 เอกสารแนบ 1.2 ดาวน์โหลด
3 เอกสารแนบ 1.3 ดาวน์โหลด
4 เอกสารแนบ 1.4 ดาวน์โหลด
5 เอกสารแนบ 1.5 ดาวน์โหลด
6 เอกสารแนบ 1.6 ดาวน์โหลด
7 เอกสารแนบ 1.7 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนบ 1.8 ดาวน์โหลด
9 เอกสารแนบ 1.11 ดาวน์โหลด
10 เอกสารแนบ 1.12 ดาวน์โหลด
11 เอกสารแนบ 1.13 ดาวน์โหลด
12 ข้อ 21 ดาวน์โหลด
13 ข้อ 22 ดาวน์โหลด
14 ข้อ 30 (1) ดาวน์โหลด
15 ข้อ 30 (2) ดาวน์โหลด
16 ข้อ 34 ดาวน์โหลด
17 ข้อ 35 ดาวน์โหลด
18 ข้อ 37 (1) ดาวน์โหลด
19 ข้อ 37 (2) ดาวน์โหลด
20 ข้อ 38 ดาวน์โหลด
21 ข้อ 41 ดาวน์โหลด
22 ข้อ 42 ดาวน์โหลด
23 พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11 ดาวน์โหลด
24 มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161 ดาวน์โหลด
25 มาตรา 117 ดาวน์โหลด

2.แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-Bidding)

เอกกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1

ขั้นตอนการดำเนินการวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-Bidding) (นิยาม)

ดาวน์โหลด
2 เอกสารแนบ 2.1 ดาวน์โหลด
3 เอกสารแนบ 2.2 ดาวน์โหลด
4 เอกสารแนบ 2.3 ดาวน์โหลด
5 เอกสารแนบ 2.4 ดาวน์โหลด
6 เอกสารแนบ 2.5 ดาวน์โหลด
7 เอกสารแนบ 2.6 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนบ 2.7 ดาวน์โหลด
9 เอกสารแนบ 2.8 ดาวน์โหลด
10 เอกสารแนบ 2.10 ดาวน์โหลด
11 เอกสารแนบ 2.11 ดาวน์โหลด
12 ข้อ 21 ดาวน์โหลด
13 ข้อ 22 ดาวน์โหลด
14 ข้อ 43 ดาวน์โหลด
15 ข้อ 45 ดาวน์โหลด
16 ข้อ 45 + ข้อ 46 ดาวน์โหลด
17 ข้อ 47 (1) ดาวน์โหลด
18 ข้อ 47 (2) ดาวน์โหลด
19 ข้อ 48 ดาวน์โหลด
20 ข้อ 51 ดาวน์โหลด
21 ข้อ 52 ดาวน์โหลด
22 ข้อ 54 ดาวน์โหลด
23 ข้อ 55 ดาวน์โหลด
24 ข้อ 55 (4) ดาวน์โหลด
25 ข้อ 59 ดาวน์โหลด
26 พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11 ดาวน์โหลด
27 มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161 ดาวน์โหลด
28 มาตรา 117 ดาวน์โหลด
29 ตัวอย่างแบบฟอร์มปิดประกาศ ดาวน์โหลด
30 คู่มือการซื้อเอกสาร ดาวน์โหลด
31 หลักประกันการเสนอราคา ดาวน์โหลด
32 หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใส ดาวน์โหลด
33 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด
34 แจ้งผลการพิจารณา ดาวน์โหลด
35 กรณีผู้ยื่นข้อเสนอ เสนอราคาต่ำเกินกว่าร้อยละ 15 ดาวน์โหลด
36 กรณียกเลิกการประกวดราคาแล้วดำเนินการใหม่ ดาวน์โหลด
37 แจ้งรายเดิม ดาวน์โหลด
38 กรณีวงเงินเกิน 1 ล้านบาท แจ้งสำนักงานตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากร ดาวน์โหลด
39 ตัวอย่างเอกสารแจ้งกรรมการตรวจรับพัสดุ ดาวน์โหลด
40 วิธีการอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
41 หลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด

 

3.แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีการคัดเลือก

เอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

1 เอกสารแนบ 3.1 ดาวน์โหลด
2 เอกสารแนบ 3.2 ดาวน์โหลด
3 เอกสารแนบ 3.3 ดาวน์โหลด
4 เอกสารแนบ 3.4 ดาวน์โหลด
5 เอกสารแนบ 3.5 ดาวน์โหลด
6 เอกสารแนบ 3.6 ดาวน์โหลด
7 เอกสารแนบ 3.7 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนบ 3.8 ดาวน์โหลด
9 เอกสารแนบ 3.9 (ตัวอย่าง) ดาวน์โหลด
10 ข้อ 21 ดาวน์โหลด
11 ข้อ 74 (1) ดาวน์โหลด
12 ข้อ 74 (4) - 1 ดาวน์โหลด
13 ข้อ 74 (4) - 2 ดาวน์โหลด
14 ข้อ 74 ประกอบ ข้อ 22 ดาวน์โหลด
15 ข้อ 76 ดาวน์โหลด
16 ข้อ 77 (อนุโลมข้อ 42) ดาวน์โหลด
17 พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11 ดาวน์โหลด
18 มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161 ดาวน์โหลด
19 มาตรา 117 ดาวน์โหลด
20 พรบ.ข้อมูลข่าวสาร ดาวน์โหลด
21 วิธีการอุทธรณ์ ดาวน์โหลด
22 หลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด

 

4.แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง วิธีเฉพาะเจาะจง

เอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

 

1 เอกสารแนบ 4.0 ดาวน์โหลด
2 เอกสารแนบ 4.1 ดาวน์โหลด
3 เอกสารแนบ 4.2 ดาวน์โหลด
4 เอกสารแนบ 4.3 ดาวน์โหลด
5 เอกสารแนบ 4.4 ดาวน์โหลด
6 เอกสารแนบ 4.5 ดาวน์โหลด
7 เอกสารแนบ 4.6 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนบ 4.7 ดาวน์โหลด
9 เอกสารแนบ 4.8 ดาวน์โหลด
10 ข้อ 21 ดาวน์โหลด
11 ข้อ 55 (4) ดาวน์โหลด
12 ข้อ 78 (1) (2) ดาวน์โหลด
13 ข้อ 78 ประกอบข้อ 22 ดาวน์โหลด
14 ข้อ 79 ดาวน์โหลด
15 ข้อ 81 ดาวน์โหลด
16 พรบ.มาตรา 11 + ระเบียบฯ ข้อ 11 ดาวน์โหลด
17 มาตรา 66 ดาวน์โหลด
18 มาตรา 66 และระเบียบฯ ข้อ 161 ดาวน์โหลด
19 หลักประกันสัญญา ดาวน์โหลด

5.แผนผังการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

วิธีเฉพาะเจาะจง กรณีโครงการวิจัยและพัฒนาโครงการวิชาการ

เอกสารแนบสามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

1 เอกสารแนบ 5.1 ดาวน์โหลด
2 เอกสารแนบ 5.2 ดาวน์โหลด
3 เอกสารแนบ 5.3 ดาวน์โหลด
4 เอกสารแนบ 5.4 ดาวน์โหลด
5 เอกสารแนบ 5.5 ดาวน์โหลด
6 เอกสารแนบ 5.6 ดาวน์โหลด
7 เอกสารแนบ 5.7 ดาวน์โหลด
8 เอกสารแนบ 5.8 - 5.14 ดาวน์โหลด
9 เอกสารแนบ 5.15 ดาวน์โหลด
10 เอกสารแนบ 5.16 ดาวน์โหลด
11 เอกสารแนบ 5.17 ดาวน์โหลด
12 เอกสารแนบ 5.18 ดาวน์โหลด