ที่
รหัส
หน่วยงาน
ลิงค์แบบฟอร์บันทึกข้อมูล
1

B01

คณะเกษตร http://bit.ly/2gtEoui
2

B02

คณะประมง http://bit.ly/2x1FiZp
3

B03

คณะวนศาสตร์ http://bit.ly/2wuaXRK
4

B04

คณะวิทยาศาสตร์ http://bit.ly/2x221EN
5

B05

คณะวิศวกรรมศาสตร์ http://bit.ly/2gBaiIP
6

B06

คณะศึกษาศาสตร์ http://bit.ly/2vUQ1zY
7

B07

คณะเศรษฐศาสตร์ http://bit.ly/2wwVsqB
8

B08

คณะสังคมศาสตร์ http://bit.ly/2iU2DX4
9

B09

คณะสัตวแพทยศาสตร์ http://bit.ly/2eupPWP
10

B10

คณะอุตสาหกรรมเกษตร http://bit.ly/2x1i461
11

B11

คณะมนุษยศาสตร์ http://bit.ly/2vBCp1c
12

B12

คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ http://bit.ly/2eyUtBL
13

B13

คณะบริหารธุรกิจ http://bit.ly/2vV20Oc
14

B14

คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ http://bit.ly/2xGEnuK
15

B15

คณะสิ่งแวดล้อม http://bit.ly/2wxeEEZ
16

B30

บัณฑิตวิทยาลัย http://bit.ly/2eyXnqi
17

B31

สำนักงานอธิการบดี http://bit.ly/2wxJ7Th
18

B39

สถาบันวิทยาการขั้นสูงแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://bit.ly/2gAKNHH
19

B40

สถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ http://bit.ly/2euaFAD
20

B41

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร http://bit.ly/2iSsb6F
21

B42

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตผลทางการเกษตรและ

อุตสาหกรรมเกษตร

http://bit.ly/2wxuuPE
22

B43

สถาบันวิจัยและพัฒนาแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://bit.ly/2euzPzg
23

B44

สถาบันค้นคว้าและพัฒนาระบบนิเวศเกษตร http://bit.ly/2gu2FQC
24

B51

สำนักทะเบียนและประมวลผล http://bit.ly/2iR6QdV
25

B52

สำนักบริการคอมพิวเตอร์ http://bit.ly/2eR2tv2
26

B54

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม http://bit.ly/2gtGHxs
27

B55

สำนักหอสมุด http://bit.ly/2iRZFlz
28

B61

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร http://bit.ly/2eulfHP
29

B63

ศูนย์นานาชาติสิรินธรเพื่อการวิจัยพัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี http://bit.ly/2eyYBlo
30

B76

สำนักพิมพ์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ http://bit.ly/2x1ZhY9
31

C01

คณะทรัพยากรธรรมชาติและอุตสาหกรรมเกษตร http://bit.ly/2eQPPMF
32

C02

คณะวิทยาศาสตร์และวิศวกรรมศาสตร์ http://bit.ly/2wwSXEV
33

C03

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาการจัดการ http://bit.ly/2wxsjM1
34

C04

คณะสาธารณสุขศาสตร์ http://bit.ly/2vVavsx
35

C31

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร http://bit.ly/2iS1L4V
36

C43

สถาบันวิจัยและพัฒนาวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร http://bit.ly/2wufcNk

37

C51

สำนักวิทยบริการ สกลนคร http://bit.ly/2gu9diy
38

K01

คณะเกษตรกำแพงแสน http://bit.ly/2x23Am9
39

K02

คณะประมงกำแพงแสน http://bit.ly/2gC5Ycf
40

K05

คณะวิศวกรรมศาสตร์กำแพงแสน http://bit.ly/2ez7c7M
41

K06

คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ http://bit.ly/2euE1z0
42

K09

คณะสัตวแพทยศาสตร์กำแพงแสน http://bit.ly/2eukyys
43

K16

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ http://bit.ly/2x1xlUe
44

K17

คณะวิทยาศาสตร์การกีฬา http://bit.ly/2iU4ZoS
45

K30

บัณฑิตวิทยาลัย กำแพงแสน http://bit.ly/2gzIzbG
46

K31

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน http://bit.ly/2iSEEYa
47

K43

สถาบันวิจัยและพัฒนากำแพงแสน http://bit.ly/2gzIG76
48

K54

สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน http://bit.ly/2eu3vMT
49

K55

สำนักหอสมุดกำแพงแสน http://bit.ly/2vVLDkk
50

K61

ศูนย์เทคโนโลยีชีวภาพเกษตร http://bit.ly/2iR3N5s
51

L31

สำนักงานโครงการจัดตั้งวิทยาเขตลพบุรี http://bit.ly/2eR3S4E
52

P00

โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี http://bit.ly/2xGklk7
53

S01

คณะวิทยาศาสตร์ศรีราชา http://bit.ly/2eR92xM
54

S02

คณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา http://bit.ly/2x21brQ
55

S03

คณะวิทยาการจัดการ http://bit.ly/2x1mXM8
56

S25

คณะพาณิชยนาวีนานาชาติ http://bit.ly/2guaWEy
57

S30

คณะเศรษฐศาสตร์ศรีราชา http://bit.ly/2xGASoc
58

S31

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา http://bit.ly/2xGHfYF
59

S51

สำนักวิทยบริการ ศรีราชา http://bit.ly/2vUKqd5