เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2563

 

คำชี้แจง   การรับทุนสนับสนุนการศึกษากองทุนพัฒนามก. ประจำปี2563

 

หมายเหตุ  กรณีขอทุนต่อเนื่อง ปี2 และ ปี3 
                G.P.A. ระดับปริญญา  ตรี     ผลการศึกษาตั้งแต่   2.50
                G.P.A. ระดับปริญญา  โท     ผลการศึกษาตั้งแต่   3.25
                G.P.A. ระดับปริญญา  เอก    ผลการศึกษาตั้งแต่   3.25

 

 

ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้รับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ใบสมัครขอรับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัญญารับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

สัญญาค้ำประกัน

ตัวอย่างการกรอกใบสมัครรับทุนกองทุนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์