center

ข่าวประชาสัมพันธ์"เรื่องสิทธิประโยชน์และสวัสดิการที่ได้รับหลังเกษียณอายุราชการ" 

 

>>> หลักเกณฑ์ อัตราค่าใช้จ่าย และแนวทางการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี การฝึกอบรม สัมมนา การโฆษณา ประชาสัมพันธ์ การจ้างที่ปรึกษา

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ

แบบฟอร์มการนำส่งเงินกฐินพระราชทานประจำปี 2559

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559

 คู่มือการเข้าเว็บกองคลังออนไลน์ สำหรับบริษัท/ ห้าง/ ร้าน

ข่าวประชาสัมมพันธ์ รายงานความคืบหน้าการเบิกจ่ายบำนาญข้าราชการเปลี่ยนสถานะ เป็นพนักงานมหาวิทยาลัย 

 ข่าวประชาสัมพันธ์ บำเหน็จดำรงชีพ สำหรับข้าราชการที่เข้าโครงการ Undo กบข. 

ข่าวประชาสัมพันธ์  บำเหน็จค้ำประกัน 

 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอจำหน่ายสินทรัพย์ excel 01/03/2016

รหัสงบประมาณ ปี2559 ระบบ GFMIS ค่าใช้จ่ายดำเนินงาน

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)

 แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย  09/03/2016

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป)  09/03/2559

 แบบ สงป.303(โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)

แบบฟอร์มหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ เงินประกันสังคมประจำปี 2558

 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี เดือนกันยายน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558

 รหัสงบประมาณปี พ.ศ.2559 (ข้อมูล ณ วันที่ 14 ตุลาคม 2558)

 แบบฟอร์มตรวจสอบข้อมูลธนาคารในระบบ ERP (03 กันยายน 58)

 แบบฟอร์มการนำส่งเงินกฐินพระราชทานประจำปี 2558

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ สำหรับข้าราชการ

แบบฟอร์มแสดงความประสงค์ขอกลับไปใช้สิทธิในบำเหน็จบำนาญ สำหรับผู้รับบำนาญ

 ขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดินรอบ มีนาคม 2558

รหัสงบประมาณ โครงการตามมาตรการเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจ 2558(โครงการเงินกู้)

 รายงานรายการที่กรมบัญชีกลางอนุมัติขยายกันเงินเหลื่อมปี กันยายน วันที่ 3 ตุลาคม 2557