ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ 

คลิกที่นี่ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

 

 ประชาสัมพันธ์ โครงการ Advancing University Financial

Management Practices in Southeast Asia / ADVANSE ผ่าน website ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

งบกระตุ้นเศรษฐกิจ ปี 2559

 คู่มือการเข้าเว็บกองคลังออนไลน์ สำหรับบริษัท/ ห้าง/ ร้าน

 แบบฟอร์มเอกสารประกอบการขอจำหน่ายสินทรัพย์ excel 01/03/2016

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร (แบบ7223)

แบบฟอร์มใบเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาล (แบบ7131)

 แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย  09/03/2016

แบบฟอร์มผู้จัดจำหน่าย(2รายการขึ้นไป)  09/03/2559

 แบบ สงป.303(โอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ)

 รายงานรายการ PO ที่กรมบัญชีกลาง อนุมัติขยายกันเหลื่อมปี เดือนกันยายน ณ วันที่ 28 ตุลาคม 2558