ปีงบประมาณ 2561

1.

ที่ ศธ.0513.10105/1868 ลว.7 พฤษภาคม 2561

รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง "การร้องเรียน อุทธรณ์ ผลการจัดซื้อจัดจ้าง" ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 ไตรมาส1 และ 2

ปีงบประมาณ 2560

1.

ที่ ศธ.0513.10105/1287 ลว.30 มีนาคม 2560

รายงานสรุปผลการดำเนินการร้องเรียน/อุทธรณ์การจัดซื้อจัดจ้าง

ปีงบประมาณ 2559

1.

ที่ ศธ.0513.10105/ 1681 ลว.26 กรกฎาคม 2559

รายงานผลการดำเนินงาน เรื่อง "การร้องเรียนจัดซื้อจัดจ้าง"