ที่

เลขที่

หนังสือ

ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่

รายงานการพัฒนา และปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ไตรมาส 1-3)

(ศธ.0513.10105/1618 วันที่ 30 พ.ค. 62)

1. พิเศษ

ขออนุมัติปรับโครงสร้างงานพัสดุ กองคลัง

14 ธ.ค. 61
2. 3066

เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

8 มี.ค. 62
3. 16274

เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

25 ธ.ค 62
4. 645

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 ม.ค. 62
5. 1682

การบันทึกผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ในระบบ ERP

11 ก.พ. 62
6. 2313

ขอติดตามรายงานผลการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ครั้งที่ 1

25 ก.พ. 62
7. 3097

เร่งรัดการบันทึกผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561

11 มี.ค. 62
8. 5667

เร่งรัดการบันทึกผลการตรวจสอบพัสดุประจำปี งบประมาณ พ.ศ. 2561 (ครั้งที่ 2)

14 พ.ค. 62
9. 6086

เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

23 พ.ค. 62
10. 645

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

17 ม.ค. 62
11. พิเศษ

แต่งตั้งคณะทำงานร่างคุณลักษณะเฉพาะ (TOR) ของโครงการพัฒนา

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามแผนแม่บทเทคโนโลยีสารสนเทศ มก.

ประจำปีงบประมาณ 2562

17 ม.ค. 62
12. 136

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

14 ม.ค. 62
13. 145

ขออนุมัติโครงการประชุมเรื่อง“การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและอื่น ๆ”

15 ม.ค. 62
14. 262

รายงานผลการจัดโครงการประชุมเรื่อง“การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐและอื่น ๆ” (วิทยาเขตศรีราชา)

22 ม.ค. 62
15. 376

รายงานผลการจัดโครงการประชุมเรื่อง“การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐและอื่น ๆ” (วิทยาเขตกำแพงแสน)

4 ก.พ. 62
16. 975

รายงานผลการจัดโครงการประชุมเรื่อง “การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐและอื่น ๆ”

(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร)

25 มี.ค. 62
17. 5206

รายงานผลการจัดโครงการประชุมเรื่อง"การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ”

16 พ.ย. 61
18. 5059

รายงานผลการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง"การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้อง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560”

7 พ.ย. 61
19. 1458

ขออนุมัติจัดโครงการสัมมนาเรื่องบทเรียนและข้อกังวลของนักพัสดุ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน”

14 พ.ค. 62
20. 681

การแจ้งคณะกรรมการดำเนินงานประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

โดยใช้ระบบอิเล็กทรอนิกส์ รูปแบบ QR-code

28 ก.พ. 62
21. 1434

สรุปผลการจัดโครงการ “จัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)”

13 พ.ค. 61
22. 1637

สรุปผลการจัดโครงการ “จัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 2)”

4 มิ.ย. 62
23. 1261

ขั้นตอนการควบคุมครุภัณฑ์ด้วยระบบสารสนเทศ

24 เม.ย. 62
24. พิเศษ

คู่มือการควบคุมทะเบียนสัญญา

-
26. 1266

ขออนุมัติควบคุมทะเบียนจองเลขที่ ศธ.

24 เม.ย. 62
27. 1267

ขออนุมัติควบคุมหลักประกันการเสนอราคา โดยใช้ระบบสารสนเทศ

25 เม.ย. 62
28. 1265

ขออนุมัติควบคุมสัญญาโดยใช้ระบบสารสนเทศ

24 เม.ย. 62
29. 680

ขออนุมัตินำระบบตรวจสอบครุภัณฑ์ด้วย QR-code มาใช้ควบคุมครุภัณฑ์ของกองคลัง

28 ก.พ. 62
30. 4809

ขออนุมัติจัดโครงการประชุมเรื่อง“การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ”

22 ต.ค. 61
31. 3218

ขอความอนุเคราะห์บุคลากรเป็นวิทยากรอบรม

14 พ.ย. 61
32.

128/2561

-2562

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรร่วมเสวนา โครงการเสวนาลูกค้าหน่วยงาน มก. ของร้านสหกรณ์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำกัด

6 ก.พ. 62
33. 808

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากร (คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์)

12 มี.ค. 62
34. 1172

ขออนุมัติโครงการสัมมนาการจัดการความรู้การจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (ครั้งที่ 1)

17 เม.ย. 62
35. 145

ขออนุมัติโครงการประชุมเรื่อง“การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐและอื่น ๆ”

15 ม.ค. 62
36. 4809

ขออนุมัติจัดโครงการประชุมเรื่อง“การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง

ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

การบริหารพัสดุภาครัฐ”

22 ต.ค. 61
37. 442

ขอเชิญเป็นวิทยากร (กรมแพทย์ทหารอากาศ)

22 ม.ค. 62
38. 5036

แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

5 พ.ย. 61
39. 1565

ขออนุมัติแนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

24 พ.ค. 62
40. 1745 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง 12 มิ.ย. 62