ที่

เลขที่

หนังสือ

ชื่อเรื่อง
วันที่เผยแพร่
1. 0909

รายงานผลการเชิญบุคคลอื่น (บุคคลภายนอก)

เข้ามามีส่วนร่วมในการเป็นกรรมการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

(e-bidding) ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ประจำไตรมาส 1 และ 2

18 มี.ค. 63
2. 0951

การกำหนดกลไกการกำกับติดตามแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการ

ในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

20 มี.ค. 63
3. 0916

มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

18 มี.ค. 63
4. 0919

ขออนุมัติปรับปรุงการเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่น

ตามประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรม

และความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

การเปิดเผยข้อมูลเพื่อเพิ่มศักยภาพและความเชื่อมั่นตามประกาศ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

- ประเภทงานจัดซื้อ , ประเภทงานเช่า

- ประเภทงานจัดจ้าง , ประเภทงานจ้างก่อสร้าง

18 มี.ค. 63
5. 5362 คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ 27 พ.ค. 63
6. 1769 การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 21 พ.ค. 63
7. 1767

การปลดประกาศมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

21 พ.ค. 63
8. 1768 การปิดประกาศข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 21 พ.ค. 63

รายงานการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

(ไตรมาส 1 และ 2)

(อว.6501.0204/1233 วันที่ 13 เม.ย. 63)

1. 3994

ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

30 ต.ค. 62
2. 1140

การวิเคราะห์การแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญาประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

7 พ.ย. 62
3. 1165 การพัฒนากระบวนการแก้ไขสัญญาและการบริหารสัญญา 11 พ.ย. 62
4. 1696

การวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

และเสนอแนวทางข้อเสนอแนะการพัฒนาปรับปรุง

กระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

24 ธ.ค. 62
5. 1730

การพัฒนาปรับปรุงกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

26 ธ.ค. 62
6. 1731 การจัดทำตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง 26 ธ.ค. 62
7. 1733

การจัดทำสัญญาตามแบบประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ

26 ธ.ค. 62
8. 1732 การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมงาน 26 ธ.ค. 62
9. - การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 -
9.1 003

ขออนุมัติประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2563

6 ม.ค. 63
9.2 0061

ขั้นตอนการจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

7 ม.ค. 63
9.3 43

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่อง

แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ปิดประกาศและเจ้าหน้าที่ปลดประกาศ

แผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

10 ม.ค. 63
9.4 0186

การปิดประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

16 ม.ค. 63
9.5 0842

การปลดประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

12 มี.ค. 63
10. - การเร่งรัดการติดตามการจัดส่งข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง เพื่อนำเข้าระบบ ERP -
10.1 43 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ข้อมูล อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์) 3 ม.ค. 63
10.2 834 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง 21 ม.ค. 63
10.3 0949 มาตรการเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 20 มี.ค. 63
11. 1230

สรุปการดำเนินการตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

13 เม.ย. 63
11.1 0952

ขออนุมัติโครงการสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้องครบถ้วน และหลักการค่าใช้จ่าย

21 ต.ค. 62
11.2 0953

ขออนุมัติจัดประชุมเพื่อทำการสำรวจและประเมินราคา

พร้อมควบคุมสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้องครบถ้วน

21 ต.ค. 62
11.3 3692

ขอความอนุเคราะห์ประเมินอายุและราคาของอาคาร

(คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

24 ต.ค. 62
11.4 3693

ขอความอนุเคราะห์ประเมินอายุและราคาของอาคาร

(นายกวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ (วสท.))

24 ต.ค. 62
11.5 3694

ขอความอนุเคราะห์ประเมินอายุและราคาของอาคาร

(สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน กรมธนารักษ์)

24 ต.ค. 62
11.6 1338 สรุปขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์ 22 พ.ย. 62
11.7 1545

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง

"การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)"

12 ธ.ค. 62
11.8. 1339

สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง

"การสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน"

22 พ.ย. 62
11.9 43 เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ข้อมูล อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์) 3 ม.ค. 63
11.10 0095

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "การจำแนกพัสดุตามหลักการจำแนก

ประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ"

9 ม.ค. 63
11.11 0191

ขออนุมัติโครงการประชุมเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกเรื่อง

"การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลัง

ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้อง

และติดตามการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

(วิทยาเขตทั้ง 4 วิทยาเขต)

16 ม.ค. 63
11.11.1 -

รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของงานพัสดุ)

ณ วิทยาเขตศรีราชา

2 มี.ค. 63
11.11.2 -

รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของงานพัสดุ)

ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

2 มี.ค. 63
11.11.3 -

รายงานการประชุมโครงการให้ความรู้ด้านการเงินบัญชีและพัสดุ

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้อง และนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ในส่วนของงานพัสดุ)

ณ วิทยาเขตสกลนคร

17 มี.ค. 63
11.12 0188

ขออนุมัติจัดทำโครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร"

16 ม.ค. 63
11.13 0262

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา

เพื่อป้องกันการมีส่วนได้ส่วนเสียและผลประโยชน์ทับซ้อน"

23 ม.ค. 63
11.14 106

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงาน

ตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 ม.ค. 63
11.15 212

คำสั่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะทำงานตรวจสอบ

และปรับปรุงระบบข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(เพิ่มเติม)

3 ก.พ. 63
11.16 1387

ขอเชิญประชุม (ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

3 ก.พ. 63
11.17 0599

สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

21 ก.พ. 63
11.18 พิเศษ

รายงานการประชุม วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2563

(ประชุมหน่วยงานที่ไม่ได้ส่งข้อมูลอาคารเพื่อนำเข้าระบบ ERP)

11 มี.ค. 63
11.19 -

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการ

สินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 22 มกราคม 2563

12 มี.ค. 63
11.20 -

รายงานการประชุม เรื่อง การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการ

สินทรัพย์ถาวร และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562

ในวันที่ 23 มกราคม 2563

12 มี.ค. 63
11.21 -

รายงานการประชุม วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

(การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562)

12 มี.ค. 63
11.22 -

รายงานการประชุม วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2563

(การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562)

12 มี.ค. 63
11.23 -

รายงานการประชุม วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

(การตรวจสอบยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

และข้อมูลการตรวจนับพัสดุประจำปี พ.ศ. 2562)

12 มี.ค. 63
11.24 1052

สรุปผลการประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบข้อมูลอาคาร

และครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

30 มี.ค. 63
11.25 0950

ขอแต่งตั้งผู้ตรวจสอบการประเมินราคาอาคารสิ่งปลูกสร้าง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

20 มี.ค. 63
11.26 3508

ขอเชิญประชุม (ประชุมคณะทำงานตรวจสอบและปรับปรุงระบบ

ข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

20 มี.ค. 63
11.27 3507

ขอเชิญประชุม (หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมโยธาคณะวิศวกรรมศาสตร์

เพื่อประชุมพิจารณาการประเมินอายุ และราคาอาคาร สิ่งปลูกสร้าง)

20 มี.ค. 63
11.28 -

รายงานการประชุม วันที่ 13 มีนาคม 2563 (ประชุมติดตาม

พร้อมแก้ไขปัญหาการนำข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง นำเข้าระบบ ERP)

3 เม.ย. 63
11.29 -

รายงานการประชุม วันที่ 19 มีนาคม 2563 (ประชุมติดตาม

พร้อมแก้ไขปัญหาการนำข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง นำเข้าระบบ ERP)

3 เม.ย. 63
12. -

จัดโครงการสัมมนา ประชุม เพื่อให้ความรู้ความเข้าใจแก่บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องการจัดซื้อจัดจ้าง

และระเบียบข้อบังคับที่เกี่ยวข้อง

-
12.1 1744

สรุปผลการจัดสัมมนาเรื่อง "การตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง

(ค่า K)"

27 ธ.ค. 63
12.2 0262

ขออนุมัติโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน

(Terms of Reference : TOR)

การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา"

23 ม.ค. 63
12.3 0725

สรุปผลการจัดสัมมนาเรื่อง "การจำแนกพัสดุตามหลักการจำแนกประเภท

รายจ่ายตามงบประมาณ"

4 มี.ค. 63
12.4 0191

ขออนุมัติโครงการประชุมเพื่อปฏิบัติงานเชิงรุกเรื่อง

"การปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ให้ถูกต้อง

และติดตามการตรวจสอบและปรับปรุงข้อมูลอาคารและครุภัณฑ์

ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน"

16 ม.ค. 63
12.4.1 -

รายงานการปฏิบัติการเชิงรุก ณ วิทยาเขตศรีราชา

(รายงานการจัดซื้อจัดจ้าง)

12 มี.ค. 63
12.4.2 - รายงานการประชุม ณ วิทยาเขตกำแพงแสน 2 มี.ค. 63
12.4.3 - รายงานการประชุม ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร 5-6 มี.ค. 63
12.5 0598

สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง "การแก้ไขข้อบกพร่องและการปฏิบัติให้ถูกต้อง

ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

21 ก.พ. 63
13 0695

การออกระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ เพื่อการวิจัยและพัฒนาและเพื่อการให้บริการ

ทางวิชาการ พ.ศ. 2563

3 มี.ค. 63
14. - การให้ความรู้หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -
14.1 1339

สรุปผลการจัดประชุมเรื่อง

"การสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน"

22 พ.ย. 62
14.2 0188

ขออนุมัติจัดทำโครงการ "อบรมให้ความรู้ด้านการเงิน บัญชีและพัสดุ

เพื่อการปฏิบัติงานอย่างถูกต้องและนำไปสู่งบการเงินที่ถูกต้อง

ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์"

16 ม.ค. 63
14.3 0039

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในการอบรม (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน)

ด้านการเงินและพัสดุ ณ วิทยาเขตศรีราชา

15 ม.ค. 63
14.4 181

ขอเรียนเชิญเป็นวิทยากรในกาประชุม (รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน)

ด้านการเงินและพัสด ณ วิทยาเขตกำแพงแสน

27 ม.ค. 63
14.5 769

เชิญเป็นวิทยากรในการประชุมเพื่อดำเนินการให้ถูกต้อง

ตามข้อเสนอแนะของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน

(รองอธิการบดีฝ่ายการเงิน) ณ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติจังหวัดสกลนคร

21 ก.พ. 63
14.6 1156

ขอเชิญร่วมโครงการพี่สอนน้องหัดเดิน หลักสูตร

"การปฐมนิเทศบุคลากรเข้าใหม่" รุ่นที่ 1 ปี 2562

11 พ.ย. 63