ประจำเดือนกันยายน 2559
เลขที่ ส.29/2559 ซื้อคลอรีนและสารประกอบโดยจัดซื้อ ระยะเวลา ๑๒ เดือน(เริ่มตั้งแต่ วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ ส.28/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙สิ้นสุดวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ ส.27/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารสวัสดิการ มก.โรงอาหารและห้องสุขา ระยะเวลา ๑๒เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙สิ้นสุดวันที่ ๓๐กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ ส.26/2559 จ้างเหมาบริการดูแลสวนสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ ส.25/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ ส.23/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดบริเวณอาคาร KU Avenue ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ E68/2559 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน ๑ หน่วย
เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  
เลขที่ E67/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยานและลานจอดรถจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน 1 , ประตูงามวงศ์วาน 1 , ประตูงามวงศ์วาน 3 , ประตูวิภาวดี และ ศูนย์เรียมรวม 1 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  
เลขที่ E66/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  
เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  
เลขที่ E63/2559 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์  
เลขที่ E62/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2)  
เลขที่ E61/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ E60/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำประตูเข้า-ออกและจุดรักษาการณ์สถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  

เลขที่

E59/2559

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร จำนวน ๔ รายการ (ครั้งที่ 3)  

เลขที่ E56/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

เลขที่ E54/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  

เลขที่

ี่E53/2559

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์  

เลขที่ E37/2559

ซื้อเครื่องวัดความพรุนและพื้นที่ผิว (BET Pore Size Analyzer) จำนวน 1 เครื่อง

เลขที่ E20(ก)/2559

จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์
ประจำเดือนสิงหาคม 2559

เลขที่

ส.21/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30กันยายน 2560)

เลขที่

ส.20/2559

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2560)  

เลขที่

ส.18/2559

จ้างควบคุมงานก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)  

เลขที่

่E.58/2559

ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วย  

เลขที่

่E.57/2559

ชุดซื้อครุภัณฑ์กลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 หน่วย  

เลขที่

่E.52/2559

ซื้อตาชั่งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด  

เลขที่

่E.51/2559

ซื้อเครื่องสับไม้ จำนวน 10 ชุด  

เลขที่

่E.50/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  

เลขที่

่E.49/2559

จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

เลขที่

่E.48/2559

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)  

เลขที่

่E.47/2559

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน 70 หน่วย  

เลขที่

่E.46/2559

ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า 6,000 ลิตร จำนวน 1 คัน

 

เลขที่

่E.44/2559

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 40 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 33 เครื่อง

 

เลขที่

่E.43/2559

ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 15 คน จำนวน 2 ชุด

 

ประจำเดือนกรกฎาคม 2559

เลขที่ ส.19/2559

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 หน่วย เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบที่ 1 จำนวน 4 หน่วย เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบที่2 จำนวน 3 หน่วย

 

เลขที่ E.42/2559

ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 20 คน จำนวน 1 ชุด

 

เลขที่ E.41/2559

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 11 หน่วย เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบที่ 1 จำนวน 4 หน่วย เครื่องพิมพ์ชนิดเลเซอร์แบบที่2 จำนวน 3 หน่วย

เลขที่ E.40/2559

จ้างเพื่อจัดทำระบบเรียนรู้ข้อมูลดาวเทียมด้วยตนเองแบบออนไลน์ จำนวน 1 ชุด

 

เลขที่ E.39/2559

ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียายนต์และพลังงานทางเลือก จำนวน 1 หน่วย

 

ประจำเดือนมิถุนายน 2559

เลขที่ E.38/2559

ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง

 

เลขที่ E.36/2559

ซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน 6 ชุด

 

เลขที่ E.35/2559

ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่2)