ประจำเดือนกันยายน 2559 (ต่อ)
เลขที่ E21(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8) ชั้นที่ 1,2 และ 7 จำนวน 1 งาน  

เลขที่

E55/2559

ซื้อชุดประมวลผลข้อมูลดาวเทียม (บำรุงรักษาและเพิ่มสมรรถนะ) และระบบบริหาร

จัดการข้อมูลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

 

เลขที่

E64/2559

ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งสุขลา

อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ 2)

 

เลขที่

E69/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน  

เลขท

่ E70/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
เลขที่ E72/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ E73/2559 ซื้อเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine จำนวน 1 เครื่อง  
เลขที่ E75/2559

ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์

จำนวน 1 ชุด

 
เลขที่ E77/2559

ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์

จำนวน ๑ ระบบ

 
เลขที่ E78/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

 
เลขที่ E79/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6

และ 7 ระยะเวลา ๑๒ เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ E80/2559

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

 
เลขที่ E81/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6

และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน

 
เลขที่ E84/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน  
เลขที่ E87/2559 ซื้อเครื่อง BET surface area analyzer จำนวน ๑ เครื่อง  
เลขที่ ส.9(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม ๒  
เลขที่ ส.22/2559

จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียม ลานจอดรถอาคารหอประชุม มก. ระยะเวลา ๑๒ เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.24/2559

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม มก., ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ

และอาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ระยะเวลา ๑๒ เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.30/2559

จ้างเหมาทำความสะอาดสำนักการกีฬา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี ๒๕๖๐

ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.31/2559

จ้างเหมาบริการทำสวนอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๓,๔,๕,๖ และ๗

ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.32/2559

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.33/2559 ซื้อรถบรรทุก(อีแต๋น)จำนวน ๒ คัน  
เลขที่ ส.34/2559

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารบริการเรียนรู้กองกิจการนิสิต

(เกษตรศาสตร์ไอทีสแควร์)อาคารศูนย์มัลติมิเดียและอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

ระยะเวลา๑๒เดือน(เริ่มตั้งแต่วันที่๑ตุลาคม๒๕๕๙สิ้นสุดวันที่๓๐กันยายน๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.35/2559

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด

อาคารหอพักนิสิตหญิงขจรรัตน์ อาคารหอพักนิสิตหญิงคัทลียา

อาคารตึกพักชายที่๑๓ อาคารกองกิจการนิสิตเก่าและอาคารบริการเรียนรู้

กองกิจการนิสิต(ไอทีสแควร์)อาคารศูนย์มิลติมีเดีย

อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิตระยะเวลา๑๒เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)

 
เลขที่ ส.38/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด สถานพยาบาล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)  
เลขที่ ส.39/2559 ซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง ประเภทรถยนต์กระบะ จำนวน 1 รายการ  
เลขที่ ส.40/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสวัสดิการ มก.(ครั้งที่๒)ระยะเวลา ๑๒ เดือน(เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุด วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)