ประจำเดือนพฤษภาคม 2559

เลขที่ E.33/2559

ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ

 

เลขที่ E.32/2559

ซื้อระบบเสียงและรบบภาพห้องประชุม 200 ที่นั่ง ต.ทุ่งสุขา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 2 ระบบ

 

เลขที่ E.31/2559

ซื้อเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Diatometer) จำนวน 1 เครื่อง

 

ประจำเดือนเมษายน 2559

เลขที่ E.30/2559

จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศโรมาเนีย ประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการี

 

เลขที่ E.27/2559

โครงการซื้อระบบ Cloud Storage จำนวน 1ระบบ

 

เลขที่ E.26/2559

ซื้อคุรภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาคารเรียน และห้องปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่2)

 

ประจำเดือนมีนาคม 2559

เลขที่ E.25/2559

ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ

ประจำเดือนกุมภาพันธ์ 2559

เลขที่ E.22/2559

ซื้อคุรภัณฑ์ประกอบห้องบรรยาย และห้องปฏิบัติการ

อาคารเรียน และห้องปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการ

 

ประจำเดือนธันวาคม 2558

เลขที่ E.21/2559

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ

 

เลขที่ E.14/2559

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระเวลา 9 เดือน

 

เลขที่ E.13/2559

ซื้อ 1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 2.จักรยานแบบนั่งปั่น จำนวน 5 คัน ต.ลาดยาว

อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร

 

เลขที่ E.11/2559

ซื้อโต๊ะสำหรับนิสิต ขนาด 140W*60D*74H CW ขาสี BK/TOP 024 จำนวน

120 ตัว และเก้าอี้สำหรับนิสิต ลักษณะหุ้มหนังเทียมมีล้อขนาด 56W*59D*81H CW จำนวน

240 ตัว

 

เลขที่ E.10/2559

ซื้อชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬาบนสายพานวิ่งแบบมีแรงดึง ต.กำแพงแสน

อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

เลขที่ E.09/2559

ซื้อเครื่องประเมินสภาวะทางโภชนาการและเผาผลาญพลังงานของร่างกายขณะพักและออกกำลังกาย  ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม

 

เลขที่ E.08/2559

ซื้อชุดศึกษาโรงจักรต้นกำลังกังกันแก๊วขนาดเล็ก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี

 

เลขที่ E.07/2559

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2

 

เลขที่ E.06/2559

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7

ระยะเวลา 10 เดือน

 

เลขที่ E.04/2559

ซื้อเครื่องตรวจชนิดเชื่อจุลินทร์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2558

เลขที่ E.01/2559

ซื้อกล้องจุทรรศน์ชนิดสเตอริโอ 3 มิติแบบอัตโนมัต

ิสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ประมวลภาพ จำนวน 1 ชุด

 

ประจำเดือนมกราคม 2558

เลขที่ E.20/2559

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์ จำนวน 1 เครื่อง

 

เลขที่ E.19/2559

ซื้อชุดวิเคราะห์คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจน จำนวน 1 ชุด

 

เลขที่ E.18/2559

ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุด

 

เลขที่ E.17/2559

ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมคอลัมน์ จำนวน 1 เครื่อง

 

เลขที่ E.16/2559

ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance

LiQuid Chromatography :HPLC) จำนวน 1 ชุด

 

เลขที่ E.15/2559

ซื้อชุดปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด