ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

1.จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์และเผแพร่ผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

1. บำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ระบบ ระยะเวลา

9 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

1. ซื้อลิฟท์โดยสารประจำอาคาร จำนวน 4 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

1. ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 ธันวาคม 2560

1. เครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

1.ตัดชุดฟอร์ม จำนวน 1,000 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2560

1. จัดซื้อจัดจ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและ

ระบบปรับอากาศของสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภืเษก

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

1.จัดซื้อชุดเครื่องจักรเตียมดินขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบล

ทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัด สระบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

1.จ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศ

ของสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

1จ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในสำนักงานศาลยุติธรรม จำนวน

268 หน่วย โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 พฤศจิกายน 2560

1.จัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 9 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

1.จัดซื้อชุดเครื่องจักรเตียมดินขนาดเล็ก พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเพนียด

อำเภอโคกสำโรง จังหวัด ลพบุรี จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารและสถานที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 9 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่

1 มกราคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

1.ก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 อาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

1.ก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 อาคาร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2560

1.ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย
1.1 ระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน 1 ระบบ
2.ติดตั้งระบบประชุมทางไกลและระบบ Smart Class room จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

1. ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 20 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 พฤศจิกายน 2560

1. ครุภัณฑ์ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2560

1.จัดซื้อครุภัณฑ์บรรจุดัดแปลงสภาพบรรยากาศ กำลังผลิต 10 - 20แพ็คต่อนาที ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

1. ครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

1. ชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่ พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤศจิกายน 2560

1. ครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤศจิการยน 2560

1.จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา

10 เดือน

2.จ้างรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สิน

และสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่

1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน

อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 10 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 ตุลาคม 2560

1.บริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 10 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา 10 เดือน

2.จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

1.ชุดเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข้ง(-80)

แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

2.ครุภัณฑ์เครื่องให้บำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น

(Shortwave Diathermy)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน

อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 10 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

1.บริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 ตุลาคม 2560

1.บริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน

1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน

และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 10 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 ตุลาคม 2560

1.จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

1.จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มต้นตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 ตุลาคม 2560

1. ครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นช็อคเวฟ RSWT (Shockwave Therapy)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

1. จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายใน วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2560 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2560

1. กล้องจุลทรรศน์ 2 ตาแบบใช้แสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 เครื่อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

1.ซื้อตู้ดูดควัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตู้ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

1.ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 5 เครื่อง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

1.ซื้ครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เรียกข้อมูลขึ้นมาประมวลผลและจัดอบรม จำนวน 1 ชุด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตและอาคาร

งานกิจการนิสิต ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

1. ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมเทคนิคฟลูออเรสต์

พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง จำนวน ๑ ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2560

1.ครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 5 ตุลาคม 2560

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.ครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่ (GC) จำนวน 1เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.เหมาบริการรักษาความสะอาด คณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.ซื้อเก้าอี้ จำนวน3,500ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ คณะประมง (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 29 กันยายน 2560

1.ปรับปรุงอาคารเรียนและผฏิบัติการ(ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานค

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 28 กันยายน 2560

1.งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุเทมหานคร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 25 กันยายน 2560

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  จำนวน 2,000,000.00 บาท

2. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน 2,461,000.00 บาท

3. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่แมสสเปคโทรมิเตอร์ GC-MS จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน 3,700,000.00 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 25 กันยายน 2560

1. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานคณะประมง (อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

จำนวน 2,020,800.00 บาท

2. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 (ครั้งที่ 2)

ของกองบริหารวิชาการและนิสิตสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 2,401,400.00 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 20 กันยายน 2560

1. จัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน

(Management Information System for Financial

Management MISFM)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 14 กันยายน 2560

1. จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว ZRadioes One Data) ระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 13 กันยายน 2560

1. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 11 กันยายน 2560

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่พักอาศัยบุคลากร

ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่1,2 ระยะเวลา 12 เดือน

2.จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักซอยพหลโยธิน45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน

3.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักการกีฬา

ระยะเวลา 12 เดือน

4.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา 12 เเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 11 กันยายน 2560

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเกษตร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว 7 กันยายน 2560

1. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561) จำนวน 1ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว 6 กันยายน 2560

1. ซื้อเครื่อง Actuator จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 5 กันยายน 2560

1.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 80 เครื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินงบประมาณ 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 5 กันยายน 2560

1. ซื้อเครื่อง Automatic Surface area and Pore Size Analyzer by Gas sorption จำนวน 1 ชุด
การปิดประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560