การปิดประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 5 กันยายน 2560

1. ซื้อเครื่อง Automatic Surface area and Pore Size Analyzer by Gas sorption จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 5 กันยายน 2560

1.เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 80 เครื่อง
แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินงบประมาณ 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว 6 กันยายน 2560

1. ซื้อเครื่อง Actuator จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว 7 กันยายน 2560

1. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะมนุษยศาสตร์ (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561) จำนวน 1ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 11 กันยายน 2560

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารที่พักอาศัยบุคลากร

ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่1,2 ระยะเวลา 12 เดือน

2.จ้างเหมาบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักซอยพหลโยธิน45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน

3.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด สำนักการกีฬา

ระยะเวลา 12 เดือน

4.จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารวิจัยและพัฒนา

ระยะเวลา 12 เเดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 11 กันยายน 2560

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเกษตร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 13 กันยายน 2560

1. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 14 กันยายน 2560

1. จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว ZRadioes One Data) ระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 20 กันยายน 2560

1. จัดซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน

(Management Information System for Financial

Management MISFM)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 25 กันยายน 2560

1. ครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 รายการ  จำนวน 2,000,000.00 บาท

2. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน 2,461,000.00 บาท

3. ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่แมสสเปคโทรมิเตอร์ GC-MS จำนวน 1 เครื่อง  จำนวน 3,700,000.00 บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 25 กันยายน 2560

1. ปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานคณะประมง (อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ จำนวน 2,020,800.00 บาท

2. จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 (ครั้งที่ 2) ของกองบริหารวิชาการและนิสิต สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน จำนวน 2,401,400.00 บาท 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 28 กันยายน 2560

1.งานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุเทมหานคร จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.ครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่ (GC) จำนวน 1เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.เหมาบริการรักษาความสะอาด คณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.ซื้อเก้าอี้ จำนวน3,500ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.เหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 3 ตุลาคม 2560

1.ปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการ คณะประมง (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตร์

ลว. 5 ตุลาคม 2560

1. จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการศึกษาพหุภาษา ปีงบประมาณ 2561 ระยะเวลา 10 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560

1.จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์