ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 กันยายน 2561

จ้างเหมาปรับปรุงโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้งภายในวิทยาเขตศรีราชา

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กันยายน 2561

จ้างบำรุงรักษาระบบ ERP Microsoft Dynamics AX ระยะเวลา 12 เดือน ของกองคลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

ก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา

วิทยาเขตกำแพงแสน (ระยะที่ 2) จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 กันยายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ ได้แก่ 1.ชุดปฏิบัติการทดสอบผลกระทบของสภาพอากาศ

ต่อสภาวะน่าสบาย แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร 2.ชุดทดสอบปริมาณการ

ดูดกลืนแสงของสาร แขวงลาดยาว เขตจตุจัตร กรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2561

ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 กันยายน 2561

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 81 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กันยายน 2561

จ้างงานปรับปรุงอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาประเมินปริมาณผักตบชวาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในแม่น้ำเจ้าพระยา

แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำป่าสัก (4,800 กิโลเมตร กิโลเมตรละ 600 บาท)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 สิงหาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบ พร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 สิงหาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของคณะ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 81 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 สิงหาคม 2561

ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้งเดินสายเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 สิงหาคม 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบรับเข้าศึกษา จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 สิงหาคม 2561

จ้างพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ซื้อเครื่องโฮโมจิไนเซอร์ จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3 และ 4)

คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 สิงหาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำอาคารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 2

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตร (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม สิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาคปลอดภัย คณะเกษตร ระยะเวลา12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเตรศาสตร์

(ตั้งแต่วันที่1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างก่อสร้างปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงงานระบบปรับอากาศ

และระบายอากาศ อาคาร17 ศูนย์เรียนรวม 3 (26,039,688.27 บาท)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน ๓ สายพันธุ์ -3,000,000.-บาท

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ภายในโครงการจัดตั้ง

วิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่และทรัพย์สิน ภายในโครงการ

จัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1,500 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จ้างปรับปรุงอาคารเรียน 1 ห้อง 1207 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

ซื้อรถยนต์ตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบ

ไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จัดจ้างรักษาความสะอาด คณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2561

จัดซื้อรถกวาดพื้น-ดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

จ้างเหมาบริการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร

สำนักหอสมุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 สิงหาคม 2561

ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำ -80 องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักหอสมุด อาคารหอประวัติ

จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 กรกฎาคม 2561

ซื่้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด อาคารหอประวัติและ

อาคารอนุรักษ์หอพักนิสิต (หอ 2) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่

1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี

ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 กรกฎาคม 2561

ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาด อาคารการเรียนการสอน และสำนักงาน

อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1 , อาคาร KU Mini shop ,

อาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จอ TV และกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 78

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1,2 และ

อาคาร KU Mini Shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue

ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่พักบุคลากร (หลังที่ 1,2) ซอยพหลโยธิน 45

(เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 84 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตศรีราชา

เป็นระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45

หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2

ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

จัดซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

จัดซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิด จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 25 กล้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กรกฎาคม 2561

ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยฯโรคพิษสุนัขบ้า

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ซื้อเครื่องสแกนสามมิติพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 กรกฎาคม 2561

ประกาศเปลี่ยนแปลงแผนจ้างเหมาบริการทําความสะอาดอาคารสถาบันค้นคว้า

และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) (แก้วงเงิน)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ซื้อรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อการผ่าตัดทำหมันในสัตว์เลี้ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กรกฎาคม 2561

จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

จ้างบริษัททัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนา

การเกษตรและสหกรณ์ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71 ณ ประเทศญี่ปุ่น

จำนวน 5 วัน ระหว่างวันที่ 20-24 สิงหาคม 2561

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2561

จ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 5 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและ

สิทธิประโยชน์ เป็นเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต อาคารงานกิจการนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์

และอาคารซ่อมบำรุง วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร สถานที่ ภายใต้การดูแลของกองบริการกลาง

และอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จัดจ้างจัดเก็บค่าธรรมเนียม ลานจอดรถหอประชุม มก. จำนวน 12 เดือน

(ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 วิทยาเขตกำแพงแสน

ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด วันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กรกฎาคม 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สิน ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อาคาร

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน

(ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างเหมากำจัดปลวก อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการการเรียนรู้)

อาคารศูนย์มัลติมีเดีย และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

(อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต)

จำนวน 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 – 30 กันยายน 2562) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาดูแลรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller)

อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ

พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก.,

ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ,อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร,ศาลากลางแจ้ง

และบุษบก (สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร) ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 2,3 และ 4

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 คน

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC จำนวน 42 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าการผลิตผลผลิตปศุสัตว์

พร้อมระบบสาธารณูปโภค ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

จำนวน 1 หลัง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6

และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพลอดุลยวิทย์

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 25 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานส่วนกลาง

ของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด

วันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 Lumens

จำนวน 20 ชุด จอมอเตอร์ 16:10 ขนาดไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว จำนวน 20 ชุด

และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้ง 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง โครงการการศึกษานานาชาติ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

(เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง

จำนวน 12 เดือน 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาปรับปรุงระบบสุขาภิบาลและดับเพลิง งานระบบปรับอากาศและ

ระบายอากาศ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 คน

ระยะเวลา 12 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 มิถุนายน 2561

ซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกมาตรฐานชนิดแบตเตอรรี่ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

จ้างติดตั้งชุดเสริมประสิทธิภาพระบบถังผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์

และชุดต้นแบบระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ

จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 มิถุนายน 2561

จ้างผลิตชุดถังหมักขยะ จำนวน 2 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อ Freeze Dry จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อชุดเครื่องสกัด Soxhlet extractor จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ Canopy Hood ขนาด 60x60x30 ซม.

จำนวน 5 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อ Spray Dry จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ขนาด 50 ลิตร

(Freeze Dryer Model FD-50 Liters) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี Fume Hood จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องระเหยสารขนาด 20 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อ Accelerated Solvent Extraction จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย Spray Dry จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ Canopy Hood ขนาด 80x120x30 ซม.

จำนวน 3 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อ Flash LC จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อ Microwave vacuum drier จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อ Automated Preparative HPLC จำนวน 2 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

จัดซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทรกราฟฟี่ Combi Flash EZ Prep

จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มิถุนายน 2561

ซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทรกราฟฟี่ (Simulated Moving Bed Chromatography

: SMB) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

จ้างเหมาติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 7 และชั้นที่ 11 อาคารปฏิบัติการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มิถุนายน 2561

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2561

ก่อสร้างที่ทำการสโมสรนิสิต คณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 มิถุนายน 2561

เช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ

ระยะเวลา 36 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 มิถุนายน 2561

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เช่าเครื่องหาค่าวิเคราะห์โดยประมาณแบบอัตโนมัติ (Thermogravimetric

Analysis, TGA จำนวน 1 เครือง)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 มิถุนายน 2561

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All in One PC) พร้อมซอฟต์แวร

์ จำนวน 75 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook)

จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

เช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption

Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ซื้อชุดเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 พฤษภาคม 2561

ซื้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง

จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ห้อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 พฤษภาคม 2561

ปรับปรุงอาคารเรียน อาคาร 1 ห้อง 1207 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 พฤษภาคม 2561

จัดซื้อเครื่องปรับอากาศ 96 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ ALL IN ONE จำนวน 41 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

จ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถจักรยานหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 อาคารพุทธชาด

อาคารสุพรรณิการ์ และอาคารกฤษณา จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 พฤษภาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2561

ซื้อระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 พฤษภาคม 2561

ซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 396 เครื่อง ระยะเวลา 38 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่

1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง

ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2561

จ้างตกแต่งภายใน อาคารการเรียนการสอน ชั้น 1 (อาคาร 4) คณะบริหารธุรกิจ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์ระบบคัดกรองรถบรรทุกไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยวิธีตรวจสอบ

ข้อมูลประจำตัวรถ (AVI) ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนัก กรมทางหลวง

(Automatic Vehicle Identification System for Weigh Station) จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ แขวงลาดยาว

เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 พฤษภาคม 2561

จ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารตึก 14 และ 15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร

จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤษภาคม 2561

ซื้อเครื่องมือผ่าตััดต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

จ้างบริษัททัวร์โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 7 วัน (ระหว่างวันที่

11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 30 เมษายน 2561

จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกเพาะชำ จำนวน 1 งาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 เมษายน 2561

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 เมษายน 2561

จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกเพาะชำ จำนวน 1 งาน 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 เมษายน 2561

จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 7 วัน

(ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 - 17 มิถุนายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

ซื้อชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จํานวน 1000 License

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 9 เมษายน 2561

จ้างพัฒนาโปรแกรมพร้อมจัดหาอุปกรณ์ สำหรับคลังข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้า

หนึ่งเดียว(Rabies One Data) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 เมษายน 2561

กล้องจุลศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 มีนาคม 2561

จ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และ

ป้องกันการสวมสิทธิ์ จำนวน 1 โครงการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 มีนาคม 2561

จ้างก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการสาธิตและวิจัย ตำบลกลางดง อำเภอ

ปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 มีนาคม 2561

ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้า สำหรับเจาะ ตัด และกรอกกระดูก จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 13 มีนาคม 2561

จัดทำประเมินศักยภาพงานและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย

เกษตรศาสตร์ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 มีนาคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่-จอ LED จำนวน 1 จอ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

จำนวน ๑ รายการ  เงิน ๑๗,๗๖๔,๐๕๐.๐๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เงิน ๕,๑๓๙,๐๘๑.๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ

คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เงิน ๕,๑๓๙,๐๘๑.๖๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ระบบเครื่องเสียงและภาพประจำห้องเรียน อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เงิน ๓,๕๐๑,๖๘๒.๐๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

ครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาคารศูนย์การศึกษา

อุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ เงิน ๘,๙๗๐,๒๘๖.๐๐

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 8 มีนาคม 2561

รายการจัดจ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และ

ป้องกันการสวมสิทธิ์ จำนวน 1 โครงการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 มีนาคม 2561

จ้างเหมาโครงการเพิ่มศักยภาพผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง จำนวน 5 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างลงเวปไซต์ ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศ

เพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างซ่อมแซมและทาสีอาคาร 4 โครงการการศึกษานานาชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จัดเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตังโต๊ะ (All in One PC) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 75 เครื่อง และคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 85 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่

จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 (ครั้งที่ 3)

ระยะวเลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ระบบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2561

จ้างบริษัททัวร์เพื่อนำคณะผู้บริหารและนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ Makelearn & TIIM

2018 และทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม - วันอังคารท

ี่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ซื้อชุดตรวจวัดสำหรับแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง จำนวน 7 รายการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 31 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด

จำนวน 1 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 24 มกราคม 2561

ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Laser Measurement System GPL- 3D/W จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 มกราคม 2561

จ้างปรับปรุงห้อวฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 17 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน-น้ำเย็น จำนวน 20 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วย

ของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์) เหนือจุดวิกฤต หรือภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง)

จำนวน 1 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 มกราคม 2561

ซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุด

ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

เหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขต

สุพรรณบุรี ตำบลโคกคาม อำเภอบางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสูญญากาศ จำนวน

5 เครื่อง

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 11 มกราคม 2561

ซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์

อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า

จังหวัดสุพรรณบุรี

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1. จ้างออกแบบโครงการจัดตั้งศูนย์บัญชาการเหตุการณ์

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 5 มกราคม 2561

1.จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร ๑,๒,๓

และ ๔ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2561

สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 3 มกราคม 2561

1. จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและ

สำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา

8 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2561 สิ้นสุดวันที่

30 กันยายน 2561)