ศธ.0513.10105/3127

ลว. 15 มีนาคม 2560

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561(ไตรมาสที่1)

ศธ.0513.10105/12779

ลว. 17 ตุลาคม 2561

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 2 และ 3)

 

 

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 4)

 

ศธ.0513.10105/2982

ลว. 7 มีนาคม 2562

 

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 1)

 

ศธ.0513.10105/5935

ลว. 21 พฤษภาคม 2562

  ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2562 (เงินงบประมาณแผ่นดิน) (ไตรมาสที่ 2)

นร.0722/19292

ลว. 27 กันยายน 2561

 

ขอความเห็นชอบแผนการปฏิบัติงานและแผนการใช้จ่ายงบประมาณ

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

 

ศธ.0513.10107/ว.1059

ลว. 18 มีนาคม 2562

 

ขอให้รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562 ในไตรมาส 2 (1 มกราคม 2562-31 มีนาคม 2562)

 

 

ศธ.0513.10107/14891

ลว. 27 พฤศจิกายน 2561

 

ขอส่งผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2561 ไตรมาส 4 (1 กรกฎาคม 2561-30 กันยายน 2561)