ศธ.0513.10105/1330

ลว. 30 มกราคม 2558

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558(ไตรมาสที่1)

ศธ.0513.10105/6699

ลว. 25พฤษภาคม2558

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่2)

ศธ.0513.10105/9829

ลว. 23 กรกฎาคม 2558

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่3)

 

ศธ.0513.10105/16107

ลว. 12พฤศจิกายน2558

ขอรายงานผลการปฏิบัติตามแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2558 (ไตรมาสที่4)