ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 29 พฤศจิกายน 2562

จ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

ซื้อเสื้อโปโลปกเชิร์ตสีเขียวผ้าวาร์ปปก KU เส้นตรงและดอกนนทรี จำนวน 11,000 ตัว

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 20 พฤศจิกายน 2562

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์จำนวน 10 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 19 พฤศจิกายน 2562

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) จำนวน 1 รายการ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

ซื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

ปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล โครงสร้างและงานที่เกี่ยวข้องโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 6 พฤศจิกายน 2562

จ้างตัดชุดนักกีฬา

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรม หรือห้องปฏิบัติการ และ Co-Working Space จำนวน 1 โครงการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

จ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบ

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 22 ตุลาคม 2562

จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 ตุลาคม 2562

โครงการงานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์ อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 7 ตุลาคม 2562

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

(เงินรายได้)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการกรอกแผนเงินรายได้ ประจำปี 2562

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ศธ 0513.10105/ว.4066 ลว.22 กันยายน 2560

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)