ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 26 กันยายน 2562

จ้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ และพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 1 งาน

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1- 7 (ครั้งที่ 2) จำนวน 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 23 กันยายน 2562

จ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2562

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 18 กันยายน 2562

ซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

บำรุงรักษาระบบ ERP Microsoft Dynamics AX ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 12 กันยายน 2562

ก่อสร้างกลุ่มอาคารแปรรูปและบรรจุสิน จำนวน 1 โครงการ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 10 กันยายน 2562

จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ 

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 4 กันยายน 2562

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ลงวันที่ 2 กันยายน 2562

ซื้อพระพุทธชินราช สิรินธร รุ่นเฉลิมพระเกียรติ สธ. ปี 2539 สำหรับงาน นนทรีสีทอง 62
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การจัดทำแผน / รายงานผลการปฏิบัติงานและการใช้จ่าย

งบประมาณ ประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2562

การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562

(เงินรายได้)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการกรอกแผนเงินรายได้ ประจำปี 2562

ขออนุมัติจัดทำแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดิน

ตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562)

การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีะงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

ศธ 0513.10105/ว.4066 ลว.22 กันยายน 2560

ขออนุมัติจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี งบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)