วันที่ 27 ธันวาคม 2559

1.การรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและการจ้างรักษาความปลอดภัย

วันที่ 20 ธันวาคม 2559

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 19 ธันวาคม 2559

1.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙ (เพิ่มเติม)

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร 30 กันยายน 2559 (เพิ่มเติม)

วันที่ 9 ธันวาคม 2559

1.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย/เงินประกันสังคมประจำปี 2559 วิทยาเขตบางเขน

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ "แบบฟอร์มรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย/

เงินสมทบเงินประกันสังคม"

วันที่ 7 ธันวาคม 2559

1.การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2559

วันที่ 6 ธันวาคม 2559

1. ประกาศ รายชื่อผู้ที่ได้รับทุนกองทนพัฒนามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2559

วันที่ 1 ธันวาคม 2559

1.แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ประจำปี พ.ศ.2560 ในระบบ ERP

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2559

1.แนวปฏิบัติการรับและจ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการ กรณีให้บริการระหว่าง

หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย

2.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2559

1.แจ้งการเปิดสมุด ADJ เพื่อการบันทึกบัญชี ปี2555+ปี2559

ในปีงบประมาณ พ.ศ.2560

ดาวน์โหลด เอกสารแนบ

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2559

1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2560 (เงินรายได้)

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2559

1.ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ 

ฉบับเดือนสิงหาคม ๒๕๕๙

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 11 พฤศจิกายน 2559

1. ด่วนที่สุด ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

2.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีเงินฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙

วันที่ 4 พฤศจิกายน 2559

1.แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2559

1.มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.๒๕๖๐ (อุดหนุนรัฐบาล)

2.ประกาศกองคลังเรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการเพัสดุ

วันที่ 27 ตุลาคม 2559

1. แจ้งข่าว เงินเลื่อนขั้นประจำปี 2560 ประจำเดือนตุลาคม 2559

2.รหัสผลผลิต ในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ 2560 แหล่งเงิน 1000 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 25 ตุลาคม 2559

1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกค่ายา

วันที่ 21 ตุลาคม 2559

1.มาตรฐานการบัญชี ฉบับที่ 17 เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

วันที่ 19 ตุลาคม 2559

1.ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บังคับ

2.ขอแก้ไขและเพิ่มเติมข้อมูลเอกสารเรื่อง"แนวทางปฏิบัติและขั้นตอนการรับ-จ่ายเงิน

โครงการพัฒนาวิชาการ วิทยาเขตบางเขน"

วันที่ 17 ตุลาคม 2559

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 13 ตุลาคม 2559

1.ขอแจ้งกำหนดการเปิด-ปิด ระบบ ERP เพื่อการปรับปรุงบัญชี

2.แนวปฏิบัติในการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับรายการระหว่างกัน(RELATE)

วันที่ 12 ตุลาคม 2559

1. แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

2. รหัสงบประมาณประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 10 ตุลาคม 2559

1.ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม - 31 ตุลาคม 2559

ระหว่าง 08.30-11.45น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ใบสมัคร

2.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559

3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

5.ขอแก้ไขประกาศอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 13 ค่าบริการทางทันตกรรม

และซ้อมความเข้าใจการเบิกค่าฟันเทียมและอุปกรณ์

6.ขอเชิญประชุมเรื่อง "แนวปฏิบัติและขั้นตอนการรับ-จ่ายเงินโครงการพัฒนาวิชาการบางเขน"

วันที่ 3 ตุลาคม 2559

1.หลักเกณฑ์และอัตราค่ารักษาพยาบาลกรณีการปลูกถ่ายอวัยวะจากผู้บริจาคอวัยวะที่เสียชีวิต

วันที่ 29 กันยายน 2559

1.คู่มือการเข้าเว็บกองคลังออนไลน์ สำหรับบริษัท/ ห้าง/ ร้าน

2.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2559

3.ส่งรายการเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบงบการเงิน สำหรับงวดสิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

ข้อ 1.5 ทะเบียนคุมลูกหนี้

ข้อ 1.5 ทะเบียนคุมเจ้าหนี้

ข้อ 1.6 สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ตัวอย่างแบบฟอร์มข้อ 1.6 สรุปการใช้น้ำมันเชื้อเพลิง

ข้อ 1.8 ทะเบียนคุมกรมธรรม์ประกันภัยรถยนต์/ อาคาร และทรัพย์สินอื่นๆ

วันที่ 26 กันยายน 2559

1.แนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) เพิ่มเติม

วันที่ 21 กันยายน 2559

1.ปรับปรุงรายละเอียดรายการในบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์ สำนักงบประมาณ ฉบับเดือนสิงหาคม 2559

วันที่ 13 กันยายน 2559

1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธ

ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง

สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่4) พ.ศ.2559

วันที่ 6 กันยายน 2559

1.ขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP

วันที่ 5 กันยายน 2559

1.ปฏิทินการจัดซื้อ จัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.ข้อมูลอาคาร สิ่งก่อสร้างที่ใช้งานในปัจจุบัน

วันที่ 2 กันยายน 2559

1.การใช้อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2.แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพรบ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560 มีผลใช้บ้งค้บ

3.การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบ

สำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุพ.ศ.2535และที่แก้ไขเพิ่มเติม และยกเว้นการปฏิบัติตาม

แนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market : e-market)

และด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding : e-bidding)

วันที่ 1 กันยายน 2559

1.ขอติดตามผลการจัดทำงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร

2.สรุปประเด็นและข้อยุติกรณีการตรวจสอบยอดเงินคงเหลือในบัญชีโครงการพัฒนาวิชาการ

วันที่ 17 สิงหาคม 2559

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2559

1.ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"

วันที่ 8 สิงหาคม 2559

1.ด่วนที่สุดประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบ

วันที่ 2 สิงหาคม 2559

1.แจ้งการเปิดสมุด ADJ เพื่อการบันทึกบัญชี ปี 2555-ปี 2558 เมื่อปิดรอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 27 กรกฎาคม 2559

1.การเปิดรอบระยะเวลาบัญชีปีงบประมาณ 2559 เพื่อคำนวณและบันทึกค่าเสื่อมราคา

วันที่ 25 กรกฎาคม 2559

1.การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2559 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)

2.การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายจากเงินรายได้สำนักงานอธิการบดีประจำปี 2559

3.แนวปฎิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี 2559 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนรัฐบาล)

วันที่ 14 กรกฎาคม 2559

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 13 กรกฎาคม 2559

1.ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน

2.ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก

เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

วันที่ 12 กรกฎาคม 2559

1.หลักเกณฑ์การพิจารณากำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน
วันที่ 5 กรกฎาคม 2559

1ขอเชิญประชุมเพื่อลงรายการบัญชีรายการที่ปรับปรุง เมื่อปิดรอบระยะเวลาบัญชี

วันที่ 27 มิถุนายน 2559

1.ที่ ศธ. 0513.10105/ว.1424 ขอให้ตรวจสอบข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคาร

และเงินสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย

2.ที่ ศธ. 0513.10105/ว.1425 ขอให้ตรวจสอบยอดคงเหลือบัญชีเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 30 กันยายน 2558 เพื่อส่ง สตง.

วันที่ 21 มิถุนายน 2559

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 15 มิถุนายน 2559

1.การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลประเภทผู้ป่วยในตามเกณฑ์กลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม (DRGs)

วันที่ 7 มิถุนายน 2559

1.การประกาศอัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2.การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 3 มิถุนายน 2559

1.ขอข้อมูลกองทุนของหน่วยงาน

วันที่ 2 มิถุนายน 2559

1.ขอให้ตรวจสอบข้อมูลธนาคารในระบบผู้จัดจำหน่าย

2.ขอเลขที่บัญชีธนาคารสำรองจ่าย/ทดรองจ่าย พร้อมสำเนาสมุดธนาคาร

วันที่ 1 มิถุนายน 2559

1.การปรับปรุงบัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

2.กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิะีตลาดอเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market:e-market)

3.การปรับปรุงข้อกำหนดเกี่ยวกับราคาและแหล่งวัสดุก่อสร้าง

และเพิ่มเติมหลักเกณฑ์การคำนวค่างานต้นทุนต่อหน่วยงานหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างทาง สะพาน และท่อเหลี่ยม

4.การใช้งานรหัสมาตรฐานสินค้าและบริการ UNSPSC (The United Nations Standard Products and Services Code) ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement:e-GP)

5.ติดตามเอกสารในการจัดทำงบการเงินโครงการพิเศษ เพื่อการตรวจสอบ

เอกสารประกอบการประชุม สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

บัญชีข้อมูลรายได้ ค่าใช้จ่าย หลัก ของโครงการ

รายการเอกสารที่ผู้สอบต้องการ

วันที่ 24 พฤษภาคม 2559

1.การจ่ายเงินผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์

วันที่ 18 พฤษภาคม 2559

1ขอเชิญประชุมเรื่อง "การบันทึกบัญชี ปี ๒๕๕๕- ปี ๒๕๕๘ เพื่อปิดรอบระยะเวลาบัญชี

สามารถลงทะเบียนเข้าประชุม ได้ที่นี่ http://www.person.ku.ac.th/finance/join.php

วันที่ 17 พฤษภาคม 2559

1.การเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ.2559 (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)
วันที่10 พฤษภาคม 2559

1.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมรับฟังความคิดเห็น(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

ว่าด้วยการบริหารงบประมาณและการเงิน พ.ศ.2559

สามารถลงทะเบียนเข้ารับฟังความคิดเห็น ได้ที่นี่ https://goo.gl/URw86r

2.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 4 พฤษภาคม 2559

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.ขอเชิญประชุมเรื่อง "การจัดทำงบการเงินโครงการพิเศษปี2556,ปี2557และปี2558 เพื่อการตรวจสอบ"

วันที่ 29 เมษายน 2559

1.แบบฟอร์มการเบิกเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร

วันที่ 19 เมษายน 2559

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีกรณีมีหนี้ผูกพัน

วันที่ 5 เมษายน 2559

1. ด่วนที่สุด ขอให้ส่งงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคารออมทรัพย์และกระแสรายวัน

วันที่ 31 มีนาคม 2559

1.การขยายระยะเวลากำหนดวงเงินวิธีการจัดหาพัสดุโดยยกเว้นการปฏิบัติตามระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

ว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ. 2535 และที่แก้ไขเพิ่มเติมและยกเว้นการปฏิบัติตแนวทางปฏิบัติในการจัดหาพัสดุ

ด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market) และด้วยวิธีประราคาอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Bidding: e-bidding)

วันที่ 25 มีนาคม 2559

1. ด่วนที่สุด ขอให้ส่งสำเนาบัญชีออมทรัพย์และกระแสรายวัน ณ 30 กันยายน 2558

วันที่ 21 มีนาคม 2559

1. ด่วนที่สุด การนำข้อมูลการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เงินงบประมาณแผ่นดินปี2540-2555 เข้าระบบ ERP (วิทยาเขตบางเขน)

2. ด่วนที่สุด การนำข้อมูลการตัดจำหน่ายสินทรัพย์เงินงบประมาณแผ่นดินปี2540-2555 เข้าระบบ ERP (วิทยาเขตกำแพงแสน)

3. ด่วนที่สุด การนำข้อมูลตัดจำหน่ายสินทรัพย์เงินงบประมาณแผ่นดินปี 2540-2555 เข้าระบบ ERP

วันที่ 18 มีนาคม 2559

1.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณเงินรายได้ ประจำปี พ.ศ.2558

2.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (อุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี พ.ศ.2557-2558

3.แนวทางการจัดทำใบเบิกถอนเงินรายได้ของส่วนงาน

วันที่ 15 มีนาคม 2559

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 14 มีนาคม 2559

1.การจ่ายเงินสวัสดิการ

วันที่ 10 มีนาคม 2559

1.ด่วนที่สุด แจ้งการปิดระบบ ERP ตั้งแต่ปี2554-2557

 แบบสำรวจผลการดำเนินงานในระบบ ERP สำหรับปีงบประมาณ ๒๕๕๕- ๒๕๕๗

วันที่ 9 มีนาคม 2559

1.การขอโอนเปลี่ยนแปลงงบประมาณแผ่นดิน(อุดหนุนรัฐบาล) ประจำปี พ.ศ.2559

2.การให้บริการตอบข้อหารือด้านจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์(ElectronicGovernment Procurement

: e-GP)ผ่าน Facebook :"จัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ"

วันที่ 7 มีนาคม 2559

1.การจัดทำรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้างที่เกี่ยวข้องกับค่าน้ำมันเพิ่มเติม

และการปรับปรุงรายละเอียดประกอบการถอดแบบคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

วันที่ 2 มีนาคม 2559

1.อัตราราคาต่อหน่วย

วันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2559

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.ขอแจ้งข้อผิดพลาดหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ประจำปี 2558 (พนักงานกลุ่มเดิม)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2559

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559

1.การใช้ Factor F ในการคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

2.ตัวอย่างหนังสือค้ำประกันและแนวทางปฏิบัติตามพระราชบัญญัติแก้ไขเพิ่มเติมประมวลกฎหมายแพ่ง

และพาณิชย์(ฉบับที่21)พ.ศ.2558และการใช้หนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ของธนาคารภายในประเทศ

มาใช้วางเป็นหลักประกันสัญญา

วันที่ 29 มกราคม 2559

1.ซ้อมความเข้าใจมาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2559 เพิ่มเติม

2.ประกาศกระทรวงการคลังเรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ

และผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2558
วันที่ 22 มกราคม 2559

1. ด่วนที่สุด การตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ ปีงบประมาณ 2557-2558

วันที่ 21 มกราคม 2559

1.แนวทางการพิจารณาสิ่งของที่จัดเป็นวัสดุและครุภัณฑ์ตามหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ

วันที่ 18 มกราคม 2559

1.แนวปฏิบัติอนุมัติปรับปรุงรายการบัญชีของส่วนงานในระบบ ERP

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 14 มกราคม 2559

1.ด่วนที่สุด ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 06 มกราคม 2559

1.การเสนอเรื่องการยกเว้นอากรนำเข้าวัสดุการศึกษา วิทยาศาสตร์และวัฒนะรรม

วันที่ 05 มกราคม 2559

1.ประกาศกระทรวงการคลังเรื่องกำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุม

เป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้ง สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุาร พ.ศ.2558

2.ด่วนที่สุดประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรายชื่อผู้สิทธิเข้ารับการคัดเลือก

ภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ"

และกำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์