วันที่ 18 ธันวาคม 2560

1.การรายงานข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา การให้บริการทางวิชาการและ

การจ้างที่ปรึกษา ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและ

บริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ได้

ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนาการให้บริการวิชาการและการจ้างที่ปรึกษา

ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 นี้ได้

วันที่ 12 ธันวาคม 2560

1.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย/เงินประกันสังคมประจำปี 2560 วิทยาเขตบางเขน

สามารถดาวน์โหลด แบบฟอร์มได้ที่นี่ "แบบฟอร์มรายงานสรุปภาษีหัก ณ ที่จ่าย/

เงินสมทบเงินประกันสังคม"

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 28 พฤศจิกายน 2560

1.มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2561 (อุดหนุนรัฐบาล)

วันที่ 20 พฤศจิกายน 2560

1.แนวทางปฏิบัติในการจัดทำสัญญาภายใต้พระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ 16 พฤศจิกายน 2560

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2560)

2.แนวทางการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร

กรณีบุตรของผู้มีสิทธิเปลี่ยนประเภทสถานศึกษาในระหว่างปีการศึกษา

3.กำหนดแบบประกาศและเอกสารเชิญชวนในการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์

(Electronic Market : e - market) ด้วยวิธีการประกวดราคาอิเล็คทรอนิกส์ (Electronic

Bidding : e - bidding) และวิธีสอบราคา

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2560

การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561 (เงินรายได้)

วันที่ 13 พฤศจิกายน 2560

1. การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2. คำสั่งมอบอำนาจให้อธิการบดีสถาบันอุดมศึกษาของรัฐปฏิบัติราชการแทนเลขาธิการ

คณะกรรมการการอุดมศึกษา

วันที่ 10 พฤศจิกายน 2560

1.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

วันที่ 9 พฤศจิกายน 2560

1.นโยบายและแนวปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินของการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและพัฒนา เพื่อการให้บริการทางวิชาการหรือการจ้างที่ปรึกษา

วันที่ 24 ตุลาคม 2560

1.การจัดอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม และค่าเช่าที่พัก

ของหน่วยงานของรัฐ ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม

การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549

ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าใช่จ่ายในการบริหารงานของส่วนราชการ พ.ศ. 2553

หรือระเบียบที่เกี่ยวข้องของหน่วนงานของรัฐนั้น

วันที่ 12 ตุลาคม 2560

1.การขยายเวลาเก็บรักษาเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน ประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป

2.วิธีปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนพิเศษรายเดือนให้แก่เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานในพื้นท

ี่จังหวัดชายแดนภาคใต้

3.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าตอบแทนบุคคลหรือคณะกรรมการ

4.การเก็บเงินและการขยายเวลาเก็บเงินไว้ใช้จ่ายหลังสิ้นปีของส่วนราชการที่มีสำนักงานในต่างประเทศ

5. การเปิดรอบระยะเวลาบัญชีในระบบ ERP

6.ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

7.ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา

7.ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา (เพิ่มเติม)

วันที่ 09 ตุลาคม 2560

1.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

2.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561

3. ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัยชี และตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

วันที่ 06 ตุลาคม 2560

1.บัญชีนวัตกรรมไทย

วันที่ 03 ตุลาคม 2560

1. ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี และกำหนดสอบข้อเขียน

2. ประกาศรายชื่อผูัมีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ และกำหนดสอบข้อเขียน

3. การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ.2561 (เงินงบประมาณแผ่นดิน)

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ 

 แบบฟอร์มรายงานผลปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

 แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อ/จัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2561

วันที่ 29 กันยายน 2560

4.รายงานเงินคงเหลือประจำวัน (ระดับโครงการพิเศษ)

วันที่ 26 กันยายน 2560

1.การเช่าและการจ้างเหมาบริการที่มีความจำเป็นต่อเนื่อง

วันที่ 25 กันยายน 2560

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 21 กันยายน 2560

1.ขออนุมัติเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

6.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน
7.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

8.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

9.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

10.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

11.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

12.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

13.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 13 กันยายน 2560

1.การแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพ.ศ.2560

และหัวหน้าเจ้าหน้าที่ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

พ.ศ.2560

2.ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

3.ประกาศเรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชการพัสดุ

วันที่ 11 กันยายน 2560

1.ขอเลื่อนการประชุมเรื่อง "การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่าย"

2.การกำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Market: e-market)

3.การเตรียมความพร้อมการปฏิบัติงานในช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 08 กันยายน 2560

1.ประกาศกองคลังเรื่อง"ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี"

วันที่ 05 กันยายน 2560

1.ขอเชิญประชุมเรื่อง"การตรวจสอบการใช้เงินสำรองจ่ายและเงินยืมทดรองจ่ายของคณะ/สำนัก/สถาบัน

คลิกที่นี่ ลงทะเบียนอบรมออนไลน์

วันที่ 01 กันยายน 2560

1.ประกาศกองคลัง"รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี"
กำหนดวันเวลาและสถานที่สอบสัมภาษณ์
วันที่ 7 กันยายน 2560 เวลา 09.00น. ณ ห้องประชุม6 ชั้น2
***ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นำเอกสารไปยื่นที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ 50ปี ม.เกษตร ภายในวันที่ 6กันยายน2560

2.ขอให้ส่วนงานรายงานข้อมูลกองทุนต่างๆ >>ลิงค์์แบบฟอร์มบันทึกข้อมูล<<

วันที่ 31 สิงหาคม 2560

1.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

วันที่ 30 สิงหาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 28 สิงหาคม 2560

1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี และกำหนดสอบข้อเขียน

2.ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ.2560"

วันที่ 22 สิงหาคม 2560

1.การจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและบริหารพัสดุภาครัฐ

2.ปฏิทินจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 21 สิงหาคม 2560

1.ขอแจ้งเลขที่บัญชีเงินฝากะนาคาร เงินมัดจำสัญญา และบัญชีเงินฝากธนาคาร เงินรายได้แผ่นดินใหม่

วันที่ 17 สิงหาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 16 สิงหาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 10 สิงหาคม 2560

ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ลำดับที่ 2 มารายงานตัว ตั้งแต่วันที่ 10 - 16 สิงหาคม 2560

วันที่ 9 สิงหาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 4 สิงหาคม 2560

1.แนวทางการปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2561 มีผลบังคับใช้

วันที่ 2 สิงหาคม 2560

1. การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ.2560

2. แนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ.2560

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

3. การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2560 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 31 กรกฎาคม 2560

1. บัญชีนวัตกรรมไทย

วันที่ 24 กรกฎาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

5.การจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดและจ้างเหมาบริการความปลอดภัยปีงบประมาณ พ.ศ.2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความปลอดภัยวิธีสอบราคา แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความปลอดภัยวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความสะอาดวิธีสอบราคา แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

แบบฟอร์มร่างขอบเขตของงานจ้างรักษาความสะอาดวิธีประกวดราคาด้วยวิธีการทางอิเล็กทรอนิกส์ แก้ไข ณ วันที่ 8/8/2560

 

วันที่ 14 กรกฎาคม 2560

1.แจ้งระบุปีการศึกษาที่มิติโครงการในการบันทึกรายการบัญชี

2.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินราได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 2อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตั้งแต่วันที่ 14 กรกฎาคม - 25 สิงหาคม 2560

ระหว่าง 09.00 - 12.00น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

5.การเพิกถอนการแจ้งเวียนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

6.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

7.แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ และการเปลี่ยนแปลงวันที่

ในการลงรายการบัญชี เพื่อการบันทึกบัญชี ปี 2555- ปี2559

วันที่ 3 กรกฎาคม 2560

1.ขอเชิญประชุมเกี่ยวกับการจ้างเหมาบริการและการจัดซื้อวัสดุสำนักงาน

วันที่ 29 มิถุนายน 2560

1.การรายงานข้อมูลการจ้างเหมาบริการทำความสะอาดและการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย

วันที่ 27 มิถุนายน 2560

1.เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2560

ดาวน์โหลด ใบสมัคร ได้ที่นี่

วันที่ 22 มิถุนายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การกำหนดสถาบันสุขภาพจิตเด็กและวัยรุ่นภาคใต้เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

ด่วนที่สุด ขอรายละเอียดโครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และโครงการ

จัดการฝึกอบรมให้หน่วยงานของรัฐและเอกชน ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ ที่นี่

กองคลัง จึงขอให้หน่วยงาน ดำเนินการดังต่อไปนี้

1.  ดำเนินการดาวน์โหลดไฟล์ได้ที่ www.finance.ku.ac.th หัวข้อ "หนังสือเวียน" 

2.บันทึกรายละเอียดโครงการศึกษาดูงานในประเทศและต่างประเทศ และข่้อมูลโครงการที่หน่วยงานจัดฝึกอบรมให้หน่วยงานรัฐและเอกชน

3.  แนบเอกสารหลักฐานประกอบ (รับรองสำเนาถูกต้อง)

4.  ให้หน่วยงานระดับ คณะ/สำนัก/สถาบัน รวบรวม

- ไฟล์บันทึกข้อมูลเรียบร้อยแล้วของทุกหน่วยงานภายใต้สังกัด รวมโครงการพิเศษทุกโครงการให้ครบถ้วน
- จัดส่งไฟล์ที่ E-MAIL: FINANCE@KU.AC.TH และขอให้กำหนดชื่อเรื่องดังนี้ :
 ชื่อหน่วยงาน ตามด้วยรหัส ERP ตามด้วยชื่อไฟล์  600106_Training and Budget Report

 ตัวอย่าง คณะเกษตร B01 600106_Training and Budget Report

  - จัดส่งเอกสารที่กองคลัง ภายในวันที่ 8 มิถุนายน 2560

 

วันที่ 02 มิถุนายน 2560

1.การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 01 มิถุนายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 18 พฤษภาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การขยายระยะเวลาก่อหนี้ผูกพันงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2560

4.กฎกระทรวงกำหนดหลักเกณฑ์ เงื่อนไขและอัตราในการจ่ายเงินสงเคราะห์และกำหนด

ลักษณะของความพิการทุพพลภาพขนดหนักจนเป็นอุปสรรคสำคัญยิ่งในการประกอบอาชีพ

หรือในการดำรงชีพ(ฉบับที่2)และระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยเงินช่วยเหลือค่าจัดการ

ศพผู้ประสบภัย เนื่องจากการช่วยเหลือราชการ การปฏิบัติงานของชาต

ิหรือการปฏิบัติตามหน้าที่มนุษยธรรม (ฉบับที่2) พ.ศ.2560

วันที่ 2 พฤษภาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 28 เมษายน 2560

1.ขอให้ส่งสำเนาบัญชีฝากธนาคารและงบพิสูจน์ยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันที่ 31 มีนาคม 2560

แบบฟอร์ม "ข้อมูลบัญชีเงินฝากธนาคารในระบบ ERP ณ 31 มีนาคม 2560

วันที่ 25 เมษายน 2560

1. แจ้งกำหนดการเปิด-ปิดสมุด ZADJ เพื่อการบันทึก ปี 2555-ปี2559

วันที่ 19 เมษายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 18 เมษายน 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 11 เมษายน 2560

1.การปรับปรุงเอกสารหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้างของทางราชการ

วันที่ 10 เมษายน 2560

1.การเปลี่ยนแปลงชื่อนิติบุคคล ของบริษัท อิเมอร์สัน เนทเวอร์ค พาวเวอร์ เป็น บริษัท เวอร์ทิฟ (ประเทศไทย) จำกัด

2.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์  สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

3.กำหนดและซ้อมความเข้าใจการเบิกจ่ายค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ บัญชี จ(2)

4.ขอเชิญประชุมเรื่อง"การแก้ไขปรับปรุงงบการเงินปี2557และปี2558ที่ผ่านการตรวจสอบจากผู้สอบบัญชีและการจัดทำงบการเงินปี2559"
 สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่

5.คู่มือการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน

วันที่ 05 เมษายน 2560

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งเจ้าหน้าบริหารงานทั่วไปุ

วันที่ 28 มีนาคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 27 มีนาคม 2560

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

วันที่ 23 มีนาคม 2560

1.ขอให้ดำเนินการบันทึกยอดเงินฝากธนาคาร ณ วันสิ้นเดือน ในระบบ ERP

วันที่ 22 มีนาคม 2560

1.ประกาศกองคลัง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย เงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป และกำหนดสอบข้อเขียน

2. ขออนุมัติปิดบริการ ในวันที่ 7 เมษายน 2560

3. ขอความอนุเคราะห์ตอบแบบสอบถามความพึงพอใจของผู้รับบริการ ประจำปี 2560

สามารถตอบแบบสอบถามความพึงพอใจ ได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/MqS38VvSbcx4DDBq2

4. การปิดประกาศแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

วันที่ 20 มีนาคม 2560

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุมารายงานตัว

2.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีพ.ศ.2559 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

3.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง"การป้องกันปราบปรามการทุจริตและผลประโยชน์ทับซ้อน"

อเรียนเชิญท่านและบุคลากรทางด้านการพัสดุ หัวหน้าสำนักงานเลขา ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจเข้าร่วมโครงการฯ ในวันศุกร์ที่ 31 มีนาคม 2560 เวลา 08.30 - 12.00น. ณ ห้องประชุมสุธรรมอารีกุล ชั้น 1 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

วันที่ 14 มีนาคม 2560

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการพัสดุมารายงานตัว

2.การประกาศนโยบายการดำเนินการเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2560

1.ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตั้งแต่วันที่ 28 กุมภาพันธ์ - 20 มีนาคม 2560

ระหว่าง 08.30-11.45น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ใบสมัคร

วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2560

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

วันที่ 15 กุมภาพันธ์ 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานวิทยาเขตศรีราชา

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตศรีราชา)

5.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสกลนคร

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติสกลนคร)

6.ขอให้ตรวจสอบและยืนยันบัญชีธนาคารที่ไม่มีในระบบ ERP (ครั้งที่ ๒)

สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน

รายชื่อธนาคารที่ไม่มีในระบ ERP ณ 30 ก.ย. 2558(วิทยาเขตกำแพงแสน)

วันที่ 10 กุมภาพันธ์ 2560

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2560

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

วันที่ 30 มกราคม 2560

1.ขอเชิญร่วมโครงการสัมมนาเรื่อง "เตรียมพร้อมสู่การปฏิบัติตามพระราชบัญญํติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ และแนวทางปฏิบัติหลักเกณฑ์การคำนวณราคากลางงานก่อสร้าง

ด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์"

วันที่ 17 มกราคม 2560

1.หลักเกณฑ์และหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการในราชอาณาจักรและ

การเดินทางไปราชการต่างประเทศและวิธีปฏิบัติกรณีผู้เดินทางทำหลักฐานประกอบการเบิกจ่ายเงินสูญหาย

วันที่ 11 มกราคม 2560

1.ประกาศกองคลังมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เรื่องรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือก เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน

ตั้งแต่วันที่ 11 มกราคม - 31 มกราคม 2560

ระหว่าง 08.30-11.45น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ใบสมัคร

วันที่ 5 มกราคม 2560

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน