วันที่ 27 ธันวาคม 2561

 

1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายงบลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย / เงินประกันสังคมประจำปี 2561 วิทยาเขตบางเขน

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2561

 

1.การจัดทำแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ 2562 (เงินรายได้)

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์มการกรอกแผนเงินรายได้ ประจำปี 2562

 

วันที่ 19 ธันวาคม 2561

 

1.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการขอรับบำเหน็จลูกจ้าง

2.สัญญาค้ำประกันสัญญาผ่อนชำระหนี้กรณีได้รับเงินเกินสิทธิหรือได้รับเงินไปโดยไม่มีสิทธิ

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 18 ธันวาคม 2561

 

1.แนวทางการจ่ายเงินสมทบกองทุนเงินทดแทนของส่วนราชการ

 

วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

 

1.การจ่ายเงินตกเบิกค่าจ้างส่วนเพิ่มพนักงานมหาวิทยาลัยเปลี่ยนสถานภาพจากข้าราชการและลูกจ้างประจำ

2.มาตรการเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2562 (อุดหนุนรัฐบาล)

 

วันที่ 29 พฤศจิกายน 2561

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2561)

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2561

 

1.ลงนามประกาศรายชื่อผู้ได้รับทุนกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2561

2.การทำประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงาน ประจำปี 2561

 

วันที่ 12 พฤศจิกายน 2561

 

1.แนวทางการบันทึกข้อมูลในระบบ e-GP เพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 8 พฤศจิกายน 2561

 

1.แนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

2.ขอนำส่งแบบฟอร์มการเบิกเงินอุดหนุนสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตร สำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเงินงบประมาณ ปรับปรุงปี 2562 และยกเลิกการใช้แบบฟอร์มเดิม

 

วันที่ 6 พฤศจิกายน 2561

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2561)

2.การดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างเงินงบประมาณแผ่นดินตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดได้ที่นี่

แบบฟอร์กรอกผลการจัดซื้อจัดจ้าง เงินงบประมาณ ปี 2562

 

วันที่ 31 ตุลาคม 2561

 

1.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน

2.ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

3.การกำหนดให้โรงพยาบาลฟื้นฟูสมรรถภาพทางการแพทย์ลำปางเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 26 ตุลาคม 2561

 

1.แจ้งรวมสาขามหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน เข้ากับ สาขาบางเขน

 

วันที่ 24 ตุลาคม 2561

 

1.การงดจ่ายเงินนอกเวลาราชการปกติ

2.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุม เรื่อง "การมอบอำนาจดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ"

 

วันที่ 22 ตุลาคม 2561

 

1.แจ้งการเพิ่มสมุด ZADJ สำหรับการบันทึกรายการปรับปรุงปีงบประมาณ 2561

 

วันที่ 17 ตุลาคม 2561

 

1.แจ้งเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใบกำกับภาษีอิเล็กทรอนิกส์ (e-Tax invoice) ใบแจ้งหนี้อิเล็กทรอนิกส์ (e-Invoice) และใบเพิ่มหนี้/ใบลดหนี้ อิเล็กทรอนิกส์ (e-Debit/Credit Note)

2.บอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย และขอให้ยื่นคำทวงหนี้ต่อผู้ชำระบัญชีของ บริษัท เจ้าพระยาประกันภัย จำกัด (มหาชน)

 

วันที่ 16 ตุลาคม 2561

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2561

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2561

1.แนวทางปฏิบัติกรณีทะเบียนผู้ประกอบการงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐหมดอายุก่อนกรมบัญชีกลางประกาศรายชื่อผู้ประกอบการที่มีคุณสมบัติเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในงานก่อสร้างของหน่วยงานของรัฐ

2.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างกรณีมิได้ใช้จ่ายจากเงินงบประมาณตามพระราชบัญญัติ งบประมาณรายจ่ายประจำปี

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561 (2)

5.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร เรื่อง การกำหนดวงเงินการอนุมัติดำเนินการและการสั่งจ่ายเงินรายได้ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่ 8 ตุลาคม 2561

1.การนำค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการออกกำลังกายมาส่งเบิกในระบบเบิกจ่ายตรง

2.หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลสำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็งและโลหิตวิทยาซึ่งจำเป็นต้องใช้ยาที่มีค่าใช้จ่ายสูง (เพิ่มเติม)

3.ซ้อมความเข้าใจในการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีคู่สัญญาแปรสภาพนิติบุคคล

4.ขอให้ส่วนงานส่งรายงานบัญชีต่าง ๆ ณ 30 กันยายน 2559-2561

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2561

1.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุก่อนพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 มีผลบังคับ

 

วันที่ 3 ตุลาคม 2561

1.ขอข้อมูลและเอกสารประกอบการตรวจนับเงินตามรายงานเงินคงเหลือประจำวันของส่วนงาน ณ 30 กันยายน 2561

2.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สอบสัมภาษณ์)ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 1 ตุลาคม 2561

1.แจ้งการใช้งานรหัสสินค้าและบริการในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-GP)

2.บันทึกข้อตกลงโครงการกู้เงินกับสถาบันการเงินโดยนำสิทธิในบำเหน็จตกทอดไปเป็นหลักทรัพย์ประกันการกู้เงินของผู้รับบำเหน็จรายเดือน (เพิ่มเติม)

 

วันที่ 28 กันยายน 2561

1.งบประมาณมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปีบัญชี พ.ศ. 2562 ใช้พลางก่อน ระยะเวลา 3 เดือน (เดือนตุลาคม - เดือนธันวาคม พ.ศ. 2561)

 

วันที่ 27 กันยายน 2561

1.การดำเนินการจัดจ้างและแต่งตั้งผู้สอบบัญชีโครงการพิเศษปี 2561

ดาวน์โหลดได้ที่นี่
แบบฟอร์มรายงานขอจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ (กรณีดำเนินการโดยคณะ)

แบบฟอร์มรายงานขอจัดจ้างผู้ตรวจสอบบัญชีโครงการพิเศษ (กรณีดำเนินการโดยโครงการ)

 

วันที่ 24 กันยายน 2561

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.การเป็นสถานพยาบาลของทางราชการของสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดและสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2561)

4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง

กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ

(ฉบับที่ 11) พ.ศ. 2561

5.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

(เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 18 กันยายน 2561

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการประชุมชี้แจงการปฏิบัติงานในระบบ ERP ช่วงสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2561)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 17 กันยายน 2561

1.ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปี พ.ศ. 2561 และการดำเนินการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 14 กันยายน 2561

1.ประกาศ ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 13 กันยายน 2561

1.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2561

 

วันที่ 7 กันยายน 2561

1.กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็กทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

 

วันที่ 5 กันยายน 2561

1.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

วันที่ 3 กันยายน 2561

1.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารในการนำฝากธนาคาร

 

วันที่ 31 สิงหาคม 2561

1.สรุปกฎกระทรวงกำหนดพัสดุที่รัฐต้องการส่งเสริมหรือสนับสนุนและกำหนดวิธีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุ

โดยวิธีคัดเลือกและวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

 

วันที่ 30 สิงหาคม 2561

1.ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2562

 

วันที่ 24 สิงหาคม 2561

1.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

วันที่ 22 สิงหาคม 2561

1.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2561

1.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 20 สิงหาคม 2561

1.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 (เพิ่มเติม)

 

วันที่ 17 สิงหาคม 2561

1.การจ่ายเงินให้กับบุคลากรภายใน ผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ ( I Cash )

2.แนวทางปฏิบัติเพื่อเร่งรัดการจัดหาพัสดุตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

3.การกำชับให้หน่วยงานถือปฏิบัติตามมติคณะรัฐมนตรี กรณีการดำเนินการแผนงาน / โครงการต่าง ๆ ของส่วนราชการในสังกัด

4.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและ

คณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 10) พ.ศ. 2561

 

วันที่ 14 สิงหาคม 2561

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 2 สิงหาคม 2561

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับรวมเล่ม กันยายน 2560 - มิถุนายน 2561)

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือนกรกฎาคม 2561)

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2561

1.เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2561

วันที่ 24 กรกฎาคม 2561

1.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการอบรมทบทวนการทำงานในระบบ ERP ด้วยโปรแกรม

Microsoft Dynamics AX2009

สามารถลงทะเบียนได้ที่นี่ https://goo.gl/forms/M3sfZL0i5dnPn3Vc2

วันที่ 23 กรกฎาคม 2561

1.การกำหนดการส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2561

2.แนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 13 กรกฎาคม 2561

1.ขออนุมัติหลักการ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณประจำปี 2559-2560

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 12 กรกฎาคม 2561

1.การกำหนดให้โรงพยาบาลจิตเวชพิษณุโลกเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 11 กรกฎาคม 2561

1.การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี 2561 (งบอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 29 มิถุนายน 2561

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2561)

2.ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับวันเปิดซองที่ใช้ในการคำนวณเงินเพิ่มหรือลดค่างานตาม

สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

วันที่ 20 มิถุนายน 2561

1.แนวทางปฏิบัติในการจัดหาผู้ให้บริการด้านสาธารณูปโภค

2.แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างกรณีที่มีผู้เสนอราคาต่ำสุดเท่ากันหลายราย หรือมีผู้ที่ได้คะแนนรวมสูงสุดเท่ากันหลายราย

3.สรุปแนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุออกฤทธิ์ในประเภท 2 หรือยาเสพติดให้โทษประเภท 2

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2561

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

วันที่ 18 มิถุนายน 2561

1. บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือนพฤษภาคม 2561)

วันที่ 15 มิถุนายน 2561

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง ผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

วันที่ 13 มิถุนายน 2561

1. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 12 มิถุนายน 2561

1.ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

2. ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

***ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นำเอกสารไปยื่นที่กองคลัง

ชั้น3 อาคารสารนิเทศ 50ปี ม.เกษตร ภายในวันที่ 13 มิถุนายน 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2561

1. การเช่าเครื่องถ่ายเอกสารประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

2. การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 06 มิถุนายน 2561

1. ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 79

วันที่ 01 มิถุนายน 2561

1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

และกำหนดสอบข้อเขียน

วันที่ 31 พฤษภาคม 2561

1. เพิ่มรหัสงบประมาณ (งบบุคลากร) / แก้ไขชื่อบัญชีในระบบ ERP

2. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3. แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 28 พฤษภาคม 2561

1.ขอความอนุเคราะห์สมาชิก กบข. กรอกแบบลงทะเบียนขอรับใบแจ้งยอดเงิน กบข. ประจำปี2561

วันที่ 24 พฤษภาคม 2561

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง "ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา"

ผู้สมัครจะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 8 พ.ค. 61 - 31 พ.ค. 61 เวลา 08.30-11.45 น.

และ 13.00-15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ใบสมัคร

วันที่ 22 พฤษภาคม 2561

1.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 18 พฤษภาคม 2561

1.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ใบจ่ายเงินเดือนใหม่ ผ่านระบบ Digital (E-Slip) ฉบับที่ 2

วันที่ 17 พฤษภาคม 2561

1.การตีความนิยามคำว่า "ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน" ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วย

การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 4

วันที่ 16 พฤษภาคม 2561

1.ซ้อมความเข้าใจการกำหนดคุณลักษณะเฉพาะของรถประจำตำแหน่ง

2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการกำหนดราคาขายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

และเอกสารสอบราคา

วันที่ 15 พฤษภาคม 2561

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เดือน เมษายน 2561)

วันที่ 11 พฤษภาคม 2561

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2561

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง "รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา"

ผู้สมัครจะขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่

8 พ.ค. 61 - 25 พ.ค. 61 เวลา 08.30-11.45 น. และ 13.00-15.30 น. ทุกวัน เว้นวันหยุดราชการ

2.การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

3.ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "การจัดซื้อจัดจ้างให้ถูกต้องตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อ

จัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560"

วันที่ 3 พฤษภาคม 2561

1.ระเบียบการเบิกจ่ายเงินจากคลัง การเก็บรักษาเงินและการนำเงินส่งคลัง (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561

วันที่ 1 พฤษภาคม 2561

1.ประกาศกองคลัง เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี ลำดับที่ 2

มารายงานตัว

ณ งานธุรการ กองคลัง สำนักงานอธิการบดี ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี
ตั้งแต่วันที่ 1- 4 พฤษภาคม 2561 เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

วันที่ 30 เมษายน2561

1.การใช้ใบเสร็จรับเงินจากช่องทางการให้บริการด้านอิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักฐานในการประกอบ

การเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ

2.แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อน้ำมันเชื้อเพลิงเพื่อใช้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจของหน่วยงานของรัฐ

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

วันที่ 26 เมษายน2561

1.แจ้งการเปลี่ยนแปลงรูปแบบใบจ่ายเงินเดือนใหม่ ผ่านระบบ Digital (E-Mail)

วันที่ 25 เมษายน2561

1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างรายจ่ายลงทุนเงินอุดหนุนจากรัฐบาลประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

วันที่ 18 เมษายน2561

1.ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา

 

วันที่ 4 เมษายน2561

1.ขอให้หน่วยงานส่งรายงานลูกหนี้ เจ้าหนี้ และใบสำคัญค้างจ่าย ณ 30 กันยายน 2559 และ 2560

วันที่ 2 เมษายน2561

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

***ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นำเอกสารไปยื่นที่กองคลัง ชั้น3

อาคารสารนิเทศ 50ปี ม.เกษตร ภายในวันที่ 11 เมษายน 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการยกเลิกการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์หรือการสอบราคา

วันที่ 23 มีนาคม 2561

1.การกำหนดแบบรายงานความเห็นอุทธรณ์ของหน่วยงานของรัฐ

2.ซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุเพื่อการวิจัยและพัฒนาหรือการให้บริการ

ทางวิชาการ

วันที่ 21 มีนาคม 2561

1.การยืนภาษีเงินได้ประจำปี 2560 ประเภทเงินชดเชย แยกคำนวณภาษีกับเงินได้อื่นๆ

วันที่ 20 มีนาคม 256

1.ซ้อมแนวทางปฏิบัติในการกำหนดเงื่อนไขและหลักเกณฑ์สัญญาแบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ไว้ในสัญญาจ้างก่อสร้าง

2.ซ้อมความเข้าใจการเลือกใช้วิธีการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุุ

ภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีวงเงินไม่เกิน 500,000 บาท

3.ซ้อมความเข้าใจนิยามความหมาย “งานก่อสร้าง” ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.แนวทางการปฏิบัติในการดำเนินการจัดหาพัสดุที่เกี่ยวกับค่าใช้จ่ายในการบริหารงาน ค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมของหน่วยงานของรัฐ

5.บัญชีนวัตกรรมไทย (กุมภาพันธ์ 2561)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

6.บัญชีนวัตกรรมไทย (มกราคม 2561)  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

7.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี และกำหนดสอบข้อเขียน

วันที่ 9 มีนาคม 2561

1.อัตราราคางานต่อหน่วย  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

2.ซ้อมความเข้าใจกรณีการเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉินในสถานพยาบาลของเอกชน

วันที่ 8 มีนาคม 2561

1. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 9 มีนาคม - 9 มีนาคม 2561 ระหว่าง 09.00 - 12.00น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ใบสมัคร

2. การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560

(เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 6 มีนาคม 2561

1.ขออนุมัติหลักการ การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2560 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

วันที่ 5 มีนาคม 2561

1. กำหนดให้คลินิกทันตกรรมมูลนิธิทันตนวัตกรรม ในพระบรมราชูปถัมภ์

เป็นสถานพยาบาลของทางราชการ

2.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิ

ได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และเป็นรายครั้ง

สำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 9) พ.ศ. 2561

วันที่ 2 มีนาคม 2561

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง  สามารถดาวน์โหลดได้ที่นี่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2561

1.ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 3 อัตรา

2.ประกาศ เรื่องผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน 2 อัตรา (เพิ่มเติม)

วันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2561

1.การตรวจสอบงบการเงินโครงการพิเศษ ประจำปี 2559 และ 2560

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2561

1. ประกาศกองคลัง เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง

(สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี กำหนดวัน เวลา และสถานที่สอบสัมภาษณ์

***ขอให้ผู้มีสิทธิ์เข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง(สัมภาษณ์) นำเอกสารไปยื่นที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ 50ปี ม.เกษตร ภายในวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2561

สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2561

1.ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อการวิจัยและการพัฒนา การให้บริการวิชาการ และการจ้างที่ปรึกษา

ที่ไม่สามารถดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2561

ขอเชิญเข้าร่วมโครงการสัมมนา เรื่อง "หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

ของหน่วยงานของรัฐ เพื่อความโปร่งใสและป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน" สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1. Powerpoint

2. หลักเกณฑ์และวิธีการกำหนดราคากลางงานก่อสร้าง

3. พระราชบัญญัตืการจัดซื้อจัดจ้าง

4. ระเบียบกระทรวงการคลัง ปี2560

5. กฎกระทรวงฉบับที่4 กำหนดวงเงินวิธีเฉพาะเจาะจง

6. กฎกระทรวงฉบับที่ 9 ฎกระทรวงเฉพาะเจาะจง

+++++++++++++++++++++++++++++++++++

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2561

1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ตำแหน่งนักวิชาการและบัญชี และกำหนดสอบข้อเขียน

วันที่ 31 มกราคม 2561

1.การตรวจสอบรายชื่อที่ปรึกษาที่ขึ้นทะเบียนกับศูนย์ข้อมูลที่ปรึกษา สำนักงานบริหารหนี้สาธารณะ

กระทรวงการคลัง

2.หลักเกณฑ์ และอัตราค่าใช้จ่ายประกอบการพิจารณางบประมาณรายจ่ายประจำปี ที่เบิกจ่ายในลักษณะค่าตอบแทน ใช้สอย วัสดุ และค่าสาธารณูปโภค

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

 

วันที่ 24 มกราคม 2561

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

3.ประเภทและอัตราเงินค่าเล่าเรียนในสถานศึกษาของเอกชนประเภทอาชีวศึกษา

วันที่ 19 มกราคม 2561

1. ขอขยายระยะเวลาการใช้บังคับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่าย

ค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ หมวดที่ 6 ค่าบริการโลหิตและ

ส่วนประกอบของโลหิต และหมวดที่ 7 ค่าตรวจวินิจฉัยทางเทคนิคการแพทย์และพยาธิวิทยา

2.การกำหนดแบบขอเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

3. การกำหนดแบบแจ้งผู้ทิ้งงาน

วันที่ 17 มกราคม 2561

1คู่มือจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ 60_กรณีโครงการ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (PDF File)

คู่มือจัดซื้อจัดจ้างตาม พรบ 60_กรณีโครงการ ไม่เกินหนึ่งแสนบาท (Word File)

2. รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินราได้

ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี 3 อัตรา 

ขอและยื่นใบสมัครได้ที่กองคลัง ชั้น3 อาคารสารนิเทศ50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ตั้งแต่วันที่ 16 มกราคม - 31 มกราคม 2561 ระหว่าง 09.00 - 12.00น. และ 13.00-15.30น. ทุกวันเว้นวันหยุดราชการ

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ ใบสมัคร

3. รายงานการจัดซื้อจัดจ้างที่ไม่ได้ดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้าง

และการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

วันที่ 9 มกราคม 2561

1.นโยบายและแนวปฏิบัติในการจัดซื้อจัดจ้างงานจัดแสดงนิทรรศการ/แสดงสินค้าที่เกี่ยวข้องกับ

การแสดงผลงานทางวิชาการ

2.ประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษาโรค

3.บัญชีนวัตกรรมไทย

4. บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

วันที่ 5 มกราคม 2561

1.กำหนดแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาล กรณีเข้ารับการรักษาพยาบาล

ที่ศูนย์ศรีพัฒน์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่