วันที่ 2 กรกฎาคม 2563

 

1.แนวปฏิบัติการจัดส่งเอกสารตามแผนการดำเนินการแก้ไขงบการเงิน และการดำเนินงานด้านบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุ ปี 2563 ของส่วนงาน

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มดาวน์โหลด

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (4)

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (5)

6.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (6)

7.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (7)

8.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2563)

 

วันที่ 23 มิถุนายน 2563

 

1.ขอแจ้งแผนและผลการดำเนินการแก้ไขงบการเงิน และการดำเนินงานด้านบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุ ปี 2563 ของหน่วยงาน

 สามารถดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้ที่นี่

แผนและผลการดำเนินการแก้ไขงบการเงิน และการดำเนินงานด้านบัญชี การเงิน งบประมาณและพัสดุ ปี 2563 ของหน่วยงาน

 

วันที่ 18 มิถุนายน 2563

 

1.แนวทางดำเนินการตามระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563 (ใช้แทนฉบับเดิม ว.5646 ลว. 2 มิ.ย. 63)

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2563

 

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 11 มิถุนายน 2563

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.การรับพันธบัตรเป็นหลักประกันการเสนอราคาและหลักประกันสัญญา

3.แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ การกำหนดผลงาน การระบุคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุหรือยี่ห้อของพัสดุ และการพิจารณาคุณสมบัติผู้ยื่นข้อเสนอของหน่วยงานของรัฐกรณีการกำหนดสิ่งที่ไม่ใช่สาระสำคัญ

 

วันที่ 10 มิถุนายน 2563

 

1.การตรวจสอบข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง (หน่วยงานตามแนบ)

2.ติดตามรายงานยอดเคลื่อนไหวของรายการสินทรัพย์ถาวร

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

 

วันที่ 2 มิถุนายน 2563

 

1.การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

 

วันที่ 1 มิถุนายน 2563

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม เมษายน 2563)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

4.โปรแกรม Cucem-K version 3.0 สำหรับคำนวณเงินชดเชยค่างานสิ่งก่อสร้าง (ค่า K)

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2563

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) จำนวน 2 ตำแหน่ง

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 4 มิถุนายน 2563

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

 

วันที่ 27 พฤษภาคม 2563

 

1.คู่มือปฏิบัติงานด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ

 

วันที่ 20 พฤษภาคม 2563

 

1.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการในช่วงเวลาที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2563

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

3.การกำหนดตัวอย่างหนังสือรับรองผลงานก่อสร้าง

4.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2563

5.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

6.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

7.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (4)

 

วันที่ 5 พฤษภาคม 2563

 

1.ขยายระยะเวลาบันทึกข้อมูลย้อนหลังสำหรับการจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็คทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP) เนื่องจากเหตุโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563

 

1.มาตรการการให้บริการของกองคลัง ในสถานการณ์การระบาดของโรคไวรัส โคโรน่า 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 4

 

วันที่ 27 เมษายน 2563

 

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

 

วันที่ 24 เมษายน 2563

 

1.การดำเนินการกรณีการจัดซื้อยา เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา หรืออุปกรณ์การแพทย์ หรือการจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 20 เมษายน 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 15 เมษายน 2563

 

1.แนวปฏิบัติในการทำงานบนระบบ ERP จากที่บ้านกรณีฉุกเฉิน

2.ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวปฏิบัติการขออนุมัติเปิด/ปิด และเปลี่ยนแปลงผู้มีอำนาจลงนามบัญชีเงินฝากธนาคาร

 

วันที่ 13 เมษายน 2563

 

1.ประกาศสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ เรื่อง ประกวดราคาจ้างประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)

2.ประกาศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เรื่อง กำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมสำหรับคณะกรรมการนโยบายการงบประมาณ การบริหารการเงิน และทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เลขานุการ และผู้ช่วยเลขานุการ

 

วันที่ 10 เมษายน 2563

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2563)

 

วันที่ 3 เมษายน 2563

 

1.แนวทางการดำเนินการกรณีการจัดซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้มาซึ่งพัสดุสำหรับการป้องกัน ควบคุม หรือรักษาโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 1 เมษายน 2563

 

1.เร่งรัดการจัดซื้อจัดจ้างงบลงทุน เงินอุดหนุนจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

3.มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 3

 

วันที่ 30 มีนาคม 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 27 มีนาคม 2563

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 26 มีนาคม 2563

 

1.มาตรการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.ซ้อมความเข้าใจการบริหารสัญญากรณีที่ได้รับผลกระทบจากกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 24 มีนาคม 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 23 มีนาคม 2563

 

1.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.หนังสือแสดงข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

3.แบบรับรองการตรวจสอบผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างไม่เป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัส โคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19)) ฉบับที่ 2

 

วันที่ 18 มีนาคม 2563

 

1.มาตรการและเฝ้าระวังการระบาดของโรคไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019 (COVID-19))

 

วันที่ 13 มีนาคม 2563

 

1.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (แหล่งเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

 

วันที่ 11 มีนาคม 2563

 

1.ประกาศขยายเวลารับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 สมัครได้ที่นี่

https://ku.thaijobjob.com/

 

วันที่ 10 มีนาคม 2563

 

1.ขอเลื่อนการจัดโครงการสัมมนาเรื่อง "เทคนิคการจัดทำขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) การกำหนดรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะคุณสมบัติของผู้เสนอราคา"

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 5 มีนาคม 2563

 

1.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

2.การเบิกจ่ายเงินตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลาราชการของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

3.หลักเกณฑ์และวิธีการรับเงิน การเบิกเงิน การจ่ายเงิน การบัญชีและรายงานการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

4.ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ เพื่อการวิจัยและพัฒนา และเพื่อการให้บริการทางวิชาการ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 3 มีนาคม 2563

 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 สมัครได้ที่นี่

https://ku.thaijobjob.com/

 

วันที่ 2 มีนาคม 2563

 

1.ขอแจ้งการเข้าตรวจสอบบัญชีของสำนักงานการตรวจเงินแผ่นดิน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2563)

 

วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและผู้ช่วยเลขานุการ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2563

2.การใช้สิ่งพิมพ์ออกของใบเสร็จรับเงินอิเล็กทรอนิกส์ (e-Receipt) ที่ได้รับจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นหลักฐานการรับเงินในการขอเบิกเงินค่ารักษาพยาบาลจากทางราชการ

 

วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.การจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้างผ่านระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (e-Government Procurement : e-GP)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

 

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.แนวทางการควบคุมภายในด้านการรับเงิน

 

วันที่ 7 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 ตำแหน่ง 1 อัตรา

 สมัครได้ที่นี่

https://ku.thaijobjob.com/

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2562)

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการแต่งตั้งตัวแทนหักภาษีเงินได้ ณ ที่จ่าย (e-Withholding Tax) สำหรับส่วนราชการที่ใช้บัตรเติมน้ำมันรถราชการ

 

วันที่ 23 มกราคม 2563

 

1.เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลอาคารสิ่งปลูกสร้าง

 

วันที่ 22 มกราคม 2563

 

1.การเร่งรัดการใช้จ่ายงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 21 มกราคม 2563

 

1.ขอให้จัดทำรายละเอียดสัญญาเช่า ณ 30 กันยายน 2562

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายละเอียดสัญญาเช่า

 

วันที่ 14 มกราคม 2563

 

1.แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 (เงินงบประมาณแผ่นดินตามร่างพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายปีงบประมาณ พ.ศ. 2563)

 

วันที่ 9 มกราคม 2563

 

1.ซ้อมความเข้าใจแนวทางการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 สำหรับพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 7 มกราคม 2563

 

1.เร่งรัดการจัดส่งข้อมูลอาคาร สิ่งปลูกสร้าง ข้อมูล อุปกรณ์ (ครุภัณฑ์)

2.ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง มาตรฐานการบัญชีภาครัฐ ฉบับที่ 23 เรื่อง รายได้จากรายการไม่แลกเปลี่ยน

3.การตรวจรับพัสดุ และการควบคุมงาน

4.การปฏิบัติตามแนวทางการประกาศรายละเอียดข้อมูลราคากลางและการคำนวณราคากลาง

5.การจัดทำสัญญาตามประกาศคณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่องแบบสัญญาเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

วันที่ 6 มกราคม 2563

 

1.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนพฤศจิกายน 2562

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤศจิกายน 2562)

 

วันที่ 25 ธันวาคม 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

4.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (4)

5.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

6.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

7.อัตราราคางานต่อหน่วย

 

วันที่ 20 ธันวาคม 2562

 

1.การแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.การรับเงินบริจาค ผ่านระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ (E-Donation)

 

วันที่ 13 ธันวาคม 2562

 

1.การนำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือนธันวาคม 2562

 

วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

1.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย / เงินประกันสังคม ประจำปี 2562 วิทยาเขตบางเขน

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มภาษี-ประกันสังคม

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

1.ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 

1.สรุปขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

1.แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

1.ขอแจ้งแนวปฏิบัติการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562 ในระบบ ERP

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

1.ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

1.ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562)

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 

1.การทำประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงาน ประจำปี 2563

2.ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562)

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

 

1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

1.แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้)

2.แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 27 กันยายน 2562

 

1.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

 

วันที่ 23 กันยายน 2562

 

1.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

วันที่ 20 กันยายน 2562

 

1.ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 19 กันยายน 2562

 

1.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

2.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำฝากธนาคาร

 

วันที่ 17 กันยายน 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 12 กันยายน 2562

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 9 กันยายน 2562

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562)

 

วันที่ 5 กันยายน 2562

 

1.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

 

1.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 

1.แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.การพิจารณาเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นซองข้อเสนอ

5.กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

1.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

2.ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

3.คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกัน

ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

4.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562

5.คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

1.แนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

2.กำหนดส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 

1.ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2562

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562)

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

1.การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

1.เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562)

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

 

1.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มารายงานตัว

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

1.หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

2.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

 

1.การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

3.ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 7 เรื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

3.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง

3.3 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

3.4 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และงานฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

3.5 วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

3.6 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

3.7 แนวทางการพิจารณาผลในการจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคา และบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

 

4.การรับเงินบริจาค ผ่านระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ (E-Donation)

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

1.การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด

3.การปรับปรุงแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.ข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

1.การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมสัญญาโดยใช้ระบบสารสนเทศ

2.การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมครุภัณฑ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

1.ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 26 เมษายน 2562

 

1.จ้างเหมาที่ปรึกษา ตามโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2

 

วันที่ 23 เมษายน 2562

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562)

 

วันที่ 19 เมษายน 2562

 

1.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 11 เมษายน 2562

 

1.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2562

 

วันที่ 1 เมษายน 2562

 

1.ขออนุมัติปิดบริการในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562

 

1.ขอเชิญประชุมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559-2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1.รายละเอียดเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.งบทดลองแหล่งเงินรายได้ B31

3.รายละเอียดประกอบรายการการปรับปรุงงบการเงินปี 2559

4.วิธีการเรียกรายงานบัญชีประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน

5.ผังบัญชีที่ใช้ในการเรียกรายงาน

6.รายละเอียดให้ส่วนงานส่งรายงานบัญชีต่าง ๆ ให้กองคลัง

7.ทะเบียนคุมลูกหนี้ ตัวอย่าง ปี 2559-2561

8.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ตัวอย่าง ปี 2559-2561

9.ทะเบียนคุมเงินรับฝากเงินค้ำประกัน ตัวอย่าง ปี 2559-2561

10.ทะเบียนคุมบัญชีส่วนทุน ตัวอย่าง ปี 2559-2561

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562

 

1.ขอให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารและหลักฐานการปรับปรุงบัญชี

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562

 

1.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำฝากธนาคาร

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562

 

1.การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)

2.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

3.การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562

1.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (แหล่งเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562

 

1.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562)

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562

 

1.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.แนวทางในการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2.คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

2.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่)

 

วันที่ 31 มกราคม 2562

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562)

2.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

3.อัตราราคางานต่อหน่วย

4.การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

 

วันที่ 24 มกราคม 2562

 

1.ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

วันที่ 18 มกราคม 2562

 

1.การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 17 มกราคม 2562

 

1.การขยายเวลาการจ้างตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของโครงการพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มขอขยายเวลาการจ้างผู้ตรวจสอบ

2.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

 

วันที่ 15 มกราคม 2562

 

1.การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

 

วันที่ 11 มกราคม 2562

 

1.แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

 

วันที่ 8 มกราคม 2562

 

1.ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ

2.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับถนนท้องถิ่น

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561)

4.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

5.ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)

 

วันที่ 7 มกราคม 2562

 

1.ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

 

วันที่ 4 มกราคม 2562

 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี