วันที่ 4 ธันวาคม 2562

 

1.หนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย / เงินประกันสังคม ประจำปี 2562 วิทยาเขตบางเขน

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มภาษี-ประกันสังคม

 

วันที่ 27 พฤศจิกายน 2562

 

1.ขอให้ตรวจสอบข้อมูลคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน ตามพระราชกฤษฎีกาเบี้ยประชุมกรรมการ พ.ศ. 2547 และแก้ไขเพิ่มเติม

 

วันที่ 26 พฤศจิกายน 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 25 พฤศจิกายน 2562

 

1.สรุปขั้นตอนการดำเนินการนำเข้าข้อมูลสินทรัพย์

 

วันที่ 18 พฤศจิกายน 2562

 

1.แนวทางปฏิบัติในการกำหนดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอและการกำหนดผลงาน

 

วันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 

1.ขอแจ้งแนวปฏิบัติการบันทึกรายการปรับปรุงบัญชี ปีงบประมาณ พ.ศ. 2555-2562 ในระบบ ERP

 

วันที่ 14 พฤศจิกายน 2562

 

1.ขอให้พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการแก้ไขงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

 

วันที่ 7 พฤศจิกายน 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2562

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

 

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2562

 

1.ปฏิทินการจัดซื้อจัดจ้าง งบลงทุนจากเงินอุดหนุนที่ได้รับจัดสรรจากรัฐบาล ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.แนวทางปฏิบัติในการคืนพัสดุที่ชำรุดหรือเสื่อมคุณภาพ

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ตุลาคม 2562)

 

วันที่ 28 ตุลาคม 2562

 

1.การทำประกันภัยทรัพย์สินของหน่วยงาน ประจำปี 2563

2.ขอเชิญเข้าร่วมประชุม เรื่อง โครงการสำรวจและประเมินราคาพร้อมควบคุมสินทรัพย์ ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ให้ถูกต้อง ครบถ้วน

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กันยายน 2562)

 

วันที่ 11 ตุลาคม 2562

 

1.รายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.แนวทางปฏิบัติในการพิจารณางานจ้างก่อสร้าง กรณีการยื่นใบแจ้งปริมาณงานและราคา และใบบัญชีรายการก่อสร้าง

 

วันที่ 10 ตุลาคม 2562

 

1.แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปี พ.ศ. 2563 (แหล่งเงินอุดหนุนจากรัฐบาลและเงินรายได้)

2.แนวทางปฏิบัติในการรับส่วนแถมพิเศษ ส่วนชดเชย ส่วนสนับสนุน หรือส่วนอื่นใดเพิ่มเติมจากที่หน่วยงานของรัฐกำหนดไว้ในขอบเขตของงานหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ

 

วันที่ 4 ตุลาคม 2562

 

1.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.การเพิกถอนรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

 

วันที่ 27 กันยายน 2562

 

1.ขอเชิญเข้าร่วมประชุมชี้แจง เรื่อง "การเตรียมความพร้อมเพื่อรับการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัย ปีงบประมาณ พ.ศ. 2562"

 

วันที่ 23 กันยายน 2562

 

1.การกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน กรณีอยู่ระหว่างกระบวนการอุทธรณ์ ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

วันที่ 20 กันยายน 2562

 

1.ขอแจ้งปิดรอบระยะเวลาการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 และการบันทึกบัญชีในระบบ ERP ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

 

วันที่ 19 กันยายน 2562

 

1.ขอให้รายงานการใช้ใบเสร็จรับเงิน ประจำปีงบประมาณ 2562

2.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำฝากธนาคาร

 

วันที่ 17 กันยายน 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

2.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 12 กันยายน 2562

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 9 กันยายน 2562

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม สิงหาคม 2562)

 

วันที่ 5 กันยายน 2562

 

1.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติในการขอกันเงินไว้เบิกเหลื่อมปีและการขอขยายเวลาเบิกจ่ายงบประมาณ

 

วันที่ 29 สิงหาคม 2562

 

1.การตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 27 สิงหาคม 2562

 

1.แนวปฏิบัติการใช้จ่ายเงินงบประมาณ งบเงินอุดหนุน งบเงินอุดหนุนทั่วไป (เงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

2.แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการเตรียมการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

3.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการอุทธรณ์ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

4.การพิจารณาเป็นผู้ไม่มีสิทธิยื่นซองข้อเสนอ

5.กำหนดสินค้าสำหรับดำเนินการจัดหาด้วยวิธีตลาดอิเล็คทรอนิกส์ (e-market) เพิ่มเติม

 

วันที่ 26 สิงหาคม 2562

 

1.ขอให้ดำเนินการแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจสอบพัสดุประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 21 สิงหาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 30 สิงหาคม 2562

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

2.ซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 56 วรรคหนึ่ง

3.คำอธิบายประเภทงานก่อสร้างและวิธีการคำนวณเทียบสัดส่วนจากขนาดโครงการใกล้เคียงกัน

ตามกฎกระทรวงกำหนดอัตราค่าจ้างผู้ให้บริการงานจ้างออกแบบหรือควบคุมงานก่อสร้าง พ.ศ. 2562

4.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนกรกฎาคม 2562

5.คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง สัญญาเช่า

 

วันที่ 9 สิงหาคม 2562

 

วันที่ 1 สิงหาคม 2562

1.แนวปฏิบัติการขอกันเงินเหลื่อมปีงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2562 (เงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

2.กำหนดส่งใบสำคัญเบิกจ่ายเงินรายได้ของหน่วยงานสังกัดสำนักงานอธิการบดี ประจำปี พ.ศ. 2562

 

วันที่ 30 กรกฎาคม 2562

 

1.ขอให้เร่งรัดการเบิกจ่ายเงินงบประมาณแผ่นดิน (งบเงินอุดหนุนจากรัฐบาล) ประจำปี 2562

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มิถุนายน 2562)

 

วันที่ 25 กรกฎาคม 2562

 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 2 ตำแหน่ง 2 อัตรา

 

วันที่ 19 กรกฎาคม 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

วันที่ 18 กรกฎาคม 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 11 กรกฎาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งพนักงานเงินรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

ขอให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์)

นำเอกสารตามประกาศนี้ไปยื่นที่กองคลัง ชั้น 3 อาคารสารนิเทศ 50 ปี

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ภายในวันที่ 15 กรกฎาคม 2562

 

 สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่ คำรับรอง

 

วันที่ 9 กรกฎาคม 2562

 

1.การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 1 กรกฎาคม 2562

 

1.พระราชกฤษฎีกาเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร พ.ศ. 2562

2.โครงการฝึกอบรมหลักสูตรมาตรฐานวิชาชีพด้านการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Certificate in Public Procurement : e-CPP) ประจำปีงบประมาณ 2562

 

วันที่ 28 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้

 

วันที่ 27 มิถุนายน 2562

 

1.เปิดรับสมัครขอรับทุนสนับสนุนการศึกษาจากกองทุนพัฒนา มก. ประจำปีการศึกษา 2562

 

วันที่ 25 มิถุนายน 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.การแก้ไขหลักเกณฑ์การเบิกค่ายาในบัญชียาหลักแห่งชาติ

 

วันที่ 19 มิถุนายน 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม พฤษภาคม 2562)

 

วันที่ 17 มิถุนายน 2562

 

1.การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 14 มิถุนายน 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (1)

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (2)

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน (3)

4.ระเบียบกระทรวงการคลัง ว่าด้วยการเบิกเงินจากคลัง การรับเงิน การจ่ายเงิน การเก็บรักษาเงิน และการนำเงินส่งคลัง พ.ศ. 2562

 

วันที่ 13 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศ เรื่อง ขอให้ผู้ผ่านการคัดเลือกตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี มารายงานตัว

 

วันที่ 12 มิถุนายน 2562

 

1.หลักเกณฑ์การเพิกถอนการเป็นผู้ทิ้งงาน

2.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ จำนวน 3 ตำแหน่ง 5 อัตรา

 

วันที่ 5 มิถุนายน 2562

 

1.การจ้างเหมาบริการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

2.แนวทางการตรวจสอบเงินชดเชยค่างานก่อสร้าง (ค่า K)

3.ขอส่งสำเนาหนังสือเวียนแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการบริหารพัสดุภาครัฐ จำนวน 7 เรื่อง

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

3.1 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อยาในบัญชียาหลักแห่งชาติ เวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา และการจัดซื้อยาหรือเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยา ซึ่งได้ขึ้นบัญชีนวัตกรรมไทย

3.2 แนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้สิทธิตามสัญญาจ้างในกรณีที่มีการโอนสิทธิเรียกร้อง

3.3 แนวทางปฏิบัติในการจัดซื้อวัตถุดิบเพื่อใช้ในการประกอบอาหาร การจ้างบุคคลเพื่อประกอบอาหาร หรือการจ้างเหมาประกอบอาหาร (ปรุงสำเร็จ)

3.4 แนวทางปฏิบัติในการกำหนดรายละเอียดงานดินถม งานดินตัก และงานฐานรากในการจ้างก่อสร้าง

3.5 วิธีปฏิบัติเพิ่มเติมเกี่ยวกับการตรวจสอบความชำรุดบกพร่องก่อนการคืนหลักประกันสัญญา

3.6 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันการเสนอราคามาใช้เป็นหลักประกันสัญญา

3.7 แนวทางการพิจารณาผลในการจ้างก่อสร้างกรณีใบเสนอราคา และบัญชีแสดงรายการก่อสร้าง หรือใบแจ้งปริมาณงานและราคา (BOQ) มีราคาสุทธิไม่ตรงกัน

 

4.การรับเงินบริจาค ผ่านระบบบริจาคอิเล็คทรอนิกส์ (E-Donation)

 

วันที่ 4 มิถุนายน 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (สัมภาษณ์) ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 28 พฤษภาคม 2562

 

1.การประกาศกำหนดสำนักงานในเขตพื้นที่พิเศษ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

 

วันที่ 24 พฤษภาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่หน่วยงานของรัฐได้รับตามโครงการช่วยเหลือ หรือร่วมมือกับรัฐบาลต่างประเทศ องค์การสหประชาชาติ ทบวงการชำนัญพิเศษแห่งสหประชาชาติ องค์การระหว่างประเทศอื่นใด หรือบุคคลใด

3.การปรับปรุงแนวทางการป้องกันผู้มีหน้าที่ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่สัญญา

4.ข้อตกลงคุณธรรมและความโปร่งใสเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนในกระบวนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 14 พฤษภาคม 2562

 

1.การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมสัญญาโดยใช้ระบบสารสนเทศ

2.การแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับการควบคุมครุภัณฑ์โดยใช้ระบบสารสนเทศ

 

วันที่ 13 พฤษภาคม 2562

 

1.ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 26 เมษายน 2562

 

1.จ้างเหมาที่ปรึกษา ตามโครงการเฝ้าระวังการติดเชื้อเอชไอวีในพื้นที่กรุงเทพมหานคร กิจกรรมที่ 2

 

วันที่ 23 เมษายน 2562

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มีนาคม 2562)

 

วันที่ 19 เมษายน 2562

 

1.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 11 เมษายน 2562

 

1.ผลิตภัณฑ์และบริการนวัตกรรมในบัญชีนวัตกรรมไทยที่ครบอายุกำหนดสิทธิในการประกาศขึ้นทะเบียนบัญชีนวัตกรรมไทย เดือนมีนาคม 2562

 

วันที่ 1 เมษายน 2562

 

1.ขออนุมัติปิดบริการในวันอังคารที่ 9 เมษายน 2562

 

วันที่ 29 มีนาคม 2562

 

1.ขอเชิญประชุมจัดเตรียมเอกสารหลักฐานประกอบการตรวจสอบงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ประจำปี 2559-2561

ดาวน์โหลดเอกสารได้ที่นี่

1.รายละเอียดเอกสารเพื่อประกอบการตรวจสอบรายงานการเงินมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

2.งบทดลองแหล่งเงินรายได้ B31

3.รายละเอียดประกอบรายการการปรับปรุงงบการเงินปี 2559

4.วิธีการเรียกรายงานบัญชีประกอบการตรวจสอบรายงานการเงิน

5.ผังบัญชีที่ใช้ในการเรียกรายงาน

6.รายละเอียดให้ส่วนงานส่งรายงานบัญชีต่าง ๆ ให้กองคลัง

7.ทะเบียนคุมลูกหนี้ ตัวอย่าง ปี 2559-2561

8.ทะเบียนคุมเจ้าหนี้ ตัวอย่าง ปี 2559-2561

9.ทะเบียนคุมเงินรับฝากเงินค้ำประกัน ตัวอย่าง ปี 2559-2561

10.ทะเบียนคุมบัญชีส่วนทุน ตัวอย่าง ปี 2559-2561

 

วันที่ 28 มีนาคม 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 20 มีนาคม 2562

 

1.ขอให้ส่วนงานจัดส่งเอกสารและหลักฐานการปรับปรุงบัญชี

 

วันที่ 19 มีนาคม 2562

 

1.ขอความร่วมมือให้ตรวจสอบเอกสารการนำฝากธนาคาร

 

วันที่ 18 มีนาคม 2562

 

1.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.การซ้อมความเข้าใจการบอกเลิกสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 183

 

วันที่ 14 มีนาคม 2562

 

1.การซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินการจำหน่ายพัสดุ โดยวิธีการขายทอดตลาด ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 วรรคหนึ่ง (1)

2.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินรายรับเพื่อบูรณะทรัพย์สิน

3.การอนุมัติยกเว้นการวางหลักประกันสัญญาตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 168 กรณีการจ้างที่ปรึกษาต่างประเทศที่มีกฎหมาย ธรรมเนียมปฏิบัติ หรือจารีตประเพณีแห่งท้องถิ่นของต่างประเทศนั้นกำหนดให้ไม่ต้องวางหลักประกันสัญญา

 

วันที่ 11 มีนาคม 2562

1.การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณรายจ่าย ประจำปี พ.ศ. 2561 (แหล่งเงินรายได้และเงินอุดหนุนจากรัฐบาล)

 

วันที่ 4 มีนาคม 2562

 

1.หลักเกณฑ์และวิธีปฏิบัติเกี่ยวกับเงินที่มีผู้มอบให้หน่วยงานของรัฐโดยมีวัตถุประสงค์

2.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม กุมภาพันธ์ 2562)

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562

 

1.รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.ประกาศผลการคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.แนวทางในการประกาศผลผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้าง หรือผู้ได้รับคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ กรณีไม่ได้ดำเนินการในระบบ e-GP

 

วันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.การจัดส่งสำเนาสัญญาหรือข้อตกลงให้สำนักงานการตรวจเงินแผ่นดินและกรมสรรพากรในรูปแบบอิเล็กทรอนิกส์

2.คู่มือการบัญชีภาครัฐ เรื่อง ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์

 

วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.ซ้อมความเข้าใจการกำหนดเรื่อง ข้อตกลงคุณธรรม หรือนโยบายและแนวทางการป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้าง และตัดคุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอตามที่คณะกรรมการ ป.ป.ช. กำหนด ออกจากแบบประกาศและเอกสารเชิญชวน

2.ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการงดหรือลดค่าปรับให้แก่คู่สัญญา หรือการขยายเวลาทำการตามสัญญาหรือข้อตกลง ตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 มาตรา 102 วรรคหนึ่ง (2)

3.ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

 

วันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

2.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

3.แจ้งรายชื่อผู้ทิ้งงาน

 

วันที่ 4 กุมภาพันธ์ 2562

 

1.ขอให้รายละเอียดเพิ่มเติมในการจัดทำรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง (ใหม่)

 

วันที่ 31 มกราคม 2562

 

1.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม มกราคม 2562)

2.บัญชีราคามาตรฐานสิ่งก่อสร้าง

3.อัตราราคางานต่อหน่วย

4.การซักซ้อมความเข้าใจการปฏิบัติตามกฎกระทรวงกำหนดกรณีการจัดซื้อจัดจ้างพัสดุโดยวิธีเฉพาะเจาะจง พ.ศ. 2561

 

วันที่ 24 มกราคม 2562

 

1.ขยายการรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี

2.ขอแจ้งเปลี่ยนแปลงแบบตรวจสอบข้อมูลของผู้ประกอบการที่จะเข้าร่วมเสนอราคาในโครงการที่มีวงเงินจัดซื้อจัดจ้าง ตั้งแต่ 500 ล้านบาทขึ้นไป ตามประกาศคณะกรรมการความร่วมมือป้องกันการทุจริต เรื่อง มาตรฐานขั้นต่ำของนโยบายและแนวทางป้องกันการทุจริตในการจัดซื้อจัดจ้างที่ผู้ประกอบการต้องจัดให้มีมาตรา 19 แห่งพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560

 

วันที่ 18 มกราคม 2562

 

1.การรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มรายงานผลการจัดซื้อจัดจ้าง

 

วันที่ 17 มกราคม 2562

 

1.การขยายเวลาการจ้างตรวจสอบบัญชีและรับรองงบการเงินของโครงการพิเศษ

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มขอขยายเวลาการจ้างผู้ตรวจสอบ

2.พระราชกฤษฎีกาค่าเช่าบ้านข้าราชการ (ฉบับที่ 5) พ.ศ. 2561

 

วันที่ 15 มกราคม 2562

 

1.การอนุมัติยกเว้นการกำหนดค่าปรับตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 162 วรรคหนึ่ง ในการจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือตามประกาศคณะนโยบายการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ เรื่อง การจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือในกรณีอื่นตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 (ฉบับที่ 2)

 

วันที่ 11 มกราคม 2562

 

1.แนวทางการปฏิบัติตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 กรณีการนำผลการจัดซื้อจัดจ้างที่เงินงบประมาณที่ถูกพับไปมาใช้กับเงินงบประมาณในปีใหม่

 

วันที่ 8 มกราคม 2562

 

1.ขอประชาสัมพันธ์กรณีธนาคารยกเลิกการรับเช็คที่มีการแก้ไขข้อความ

2.ซักซ้อมความเข้าใจแนวทางปฏิบัติในการนำสูตรงานดินซีเมนต์ผสมยางพารา (Para Soil Cement) และสูตรงานถนนดินซีเมนต์ปรับปรุงคุณภาพด้วยยางธรรมชาติ สำหรับถนนท้องถิ่น

3.บัญชีนวัตกรรมไทย (ฉบับเพิ่มเติม ธันวาคม 2561)

4.บัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์

5.ซ้อมความเข้าใจการจำหน่ายพัสดุด้วยวิธีการโอน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ พ.ศ. 2560 ข้อ 215 (3)

 

วันที่ 7 มกราคม 2562

 

1.ขอความอนุเคราะห์กรอกข้อมูลเพิ่มเติมประกอบการจัดทำ (ร่าง) ประกาศ และหลักเกณฑ์เกี่ยวกับการเงิน

ดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่นี่

แบบฟอร์มกรอกข้อมูล

 

วันที่ 4 มกราคม 2562

 

1.ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยเงินรายได้ ตำแหน่งนักวิชาการเงินและบัญชี