ระเบียบ / ประกาศ PDF พิมพ์ อีเมล

  
   

วันที่ประกาศ

เรื่อง

มาตรการส่งเสริมการเพิ่มประสิทธิภาพการใช้จ่ายงบประมาณ
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2550
แนวทางการเร่งรัดการจัดดำเนินการและเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
ประจำป 2549 (บก.ครม.02, บก.ครม.04)
การปรับปรุงหลักการจำแนกประเภทรายจ่ายตามงบประมาณ
ราคามาตรฐานครุภัณฑ์
แก้ไขรายละเอียดบัญชีราคามาตรฐานครุภัณฑ์
ระเบียบการก่อหนี้ผกูพันข้ามปีงบประมาณ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2549
ขอซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการโอนเปลี่ยนแปลงรายการงบประมาณ
รายจ่าย

การเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อจ่ายเป็นเงินชดเชยค่างานก่อสร้างตามสัญญา
แบบปรับราคาได้ (ค่า K)

ปฏิทินการบริหารงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2548