ระเบียบ / ประกาศ PDF พิมพ์ อีเมล

  

วันที่ประกาศ

เรื่อง

 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกค่าใช้จ่ายในการเดินทาง
ไปราชการพ.ศ. 2550
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายค่าตอบแทนพิเศษของ
ข้าราชการและลูกจ้างประจำผู้ได้รับเงินเดือนหรือค่าจ้างถึงขั้นสูงหรือ
ใกล้ถึงขั้นสูงของอันดับหรือตำแหน่ง พ.ศ. 2550

 การเบิกจ่าตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตวายในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง

ด้วย วิธีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย

 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายค่าพาหนะรับจ้างข้ามเขตจังหวัดเงินชดเชย และค่าใช้จ่ายอื่นที่จำเป็นต้อจ่าย เนื่องในการเดินทางไปราชการ
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุมเป็น
รายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ

 การติดตามเร่งรัดการใช้จ่ายเงินงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ

พ.ศ. 2550

 มาตรการช่วยเหลือผู้ประกอบการก่อสร้าง
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินรางวัลสำหรับผู้บริหาร
และสำหรับหน่วยงานเพื่อจ่ายให้แก่ข้าราชการลูกจ้างประจและพนักงาน
ของรัฐ(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2550
 การขอยกเว้นการแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัยเป็นกรรมการ
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสวัสดิ ิการรักษาพยาบาลข้าราชการ
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 ประเภทและอัตราเงินค่าบำรุงการศึกษาและค่าเล่าเรียน
 ประกาศประเภทและอัตราค่าอวัยวะเทียมและอุปกรณ์ในการบำบัดรักษา
โรค (เพิ่มเติม)
 แนวทางปฏิบัติในการใช้สิทธิเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการ กรณีผ่อนผัน
ชำระราคาบ้านของโครงการบ้านเอื้ออาทร การเคหะแห่งชาติ
 แนวทางการผ่อนผันสำหรับรายจ่ายลงทุน กรณีส่วนราชการและรัฐวิสา
หกิจไม่สามารถก่อหนี้ผูกพันได้ทันภายในไตรมาสที่ 2
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงิน
 การขึ้นทะเบียนสถานที่ในการเสนอราคา
 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไต
เทียม กรณีที่มีสิทธิซ้ำซ้อนกับสิทธิประกันสังคม
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินตอบแทนปฏิบัติงานนอก
เวลราชการ พ.ศ. 2550
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียมกรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 ขอแก้ไขและซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับอัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้
สำหรับเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลในสถานพยาบาลของทางราชการ 
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเริ้อรังด้วยวิธี
ไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 หลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับระยะเวลาในการคืนบำเหน็จ กรณีล่วงพ้น
ระยะเวลาเก้าสิบวันนับแต่วันที่กลับเข้าราชการ
 อัตราค่าบริการสาธรณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ
 การเบิกจ่ายตรงค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธี
ีไตเทียม กรณีการส่งต่อผู้ป่วย
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการเกี่ยวกับการเบิก
จ่ายเงินค่าเช่าบ้านข้าราชการ พ.ศ. 2549
 ขอความร่วมมือในการตรวจสอบการปิดอากรแสตมป์หรือชำระอากร
แสตมป์เป็นตัวเงินก่อนลงนามในสัญญาจ้าง
 การลงทะเบียนควบคุมพัสดุของทางราชการ
 แนวทางปฏิบัติในการนำหลักประกันซองมาใช้เป็นหลักประกันสัญญา
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน
และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ. 2549
 อัตราค่าบริการสาธารณสุขเพื่อใช้สำหรับการเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ
 การกันเงินงบประมาณปี พ.ศ. 2549 ไว้เบิกเหลื่อมปี และการขยายเวลา
เบิกจ่ายเงินงบประมาณปีก่อนต่อไปภายหลังสิ้นปีงบประมาณ พ.ศ. 2549
 ประกาศกำหนดสำนักงานในพื้นที่พิเศษ
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายตรงเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลใน
สถานพยาบาลของทางราชการ
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการนำเช็คเงินประกันซองประกวดราคาฝากธนาคาร
 การเบิกค่าพาหนะรับจ้างกรณีการเดินทางข้างเขตจังหวัด
 การบันทึกบัญชีวัสดุหรือครุภัณฑ์
 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลตามโครงการจ่ายตรง
สำหรับผู้ป่วยโรคมะเร็ง
 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตรและการรักษาพบาล
สำหรับบุตรในกรณีที่ผู้มีสิทธิและคู่สมรสได้หย่าหรือแยกกันอยู่โดยมิได้
หย่ากันตามกฎหมาย
 การขึ้นทะเบียนสถานทในการเสนอราคา
 การอนุญาตให้ส่วนราชการเก็บเงินรายรับจากการให้บริการสถานที่เสนอ
ราคาด้วยวิธีทางอิเล็กทรอนิกส์ไว้ใช้จ่ายเพื่อบูรณะทรัพย์สิน
 การใช้สิทธิเบิกค่ารักษาพยาบาล สำหรับ "โครงการทัวร์สุขภาพ"
 การหักเงินค่าธรรมเนียมการสอบแข่งขันบุคคลเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐ
 การประชาสัมพันธ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุด้วยวิธีการ
ทางอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2549
 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ รพ.บ้านแพ้ว
 การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลและการศึกษาของบุตรต่างสำนักเบิกเงินเดือน
 การกำหนดเป็นสถานพยาบาลของทางราชการ
 การเบิกค่าโดยสารเครื่องบินในราชอาณาจักร
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการอนุกรรมการเลขานุการและ
ผู้ช่วยเลขานุการ
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของบุตร
 การเบิกจ่ายตรงค่าฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียมในสถานพยาบาลเอกชน
 ข้อมูลค่าใช้จ่ายในการรักษาพยาบาล
 การกำหนดเป็นสถานพยาบาล โรงพบาลพล จังหวัดขอนแก่น
 การปรับปรุงบัญชีแนบท้ายระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงิน
ค่าตอบแทนการสอบ พ.ศ. 2549
 ประเภทและอัตราเงินบำรุงการศึกษาและเงินค่าเล่าเรียน
 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรัง
 หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่าจ้างตามสัญญาจ้างเหมาบริการจากบคคล
ภายนอกธรรมดา
 ระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจ่ายเงินค่าตอบแทนการสอบ
พ.ศ.2549
 การเทียบตำแหน่ง
 ค่าธรรมเนียมการโอนเงินตามระบบจ่ายตรง
 ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง กำหนดรายชื่อคณะกรรมการและคณะ
อนุกรรมการที่มีสิทธิได้รับเบี้ยประชุมเป็นรายเดือน และอัตราเบี้ยประชุม
เป็นรายเดือนและเป็นรายครั้งสำหรับกรรมการ อนุกรรมการ เลขานุการ
และผู้ช่วยเลขานุการ
 การเบิกจ่ายค่าน้ำมันเชื้อเพลิง
 การเบิกจ่ายค่ารักษาพยาบาลทดแทนไตในผู้ป่วยไตวายเรื้อรังด้วยวิธีไตเทียม
 การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลผู้ป่วยนอกโรคต่อ
เนื่อง/ผู้รับเบี้ยหวัด/ บำนาญ
 การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 การเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ
 สิทธิการเบิกค่าเช่าบ้านข้าราชการกรณีข้าราชการย้ายตามคำร้องขอของ
ตนเอง
  ค่าธรรมเนียมในการโอนเงินกับธนาคารแห่งประเทศไทย
  ซ้อมความเข้าใจการจ่ายเงินค่าตอบแทนนักเรียน นักศึกษา ที่ช่วยปฏิบัติ
งานราชการ
  อัตราดอกเบี้ยเงินกู้สำหรับใช้เป็นเกณฑ์ในการคำนวณราคากลางงานก่อ
สร้าง
  ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาของ
  บุตรในหลักสูตรระดับปริญญาตรี
  การขยายเวลาเบิกจ่ายเงินงบประมาณ
 ซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินค่าตอบแทนเหมาจ่ายแทนการจัด
หารถประจำตำแหน่งสำหรับข้าราชการผู้มีสิทธิได้รถยนต์ประจำตแหน่ง
 
 
 
 
 
 

วิสัยทัศน์

ลิงค์ที่น่าสนใจ

 
  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


nisit