ระเบียบ / ประกาศ PDF พิมพ์ อีเมล

   

วันที่ประกาศ

เรื่อง

 กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการเบิกจ่ายเงินบางประเภทจากเงินรายได้
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ฉบับที่ 2)
 ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ว่าด้วยกองทุนสวัสดิภาพบุคลากร
(ฉบับที่ 4) พ.ศ. 2549
  ระเบียบว่าด้วยการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการเกี่ยวกับการรักษาพยาบาลและ
สวัสดิการเกี่ยวกับการศึกษาบุตรสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยเกษตร
ศาสตร์  พ.ศ. 2543
  การเบิกเงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลในกรณีมีการทำประกัน
  1.ระเบียบวิธีปฏิบัติในการเบิกจ่ายเงินทุนการศึกษาของกองทุนพัฒนา
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และ
   2. ระเบียบการขอรับทุน
  ระเบียบว่าด้วยการจัดสรรรายได้ สำหรับโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัย
เกษตรศาสตร์ พ.ศ. 2548
  ระเบียบว่าด้วยการบริหารโครงการพิเศษของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พ.ศ.2547

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินรายได้ พ.ศ.2545

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ (ฉบับที่7) พ.ศ.2545

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ (ฉบับที่6) พ.ศ.2545

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ (ฉบับที่5) พ.ศ.2545

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ (ฉบับที่4) พ.ศ.2545

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ (ฉบับที่3) พ.ศ.2544

ระเบียบมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ว่าด้วยเงินยืมทดรองจ่าย
จากเงินรายได้ พ.ศ.2537