Select Language

อัตราแลกเปลี่ยนสกุลเงิน

Who's Online

ขณะนี้มี 42 บุคคลทั่วไปออนไลน์

ภาพกิจกรรม

ข่าวประชาสัมพันธ์

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักรับรอง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) -

จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ 7 (ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ)ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 238 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์พกพา จำนวน 238 เครื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 6 เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 6 เดือนซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 65 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 65 เครื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 บริการวิทยาการ จำนวน 106 เครื่อง -

ซื้อเครื่องปรับอากาศ อาคาร 1 บริการวิทยาการ จำนวน 106 เครื่องจ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 1 -

จ้างเหมาซ่อมแซมหลังคาอาคารศูนย์เรียนรวม 1จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจ -

จ้างเหมาปรับปรุงพื้นที่พักผ่อน อาคารการเรียนการสอน คณะบริหารธุรกิจซื้อถังหมักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อถังหมักพร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง วิทยาเขตกำแพงแสนซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณอิออนพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุดจ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ จำนวน ๑ รายการซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (๖ ล้อ) จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง (๖ ล้อ) จำนวน ๑ คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมพาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรมพาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๗(ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ) -

จ้างเหมาก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสีย ระยะที่ ๗(ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณ)ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งในห้องพักอาศัยบุคลากร ๒ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๕ รายการ -

ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำหรับติดตั้งในห้องพักอาศัยบุคลากร ๒ วิทยาเขตศรีราชา จำนวน ๕ รายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๔ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชทดลอง จำนวน ๔ รายการซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๙๖ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานพร้อมติดตั้งอาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๙๖ รายการซื้อครุภัณฑ์รถสวัสดิการ(รถไบโอดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน ๑๓ คัน -

ซื้อครุภัณฑ์รถสวัสดิการ(รถไบโอดีเซล)เครื่องยนต์ดีเซลฯ จำนวน ๑๓ คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการคณะประมง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งระบบประจำอาคารวชิรานุสรณ์ ๑ รายการเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๔ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๖๔ ชุดซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ จำนวน ๕๙ เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ฝึกปฏิบัติการ จำนวน ๕๙ เครื่องจ้างเหมาปรับปรุงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ PHASE ๑ -

จ้างเหมาปรับปรุงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ PHASE ๑จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๕ รายการจ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาโครงการสำรวจ แบ่งโซน ปรับปรุงระบบเครือข่ายแบบใช้สาย จำนวน ๑ รายการจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุงฯ -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารกองกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุงฯจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน) -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านรังสีวิทยาและวินิจฉัยโรค จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ปฏิบัติการด้านศัลยกรรมและอายุรกรรม จำนวน ๑ รายการจ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง(๖ ล้อ)เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบัสโดยสารปรับอากาศ ขนาด ๔๐ ที่นั่ง(๖ ล้อ)เครื่องยนต์ดีเซลขนาดไม่ต่ำกว่า ๒๙๐ แรงม้า จำนวน ๑ คันจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด(อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลปการ)ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด(อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติและอาคารช่วงเกษตรศิลปการ)ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอ -

ซื้อครุภัณฑ์รายการจอภาพ LED ขนาดไม่น้อยกว่า ๔x๖ เมตร พร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ จอจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ (ครั้งที่ ๒) -

ซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ (ครั้งที่ ๒)จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๒) -

จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๒)จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๑) -

จ้างปรับปรุงต่อเติมพื้นที่ชั้นดาดฟ้าอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร(อาคาร ๑)จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ห้อง -

จ้างปรับปรุงห้องประชุมสัมมนา ชั้น ๔ อาคารปฏิบัติการวิจัยทางด้านอุตสาหกรรมเกษตร จำนวน ๒ ห้องเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒๓ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๒๒๓ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือนเช่าเครื่อง Notebook จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือน -

เช่าเครื่อง Notebook จำนวน ๑๙๐ เครื่อง ระยะเวลา ๑๑ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารโรงอาหาร จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ๑๐ เดือน -

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑,๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ๑๐ เดือนจ้างเหมาอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -

จ้างเหมาอาคารหอพักนักเรียนโครงการ วมว. มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารต่างๆ ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิต,อาคารหอพักนิสิต,อาคารคอมพิวเตอร์,อาคารสถานพยาบาล ฯ -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตจำนวน ๑ อาคาร อาคารหอพักนิสิตจำนวน ๒๖ อาคาร อาคารคอมพิวเตอร์จำนวน ๓ อาคาร อาคารสถานพยาบาลจำนวน ๒ อาคารจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต ณ กองกิจการนิสิต(กำแพงแสน)ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารของฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโนโลยี ๑ รายการจ้างปรับปรุงอาคาร ๑,๒ และ๓ คณะบริหารธุรกิจ -

จ้างปรับปรุงอาคาร ๑,๒ และ๓ คณะบริหารธุรกิจซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายสำรองข้อมูลเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบจ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ งาน -

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารเรียนมนุษยศาสตร์ ๑ จำนวน ๑ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการจ้างเหมาปรับปรุงชั้นที่ ๑ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างเหมาปรับปรุงชั้นที่ ๑ อาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งในห้องพักอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ -

ซื้อเฟอร์นิเจอร์สำเร็จรูปสำหรับติดตั้งในห้องพักอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒จ้างเหมาก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม มก.(ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) -

จ้างเหมาก่อสร้างจัดทำแนวป้องกันน้ำท่วม มก.(ทางด้านทิศใต้และทิศตะวันตกของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวี และนวัตกรรมเทคโลยี ๑ รายการ(ครั้งที่๕) -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางวิศวกรรม พาณิชยนาวีและนวัตกรรมเทคโลยี ๑ รายการ(ครั้งที่๕)จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติการ NMR ชั้น ๒-๕ ดาดฟ้า -

จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมอาคารปฏิบัติการ NMR ชั้น ๒-๕ ดาดฟ้าจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลองจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุดจ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตตึก ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาซ่อมแซมอาคารหอพักนิสิตตึก ๑๕-๑๖ จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๒ รายการซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คันจ้างปรับปรุงคูน้ำหลังอาคารคอมพิวเตอร์และหลังอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก. -

จ้างปรับปรุงคูน้ำหลังอาคารคอมพิวเตอร์และหลังอาคารสหกรณ์ออมทรัพย์ มก.จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์แลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชียซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส(Interactive Board)จำนวน ๒๔ เครื่อง -

ซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส(Interactive Board)จำนวน ๒๔ เครื่องจ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจกรรมนิสิต จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาปรับปรงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส ๒ -

จ้างเหมาปรับปรงชั้น ๑ อาคารจักรพันธ์เพ็ญศิริ เฟส ๒ซื้อครุภัณฑ์โสตทัสนูปกรณ์เพื่อใช้ในราชการการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาจำนวน ๑ โครงการ -

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัสนูปกรณ์เพื่อใช้ในราชการการเรียนการสอนและการประชุมสัมมนาจำนวน ๑ โครงการจ้างเหมาปรับปรุงโรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร PHASE ๑ -

จ้างเหมาปรับปรุงโรงละคร สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร PHASE ๑ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน ๕๐ กล้อง -

ซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์ชนิดสองตา จำนวน ๕๐ กล้องจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง ครั้งที่ ๒ -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง ครั้งที่ ๒จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชลประทาน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิจัยวิศวกรรมชลประทานจ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑ โรงเรือน -

จ้างเหมาก่อสร้างโรงเรือนเลี้ยงไก่ไข่ จำนวน ๑ โรงเรือนซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเตรียมสารอาคารปฏิบัติการคณะประมง -

ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการจุลชีวะห้องปฏิบัติการเคมีและห้องเตรียมสารอาคารปฏิบัติการคณะประมงเช่ารถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณ -

เช่ารถยนต์ จำนวน ๑๒ คัน ระยะเวลา ๕ ปีงบประมาณซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์อเนกประสงค์ จำนวน ๑ คันซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน ๕๒ ชุดซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียน จำนวน ๓ ระบบ -

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียน จำนวน ๓ ระบบซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส (Interactive Board) จำนวน ๒๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒ -

ซื้อจอรับภาพแบบสัมผัส (Interactive Board) จำนวน ๒๔ เครื่อง ครั้งที่ ๒จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชีย -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์การแลกเปลี่ยนเทคโนโลยีและถ่ายทอดนวัตกรรมทางสัตวแพทย์แห่งเอเชียจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางวิทยาศาสตร์ ๑ รายการครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการ -

ครุภัณฑ์เครื่องเสียง จำนวน ๓ รายการซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารคณะสิ่งแวดล้อม ๑ รายการซื้อGC MS จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อGC MS จำนวน ๑ หน่วยจ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคูน้ำข้างกลุ่มหอพักชาย -

จ้างเหมาก่อสร้างเขื่อนกันดินบริเวณคูน้ำข้างกลุ่มหอพักชายจ้างเหมาปรับปรุงอาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัย -

จ้างเหมาปรับปรุงอาคารสารสนเทศบัณฑิตวิทยาลัยจ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น ๖ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ -

จ้างปรับปรุงศูนย์ข้อมูลสารสนเทศ ชั้น ๖ สำนักบริการคอมพิวเตอร์ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถยนต์เอนกประสงค์ จำนวน ๑ คันจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล(หลังใหม่)ของสถานพยาบาล มก. -

จ้างก่อสร้างอาคารสถานพยาบาล(หลังใหม่)ของสถานพยาบาล มก.ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย ๑ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเสียงประจำห้องบรรยาย ๑ ชุดจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆภายในวิทยาเขตศรีราชา -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารต่างๆภายในวิทยาเขตศรีราชาซื้อครุภัณฑ์ชุดสำรองข้อมูลสำหรับบริการเว็บ จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ชุดสำรองข้อมูลสำหรับบริการเว็บ จำนวน ๑ ชุดซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์ -

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการทางวิทยาศาสตร์กายภาพ คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๗๕๔ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือนเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๖ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๕๖ เครื่อง ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑-๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต๑๒เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑-๒,อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในหอพักนิสิต จำนวน ๑ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารฝ่ายทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน จำนวน ๑ เครื่องจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ๑๐ ศูนย์เรียนรวม ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคาร ๑๐ ศูนย์เรียนรวม ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตฯ (กำแพงแสน) -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารกองกิจการนิสิตฯ (กำแพงแสน) ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษาและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์ระบบคอมพิวเตอร์ควบคุมห้องปฏิบัติการทางภาษาและเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน ๒ รายการซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ จำนวน ๑ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์สำเร็จรูปประจำอาคารพักอาศัยบุคลากร ๒ จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๙ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนซื้อสวิตซ์หลัก (Core Switch) จำนวน ๑ อัน -

ซื้อสวิตซ์หลัก (Core Switch) จำนวน ๑ อันซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์งานบริการเว็บจำนวน ๑ ชุด และเบลดเซิร์ฟเวอร์งานบริการระบบสารสนเทศจำนวน ๑ ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์เซิร์ฟเวอร์งานบริการเว็บจำนวน ๑ ชุด และเบลดเซิร์ฟเวอร์งานบริการระบบสารสนเทศจำนวน ๑ ชุดจ้างเหมางานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น๒อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๑ งาน -

จ้างเหมางานปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น๒อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน ๑ งานจ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ หลัง ๑.สนามฟุตซอล ๒.สนามแฮนด์บอล -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ๒ หลัง ๑.สนามฟุตซอล ๒.สนามแฮนด์บอลจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล จำนวน ๑ หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างหลังคาคลุมสนามฟุตซอล จำนวน ๑ หลังจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะ เวลา ๑๒ เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัยฯ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการ -

จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคารคณะสิ่งแวดล้อม จำนวน ๑ รายการซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คันโครงการตู้ชุมสายโทรศัพท์แบบ Voice Over IP Solution จำนวน ๑ ระบบ -

โครงการตู้ชุมสายโทรศัพท์แบบ Voice Over IP Solution จำนวน ๑ ระบบจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน ๑ รายการจ้างเหมาปรับปรุงห้อง(ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ และ ๒) -

จ้างเหมาปรับปรุงห้อง(ภาควิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการอาหาร อาคาร ๒ ชั้นที่ ๑ และ ๒)ซื้อเครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน(Energy Dispersive Spectrometer:EDX) จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่องสเปกโทรมิเตอร์แบบกระจายพลังงาน(Energy Dispersive Spectrometer:EDX) จำนวน ๑ เครื่องจ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการ -

จ้างตกแต่งภายในและครุภัณฑ์ประกอบอาคาร สำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ โครงการซื้ออีเทอร์เน็ตสวิตซ์ จำนวน ๓ รายการ -

ซื้ออีเทอร์เน็ตสวิตซ์ จำนวน ๓ รายการจ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๔๕ -

จ้างก่อสร้างอาคารหอพักนิสิตหลังที่ ๗ ซอยพหลโยธิน ๔๕จ้างปรับปรุงภายในอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขน -

จ้างปรับปรุงภายในอาคารหอประชุมเกษตรกลางบางเขนซื้อรถตู้ขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถตู้ขนาด ๑๑ ที่นั่ง เครื่องยนต์ดีเซล จำนวน ๑ คันจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(บาสเกตบอล) ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์(บาสเกตบอล) ๑ รายการจ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหิน -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากร โรงพยาบาลสัตว์ มก.หัวหินจ้างก่อสร้างสนามเทนนิส จำนวน ๔ สนาม -

จ้างก่อสร้างสนามเทนนิส จำนวน ๔ สนามจ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลศึกษา๓(แบดมินตัน) ๑ รายการ -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารพลศึกษา๓(แบดมินตัน) ๑ รายการซื้อกล้องCCTVพร้อมระบบและชุดอุปกรณ์บันทึกฮาร์ดดิสค์เครื่องสำรองไฟอุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดส่งสัญญาณ๒๕ชุด -

ซื้อกล้องCCTVพร้อมระบบและชุดอุปกรณ์บันทึกฮาร์ดดิสค์เครื่องสำรองไฟอุปกรณ์แปลงสัญญาณชนิดส่งสัญญาณ๒๕ชุดก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการ -

ก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่ -

จ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ -

จ้างเหมาปรับปรุงตกแต่งภายในห้องประชุมและห้องแสดงดนตรีชั้น ๒ อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่องจ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ ๑ รายการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตร -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๕๐ ชุด -

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ จำนวน ๕๐ ชุดซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๔ รายการจ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่(สำหรับวัดความสั่น)จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่(สำหรับวัดความสั่น)จำนวน ๑ ชุดซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อเครื่องมือวิทยาศาสตร์ จำนวน ๓ รายการจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการนิสิตและบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕ -

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์เพื่อบริการนิสิตและบุคลากรซอยพหลโยธิน ๔๕ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑๓๐ เครื่องจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งาน -

จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน ๑ งานจ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่ -

จ้างก่อสร้างลู่-ลานกรีฑายางสังเคราะห์ ๒ ลู่ซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องสัมมนาขนาดต่างๆ จำนวน ๑๒ ระบบ -

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องเรียนและห้องสัมมนาขนาดต่างๆ จำนวน ๑๒ ระบบซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๒ เครื่อง -

ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๖๒ เครื่องซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับนิสิต จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสำหรับนิสิต จำนวน ๑ หน่วยก่อสร้างถังสำรองน้ำประปาใต้ดิน -

ก่อสร้างถังสำรองน้ำประปาใต้ดินจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม ๓ วิทยาเขตกำแพงแสนซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่ (สำหรับวัดความสั่น) จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ความถี่ (สำหรับวัดความสั่น) จำนวน ๑ ชุดจ้างปรับทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าอาคารระพีสาคริก -

จ้างปรับทัศนียภาพบริเวณด้านหน้าอาคารระพีสาคริกจ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๑ งาน -

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมห้องปฏิบัติการวิจัย ชั้น ๕ และชั้น ๖ จำนวน ๑ งานจ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถบริเวณอาคารกองกิจการนิสิต-สำนักทะเบียนและประมาลผล -

จ้างปรับปรุงภูมิทัศน์และลานจอดรถบริเวณอาคารกองกิจการนิสิต-สำนักทะเบียนและประมาลผลจ้างขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติม -

จ้างขุดบ่อเลี้ยงปลาเพิ่มเติมจ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรจากประตูมาลัยแมนถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรจากประตูมาลัยแมนถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการ ชั้น ๑ อาคารชูชาติ กำภู -

จ้างปรับปรุงพื้นที่ปฏิบัติการ ชั้น ๑ อาคารชูชาติ กำภูจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (๓D Printing) จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องพิมพ์ ๓ มิติ (๓D Printing) จำนวน ๑ ชุดซื้อระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑ ระบบ -

ซื้อระบบโทรศัพท์อัตโนมัติ ๑ ระบบจ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้า อาคาร ๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -

จ้างปรับปรุงหลังคาและฝ้า อาคาร ๓ ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จ้างปรับปรุงโรงอาหารกลาง ๑ -

จ้างปรับปรุงโรงอาหารกลาง ๑จ้างบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมัน -

จ้างบริการศึกษาดูงาน ณ ประเทศเบลเยี่ยม เนเธอร์แลนด์ และเยอรมันจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ๑ รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี ๑ รายการซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คัน -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน ๒ คันซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชน -

ซื้อครุภัณฑ์โครงการพัฒนาบทเรียนออนไลน์เพื่อการแปลความหมายข้อมูลภาพถ่ายดาวเทียมสำหรับเยาวชนจ้างก่อสร้างเส้นทางเท้าและเส้นทางจักรยานถนนจงรักปรีชานนท์ -

จ้างก่อสร้างเส้นทางเท้าและเส้นทางจักรยานถนนจงรักปรีชานนท์จ้างเหมางานระบบปรับอากาศและงานสีภายนอกอาคาร จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมางานระบบปรับอากาศและงานสีภายนอกอาคาร จำนวน ๑ รายการจ้างปรับปรุงถนนจักรยานเฟส ๑ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างปรับปรุงถนนจักรยานเฟส ๑ จำนวน ๑ รายการซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่นที่ จำนวน ๓๖ เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบเคลื่นที่ จำนวน ๓๖ เครื่องซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน -

ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วยจ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม ๒ -

จ้างปรับปรุงห้องน้ำและห้องเรียน อาคารศูนย์เรียนรวม ๒จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน (ครั้งที่๒) -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารหอพักบุคลากรโรงพยาบาลสัตว์ มก. หัวหิน (ครั้งที่๒)ซื้อครุภัณฑ์งานคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์งานคอนกรีตเทคโนโลยี จำนวน ๑ หน่วยจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๓) -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ๑ รายการ (ครั้งที่ ๓)จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๐๔๑๐ อาคารชูชาติกำภู ชั้น ๔ -

จ้างปรับปรุงห้องประชุม ๐๔๑๐ อาคารชูชาติกำภู ชั้น ๔จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการโรงเรือนทดลองเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำนวน ๑ หลัง -

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการโรงเรือนทดลองเลี้ยงสัตว์เคี้ยวเอื้องจำนวน ๑ หลังจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการอาคารป้องกันโรค จำนวน ๑ หลัง -

จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้วิชาการด้านสัตวศาสตร์รายการอาคารป้องกันโรค จำนวน ๑ หลังซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ ๒ รายการจ้างเหมาต่อเติมอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาต่อเติมอาคารวิศวกรรมโยธา จำนวน ๑ รายการจ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอย (ชั้นใต้หลังคาเหนือชั้น ๕) -

จ้างปรับปรุงพื้นที่ชั้นลอย (ชั้นใต้หลังคาเหนือชั้น ๕)จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายที่ ๒ จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมาปรับปรุงผิวจราจรถนนสายที่ ๒ จำนวน ๑ รายการซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน ๘ รายการจ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ -

จ้างปรับปรุงระบบระบายน้ำถนนสุวรรณวาจกกสิกิจซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วย -

ซื้อครุภัณฑ์งานทดสอบกำลังวัสดุ จำนวน ๑ หน่วยจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณถึงประตูวิภาวดีรังสิต -

จ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยาน ถนนไพฑูรย์อิงคสุวรรณถึงประตูวิภาวดีรังสิตจ้างปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านทิศตะวันตก -

จ้างปรับปรุงคูน้ำถนนระพีสาคริก ด้านทิศตะวันตกซื้อคอมพิวเตอร์แม่เครือข่าย Enterprise จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อคอมพิวเตอร์แม่เครือข่าย Enterprise จำนวน ๑ ระบบจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน๑,๒ อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน๑,๒ อาคารจอดรถบางเขนและอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวบา 12 เดือน -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล -

จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกลจ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันท -

จ้างบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน ๑ งาน -

จ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน ๑ งานจ้างจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖ -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกิจการนิสิต จำนวน ๑ อาคาร , อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๒๖ อาคาร , อาคารคอ -

ประกวดราคาจ้างเหมาทำความสะอาดกองกิจการนิสิต จำนวน ๑ อาคาร , อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๒๖ อาคาร , อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน ๓ อาคาร , อาคารสถานพยาบาล จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างปรับปรุงระบบน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลอง -

จ้างปรับปรุงระบบน้ำท่อเชื่อมต่อคูคลองจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ ส -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕ -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระะยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระะยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณในโครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักหอส -

ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณในโครงการพัฒนาปรับปรุงเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพระบบ เครือข่ายคอมพิวเตอร์ สำนักหอสมุด จำนวน ๒ รายการจ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชาจ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างเหมาบริการดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 -

จ้างบริการดูแลรักษาความสะอาดบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558)ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) -

ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๘)เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน -

เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 12 เดือนซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน ๑ ระบบจ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้างานบำรุงรักษาสนามฯ ถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม -

จ้างเหมาก่อสร้างถนนแอสฟัลท์ติกคอนกรีตทางเข้างานบำรุงรักษาสนามฯ ถึงสนามกีฬาจังหวัดนครปฐมซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน ๓ รายการ -

ซื้อระบบภาพและเสียงห้องประชุม จำนวน ๓ รายการซื้อระบบภาพประจำอาคาร จำนวน ๑ ระบบ -

ซื้อระบบภาพประจำอาคาร จำนวน ๑ ระบบจ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดวัน -

จ้างบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2557 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2558)จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๑๐ เดือนจ้างบริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือน -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๐ เดือนซื้อเครื่องอัลตราไฮลิคควิดโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่องอัลตราไฮลิคควิดโครมาโตกราฟ จำนวน ๑ เครื่องซื้อเครื่อววิเคราะห์รูปร่างลักษณะของเส้นใย ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่อววิเคราะห์รูปร่างลักษณะของเส้นใย ๑ เครื่องจ้างเหมางานระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง จำนวน ๑ รายการ -

จ้างเหมางานระบบไฟฟ้าสายส่งแรงสูง จำนวน ๑ รายการซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ จำนวน ๑ เครื่อง -

ซื้อเครื่องย่อยตัวอย่างระบบไมโครเวฟ จำนวน ๑ เครื่องซื้อชุดวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของยีนสำหนับงานชีวโมเลกุล ๑ ชุด -

ซื้อชุดวิเคราะห์และศึกษาการแสดงออกของยีนสำหนับงานชีวโมเลกุล ๑ ชุดซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา แบบ Compoud microscope พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ตัว -

ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิดสองกระบอกตา แบบ Compoud microscope พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๓๐ ตัวซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช พร้อมอุปกรณ์หัววัด จำนวน ๑ ชุด -

ซื้อเครื่องวัดอัตราการสังเคราะห์แสงของพืช พร้อมอุปกรณ์หัววัด จำนวน ๑ ชุดจ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาจัหงวัดฯ จำนวน 1 รายการ -

จ้างเหมาติดตั้งไฟฟ้าแสงสว่างภายในสนามกีฬาจัหงวัดฯ จำนวน 1 รายการซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่อง(ครั้งที่ ๑) -

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่อง(ครั้งที่ ๑)ซื้อชุดฝึกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุด -

ซื้อชุดฝึกเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 1 ชุดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องปั่นเหวียวงตกตะกอน ความเร็วรอบ -

ซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์และการแพทย์ จำนวน 2 รายการ ประกอบด้วย 1.เครื่องปั่นเหวียวงตกตะกอน ความเร็วรอบได้ไม่น้อยกว่า 8,000 รอบต่อนาที จำนวน 17 เครื่อง 2.เครื่องชั่ง 4 ตำแหน่ง พร้อมโต๊ะหินอ่อน จำนวน 5 ชุดซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุคาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจน ซัลเฟอร์ และออกซิเจน จำนวน 1 เครื่องซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตของพืชพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 3 ชุด -

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการผลิตของพืชพร้อมระบบควบคุมสภาพแวดล้อม จำนวน 3 ชุดซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบ จำนวน 4 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวัดพื้นที่ใบ จำนวน 4 เครื่องซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงการเรืองแสงและการเปล่งแสง 1 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสงการเรืองแสงและการเปล่งแสง 1 เครื่องซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน ๖ เครื่อง -

ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน ๖ เครื่องซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์เครือข่ายสื่อสารข้อมูล จำนวน 1 ระบบจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จำนวน 1 รายการ -

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 จำนวน 1 รายการซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมบนดิ -

ซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมบนดิน ๑ ชุดซื้อเครื่องแยกสารอินทรีย์อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่อง -

ซื้อเครื่องแยกสารอินทรีย์อัตโนมัติ จำนวน 2 เครื่องจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือน -

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน ๑ ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือนจ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 1 หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐานทั่วไป 1 หลังซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจ -

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเอ็กซเรย์ระบบดิจิตอลโดยไม่ต้องใช้ฟิล์ม จำนวน 1 เครื่องจ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงห้องแสดงรายการวิทยุโทรทัศน์ (Studio) จำนวน 1 งานจ้างต่อเติมและเพิ่มพื้นที่ให้บริการในห้องสมุด จำนวน 1 รายการ -

จ้างต่อเติมและเพิ่มพื้นที่ให้บริการในห้องสมุด จำนวน 1 รายการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการพื้นฐานการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ 1 หลังซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมที่ม -

ซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการ และศักยภาพการผลิตพืชในสภาพแวดล้อมที่มีน้ำ จำนวน ๑ ชุดจ้างก่อสร้างหอพักนิสิต จำนวน 5 ห้อง 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต จำนวน 5 ห้อง 1 หลังซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวัดประสิทธิภาพการสังเคราะห์แสงแบบสะท้อน จำนวน 2 เครื่องจ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียรู้และพัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรังภายใต้ระบบฟาร์ม จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์เรียรู้และพัฒนาการเพาะเลี้ยงนกแอ่นกินรังภายใต้ระบบฟาร์ม จำนวน 1 หลังซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 เครื่อง -

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุ จำนวน 1 เครื่องซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบ -

ซื้อครุภัณฑ์ระบบจัดเก็บข้อมูล จำนวน 1 ระบบซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและศักยภาพการผลิตพืชในสถาพแวดล้อมบนดิน -

ซื้อระบบศึกษารูปลักษณ์ของพืชอย่างรวดเร็วเพื่อวิเคราะห์พัฒนาการและศักยภาพการผลิตพืชในสถาพแวดล้อมบนดิน 1 ชุด ครั้งที่ 2ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 6 เครื่อง -

ซื้อเครื่องดมยาสลบ จำนวน 6 เครื่องซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คันจ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ครั้งที -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ ครั้งที่ 2จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษรภาคสนาม จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรภาคสนาม จำนวน 1 หลังจ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ 60 ปี (ส่วนที่ 1 -

จ้างปรับปรุงสวนสุขภาพ 60 ปี (ส่วนที่ 1)ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่อง -

ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 100 เครื่องซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา บรมราชินีนารถ -

ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 60 พรรษา บรมราชินีนารถซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2) -

ซื้อรถตู้โดยสาร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)จ้างบริษัททัวร์ -

จ้างบริษัททัวร์ซื้อเครื่องวัดการสูญเสียมวล 1 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -

ซื้อเครื่องวัดการสูญเสียมวล 1 เครื่อง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งานจ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงลานจอดรถ จำนวน 1 งานซื้อครุภัณฑ์รถขนขยะ จำนวน 1 คัน -

ซื้อครุภัณฑ์รถขนขยะ จำนวน 1 คันจ้างก่อสร้างต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 2 ของคณะมนุษยศาสตร์ -

จ้างก่อสร้างต่อเติมชั้นดาดฟ้าอาคาร 2 ของคณะมนุษยศาสตร์ซื้อครุภัณฑ์งานปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์งานปฐพีกลศาสตร์ จำนวน 4 รายการ ประกอบด้วย 1. ชุดทดสอบแรงเฉือนโดยตรง (Direct Shear Test) จำนวน 1 ชุด 2. ชุดทดสอบแบบไม่จำกัดแรงดันด้านข้าง (Unconfined Compresion Test) จำนวน 1 ชุด 3. ชุดทดสอบการยุบอัดตัวของดิน (Consolidation Test) จำนวน 1 ชุด 4. ชุดทดสอบกำลังอัดของดิน (Triaxial Test) จำนวน 1 ชุดจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรภาคสนาม จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการทางการเกษตรภาคสนาม จำนวน 1 หลังจ้างปรับปรุงห้องศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม" -

จ้างปรับปรุงห้องศูนย์ศึกษาและพัฒนาการจัดการศึกษาพิเศษ "คุณพุ่ม"จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ TEM คณะวิทยาศาสตร์ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการ TEM คณะวิทยาศาสตร์จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 หลัง -

จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน ของคณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ จำนวน 1 หลังซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรวองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทราไบรต์) -

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรวองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทราไบรต์)จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารหลังใหม่ของภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการและภาควิชาวิศวกรรมเครื่องกล จำนวน 1 หลังจ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาระบบระบายน้ำและระบบประปาอาคารคณะมนุษยศาสตร์ -

จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมหลังคาระบบระบายน้ำและระบบประปาอาคารคณะมนุษยศาสตร์ซื้อระบบให้น้ำลินเนียร์พร้อมระบบสูบน้ำ 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตร -

ซื้อระบบให้น้ำลินเนียร์พร้อมระบบสูบน้ำ 1 ระบบ ของศูนย์วิจัยข้าวโพดและข้าวฟ่างแห่งชาติ คณะเกษตรจ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -

จ้างปรับปรุงดาดฟ้า ชั้น 6 อาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 รายการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสโมสรนิสิต -

จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารสโมสรนิสิตจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2559)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีและภายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง จำนวน 3 รายการ -

ซื้อชุดเครื่องมือสำหรับทดสอบวิเคราะห์ทางเคมีและภายภาพของเชื้อเพลิงแข็ง จำนวน 3 รายการซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ -

ซื้อฟิล์มกรองแสงพร้อมติดตั้ง ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ คณะสัตวแพทยศาสตร์ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทเรไบต์) (ครั้งที่ 2)ขอสำนักบริการคอมพิวเตอร์ -

ซื้อซอฟต์แวร์สำหรับสำรองข้อมูล จำนวน 20 หน่วย (เทเรไบต์) (ครั้งที่ 2)ขอสำนักบริการคอมพิวเตอร์จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวั -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2559)จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาค -

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มต้ังแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559)จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ -

จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลางจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือนจ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเว -

จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา ๑๒ เดือนจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -

จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือนจ้างบริการงรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 -

จ้างบริการงรักษาความสะอาดภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาคารกลาง 1, อาคาร KU Minishop ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม -

จ้างเหมาทำความสะอาดโรงอาคารกลาง 1, อาคาร KU Minishop ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นส -

จ้างทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคาร -

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิตจ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1หลัง -

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ จำนวน 1หลังซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนอัจฉริยภาพ Smar -

ซื้อครุภัณฑ์พร้อมติดตั้ง โครงการพัฒนาการเรียนการสอนโดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ห้องเรียนอัจฉริยภาพ Smart Clasroomเลขที่ E25(ก)-2558จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอนุบาลศึกษา จำนวน ๑ หลัง -

เลขที่ E25(ก)-2558จ้างเหมาก่อสร้างอาคารปฏิบัติการอนุบาลศึกษา จำนวน ๑ หลังเลขที่ E27(ก)-2558 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในคณะวนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการ -

เลขที่ E27(ก)-2558 จ้างเหมาปรับปรุงสิ่งก่อสร้างภายในคณะวนศาสตร์ จำนวน ๒ รายการเลขที่ E60-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เลขที่ E60-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือนเลขที่ E65-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำจุดรักษาการณ์สถานที่ ,ประจำประตูเข้า-ออก และประจำ -

เลขที่ E65-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำจุดรักษาการณ์สถานที่ ,ประจำประตูเข้า-ออก และประจำสนามกีฬาจังหวัดนครปฐม ภายในวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน พ.ศ.๒๕๕๙)เลขที่ E62-2558 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเว -

เลขที่ E62-2558 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือนเลขที่ E64-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ -

เลขที่ E64-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์มหาวิทยาลัย จำนวน ๑ อาคาร , อาคารโรงอาหารหลังที่ ๑ และ ๒ จำนวน ๒ อาคาร , อาคารการเรียนรู้ จำนวน ๑ อาคาร , อาคารหอพักนิสิต จำนวน ๓๑ อาคาร , อาคารกองกิจการนิสิต อาคารซ่อมบำรุง และอาคารคอมพิวเตอร์ จำนวน ๓ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)เลขที่ E63-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน -

เลขที่ E63-2558 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๘ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙)เลขที่ E66-2558 ซื้อครุภัณฑ์รายการ Access Control พร้อม CCTV จำนวน 1 ระบบ -

เลขที่ E66-2558 ซื้อครุภัณฑ์รายการ Access Control พร้อม CCTV จำนวน 1 ระบบเลขที่ E69-2558 ซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม (Hyperspectral Chenical lmaging) จำนวน ๑ รายการ -

เลขที่ E69-2558 ซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม (Hyperspectral Chenical lmaging) จำนวน ๑ รายการเลขที่ E68-2558 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแ -

เลขที่ E68-2558 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2559) ครั้งที่ 2เลขที่ E67-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4, 5, 6 และ 7 -

เลขที่ E67-2558 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4, 5, 6 และ 7เลขที่ E28(ก)-2558 จ้างปรับปรุงห้องสุขา ด้านหลังอาคารหอประชุม -

เลขที่ E28(ก)-2558 จ้างปรับปรุงห้องสุขา ด้านหลังอาคารหอประชุมเลขที่ E6-2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเว -

เลขที่ E6-2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔, ๕, ๖ และ ๗ ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๘ ถึงวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๕๙) ครั้งที่ ๒

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E29(ก)-2558 จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาชั้นที่ 2 - เลขที่ E29(ก)-2558 จ้างเหมาก่อสร้างต่อเติมหลังคาชั้นที่ 2จ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก สำนักหอสมุด กำแพงแสน เลขที่ E30(ก)/2558 -

จ้างเหมาปรับปรุงทางเข้า-ออก สำนักหอสมุด กำแพงแสนจ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน -

จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)E1/2559 ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 มิติ แบบอัตโนมัติสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ประมวลภาพ -

ซื้อกล้องจุลทรรศน์สเตอริโอ 3 มิติ แบบอัตโนมัติสำหรับเทคนิคฟลูออเรสเซนต์พร้อมอุปกรณ์ประมวลภาพเลขที่ E2/2559 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง จำนวน 1 เครื่อง -

เลขที่ E2/2559 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วรอบสูง จำนวน 1 เครื่อง /span>เลขที่ E3/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์แยกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์แบบอัตโนมัติดิจิตัล จำนวน 1 ชุ -

เลขที่ E3/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์แยกชนิดและวิเคราะห์ปริมาณจำเพาะของเซลล์แบบอัตโนมัติดิจิตัล จำนวน 1 ชุดซื้อเครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทร์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องตรวจชนิดเชื้อจุลินทร์ด้วยเทคนิคแมสสเปคโตมิเตอร์ จำนวน 1 เครื่องจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ7 ระยะเวลา 10 เดือน -  

จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ7 ระยะเวลา 10 เดือนE5/2559ซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะสิ่งแวดล้อมของ Bio-Roof and Wall จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อชุดปฏิบัติการตรวจวัดสภาวะสิ่งแวดล้อมของ Bio-Roof and Wall ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องเลขที่ E12/2559 ซื้อระบบเครื่องเสียงภายในห้องเรียน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนว -

เลขที่ E12/2559 ซื้อระบบเครื่องเสียงภายในห้องเรียน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)ประกาศยกเลิกE4(ก)/2559จ้างปรับปรุงร้านอาหารบริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งาน -  

จ้างปรับปรุงร้านอาหารบริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งานE1(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม -  

จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการคลีนิคศึกษาทางสัตวแพทย์ ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมE11/2559ซื้อโต๊ะสำหรับนิสิต ขนาด 140W*60D*74H CW ขาสี BK/TOP 024 จำนวน 120 ตัว และเก้าอี้สำหรับนิสิต -  

ซื้อโต๊ะสำหรับนิสิต ขนาด 140W*60D*74H CW ขาสี BK/TOP 024 จำนวน 120 ตัว และเก้าอี้สำหรับนิสิต ลักษณะหุ้มหนังเทียมมัล้อขนาด 56W*59D*81H CW จำนวน 240 ตัวE2(ก)/2559จ้างปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -  

จ้างปรับปรุงผิวถนนแบบแอสฟัลท์ติกคอนกรีต ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมาE7/2559จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2 -  

จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ ครั้งที่ 2E3(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานคร -  

จ้างปรับปรุงอาคารทวี ญาณสุคนธ์ ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานครE9/2559 ซื้อเครื่องประเมินสภาวะทางโภชนาการและเผาผลาญพลังงานของร่างกายขณะพักและออกกำลังกาย -  

ซื้อเครื่องประเมินสภาวะทางโภชนาการและเผาผลาญพลังงานของร่างกายขณะพักและออกกำลังกาย ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมE10/2559 ซื้อชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬาบนสายพานวิ่งแบบมีแรงดึง -  

ซื้อชุดพัฒนาสมรรถภาพความเร็วนักกีฬาบนสายพานวิ่งแบบมีแรงดึง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมประกาศยกเลิก E21/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ -  

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการประกาศยกเลิก E9(ก)/2559 จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน -  

จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานครE8/2559ซื้อชุดศึกษาโรงจักรต้นกำลังกังกันแก๊สขนาดเล็ก -  

ซื้อชุดศึกษาโรงจักรต้นกำลังกังกันแก๊สขนาดเล็ก ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรีE13/2559 ซื้อ1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 2. จักรยานแบบนั่งปั่น จำนวน 5 คัน -  

ซื้อ1. ลู่วิ่งไฟฟ้า จำนวน 5 เครื่อง 2. จักรยานแบบนั่งปั่น จำนวน 5 คัน ต.ลาดยาว อ.จตุจักร จ.กรุงเทพมหานครE14/2559 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 9 เดือน -  

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 9 เดือนE16/2559ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง(HighPerformanceLiQuidChromatography:HPLC)จำนวน 1 -  

ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (High Performance LiQuid Chromatography : HPLC) จำนวน 1 ชุดE17/2559 ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมคอลัมน์ จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องโครมาโทกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูงพร้อมคอลัมน์ จำนวน 1 เครื่องE20/2559 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุที่เป็นองค์ประกอบของสารอินทรีย์จำนวน 1 เครื่องE11(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1รายการ -  

E11(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอัฒจันทร์พร้อมปรับปรุงสนามกีฬา 1รายการE8(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 หลัง -  

E8(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการภาควิชาเกษตรกลวิธาน จำนวน 1 หลังE19/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจน จำนวน 1 ชุด -  

E19/2559 ซื้อชุดวิเคราะห์คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและออกซิเจน จำนวน 1 ชุดE15/2559 ซื้อชุดปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด -  

E15/2559 ซื้อชุดปฏิบัติการแขนหุ่นยนต์อัตโนมัติ จำนวน 1 ชุดเลขที่ E10(ก)/2559 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5 พร้อมชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ชั้น -  

เลขที่ E10(ก)/2559 จ้างปรับปรุงห้องเรียน ชั้น 5 พร้อมชั้นดาดฟ้า จำนวน 1 ชั้นประกาศยกเลิก E5(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1หลัง -  

ประกาศยกเลิก E5(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1หลัง ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐมประกาศยกเลิก E18/2559 ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุด -  

ประกาศยกเลิก E18/2559 ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ต.เชียงเครือ อ.เมือง จ.สกลนคร จำนวน 1 ชุดE6(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ต.ทุ่งขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี -  

E6(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ต.ทุ่งขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 รายการE7(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อมจำนวน 1 รายการ -  

E7(ก)/2559จ้างก่อสร้างอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ต.ทุ่งขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 รายการประกาศยกเลิก E12(ก)/2559จ้างงานปรับปรุงชั้น 3,7,9,10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์ จำนวน 1 งาน -  

ประกาศยกเลิก E12(ก)/2559จ้างงานปรับปรุงชั้น 3,7,9,10 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์ จำนวน 1 งานประกาศยกเลิก E22/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและปฏิบัติการฯ ด้านเทคนิคสัตวแพทย์ -  

ประกาศยกเลิก E22/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและปฏิบัติการ อาคารเรียนและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการE23/2559 ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์และระบุเอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีของสารในข้าวฯ -  

E23/2559ซื้อชุดเครื่องมือวิเคราะห์และระบุเอกลักษณ์โครงสร้างทางเคมีของสารในข้าว เพื่อตรวจสอบวัสดุคุณภาพข้าวสารปนเปื้อน และสารพิษจากจุลินทรีย์ในเมล็ดข้าวอย่างรวดเร็ว จำนวน ๑ ชุดเลขที่ E13(ก)/2559 จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุ -

เลขที่ E13(ก)/2559 จ้างปรับปรุงพื้นที่เพื่อสร้างห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยาพื้นฐาน ตำบลลาดยาว อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการเลขที่ E24/2559 จ้างสำรองข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ -

เลขที่ E24/2559 จ้างสำรองข้อมูลและเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องแม่ข่าย เพื่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพ จำนวน ๑ งานประกาศยกเลิก E25/2559ซื้ออุปกรณ์เครื่อข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ -  

ประกาศยกเลิก E25/2559ซื้ออุปกรณ์เครื่อข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบเลขที่ E14(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา จำนวน 1 หลัง -  

เลขที่ E14(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา จำนวน 1 หลังเลขที่ 15(ก)/2559 จ้างปรับปรุงชั้น 3,7,9,10,อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) -  

เลขที่ 15(ก)/2559 จ้างปรับปรุงชั้น 3,7,9,10,อาคารจุฬาภรณ์พิศาลศิลป์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)เลขที่ 16(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2) -  

เลขที่ 16(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการฐานการเรียนรู้เกษตรปลอดภัย จำนวน 1 หลัง (ครั้งที่ 2)เลขที่E28/2559ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่2 -  

เลขที่ E28/2559ซื้อชุดการขึ้นรูปพลาสติก ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)เลขที่E26/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมฯ -  

เลขที่ E26/2559ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องบรรยายและห้องปฏิบัติการ อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ ๒)เลขที่ E27/2559 โครงการซื้อระบบ Cloud Storage จำนวน 1 ระบบ -  

เลขที่ E27/2559โครงการซื้อระบบ Cloud Storage จำนวน 1 ระบบเลขที่ E30/2559 จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศโรมาเนีย ประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการี -  

เลขที่ E30/2559 จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศโรมาเนีย ประเทศออสเตรีย ประเทศฮังการีเลขที่ E31/2559 ซื้อเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Dilatometer) จำนวน 1 เครื่อง -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E31/2559 ซื้อเครื่องทดสอบสัมประสิทธิ์การขยายตัวเมื่อร้อน (Dilatometer) จำนวน 1 เครื่องยกเลิกประกาศเชิญชวนเลขที่ E32/2559 ซื้อระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม 200 ที่นั่ง -  

ประกาศยกเลิก เลขที่ E32/2559ซื้อระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม 200 ที่นั่ง ต.ทุ่งสขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 2 ระบบประกาศยกเลิก E33/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ -  

ประกาศยกเลิก เลขที่ E33/2559ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการประกาศยกเลิก E34/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศยกเลิก เลขที่ E34/2559ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E35/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E35/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่าย (Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E18(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการบัวและพรรณไม้น้ำหนองหาร -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E18(ก)/2559 จ้างก่อสร้างอาคารนิทรรศการบัวและพรรณไม้น้ำหนองหารเลขที่ E17(ก)/2559 จ้างปรับปรุงร้านอาหารยริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์จำนวน 1 งาน(ครั้งที2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E17(ก)/2559 จ้างปรับปรุงร้านอาหารยริเวณชั้น 1 อาคารจุฬาภรณ์พิศาสลศิลป์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E36/2559 ซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน ๖ ชุด -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E36/2559 ซื้อชุดเครื่องบันทึกสัญญาณทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน ๖ ชุดเลขที่ E39/2559 ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E39/2559 ซื้อครุภัณฑ์เทคโนโลยียานยนต์และพลังงานทางเลือก จำนวน 1 หน่วยประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E38/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E38/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้งประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E40/2559 จ้างเพื่อจัดทำระบบเรียนรู้ข้อมูลดาวเทียมด้วยตนเองแบบออนไลน์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E40/2559 จ้างเพื่อจัดทำระบบเรียนรู้ข้อมูลดาวเทียมด้วยตนเองแบบออนไลน์ จำนวน ๑ ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E19(ก)/2559 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอพักหลังที่ ๓ (หอพักลีลาวดี) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E19(ก)/2559 จ้างปรับปรุงซ่อมแซม หอพักหลังที่ ๓ (หอพักลีลาวดี)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E42/2559ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 20 คน จำนวน 1 ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E42/2559ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 20 คน จำนวน 1 ชุดเลขที่ E41/2559 จ้าง"การพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน"จำนวน๑ งาน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E41/2559 จ้าง"การพัฒนาระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการเรียนการสอน" จำนวน ๑ งานยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E43/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 15 คน จำนวน 2 ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E43/2559 ซื้อลิฟต์โดยสาร สำหรับ 15 คน จำนวน 2 ชุดเลขที่ E47/2559 ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน 70 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E47/2559 ซื้อครุภัณฑ์ฝึกปฏิบัติการสารสนเทศทางด้านการจัดการและบริหารธุรกิจ จำนวน 70 หน่วยเลขที่ E44/2559 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E44/2559 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ ดังนี้ 1.เครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ จำนวน 40 เครื่อง 2.เครื่องคอมพิวเตอร์โน๊ตบุ๊ค จำนวน 33 เครื่องยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E51/2559 ซื้อเครื่องสับไม้ จำนวน 10 ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E51/2559 ซื้อเครื่องสับไม้ จำนวน 10 ชุดเลขที่ E46/2559 ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คัน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E46/2559 ซื้อรถบรรทุกน้ำดับเพลิงแบบเอนกประสงค์ ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ลิตร จำนวน ๑ คันยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วย -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E48/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2,ฯ -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E48/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ ฯ -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E52/2559 ซื้อตาชั่งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุด -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E52/2559 ซื้อตาชั่งและอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 10 ชุดประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่E57/2559 ซื้อครุภัณฑ์กลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E57/2559 ซื้อครุภัณฑ์กลศาสตร์ประยุกต์และการออกแบบผลิตภัณฑ์ จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E56/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E56/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E53/2559 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E53/2559 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย จำนวน ๑ งาน ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ เป็นระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E60/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำประตูเข้า-ออกและจุดรักษาการณ์สถานที่ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E60/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำประตูเข้า-ออกและจุดรักษาการณ์สถานที่ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E59/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E59/2559 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 3)เลขที่ E62/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ฯ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E62/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องปฏิบัติการ จำนวน 2 รายการ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี (ครั้งที่ 2)เลขที่ E67/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยานและลานจอดรถจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน1ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยานและลานจอดรถจักรยานยนต์ ประตูพหลโยธิน 1 , ประตูงามวงศ์วาน 1 , ประตูงามวงศ์วาน 3 , ประตูวิภาวดี และ ศูนย์เรียมรวม 1 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E20(ก)/2559 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E20(ก)/2559 จ้างเหมางานก่อสร้างปรับปรุงห้องประชุมชั้น 5 อาคาร 1 คณะสังคมศาสตร์เลขที่ E61/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคารระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E61/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๑ อาคาร ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E66/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E66/2559 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E63/2559 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ -  

ยกเลิกประกาศสอบราคาเลขที่ E63/2559 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน ๑ ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์เลขที่ E68/2559 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน ๑ หน่วย -  

ยกเลิกประกาศสอบราคาเลขที่ E68/2559 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน ๑ หน่วยเลขที่ E64/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ฯ (ครั้งที่ 2) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E64/2559 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเสียงและระบบภาพห้องประชุม ๒๐๐ ที่นั่ง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ 2)เลขที่ E73/2559 ซื้อเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine จำนวน 1 เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E73/2559 ซื้อเครื่องทดสอบ Universal Testing Machine จำนวน 1 เครื่องเลขที่ E72/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E72/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาเลขที่ E70/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E70/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือนเลขที่ E55/2559 ซื้อชุดประมวลผลข้อมูลดาวเทียม (บำรุงรักษาและเพิ่มสมรรถนะ)ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E55/2559 ซื้อชุดประมวลผลข้อมูลดาวเทียม (บำรุงรักษาและเพิ่มสมรรถนะ) และระบบบริหารจัดการข้อมูลผ่านเครือข่าย จำนวน 1 ระบบเลขที่ E74/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E74/2559 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E76/2559 จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E76/2559 จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E83/2559 ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 ชุด -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E83/2559 ซื้อระบบสื่อการเรียนการสอนบทเรียนออนไลน์แบบเคลื่อนที่ได้ จำนวน 5 ชุดเลขที่ E71/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E71/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E81/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E81/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือนเลขที่ E78/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E78/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E79/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E79/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E69/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E69/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือนเลขที่ E80/2559 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E80/2559 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E75/2559 ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์จำนวน 1ชุด -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E75/2559 ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุดยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม1, 2, 3,4ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E49/2559 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒ และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E50/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1 ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E54/2559 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E65/2559 จ้างทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E21(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8) ชั้นที่ 1,2 และ 7 จำนวน 1 งาน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E21(ก)/2559 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการและวิจัย (อาคาร 8) ชั้นที่ 1,2 และ 7 จำนวน 1 งานประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E84/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E84/2559 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน ๓ รายการ ระยะเวลา ๑๒ เดือนประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E87/2559 ซื้อเครื่อง BET surface area analyzer จำนวน ๑ เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E87/2559 ซื้อเครื่อง BET surface area analyzer จำนวน ๑ เครื่องเลขที่ E77/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E77/2559 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายสำหรับอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคสัตวแพทย์ จำนวน ๑ ระบบเลขที่ E86/2559 ซื้อSmart Classroom จำนวน ๗ ห้อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E86/2559 ซื้อSmart Classroom จำนวน ๗ ห้องเลขที่ E82/2559 ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E82/2559 ซื้อคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E85/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E85/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์เลขที่ E88/2559 ซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E88/2559 ซื้อระบบสำรองข้อมูลสำหรับคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 หน่วยเลขที่ E23(ก)/2559 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E23(ก)/2559 จ้างงานปรับปรุงห้องปฏิบัติการการท่องเที่ยวและโรงแรม ภาควิชาศิลปาชีพ คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์เลขที่ E22(ก)/2559 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๑ หลัง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E22(ก)/2559 จ้างเหมาก่อสร้างอาคารกิจการนิสิต คณะวิศวกรรมศาสตร์ กำแพงแสน จำนวน ๑ หลังเลขที่ E1/2560 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E1/2560 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันเลขที่ E5/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E5/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือนเลขที่ E4/2560 ซื้อเครื่อง HPLC-UV-MS จำนวน 1 เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E4/2560 ซื้อเครื่อง HPLC-UV-MS จำนวน 1 เครื่องเลขที่ E3/2560 ซื้อเครื่อง GC-MS จำนวน ๑ เครื่อง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E3/2560 ซื้อเครื่อง GC-MS จำนวน ๑ เครื่องเลขที่ E3(ก)/2560 จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลัง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E3(ก)/2560 จ้างก่อสร้างหอพักนิสิต ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 หลังเลขที่ E2/2560 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ ฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E2/2560 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบภาพและเสียง จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง ห้องประชุมกำพลอดุลวิทย์ (ครั้งที่ 2)เลขที่ E4(ก)/2560 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E4(ก)/2560 จ้างซ่อมแซมและปรับปรุงห้องน้ำ ชั้น 1, 2 อาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครเลขที่ E6/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 10 เดือน -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E6/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E1(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E1(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา

สัญญาจ้างเลขที่ E2(ก)/2560 จ้างปรับปรุงอาคารคณะประมง เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (อาคารเมฆบุญพราหมณ์) -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E2(ก)/2560 จ้างปรับปรุงอาคารคณะประมง เพื่อการเรียนการสอนและการวิจัย (อาคารเมฆบุญพราหมณ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครเลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E๑๐/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๑ คน (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๐)เลขที่ E๑๑/๒๕๖๐ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๓ และอาคารกองบริหารการวิจัย ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E๑๑/๒๕๖๐ จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๓ และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ๑ อาคาร รวม ๔ อาคาร ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๙๐)เลขที่ E๑๒/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖, และ ๗ ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E๑๒/๒๕๖๐ จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๔,๕,๖, และ ๗ (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๑๐ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ธันวาคม ๒๕๕๙ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๙๐)ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายใน ฯ -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E8/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E8/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) (ครั้งที่ 2)เลขที่ E7/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 10 เดือนฯ -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E7/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560) (ครั้งที่ 2)เลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ฯ -  

ยกเลิกประกาศประกวดราคาเลขที่ E67/2559 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2560 เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2559 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2560)เลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วย -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา เลขที่ E58/2559 ซื้อครุภัณฑ์การจัดการภัยพิบัติ จำนวน 1 หน่วยE12/2560 ซื้อตู้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุอาหาร 3 ชุด -

ซื้อตู้ควบคุมความชื้นสัมพัทธ์และอุณหภูมิเหนี่ยวนำการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างวัสดุอาหาร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ชุดE15/2560 ซื้อชุดการเรียนพื้นฐานทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน 5 ชุด -

ซื้อชุดการเรียนพื้นฐานทางสรีรวิทยาแบบดิจิตอล จำนวน 5 ชุดE 20/2560 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และ ๔ ระยะเวลา ๙ เดือน -

จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และ ๔ ระยะเวลา ๙ เดือนE21/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่๓) -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้กำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่๓) ระยะเวลา ๙ เดือนE22/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการฯ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒,๓ และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ ๑ อาคาร รวม ๔ อาคาร (ครั้งที่ ๒) ระยะเวลา ๙ เดือนE 13/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายใน มก. วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560 ฯ -

จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายใน มก. วิทยาเขตศรีราชา ประจำปี 2560 ระยะเวลา 10 เดือน (ครั้งที่ 2)E5(ก)/2560 จ้างปรับปรุงอาคารโรงละครสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร -

จ้างปรับปรุงอาคารโรงละครสำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครE 16/2560 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือน -

จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา ๙ เดือนE24/2560 ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม -

ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุดE23/2560 ซือเครื่องปรับอากาศประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเลฯ -

ซื้อเครื่องปรับอากาศประจำอาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเลและวิทยาศาสตร์การเดินเรือ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 100 ชุดE19/2560 ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNAP) จำนวน 5 ชุด -

ซื้อชุดฝึกปฏิบัติการเครือข่ายคอมพิวเตอร์ (CNAP) ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 ชุดE18/2560 ซื้อชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสื่อผสม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 40 ชุด -

ซื้อชุดคอมพิวเตอร์กราฟฟิกและสื่อผสม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 40 ชุดE6(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษา -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน สาขาวิชาเกษตรและสิ่งแวดล้อมศึกษาE17/2560 ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการ -

ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ จำนวน 2 รายการE26/2560 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 ชุด -

ซื้อครุภัณฑ์ประกอบห้องเรียนอัจฉริยะ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 25 ชุดE14/2560 ซื้อซอฟต์แวร์พัฒนา e-Learning จำนวน 1,150 License -

ซื้อซอฟต์แวร์พัฒนา e-Learning จำนวน 1,150 LicenseE27/2560 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้ง -

ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่จำนวน 6 รายการ พร้อมติดตั้งE25/2560 ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ -

ซื้อครุภัณฑ์จำนวน 5 ชุด ของคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์E30/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7(ครั้งที่ 3) -

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 (ครั้งที่ 3) ระยะเวลา 8 เดือนE29/2560 จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารภายใน มก.วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 8 เดือน -

จ้างเหมารักษาความสะอาดอาคารภายใน มก.วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 8 เดือนE7(ก)/2560จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมตกแต่งภายในและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ -

จ้างปรับปรุงห้องประชุมสำนักทะเบียนและประมวลผลพร้อมตกแต่งภายในและติดตั้งระบบโสตทัศนูปกรณ์ อาคารระพีสาคริก จำนวน 1 งานเลขที่ E34/2560จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4 - จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือน

 

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E37/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 (ครั้งที่ 4) -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 (ครั้งที่ 4)

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E38/2560 ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 -

ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)เลขที่ E12(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ส่วนงานเพิ่มเติม งานสถาปัตยกรรม งานระบบ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ส่วนงานเพิ่มเติม งานสถาปัตยกรรม งานระบบเครื่องกล จำนวน 1 งาน (ระยะที่ 2)

ราคากลาง+งวดงาน

ตารางแสดงวงเงินงบประมาณฯ (ตามแบบ ปปช.)E8(ก)/2560 จ้างปรับปรุงทางเดินมีหลังคา (COVER WAY)จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงทางเดินมีหลังคา (COVER WAY)จำนวน 1 งานE9(ก)/2560 จ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออก วิทยาเขตบางเขน จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงประตูเข้า-ออก วิทยาเขตบางเขน จำนวน 1 งานE32/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการฯ -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 และอาคารกองบริหารการวิจัยและบริการวิชาการ 1 อาคาร รวม 4 อาคาร (ครั้งที่ 3) ระยะเวลา 7 เดือนE34/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4) -

จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือนE33/2560 ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน 1 หน่วย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชา -

ซื้อครุภัณฑ์นวัตกรรมทางอวกาศ จำนวน 1 หน่วย ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ศรีราชาE35/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือนE36/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 6 เดือนE38/2560 ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อตู้เมนไฟฟ้า และอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา – พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุดE11(ก)/2560 จ้างก่อสร้างงานเพิ่มระบบประปา และระบบดับเพลิง อาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือฯ -

จ้างก่อสร้างงานเพิ่มระบบประปา และระบบดับเพลิง อาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือวิศวกรรมทางทะเลและวิทยาศาสตร์การเดินเรือ จำนวน 1 รายการE10(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านพืช ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ -

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการด้านพืช ตำบลทรายทอง อำเภอบางสะพานน้อย จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน 1 หลังE37/2560 จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3, และ 4 (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือน -

จ้างทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3, และ 4 (ครั้งที่ 4) ระยะเวลา 7 เดือนE13(ก)/2560 จ้างปรับปรุงห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ 3 ห้อง -

จ้างปรับปรุงห้องเย็นเก็บเมล็ดพันธุ์ 3 ห้องE14(ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าและวัสดุ -

จ้างก่อสร้างอาคารเก็บสินค้าและวัสดุE40/2560 ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่อข่าย จำนวน 1 งาน พร้อมติดตั้ง -

ซื้ออุปกรณ์ควบคุมการทำงานของอุปกรณ์เครื่อข่าย จำนวน 1 งาน พร้อมติดตั้งE39/2560 ซื้อเครื่องสับไม้พร้อมระบบป้อนวัตถุดิบ (แบบใช้เครื่องยนต์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุด -

ซื้อเครื่องสับไม้พร้อมระบบป้อนวัตถุดิบ (แบบใช้เครื่องยนต์) พร้อมติดตั้ง จำนวน 2 ชุดE42/2560 ซื้อเครื่องสับไม้พี้อมระบบป้อนวัตถุดิบ (แบบใช้ไฟฟ้า 3 เฟส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุด -

ซื้อเครื่องสับไม้พี้อมระบบป้อนวัตถุดิบ (แบบใช้ไฟฟ้า 3 เฟส) พร้อมติดตั้ง จำนวน 8 ชุดE43/2560 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 36 เดือน -

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 3 รายการ ระยะเวลา 36 เดือนE41/2560 จ้างบริษัททัวร์ โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศโปแลนด์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 8 วัน -

จ้างบริษัททัวร์ โครงการศึกษาดูงาน ณ ประเทศโปแลนด์ และประเทศสวิตเซอร์แลนด์ จำนวน 8 วันE15(ก)/2560 จ้างก่อสร้างทางจักรยาน คณะประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ -

จ้างก่อสร้างทางจักรยาน คณะประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการE44/2560 ซื้อ Automatic Surface area and Pore Size Analyzer by Gas sorption จำนวน 1 ชุด -

ซื้อ Automatic Surface area and Pore Size Analyzer by Gas sorption จำนวน 1 ชุดE45/2560 ซื้ออุปกรณ์การจายสัญญาเครือข่าย จำนวน 1 งาน (พร้อมติดตั้ง) -

ซื้ออุปกรณ์การจายสัญญาเครือข่าย จำนวน 1 งาน (พร้อมติดตั้ง)E50/2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่าย (Core Switch) จำนวน 1 ระบบ -

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์เครือข่าย (Core Switch) จำนวน 1 ระบบE48/2560 ซื้อระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุด -

ซื้อระบบไฟฟ้าพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 8 ชุดE51/2560 ซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ -

ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องเรียน อาคารปฏิบัติการการเรียนการสอน คณะศึกษาศาสตร์และพัฒนศาสตร์ 36 รายการ จำนวน 1 ชุดE46/2560 ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา-พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด -

ซื้อตู้เมนไฟฟ้าและอุปกรณ์ พร้อมติดตั้ง สำหรับอาคารจุลชีววิทยา - พันธุศาสตร์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)E16(ก)/2560 จ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดตั้งห้องเกียรติยศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -

จ้างเหมาก่อสร้างโครงการจัดตั้งห้องเกียรติยศมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสนE49/2560 ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน -

ยกเลิกประกาศ ประกวดราคาเช่าอุปกรณ์ควบคุมเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือนE17(ก)/2560 จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาเขตบางเขน จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงระบบไฟฟ้าภายในวิทยาเขตบางเขน จำนวน 1 งานE53/2560 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร รายการปั้มน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบท่อ จำนวน 1 เครื่อง -

ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร เครื่องจักร รายการปั้มน้ำไฟฟ้าพร้อมระบบท่อ จำนวน 1 เครื่องE54/2560 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการซื้อลิฟต์ จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ -

E54/2560 ประกาศผู้ชนะการประกวดราคาโครงการซื้อลิฟต์ จำนวน 1 ตัว พร้อมติดตั้ง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์E 18(ก)/2560 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ส่วนงานเพิ่มเติมฯ จำนวน 1 งาน -

E 18(ก)/2560 โครงการจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ ส่วนงานเพิ่มเติมฯ จำนวน 1 งานE55/2560 โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ Voice Over IP (ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย) -

E55/2560 โครงการประกวดราคาจ้างดำเนินการโครงการ Voice Over IP (ระบบโทรศัพท์ผ่านเครือข่าย)E57/2560 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Differential Scanning Calorimeters (DSC) จำนวน 1 เครื่อง -

E57/2560 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่อง Differential Scanning Calorimeters (DSC) จำนวน 1 เครื่องE58/2560 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของสาร (TGA) จำนวน 1 เครื่อง -

E58/2560 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงของน้ำหนักของสาร (TGA) จำนวน 1 เครื่องE52/2560 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบ -

E52/2560 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่องานวิเทศสัมพันธ์ จำนวน 1 ระบบE59/2560 ซื้อชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน พร้อมโต๊ะหมุนชิ้นงาน 1 แกน จำนวน 1 ชุด -

E59/2560 ซื้อชุดหุ่นยนต์เคลื่อนที่อิสระ 6 แกน พร้อมโต๊ะหมุนชิ้นงาน 1 แกน จำนวน 1 ชุดE56/2560 จ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบ -

E56/2560 จ้างพัฒนาระบบบริหารทรัพยากรบุคคล จำนวน 1 ระบบE61/2560 ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) จำนวน 1 ชุด -

E61/2560 ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูล (Harddisk) จำนวน 1 ชุดE19(ก)/2560 จ้างปรับปรุงห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร (อาคาร 1) -

E19(ก)/2560 จ้างปรับปรุงห้องพระพิรุณ อาคารบริหาร (อาคาร 1)E62/2560 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 งาน (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 2 -

E62/2560 ซื้ออุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่าย จำนวน 1 งาน (พร้อมติดตั้ง) ครั้งที่ 2E65/2560 ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย จำนวน 1 ชุด -

E65/2560 ผลการประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาศักยภาพงานวิจัย จำนวน 1 ชุดE 20(ก)/2560 จ้างต่อเติมอาคารเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์ -

E 20(ก)/2560 จ้างต่อเติมอาคารเทคโนโลยีทางด้านคอมพิวเตอร์E64/2560 จ้างพัฒนาบูรณาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ -

E64/2560 จ้างพัฒนาบูรณาการข้อมูล มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ

สัญญาจ้างE95/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ3 ระยะเวลา 12 เดือน -

ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ3 ระยะเวลา 12 เดือนE73/2560 เช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือน -

E73/2560 เช่าอุปกรณ์ควบคุมระบบเครือข่ายไร้สาย จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 36 เดือนE87/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ -

E87/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์E75/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -

E75/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE110/2560 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย pilot scale จำนวน 5 ชุด -

E110/2560 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบพ่นฝอย pilot scale จำนวน 5 ชุดE109/2560 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ scale up จำนวน 2 ชุด -

E109/2560 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ scale up จำนวน 2 ชุดE90/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -

E90/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE111/2560 ซื้อเครื่องทอดแบบสุญญากาศ จำนวน 5 ชุด -

E111/2560 ซื้อเครื่องทอดแบบสุญญากาศ จำนวน 5 ชุด

สัญญาซื้อขายE72/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E72/2560 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาด อาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนE74/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน -

E74/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2,3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือนE96/2560 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน 78 คน -

E96/2560 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ จำนวน 78 คน ระยะเวลา 12 เดือนE84/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E84/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 12 เดือนE89/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -

E89/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE67/2560 ซื้อระบบเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ประจำ...อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคฯ จำนวน 1 ระบบ -

E67/2560 ซื้อระบบเสียงและโสตทัศนูปกรณ์ประจำห้องประชุม ห้องปฏิบัติการ และห้องคอมพิวเตอร์ศึกษา อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมทางด้านเทคนิคการสัตวแพทย์จำนวน 1 ระบบE70/2560 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริการ จำนวน 1 ชุด -

E70/2560 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริการ จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายE21 (ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม จำนวน 1 รายการ -

E21 (ก)/2560 จ้างก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์และการประชุม จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างE94/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน -

E94/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 11 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE85/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต -

E85/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต

สัญญาจ้างE76/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 18 นาย ระยะเวลา 12 เดือน -

E76/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 18 นาย ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE77/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 24 คน ระยะเวลา 12 เดือน -

E77/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่ คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน 24 คน ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE105/2560 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง จำนวน 5 เครื่อง -

E105/2560 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบลูกกลิ้ง จำนวน 5 เครื่องE116/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561) -

จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุด 30 กันยายน 2561)E86/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E86/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE88/2560 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตเอกสารความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง -

E88/2560 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องผลิตเอกสารความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายE93/2560 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 1, อาคาร KU Minishop,KU Green ระยะเวลา 12 เดือน -

E93/2560 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณโรงอาหาร 1, อาคาร KU Minishop, อาคาร KU Green ระยะเวลา 12 เดือนE112/2560 ยกเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E112/2560 ยกเลิกจ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนE92/2560 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน1,2,อ.จอดรถบางเขน และอ.จอดรถวิภาวดี -

E92/2560 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือนE91/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต -

E91/2560 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE82/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน45 หลังที่ 1-7 -

E82/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน45 หลังที่ 1-7

สัญญาจ้างE83/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E83/2560 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนE98/2560 ซื้อเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ จำนวน 5 ชุด -

E98/2560 ซื้อเครื่องอบแห้งไมโครเวฟสุญญากาศ จำนวน 5 ชุด

สัญญาซื้อขายE114/2560 ซื้อ Automatic Surface Analyer by Gas sorption จำนวน 1 ชุด -

E114/2560 ซื้อ Automatic Surface Analyer by Gas sorption จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายE99/2560 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ pilot scale จำนวน 3 ชุด -

E99/2560 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบเยือกแข็งระดับ pilot scale จำนวน 3 ชุด

สัญญาซื้อขายE104/2560 ซื้อชุดเครื่องบรรจุน้ำผลไม้ จำนวน 1 เครื่อง -

E104/2560 ซื้อชุดเครื่องบรรจุน้ำผลไม้ จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายE106/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำชั้น จำนวน 5 ชั้น 45 รายการ (พร้อมติดตั้ง) -

E106/2560 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประจำชั้น จำนวน 5 ชั้น 45 รายการ (พร้อมติดตั้ง)E97/2560 ยกเลิกซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด -

E97/2560 ยกเลิกซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วยของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์)เหนือจุดวิกฤต หรือ ภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง) จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายE103/2560 ซื้อตู้แช่แข็งแบบลมเย็น จำนวน 5 ชุด -

E103/2560 ซื้อตู้แช่แข็งแบบลมเย็น จำนวน 5 ชุด

สัญญาซื้อขายE107/2560 เช่าอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3) -

E107/2560 เช่าอุปกรณ์เครือข่ายหลัก (Core Switch) จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่3)

สัญญาจ้างE80/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน -

E80/2560 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาจ้างE100/2560 ซื้อเครื่องบรรจุแบบแนวนอน จำนวน 5 ชุด -

E100/2560 ซื้อเครื่องบรรจุแบบแนวนอน จำนวน 5 ชุด

สัญญาซื้อขายE117/2560 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 80 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน -

E117/2560 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 80 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือนE69/2560 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน -

E69/2560 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือนE71/2560 ยกเลิกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E71/2560 ยกเลิกจ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนE78/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -

E78/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือนE79/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -

E79/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือนE102/2560 ยกเลิกซื้อเครื่องผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง -

E102/2560 ยกเลิกซื้อเครื่องผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ จำนวน 5 เครื่องซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน (MISFM)ด้วยวิธีการคัดเลือก -

ซื้อระบบวิเคราะห์ข้อมูลและสารสนเทศเพื่อการบริหารการเงิน (MISFM)ด้วยวิธีการคัดเลือกE68/2560 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยาน และรถจักรยานยนต์บริเวณประตูพหลโยธิน1... -

E68/2560 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดจักรยาน และรถจักรยานยนต์บริเวณประตูพหลโยธิน1,ประตูงามวงศ์วาน1,ประตูงามวงศ์วาน 3, ประตูวิภาวดีรังสิตและ ลานจอดรถศูนย์เรียนรวม 1 ระยะเวลา 12 เดือนE101/2560 ยกเลิกซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุด -

E101/2560 ยกเลิกซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุดE113/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

E113/2560 ยกเลิกจ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนE119/2560 ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดแข็ง (Harddisk) จำนวน 1 ชุด -  

E119/2560 ซื้อหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิดแข็ง (Harddisk) จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB8/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตฯ โครงการการศึกษาพหุภาษา ระยะเวลา 10 เดือน -  

B8/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โครงการการศึกษาพหุภาษา ระยะเวลา 10 เดือนE118/2560 จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data)ระยะที่ 1 -

E118/2560 จ้างโครงการพัฒนาระบบฐานข้อมูลโรคพิษสุนัขบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) ระยะที่ 1 จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB2/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความรักษาความสะอาดคณะเกษตร (เริ่ม 1 พ.ย. 2560 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2561) -  

B2/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความรักษาความสะอาดคณะเกษตร (เริ่ม 1 พ.ย. 2560 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2561)

สัญญาจ้างB3/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความรักษาความปลอดภัยคณะเกษตร (เริ่ม 1 พ.ย. 2560 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2561) -  

B3/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความรักษาความปลอดภัยคณะเกษตร (เริ่ม 1 พ.ย. 2560 สิ้นสุด 30 ก.ย. 2561)สัญญาจ้างB4/2561 ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Board)จำนวน 20 ชุด -  

B4/2561 ซื้อกระดานอิเล็กทรอนิกส์บอร์ด (Electronic Board) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 20 ชุด

สัญญาซื้อขายB4(ก)/2561 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการคณะประมง (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) -  

B4(ก)/2561 จ้างปรับปรุงซ่อมแซมอาคารปฏิบัติการคณะประมง (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างB6/2561 ซื้อเก้าอี้ จำนวน 3,500 ตัว -  

B6/2561 ซื้อเก้าอี้ จำนวน 3,500 ตัว

สัญญาซื้อขายB15/2561 ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 5 เครื่อง -  

B15/2561 ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ สำหรับสร้างตัวอย่างต้นแบบ จำนวน 5 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB6(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ(ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง) -  

B6(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ(ภาควิชาวิทยาศาสตร์ทางทะเล คณะประมง) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างB43/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี -  

B43/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีB11/2561 ซื้อตู้ดูดควัน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตู้ -  

B11/2561 ซื้อตู้ดูดควัน แขวงลาดยาว เขตขตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 3 ตู้

สัญญาซื้อขายB9/2561 ซื้อระบบบริหารจัดการเข้าใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ -  

B9/2561 ซื้อระบบบริหารจัดการเข้าใช้เครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

สัญญาซื้อขายB7/2561 ซื้อระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -  

B7/2561 ซื้อระบบซอฟต์แวร์ฐานข้อมูลและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง


สัญญาซื้อขายB21/2561 จ้างรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B21/2561 จ้างรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB28/2561 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B28/2561 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB20/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 10 เดือน -  

B20/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB14/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือน -  

B14/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB36/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 10 เดือน -  

B36/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB16/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - time PCR) 1 เครื่อง -  

B16/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง (Real - time PCR) 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB3(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะประมง -  

B3(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการคณะประมง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB5(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง (ระยะที่ 2) จำนวน 1 รายการ -  

B5(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารวิจัยชายฝั่งอันดามัน จังหวัดระนอง (ระยะที่ 2) ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB7(ก)/2561 จ้างปรับปรุงห้องน้ำนิสิต ชั้น 1 และชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก อาคาร อก.1 จำนวน 1 งาน -  

B7(ก)/2561 จ้างปรับปรุงห้องน้ำนิสิต ชั้น 1 และชั้น 2 ด้านทิศตะวันออก อาคาร อก.1 จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB12/2561 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -

B12/2561 จ้างเหมาบริการพนักงานรักษาความสะอาด คณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB13/2561 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B13/2561 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB24/2561 ซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมเทคนิคฟลูออเรสต์พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด -  

B24/2561 ซื้อกล้องจุลทรรศน์หัวกลับพร้อมเทคนิคฟลูออเรสต์พร้อมชุดถ่ายภาพความละเอียดสูง จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB31/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณ ประตูพหลโยธิน 1.. -  

B31/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์บริเวณ ประตูพหลโยธิน 1,ประตูงามวงศ์วาน 1,ประตูงามวงศ์วาน 1,ประตูวิภาวดีรังสิต และลานจอดรถศูนย์เรียนรวม1

สัญญาจ้างB33/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, 2 อาคารจอดรถบางเขน...ระยะเวลา 10 เดือน -  

B33/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 , อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB37/2561 จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 10 เดือน -  

B37/2561 จ้างบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ประจำปีงบประมาณ 2561 เป็นระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB1(ก)/2561 จ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B1(ก)/2561 จ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB8(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 งาน -  

B8(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารฝึกอบรม ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB46/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักการกีฬา ระยะเวลา 10 เดือน -  

B46/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารและสถานที่ของสำนักการกีฬา ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB45/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B45/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือนB17/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตและอาคารงานกิจการนิสิต ระยะเวลา 10 เดือน -  

B17/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิตและอาคารงานกิจการนิสิต ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB59/2561 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B59/2561 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 10 เดือนB23/2561 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารพันธุกรรมแบบควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 1 เครื่อง -  

B23/2561 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงตกตะกอนสารพันธุกรรมแบบควบคุมอุณหภูมิ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB32/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 10 เดือน -  

B32/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB2(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานคณะประมง (อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์)จำนวน 1 รายการ -  

B2(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารปฏิบัติการวิชาพื้นฐานคณะประมง (อาคารสุภาพมงคลประสิทธิ์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB40/2561 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน -  

B40/2561 ซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน

สัญญาซื้อขายB39/2561 ยกเลิกซื้อรถยนต์นั่งรับรองตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน -  

B39/2561 ยกเลิกซื้อรถยนต์นั่งรับรองตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คันB47/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B47/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB44/2561 ซื้อชุดเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-80) จำนวน 1 ชุด -  

B44/2561 ซื้อชุดเก็บรักษาตัวอย่างที่อุณหภูมิต่ำกว่าจุดเยือกแข็ง (-80) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB27/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน อาคาร 1,2,3และ4 คณะบริหาร. -  

B27/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 10 เดือนB9(ก)/2561 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกิจกรรมนิสิต คณะประมง จำนวน 1 รายการ -  

B9(ก)/2561 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาคลุมลานกิจกรรมนิสิต คณะประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB29/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 10 เดือน -  

B29/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 10 เดือน

สัญญาจ้างB26/2561 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทนรัพย์สินและสิทธิประโยชน์... -  

B26/2561 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทนรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือนB25/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ -  

B25/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจB51/2561 ซื้อชุดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,150 License -  

B51/2561 ซื้อชุดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Window จำนวน 1,150 License

สัญญาซื้อขายB50/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง จำนวน 1 ชุด -  

B50/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB35/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Actuator จำนวน 1 ชุด -  

B35/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์เครื่อง Actuator จำนวน 1 ชุดB49/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นซ้อคเวฟ RSWT (Shockwave Therapy) จำนวน 1 เครื่อง -  

B49/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นซ้อคเวฟ RSWT (Shockwave Therapy)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB14(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างกลุ่มบ้านพัก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน -  

B14(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างกลุ่มบ้านพัก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งานB38/2561 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตาแบบใช้แสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 เครื่อง -  

B38/2561 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ 2 ตาแบบใช้แสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 60 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB11(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1งาน -  

B11(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคารจรัด สุนทรสิงห์ คณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB61/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ -  

B61/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการB56/2561 ซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้า (Shortwave Diathermy)จำนวน 1 เครื่อง -  

B56/2561 ซื้อเครื่องให้การบำบัดรักษากล้ามเนื้อด้วยไฟฟ้าชนิดคลื่นสั้น (Shortwave Diathermy)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB41/2561 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B41/2561 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือนB13(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างรีะบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ จ.ลพบุรี จำนวน 4 ระบบ -  

B13(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างรีะบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ระบบB30/2561 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด 1 เครื่อง -  

B30/2561 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง สำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB57/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ จำนวน 1 รายการ -  

B57/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการB19/2561 ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ชุด -  

B19/2561 ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 12 ชุด

สัญญาซื้อขายB55/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี -  

B55/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุดB60/2561 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทนกราฟฟี่ (GC) จำนวน 1 เครื่อง -  

B60/2561 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทนกราฟฟี่ (GC) จำนวน 1 เครื่องB12(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลวังบาล จ.เพชรบูรณ์ 4 ระบบ -  

B12(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 4 ระบบ

สัญญาจ้างB48/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber จำนวน 1 เครื่อง -  

B48/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องวิเคราะห์ปริมาณ Total Dietary Fiber จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB42/2561 ยกเลิกซื้อชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เรียกข้อมูลขึ้นมาประมวลผลและจัดอบรม จำนวน1ชุด -  

B42/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ชุดคอมพิวเตอร์ที่ใช้ในการเก็บข้อมูล เรียกข้อมูลขึ้นมาประมวลผลและจัดอบรม จำนวน 1 ชุดB22(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ต.เขาหินซ้อน จ.ฉะเชิงเทรา 4ระบบ -  

B22(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 4 ระบบ

สัญญาจ้างB15(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ต.ยางราก จ.ลพบุรี จำนวน 4 ระบบ -  

B15(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ระบบ

สัญญาจ้างB17(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารประกอบร้านค้า (จอดรถ) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ -  

B17(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารประกอบร้านค้า (จอดรถ) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งานB63/2561 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี -  

B63/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 9 เดือนB84/2561 จ้างทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา 9 เดือน -  

B84/2561 จ้างทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ ระยะเวลา 9 เดือน

สัญญาจ้างB52/2561 ซื้อชุดเครื่องมือถ่ายภาพและวิเคราะห์สารเรืองแสงจากเจลและเมมเบรน -  

B52/2561 ซื้อชุดเครื่องมือถ่ายภาพและวิเคราะห์สารเรืองแสงจากเจลและเมมเบรน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครB73/2561 ยกเลิกจ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด -

B73/2561 ยกเลิกจ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุดB22/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ -  

B22/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการB66/2561 ซื้อชุดนำเสนอภาพขนาดใหญ่บริเวณริมทางเข้าถนนขาออก ต.โคกคราม อ.บางปลาม้า จ.สุพรรณบุรี 1 ชุด -  

B66/2561 ซื้อชุดนำเสนอภาพขนาดใหญ่บริเวณริมทางเข้าถนนขาออก ตำบล โคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรีB58/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ต.สุเทพ อ.เมืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ -  

B58/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่B18(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบลานกลางเต็นส์ ต.สุเทพ อ.เชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ 1 งาน -  

B18(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบลานกลางเต็นส์ ตำบลสุเทพ อำเภอเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งานB77/2561 ยกเลิกจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาส อาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ครั้งที่2 -  

B77/2561 ยกเลิกจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาส อาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 (ครั้งที่ 2) ระะยเวลา 9 เดือนB21(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน บ้านพักคนงาน ระบบไฟ และระบบน้ำ จำนวน 1 งาน -  

B21(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโครงสร้างพื้นฐาน บ้านพักคนงาน ระบบไฟ และระบบน้ำ ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB81/2561 ยกเลิกจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ระบบ -  

B81/2561 ยกเลิกจ้างบำรุงรักษาระบบงานของศูนย์ข้อมูลคอมพิวเตอร์ จำนวน 11 ระบบB82/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง จ.เพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด -  

B82/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุดB76/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการ -  

B76/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการB74/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ 1ชุด -  

B74/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด -  

ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด(วิธีคัดเลือก)B88/2561 ยกเลิกชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพรชบูรณ์ -  

B88/2561 ยกเลิกชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุดB64/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม ฉะเชิงเทรา -  

B64/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB62/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่แมสสเปคโทรมิเตอร์ GC-MS จำนวน 1 เครื่อง -  

B62/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟฟี่แมสสเปคโทรมิเตอร์ GC-MS จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB95/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 ชุด -  

B95/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB10(ก)/2561 ยกเลิกจ้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B10(ก)/2561 ยกเลิกจ้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานB80/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา -  

B80/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วงตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา

สัญญาซื้อขายB23(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ -  

B23(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 4 ระบบ

สัญญาจ้างB68/2561 ยกเลิกจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B68/2561 ยกเลิกจ้างจัดทำประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งานB26(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี -  

B26(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 4 ระบบ

สัญญาจ้างB78/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ และทรัพย์สินภายใน..วิทยาเขตสุพรรณบุรี 9 เดือน -  

B78/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคารสถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 9 เดือนB20(ก)/2561 จ้างก่อสร้างงานสถาบัตยกรรมชั้น 10 และงานตกแต่งห้องประชุมชั้น 11 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ -  

B20(ก)/2561 จ้างก่อสร้างงานสถาบัตยกรรมชั้น 10 และงานตกแต่งห้องประชุมชั้น 11 คณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB69/2561 จ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศของสำนักงานศาลยุติธรรมรัชดาฯ -  

B69/2561 จ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในระบบแสงสว่างและระบบปรับอากาศของสำนักงานศาลยุติธรรม ถนนรัชดาภิเษก

สัญญาจ้างB75/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี -  

B75/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ ต่อพ่วง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุดB99/2561 จ้างทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -  

B99/2561 จ้างทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 รายการB104/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 8 เดือน -  

B104/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 8 เดือน

สัญญาจ้างB79/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี -  

B79/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB85/2561 ซื้อเครื่องวัดศักยภาพน้ำในพืช (Pressure Chamber) ข.ลาดยาว ข.จตุจักร กรุงเทพฯ 1 เครื่อง -  

B85/2561 ซื้อเครื่องวัดศักยภาพน้ำในพืช (Pressure Chamber) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB94/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.กลางดง อ.ปากช่อง นครราชสีมา 1 ชุด -  

B94/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB93/2561 ยกเลิกซื้อหลอดไฟ LED Tube (120 cm.) ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3,983 หลอด -  

B93/2561 ยกเลิกซื้อหลอดไฟ LED Tube (120 cm.) ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3,983 หลอดB28(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบ้านพักและที่ทำการรวม 4 หลัง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย สระบุรี -  

B28(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างบ้านพักและที่ทำการรวม 4 หลัง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB100/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ 1ชุด -  

B100/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลสุเทพ อำเภอเมือง เชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB19(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B19(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครB29(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเกษตรและฝึกอบรม ต.เขาหินซ้อน อ.พนมสารคาม จ.ฉะเชิงเทรา 1 งาน -  

B29(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเกษตรและฝึกอบรม ตำบลเขาหินซ้อน อำเภอพนมสารคาม จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB71/2561 ยกเลิกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ -  

B71/2561 ยกเลิกซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการB97/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี 1ชุด -  

B97/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB27(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนสุกร 3 หลัง ต.ทับกวาง อ.แก่งคอย จ.สระบุรี จำนวน 1 งาน -  

B27(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนสุกร 3 หลัง ตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB10/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ -  

B10/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการB107/2561 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ -  

B107/2561 ยกเลิกจ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารการเรียนการสอน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน (ครั้งที่ 2)B16(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B16(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 1 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างB98/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.ยางราก อ.โคกเจริญ จ.ลพบุุรี 1 ชุด -  

B98/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลยางราก อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB87/2561 ซื้อครุภัณฑ์บรรจุดัดแปลงสภาพบรรยากาศ กำลังผลิต 10 - 20 แพ็คต่อนาที จ.สกลนคร จำนวน 2 เครื่อง -  

B87/2561 ซื้อครุภัณฑ์บรรจุดัดแปลงสภาพบรรยากาศ กำลังผลิต 10 - 20 แพ็คต่อนาที ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 2 เครื่อง

สัญญาซื้อขายยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา 8 เดือน -  

ยกเลิกจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารและสถานที่โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ระยะเวลา 8 เดือน โดยวิธีคัดเลือกB70/2561 ซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร จำนวน 4 รายการ -  

B70/2561 ซื้อลิฟต์โดยสารประจำอาคาร จำนวน 4 รายการ

สัญญาซื้อขายB65/2561จ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน 268 หน่วยโดยใช้ระบบควบคุมอัจฉรยะ -  

B65/2561 จ้างพัฒนาและปรับปรุงการใช้พลังงานในสำนักงานศาลยุติธรรมจำนวน 268 หน่วย โดยใช้ระบบควบคุมอัจฉริยะ

สัญญาจ้างB24(ก)/2561 จ้างก่อสร้างงานระบบปรับอากาศ อาคารสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติมระยะที่ 1) ต.กำแพงแสน จ.นครปฐม -  

B24(ก)/2561 จ้างก่อสร้างงานระบบปรับอากาศ อาคารสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติมระยะที่ 1) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างการจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2560 -  

การจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษจิกายน 2560การจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2560 -  

การจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน ธันวาคม 2560การจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2561 -  

การจัดซื้อด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน มกราคม 2561B102/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง -  

B102/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ปรอทแบบอัตโนมัติ จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB111/2561 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 20 เครื่อง -  

B111/2561 ซื้อเครื่องทำน้ำร้อน - น้ำเย็น จำนวน 20 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB32(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา -  

B32(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรม ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB72/2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 รายการ -  

B72/2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 17 รายการ

สัญญาจ้างB86/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด -  

B86/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 ชุด

สัญญาจ้างB96/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ -  

B96/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องฝึกซ้อมกีฬาลีลาศ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาจ้างB103/2561 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 7 รายการ -  

B103/2561 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 7 รายการ

สัญญาซื้อขายB30(ก)/2561 จ้างก่อสร้างหลังคาสนามปฏิบัติการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต (สนามตะกร้อ) จำนวน 1 หลัง -  

B30(ก)/2561 จ้างก่อสร้างหลังคาสนามปฏิบัติการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต (สนามตะกร้อ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง

สัญญาจ้างB105/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน อาคาร 1,2,3และ4 คณะบริหารธุรกิจ -  

B105/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 8 เดือน

สัญญาซื้อขายB106/2561 ซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน -  

B106/2561 ซื้อรถตู้ จำนวน 1 คัน

สัญญาซื้อขายB109/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 ชุด -  

B109/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB31(ก)/2561 จ้างก่อสร้างหลังคาสนามปฏิบัติการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต (สนามวอลเลย์บอล) -  

B31(ก)/2561 จ้างก่อสร้างหลังคาสนามปฏิบัติการกีฬา เพื่อพัฒนาคุณภาพนิสิต (สนามวอลเลย์บอล) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญาจ้างB112/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด -  

B112/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB110/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

B110/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)

สัญญาซื้อขายB118/2561 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ -  

B118/2561 ซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน 4 รายการ

สัญญาซื้อขายการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561 -  

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน กุมภาพันธ์ 2561B116/2561 ซื้อหลอดไฟ LED Tube (120 cm.) ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3,983 หลอด ครั้งที่2 -  

B116/2561 ซื้อหลอดไฟ LED Tube (120 cm.) ขนาดไม่เกิน 18 วัตต์ พร้อมติดตั้ง จำนวน 3,983 หลอด (ครั้งที่ 2)

สัญญาซื้อขายB113/2561 จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) -  

B113/2561 จ้างจัดทำประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ผลงาน ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

สัญญาจ้างB117/2561 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด 1 เครื่อง -  

B117/2561 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูงสำหรับหาเส้นประสาทและเส้นเลือด จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาซื้อขายB115/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือบรรจุเมล็ดพันธุ์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 ชุด -  

B115/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องมือบรรจุเมล็ดพันธุ์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB67/2561 ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคในช่วงนาโนเมตร จำนวน 1 เครื่อง -  

B67/2561 ซื้อครุภัณฑ์รายการเครื่องวิเคราะห์ขนาดอนุภาคในช่วงนาโนเมตร จำนวน 1 เครื่องB124/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เข็กน้อย อ.เขาค้อ จ.เพชรบูรณ์ -  

B124/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB126/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -  

B126/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดกลางพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB33(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสระสุวรรณชาด -  

B33(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงสระสุวรรณชาดB123/2561 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Laser Measurement System GPL- 3DW จำนวน 1 ชุด -  

B123/2561 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา Laser Measurement System GPL- 3DW จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB37(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน -  

B37(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟสที่ 1 จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB34(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -  

B34(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ระบบB128/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1 ชุด -  

B128/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญาซื้อขายB127/2561 จ้างบริษัททัวร์เพื่อนำคณะผู้บริหารและนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ Makelearn TIIM 2018...... -  

B127/2561 จ้างบริษัททัวร์เพื่อนำคณะผู้บริหารและนิสิตเข้าร่วมประชุมวิชาการ Makelearn TIIM 2018 และทัศนศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี ระหว่างวันอังคารที่ 15 พฤษภาคม - วันอังคารที่ 22 พฤษภาคม 2561 จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB35(ก)/2561 จ้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบการเพาะปลูกแบบไร้ดินเพื่อการสาธิตและการผลิต จ.สกลนคร -  

B35(ก)/2561 จ้างก่อสร้างโรงเรือนต้นแบบการเพาะปลูกแบบไร้ดินเพื่อการสาธิตและการผลิต ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการB40(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านพัก ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 งาน -  

B40(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสิ่งก่อสร้างอาคารบ้านพัก ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 งาน

สัญญาจ้างB133/2561 ยกเลิกจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ครั้งที3 -  

B133/2561 ยกเลิกจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 (ครั้งที่ 3) ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 เมษายน 2561 วิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2561)B122/2561 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เสริม จำนวน 1 ชุด -  

B122/2561 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจสอบคุณภาพน้ำเชื้อด้วยระบบคอมพิวเตอร์ พร้อมอุปกรณ์เสริม ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุดB39(ก)/2561 จ้างก่อสร้างกลุ่มบ้านพัก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งาน -  

B39(ก)/2561 จ้างก่อสร้างกลุ่มบ้านพัก ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งานB114/2561 ซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุด -  

B114/2561 ซื้อชุดทำอาหารผงแบบนาโน จำนวน 2 ชุดB36(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา -  

B36(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างก่อสร้างอาคารศูนย์ปฏิบัติการนวัตกรรมทางเทคโนโลยีและวิทยาศาสตร์การกีฬา วิทยาเขตกำแพงแสน (ระยะที่ 2) จำนวน 1 รายการB38(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้นที่ 3 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 จำนวน 1 งาน -  

B38(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงพื้นที่ดาดฟ้าชั้นที่ 3 อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 จำนวน 1 งานB42(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ จ.นครราชสีมา จำนวน 4 ระบบ -  

B42(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 4 ระบบB125/2561 ซื้อชุดลิฟต์และระบบลิฟต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ชุด -  

B125/2561 ซื้อชุดลิฟต์และระบบลิฟต์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 2 ชุดB131/2561 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง 3.0 v พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 2 คัน -  

B131/2561 ซื้อรถตู้โดยสารขนาด 11 ที่นั่ง 3.0 v พร้อมอุปกรณ์ประกอบ เพื่อปฏิบัติงานโครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย จากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธานฯ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 คันB45(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบลานกางเต็นท์ ต.สุเทพ จ.เชียงใหม่ 1 งาน (ครั้งที่2) -  

B45(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบลานกางเต็นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)B121/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 รายการ -  

B121/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 รายการB44(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี -  

B44(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานสำหรับพื้นที่แปลงวิจัยขนาด 5 ไร่ ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 4 ระบบ (ครั้งที่ 2)B132/2561 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS จำนวน 1 ระบบ -  

B132/2561 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการ MIS/EIS จำนวน 1 ระบบB41(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารประกอบร้านค้า (จอดรถ) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ 1 งาน -  

B41(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารประกอบร้านค้า (จอดรถ) ตำบลวังบาล อำเภอหล่มเก่า จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 งานB43(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างจ้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ต.สุเทพ อ.มืองเชียงใหม่ จ.เชียงใหม่ -  

B43(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างจ้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่B120/2561 ซื้อชุดตรวจสำหรับแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง จำนวน 7 รายการ -  

B120/2561 ซื้อชุดตรวจสำหรับแปลงตรวจวัดโครงสร้างถนนลาดยาง จำนวน 7 รายการ

สัญญาซื้อขายB130/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

B130/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)B46(ก)/2561 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและทาสีอาคาร 4 โครงการการศึกษานานาชาติ -  

B46(ก)/2561 โครงการจ้างก่อสร้างซ่อมแซมและทาสีอาคาร 4 โครงการการศึกษานานาชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครB101/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 2 เครื่อง -  

B101/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องโครมาโทรกราฟฟี่ของเหลวสมรรถนะสูง (HPLC) จำนวน 2 เครื่องB90/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพจังหวัดสกลนคร 6 รายการ -  

B90/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 6 รายการB136/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เข็กน้อย จ.เพชรบูรณ์ 1 ชุด -  

B136/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเข็กน้อย อำเภอเขาค้อ จังหวัดเพชรบูรณ์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)B119/2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการ -  

B119/2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 21 รายการB108/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด -  

B108/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วยของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์) เหนือจุดวิกฤต หรือภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง) จำนวน 1 ชุดB137/2561 ยกเลิกเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ พร้อมซอฟต์แวร์ 75 เครื่องและคอมพิวเตอร์แบบพกพา... -  

B137/2561 ยกเลิกเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (All in One PC) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 75 เครื่อง และคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนB135/2561 ยกเลิกจ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และป้องกันการสวมสิทธิ์ -  

B135/2561 ยกเลิกจ้างเหมาจัดทำระบบตรวจสอบย้อนกลับเพื่อความปลอดภัยในผลิตภัณฑ์และป้องกันการสวมสิทธิ์ จำนวน 1 โครงการB145/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด ครั้งที่2 -  

B145/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องบรรจุเมล็ดพันธุ์ ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่2)B140/2561 ยกเลิกซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต.ปากช่อง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 2 ระบบ -  

B140/2561 ยกเลิกซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 2 ระบบB147/2561 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการ -  

B147/2561 ซื้อครุภัณฑ์การเกษตร จำนวน 10 รายการB134/2561 จ้างเหมาเพิ่มศักยภาพผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง จำนวน 5 รายการ -  

B134/2561 จ้างเหมาเพิ่มศักยภาพผลิตโคเนื้อคุณภาพสูง จำนวน 5 รายการB129/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง -  

B129/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปิดผนึกถ้วยพลาสติกกึ่งอัตโนมัติแบบมีระบบสุญญากาศ จำนวน 5 เครื่อง (ครั้งที่ 2)B142/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.เพนียด อ.โคกสำโรง จ.ลพบุรี 1 ชุด -  

B142/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลเพนียด อำเภอโคกสำโรง จังหวัดลพบุรี จำนวน 1 ชุดB143/2561 ซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ จำนวน 3 ระบบ -  

B143/2561 ซื้อระบบห้องปฏิบัติการเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 3 ระบบB18/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐานจุลชีววิทยา ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม 6 ชุด -  

B18/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องปฏิบัติการวิชาพื้นฐานจุลชีววิทยา ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 6 ชุดการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2561 -  

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำเดือนมีนาคม 2561B139/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จอ LED จำนวน 1 จอ -  

B139/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จอ LED จำนวน 1 จอB141/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา -  

B141/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดใหญ่พร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB150/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด -  

B150/2561 ยกเลิกซื้อชุดเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB146/2561 ยกเลิกซื้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 5 ห้อง -  

B146/2561 ยกเลิกซื้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ห้อง (ครั้งที่ 2)B138/2561 จัดทำประเมินศักยภาพงานและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของม.เกษตรศาสตร์สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ -  

B138/2561 จัดทำประเมินศักยภาพงานและผลักดันงานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ สู่การต่อยอดเชิงพาณิชย์ จำนวน 1 งานB47(ก)/2561 จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ จำนวน 1 รายการ -  

B47(ก)/2561 จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงจอดรถอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ จำนวน 1 รายการB50(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการสาธิตและวิจัย ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา 1 งาน -  

B50(ก)/2561 จ้างก่อสร้างระบบชลประทานเพื่อการสาธิตและวิจัย ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา 1 งานB51(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม จำนวน 1 รายการ -  

B51(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารโรงงานการผลิตพืชขั้นสูงด้วยแสงเทียม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการB148/2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

B148/2561 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร จำนวน 4 รายการ (ครั้งที่ 2)B52(ก)/2561 จ้างก่อสร้างศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ -  

B52(ก)/2561 จ้างก่อสร้างศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการB153/2561 ซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ต.อุดมทรัพย์ อ.วังน้ำเขียว จ.นครราชสีมา -  

B153/2561 ซื้อเครื่องอบพลังงานแสงอาทิตย์พร้อมชุดถ่านอัดแท่ง ตำบลอุดมทรัพย์ อำเภอวังน้ำเขียว จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด(ครั้งที่ 3)B152/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด -  

B152/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรเตรียมดินขนาดเล็กพร้อมอุปกรณ์ต่อพ่วง ตำบลปากช่อง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุดB156/2561 ซื้อรถตู้พยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คัน -  

B156/2561 ซื้อรถตู้พยาบาลและครุภัณฑ์ทางการแพทย์ จำนวน 1 คันB159/2561 ยกเลิกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะ ตัด และกรอกระดูก จำนวน 1 ชุด -  

B159/2561 ยกเลิกซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะ ตัด และกรอกระดูก จำนวน 1 ชุดB157/2561 ยกเลิกซื้อรถยนต์นั่งรับรองตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน -

B157/2561 ยกเลิกซื้อรถยนต์นั่งรับรองตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คันB151/2561 จ้างพัฒนาโปรแกรมพร้อมจัดหาอุปกรณ์สำหรับคลังข้อมูลโรคพิษสุนักบ้าหนึ่งเดียว(Rabies One Data) -

B151/2561 จ้างพัฒนาโปรแกรมพร้อมจัดหาอุปกรณ์สำหรับคลังข้อมูลโรคพิษสุนักบ้าหนึ่งเดียว (Rabies One Data) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบB161/2561 ซื้อกล้องจุลศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่อง -  

B161/2561 ซื้อกล้องจุลศัลยกรรม จำนวน 1 เครื่องB160/2561 ซื้อชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 License -  

B160/2561 ซื้อชุดซอฟต์แวร์สร้างสื่อสิ่งพิมพ์และสื่อดิจิทัล จำนวน 1,000 LicenseB162/2561 จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 7 วัน (11-17 มิ.ย. 61) -  

B162/2561 จ้างบริษัททัวร์ โครงการไปศึกษาดูงาน ณ ประเทศอิตาลี จำนวน 7 วัน (ระหว่างวันที่ 11 มิถุนายน 2561 ถึงวันที่ 17 มิถุนายน 2561)B49(ก)/2561 ยกเลิกจ้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 1 งาน -  

B49(ก)/2561 ยกเลิกจ้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งานB54(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 งาน -  

B54(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้งภาควิชากีฏวิทยา จำนวน 1 งานการจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561 -  

การจัดซื้อจัดจ้างด้วยวิธีการเฉพาะเจาะจง ประจำเดือน พฤษภาคม 2561B163/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม จำนวน 5 รายการ -  

B163/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน อาคารปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 5 รายการB144/2561 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริหาร ต.ทุ่งสุขลา อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี จำนวน 1 ชุด -  

B144/2561 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายสารสนเทศและการบริหาร ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดB155/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ -  

B155/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์B158/2561 ซื้อระบบเครื่องเสียงและภาพประจำห้องเรียน อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ -  

B158/2561 ซื้อระบบเครื่องเสียงและภาพประจำห้องเรียน อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์B167/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง จำนวน 1 เครื่อง -  

B167/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องดมยาสลบพร้อมอุปกรณ์สำหรับห้องตรวจสนามแม่เหล็กกำลังสูง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่องB166/2561 ซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1 เครื่อง -  

B166/2561 ซื้อเครื่องมือผ่าตัดต้อกระจก จำนวน 1 เครื่องB55(ก)/2561 จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชเพาะชำ จำนวน 1 งาน -  

B55(ก)/2561 จ้างก่อสร้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชเพาะชำ จำนวน 1 งานB165/2561 ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ จำนวน 1 ชุด -  

B165/2561 ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อเลี้ยงสัตว์ทดลองภายใต้สภาวะปลอดเชื้อ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดB172/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด -  

B172/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุดB168/2561 ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) -  

B168/2561 ซื้อเครื่องสกัดตัวอย่างด้วยคาร์บอนไดออกไซด์ (เครื่องสกัดสารตัวอย่างด้วยของไหล (คาร์บอนไดออกไซด์) เหนือจุดวิกฤต หรือภายใต้สภาวะวิกฤตยวดยิ่ง) จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)B164/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการ -  

B164/2561 ซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน 20 รายการB53(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารตึก 14 และ 15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B53(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงทาสีภายในอาคารตึก 14 และ 15 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานครB55(ก)/2561 จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชเพาะชำ จำนวน 1 งาน (ประกาศ ครั้งที่ 2) -  

B55(ก)/2561 จ้างก่อสร้างโรงเรือนปลูกพืชเพาะชำ จำนวน 1 งาน (ประกาศ ครั้งที่ 2)ฺB154/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมฯ -  

B154/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหารคณาจารย์ และเจ้าหน้าที่อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์B56(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างตกแต่งภายใน อาคารการเรียนการสอน ชั้น 1 (อาคาร 4) คณะบริหารธุรกิจ -  

B56(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างตกแต่งภายใน อาคารการเรียนการสอน ชั้น 1 (อาคาร 4) คณะบริหารธุรกิจB173/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต จำนวน 1 ชุด -  

B173/2561 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต จำนวน 1 ชุดB171/2561 ซื้อระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ -  

B171/2561 ซื้อระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบB171/2561 ซื้อระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบ -  

B171/2561 ซื้อระบบศูนย์บัญชาการเหตุการณ์โรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ระบบB58(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B58(ก)/2561 จ้างปรับปรุงอาคาร 3 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งานB177/2561 ยกเลิกซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ -  

B177/2561 ยกเลิกซื้อเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการB180/2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 96 เครื่อง -  

B180/2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 96 เครื่องB62(ก)/2561 จ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถจักรยานหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 จำนวน 1 รายการ -  

B62(ก)/2561 จ้างก่อสร้างหลังคาจอดรถจักรยานหอพักนิสิต ซอยพหลโยธิน 45 อาคารพุทธชาด อาคารสุพรรณิการ์ และอาคารกฤษณา จำนวน 1 รายการB174/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 3) -  

B174/2561 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 3)B175/2561 ซื้อครุภัณฑ์ระบบคัดกรองรถบรรทุกไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยวิธีตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ(AVI) -  

B175/2561 ซื้อครุภัณฑ์ระบบคัดกรองรถบรรทุกไม่ได้บรรทุกน้ำหนักเกินด้วยวิธีตรวจสอบข้อมูลประจำตัวรถ (AVI) ที่สถานีตรวจสอบน้ำหนัก กรมทางหลวง (Automatic Vehicle Identification System for Weigh Station) จำนวน 1 งานB59(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ภายใน ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ (ครั้งที่ 4) -  

B59(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างพัฒนาพื้นที่สวนสองแสน ถนนภายใน ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 4)B60(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบลานกางเต็นท์ ต.สุเทพ อ.เมือง จ.เชียงใหม่ -  

B60(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างก่อสร้างกลุ่มอาคารประกอบลานกางเต็นท์ ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ จำนวน 1 งานB61(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3) -  

B61(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างปรับปรุงผนังภายนอกอาคารสารนิเทศ 50 ปี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 3)B185/2561 เช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม (AAS)จำนวน 1 เครื่อง 12 เดือน -  

B185/2561 เช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุโลหะด้วยการดูดกลืนแสงอะตอม (Atomic Absorption Spectrometer) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญาเช่า B185-2561B178/2561 ยกลิกเช่า ALL in One PC จำนวน 75 เครื่อง และ Notebook จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดิอน -  

B178/2561 ยกเลิกเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (ALL in One PC) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 75 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์แบบพกพา (Notebook) จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนB176/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 396 เครื่อง ระยะเวลา 38 เดือน -  

B176/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 396 เครื่อง ระยะเวลา 38 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)B189/2561 เช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ จำนวน 1 เครื่อง -  

B189/2561 เช่าเครื่องวิเคราะห์ปริมาณธาตุ คาร์บอน ไฮโดรเจน ไนโตรเจนและซัลเฟอร์ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือนB194/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟี่ Combiflash EZ Prep จำนวน 1 เครื่อง -  

B194/2561:ยกเลิกซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟี่ CombiflashEZPrepจำนวน 1 เครื่องB184/2561 เช่าเครื่องหาค่าวิเคราะห์โดยประมาณแบบอัตโนมัติ (TGA) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน -  

B184/2561 เช่าเครื่องหาค่าวิเคราะห์โดยประมาณแบบอัตโนมัติ (Thermogravimetric Analysis, TGA) จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือนB149/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

B149/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน จำนวน 6 รายการ (ครั้งที่ 2)B187/2561 ซื้อ Microwave vacuum drier จำนวน 1 เครื่อง -  

B187/2561 ซื้อ Microwave vacuum drier จำนวน 1 เครื่องB209/2561 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะ ตัด และ กรอ กระดูก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -  

B209/2561 ซื้อมอเตอร์ไฟฟ้าสำหรับเจาะ ตัด และ กรอ กระดูก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)B190/2561 ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ Canopy Hood ขนาด 80x120x30 ซม จำนวน 3 เครื่อง -  

B190/2561 ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ Canopy Hood ขนาด 80x120x30 ซม จำนวน 3 เครื่องB201/2561 ซื้อเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย Spray Dry จำนวน 1 เครื่อง -  

B201/2561 ซื้อเครื่องอบทำผงแห้งแบบพ่นฝอย Spray Dry จำนวน 1 เครื่องB202/2561 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 เครื่อง -  

B202/2561 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็งภายใต้สภาวะสุญญากาศ ขนาด 50 ลิตร (Freeze Dryer Model FD-50 Liters) จำนวน 1 เครื่องB183/2561 ซื้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 5 ห้อง -  

B183/2561 ซื้อห้องเย็นควบคุมอุณหภูมิและความชื้น ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 5 ห้องB186/2561 ซื้อAutomated Preparative HPLC จำนวน 2 เครื่อง -  

B186/2561 ซื้อAutomated Preparative HPLC จำนวน 2 เครื่องB192/2561 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ -  

B192/2561 ซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการB193/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 คน ระยะเวลา 12 เดือน -  

B193/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 18 คน ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/4/2562B198/2561 ซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟี่ (Simulated Moving Bed ChromatographySMB) 1 เครื่อง -  

B198/2561 ซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟี่ (Simulated Moving Bed ChromatographySMB) จำนวน 1 เครื่องB223/2561 ยกเลิกจ้างเหมาดูแลรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา... -  

B223/2561 ยกเลิกจ้างเหมาดูแลรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/19/2562B65(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างที่ทำการสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน จำนวน 1 งาน -  

B65(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างที่ทำการสโมสรนิสิตคณะสัตวแพทยศาสตร์ บางเขน จำนวน 1 งานB204/2561 ซื้อFlash LC จำนวน 1 เครื่อง -  

B204/2561 ซื้อFlash LC จำนวน 1 เครื่องB188/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ต.กลางดง อ.ปากช่อง จ.นครราชสีมา จำนวน 1 ชุด -  

B188/2561 ซื้อชุดเครื่องจักรแปรรูปผลิตภัณฑ์ข้าวโพด ตำบลกลางดง อำเภอปากช่อง จังหวัดนครราชสีมา จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)B200/2561 ซื้อชุดเครื่องสกัด Soxhlet extractor จำนวน 1 ชุด -  

B200/2561 ซื้อชุดเครื่องสกัด Soxhlet extractor จำนวน 1 ชุดB203/2561 ซื้อเครื่องระเหยสารขนาด 20 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่อง -  

B203/2561 ซื้อเครื่องระเหยสารขนาด 20 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร จำนวน 2 เครื่องB225/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC จำนวน 42เครื่อง -  

B225/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC จำนวน 42เครื่องB195/2561 ซื้อFreeze Dry จำนวน 1 เครื่อง -  

B195/2561 ซื้อFreeze Dry จำนวน 1 เครื่องB63(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B63(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์คณะศึกษาศาสตร์ จำนวน 1 งานB64(ก)/2561 จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 7 และชั้นที่ 11 อาคารปฏิบัติการ... -  

B64(ก)/2561 จ้างก่อสร้างติดตั้งระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ชั้นที่ 7 และชั้นที่ 11 อาคารปฏิบัติการคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ จำนวน 1 ระบบB181/2561 ยกเลิกเช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ ระยะเวลา 36 ด. -  

B181/2561 ยกเลิกเช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ ระยะเวลา 36 เดือนB196/2561 ซื้อ Accelerated Solvent Extraction จำนวน 3 เครื่อง -  

B196/2561 ซื้อ Accelerated Solvent Extraction จำนวน 3 เครื่องB197/2561 ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ Canopy Hood ขนาด 60x60x30 ซม จำนวน 5 เครื่อง -  

B197/2561 ซื้อตู้ดูดไอสารเคมีแบบต่อท่อ Canopy Hood ขนาด 60x60x30 ซม จำนวน 5 เครื่องB205/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 ด. -  

B205/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/2/2562B210/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B210/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารและสถานที่บริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/5/2562B211/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B211/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/3/2562B218/2561 จ้างผลิตชุดถังหมักขยะ จำนวน 2 รายการ -  

B218/2561 จ้างผลิตชุดถังหมักขยะ จำนวน 2 รายการB226/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน -  

B226/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/16/2562B227/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของกองบริการกลางและอาคาร...... -  

B227/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของกองบริการกลางและอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)B229/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 ด -  

B229/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารระพีสาคริก มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/17/2562B182/2561 ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

B182/2561 ซื้อครุภัณฑ์รถยนต์ จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2)B213/2561 ยกเลิกจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B213/2561 ยกเลิกจ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือนB217/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน -  

B217/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารและพื้นที่ส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 12 เดือน

สัญญา B3104/9/2562B219/2561 จ้างติดตั้งชุดเสริมประสิทธิภาพระบบถังผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และชุดต้นแบบระบบกำจัดขยะ -  

B219/2561 จ้างติดตั้งชุดเสริมประสิทธิภาพระบบถังผลิตก๊าซชีวภาพจากขยะอินทรีย์และชุดต้นแบบระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยและก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 งานB221/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน -  

B221/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 12 เดือน

สัญญา B3104/36/2562B231/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

B231/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยประจำอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 12 เดือน

สัญญา B3104/18/2562B235/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพลอดุลยวิทย์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B235/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดพื้นที่อาคารระพีสาคริก และอาคารกำพลอดุลยวิทย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) จำนวน 12 เดือน

สัญญา B3104/32/2562B244/2561 จ้างเหมาบริการทัวร์โครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรร์ รุ่นที่ 71 -  

B244/2561 จ้างเหมาบริษัททัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการฝึกอบรมหลักสูตรนักบริหารการพัฒนาการเกษตรและสหกรณ์ ระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 71B212/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 2,3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B212/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 2,3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/1/2562B216/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน -  

B216/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/11/2562B67(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าการผลิตผลผลิตปศุสัตว์พร้อมระบบสาธารณูปโภค -  

B67(ก)/2561 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการแปรรูปและเพิ่มมูลค่าการผลิตผลผลิตปศุสัตว์พร้อมระบบสาธารณูปโภค ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลังB248/2561 จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการ -  

B248/2561 จ้างทำปกปริญญาบัตรผ้าไหม ของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 2 รายการB69(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสารอาคาร 18 (เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา) -  

B69(ก)/2561 ยกเลิกจ้างก่อสร้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสารอาคาร 18 (เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา)B230/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -  

B230/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/55/2562B232/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B232/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/67/2562B240/2561 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1,2 และวิภาวดีฯ -  

B240/2561 จ้างเหมาทำความสะอาด อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1,อาคารจอดรถงามวงศ์วาน2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/13/2562B246/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน -  

B246/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม 1,2 และ 3 วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/35/2562B239/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้)ระยะเวลา 12 เดือน -  

B239/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมิเดีย และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)B234/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B234/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/38/2562B179/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All IN ONE จำนวน 41 เครื่อง -  

B179/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แบบ All IN ONE จำนวน 41 เครื่องB207/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง โครงการการศึกษานานาชาติ -  

B207/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ จำนวน 30 เครื่อง โครงการการศึกษานานาชาติB214/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 12 เดือน -

B214/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย โครงการการศึกษาพหุภาษา จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/10/2562B247/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 12 เดือน -  

B247/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถาบันค้นคว้าและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/20/2562B236/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา จำนวน 12 เดือน -  

B236/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/31/2562B233/2561 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 12 เดือน -

B233/2561 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/50/2562B215/2561 ซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกมาตรฐานชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ของคณะสัตวแพทยศาสตร์ -  

B215/2561 ซื้อชุดสว่านเจาะกระดูกมาตรฐานชนิดแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด ของคณะสัตวแพทยศาสตร์B224/2561 จ้างเหมากำจัดปลวก อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 - 7 -  

B224/2561 จ้างเหมากำจัดปลวก อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 - 7

สัญญา B3104/39/2562B237/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก.,ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติฯ ระยะเวลา 12 ด. -  

B237/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก.,ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ,อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร,ศาลากลางแจ้ง และบุษบก(สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร) ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/37/2562B238/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน -  

B238/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 6 คน จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/12/2562B243/2561 จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถหอประชุม มก. จำนวน 12 เดือน -  

B243/2561 จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมลานจอดรถหอประชุม มก. จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/24/2562B254/2561 ยกเลิกจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 5 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B254/2561 ยกเลิกจ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 5 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือนB199/2561 ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี Fume hood จำนวน 2 เครื่อง -  

B199/2561 ซื้อตู้ดูดไอระเหยสารเคมี Fume hood จำนวน 2 เครื่องB249/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 เดือน -  

B249/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานส่วนกลางของมหาวิทยาลัยฯ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/29/2562B250/2561 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง -  

B250/2561 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน 5 เครื่อง

สัญญา B3104/40/2562

สัญญาเพิ่มเติม B3104/40/2562B260/2561 ซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟี่ Combiflash EZ Prep จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) -  

B260/2561 ซื้อเครื่องแยกสารด้วยวิธีโครมาโทกราฟฟี่ Combiflash EZ Prep จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)B264/2561 จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B264/2561 จ้างเหมาบริการงานสวนและภูมิทัศน์ภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/21/2562B251/2561 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน -  

B251/2561 จ้างบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/28/2562B252/2561 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง -  

B252/2561 จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ จำนวน 1 เครื่อง (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2560 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/33/2562B257/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 84 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน -  

B257/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 84 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือนB245/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลางและประตูสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 ด. -  

B245/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลางและประตูสำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ และอาคารสัตว์ทดลอง ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/30/2562B68(ก)/2561 จ้างตกแต่งภายในอาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเลและวิทยาการเดินเรือ -  

B68(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างตกแต่งภายในอาคารปฏิบัติการวิจัยพัฒนาการต่อเรือ วิศวกรรมทางทะเลและวิทยาการเดินเรือ จำนวน 1 รายการB70(ก)/2561 จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มก. จำนวน 1 งาน -  

B70(ก)/2561 จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกี่ยวกับผึ้ง ภาควิชากีฏวิทยา คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 งานB278/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด -  

B278/2561 ยกเลิกซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุดB261/2561 ยกเลิกซื้อรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด -  

B261/2561 ยกเลิกซื้อรถผ่าตัดทำหมันเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุดB66(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องบรรยาย อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3 -

B66(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องบรรยาย อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3B191/2561 ซื้อ spray dry จำนวน 2 เครื่อง -  

B191/2561 ซื้อ spray dry จำนวน 2 เครื่องB271/2561 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา และ.... -  

B271/2561 จ้างเหมาดูแลรักษาระบบปรับอากาศแบบรวมศูนย์ (Chiller) อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา บรมราชินีนาถ และอาคารเฉลิมพระเกียรติ 6 รอบ พระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (ครั้งที่ 2)B279/2561 จ้างเหมาบริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง2 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B279/2561 จ้างเหมาบริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง2 ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2561)

สัญญา B3104/25/2562B73(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร 1 ห้อง 1207 จำนวน 1 งาน -  

B73(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนอาคาร 1 ห้อง 1207 จำนวน 1 งานB266/2561 ซื้อเครื่องสแกนสามมิติพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุด -  

B266/2561 ซื้อเครื่องสแกนสามมิติพร้อมขาตั้ง จำนวน 1 ชุดB262/2561 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน -  

B262/2561 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)B306/2561 ยกเลิกจ้างพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ -  

B306/2561 ยกเลิกจ้างพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบB286/2561 ยกเลิกจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B286/2561 ยกเลิกจ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือนB241/2561 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B241/2561 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/7/2562B220/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B220/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/51/2562B253/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต อาคารงานกิจการนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์ และอาคารซ่อมบำรุง -  

B253/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต อาคารงานกิจการนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์ และอาคารซ่อมบำรุง วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/27/2562B259/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B259/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ จำนวน 1 งาน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 - 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/26/2562B267/2561 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 25 กล้อง -  

B267/2561 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ชนิด 2 ตา จำนวน 25 กล้องB222/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 ด. -  

B222/2561 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/74/2562B225/2561 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B225/2561 จ้างเหมาดูแลรักษาความสะอาดอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/6/2562B276/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B276/2561 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยคณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/14/2562B269/2561 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน อาคาร 1,2,3และ 4คณะบริหารฯ -  

B269/2561 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน อาคาร 1,2,3 และ 4 คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/57/2562B258/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ 12 เดือน -  

B258/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของงานทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ เป็นเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/42/2562B270/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B270/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยสำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/48/2562B287/2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่อง -  

B287/2561 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 20 เครื่องB295/2561 ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำ-80องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุด -  

B295/2561 ซื้อตู้แช่อุณหภูมิต่ำ-80องศาเซลเซียส จำนวน 1 ชุดB265/2561 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B265/2561 จ้างเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/52/2562B268/2561 ซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิดจำนวน 1 ชุด -  

B268/2561 ซื้อชุดเตรียมชิ้นเนื้ออัตโนมัติระบบปิดจำนวน 1 ชุดB272/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด อาคารหอประวัติ และอาคารอนุรักษ์หอพักนิสิต -  

B272/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสำนักหอสมุด อาคารหอประวัติ และอาคารอนุรักษ์หอพักนิสิต (หอ 2) เป็นระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/47/2562B228/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B228/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/56/2562B256/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน -  

B256/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา เป็นระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/15/2562B263/2561 ซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อการผ่าตัดทำหมันในสัตว์เลี้ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. -  

B263/2561 ซื้อชุดครุภัณฑ์การแพทย์เพื่อการผ่าตัดทำหมันในสัตว์เลี้ยง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุดB274/2561 ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลสำหรับโรคพิษสุนัขบ้า ต.กำแพงแสน อ.กำแพงแสน -  

B274/2561 ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวินิจฉัยทางชีวโมเลกุลสำหรับโรคพิษสุนัขบ้า ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 ชุดB275/2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1,2 และอาคาร KU Mini Shop,KU Green -  

B275/2561 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย อาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1,2 และอาคาร KU Mini Shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/43/2562B277/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณB277/2561 จ้างเหมาทำความสะอาดบริเวณที่พักบุคลากร(หลังที่1,2) ซอยพหลโยธิน 45 (เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/44/2562B284/2561 จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B284/2561 จ้างรักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/34/2562B285/2561 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1 , อาคาร KU Mini shop , อาคาร KU Green และ...... -  

B285/2561 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1 , อาคาร KU Mini shop , อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/54/2562B290/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 12 เดือน -  

B290/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/45/2562B291/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักหอสมุด อาคารหอประวัติ จำนวน 1 งาน -  

B291/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารสำนักหอสมุด อาคารหอประวัติ จำนวน 1 งาน (เริ่มต้น 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/46/2562B296/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตร (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562) -  

B296/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดคณะเกษตร (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/49/2562B292/2561 ยกเลิกซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุด -  

B292/2561 ยกเลิกซื้อสว่านเจาะกระดูกชนิดเปลี่ยนหัวต่อได้ โดยใช้กำลังไฟจากแบตเตอรี่ จำนวน 1 ชุดB170/2561 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 ชุด -  

B170/2561 ซื้อกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 55 ชุด

สัญญา B3104/48/62B273/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B273/2561 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/22/2562B281/2561 จ้างเหมาบริการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สำนักหอสมุด -  

B281/2561 จ้างเหมาบริการจัดการดูแลและบำรุงรักษาระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร สำนักหอสมุด (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/41/2562B71(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารภายในวิทยาเขตศรีราชา -

B71(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงภูมิทัศน์รอบอาคารภายในวิทยาเขตศรีราชาB298/2561 จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 78 -

B298/2561 จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 78

สัญญา B3104/59/62B242/2561 ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด -  

B242/2561 ซื้อชุดครุภัณฑ์เพื่อการวิจัยโรคพิษสุนัขบ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุดB282/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเกษตร ระยะเวลา 12 เดือน -  

B282/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะเกษตร ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/8/2562B289/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มก. -  

B289/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/58/2562B297/2561 จ้างเเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B297/2561 จ้างเเหมาบริการรักษาความสะอาดคณะศึกษาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแวันที่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/61/2562B299/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3 และ 4) คณะบริหารธุรกิจ -  

B299/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3 และ 4) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/53/2562B304/2561 ยกเลิกจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 สายพันธุ์ -  

B304/2561 ยกเลิกจ้างผลิตเมล็ดพันธุ์ จำนวน 3 สายพันธุ์B307/2561 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B307/2561 จ้างบำรุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขเครือข่ายนนทรี จำนวน 1 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/60/2562B283/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิด ALL in One PC พร้อมซอฟต์แวร์ 75 เครื่อง และNotebook 85 เครื่อง -  

B283/2561 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ชนิดตั้งโต๊ะ (ALL in One PC) พร้อมซอฟต์แวร์ จำนวน 75 เครื่อง และเครื่องคอมพิวเตอร์ปบบพกพา (Notebook) จำนวน 85 เครื่อง ระยะเวลา 36 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ของคณะบริหารธุรกิจ

สัญญา B3104/68/2562B300/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จอ TV และกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ตัว -  

B300/2561 ซื้อครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่ - จอ TV และกล้องวงจรปิดพร้อมติดตั้ง จำนวน 30 ตัว

สัญญา B3104/5/62B301/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของกองบริการกลางและอาคารสัตว์ทดลอง -  

B301/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสถานที่ ภายใต้การดูแลของกองบริการกลางและอาคารสัตว์ทดลอง จำนวน 12 เดือน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/66/2562B305/2561 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้งเดินสายเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ -  

B305/2561 ซื้ออุปกรณ์เครือข่ายพร้อมติดตั้งเดินสายเครือข่าย จำนวน 1 ระบบB308/2561 ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1,500 เครื่อง -  

B308/2561 ซื้อเครื่องคิดเลข จำนวน 1,500 เครื่อง

สัญญา B3104/4/62B280/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 12 เดือน -  

B280/2561 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุด 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/63/2562B303/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC จำนวน 42 เครื่อง -  

B303/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคอมพิวเตอร์ระบบปฏิบัติการ MAC จำนวน 42 เครื่องB309/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบรับเข้าศึกษา จำนวน 1 ชุด -  

B309/2561 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายระบบรับเข้าศึกษา จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/6/62B310/2561 จ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 5 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน (ครั้งที่ 2) -  

B310/2561 จ้างบำรุงรักษาศูนย์ข้อมูล Data Center จำนวน 5 ระบบ ระยะเวลา 12 เดือน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/62/2562B206/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ พร้อมติดตั้ง -  

B206/2561 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ พร้อมติดตั้งB208/2561 ซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 Lumens จำนวน 20 ชุด.... -  

B208/2561 ซื้อเครื่องฉายภาพมัลติมีเดียโปรเจคเตอร์ ความสว่างไม่น้อยกว่า 4,000 Lumens จำนวน 20 ชุด จอมอเตอร์ 1610 ขนาด ไม่น้อยกว่า 100 นิ้ว จำนวน 20 ชุด และเครื่องฉายภาพ 3 มิติ จำนวน 10 ชุด พร้อมติดตั้งB293/2561 ซื้อรถกวาดพื้น-ดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน -  

B293/2561 ซื้อรถกวาดพื้น-ดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน

สัญญา B3104/3/62B294/2561 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -

B294/2561 จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยอาคารคณะเศรษฐศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/23/2562B312/2561 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของคณะ จำนวน 1 ระบบ -

B312/2561 ซื้อครุภัณฑ์ระบบเครือข่ายหลักของคณะ จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/7/62B302/2561 เช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ 36 เดือน (ครั้งที่2) -  

B302/2561 เช่ารถไฟฟ้า ขนาดไม่น้อยกว่า 23 ที่นั่ง จำนวน 15 คัน พร้อมสถานีชาร์จ ระยะเวลา 36 เดือน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/1/62B288/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด -  

B288/2561 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องทดสอบวัสดุแบบเอนกประสงค์ จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/9/62B75(ก)/2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน -  

B75(ก)/2561 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงอาคารสำนักบริการคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/71/2562B315/2561 ซื้อรถยนต์ตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) 1 คัน -  

B315/2561 ซื้อรถยนต์ตู้ (รถยนต์โดยสาร ขนาด 12 ที่นั่ง ปริมาตรกระบอกสูบไม่ต่ำกว่า 2,400 ซีซี) จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/10/2562B316/2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 81 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี -  

B316/2561 เช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จำนวน 3 รายการ รวม 81 เครื่อง ระยะเวลา 3 ปี (เริ่มตั้งแต่ ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)B319/2561 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) -  

B319/2561 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม ตุลาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)

สัญญา B3104/8/62B314/2561 จ้างพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) -  

B314/2561 จ้างพัฒนาระบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/72/2562B2/2562 ยกเลิกซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบแป้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B2/2562 ยกเลิกซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบแป้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครB318/2561 ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -

B318/2561 ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยคลื่นกระแทก จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/11/62B1/2562 ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล จำนวน 1 เครื่อง -  

B1/2562 ซื้อเครื่องเอ็กซเรย์พร้อมชุดแปลงสัญญาณภาพเอ็กซเรย์เป็นดิจิตอล ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/15/62B3/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์โดยใช้การดูดซับเคมี (Chemisorption) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กทม. 1 ชุด -  

B3/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์โดยใช้การดูดซับเคมี (Chemisorption) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/16/62B317/2561 ซื้อเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง -  

B317/2561 ซื้อเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่องB76(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ.... -

B76(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงงานระบบสุขาภิบาลและดับเพลิงงานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ อาคาร 17 ศูนย์เรียนรวม 3

สัญญา B3104/75/2562B2(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมราวเหล็กรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 จำนวน 1 รายการ -  

B2(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงและซ่อมแซมราวเหล็กรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/76/2562B4/2562 ซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์สัตว์ทดลอง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง -  

B4/2562 ซื้อเครื่องล้างอุปกรณ์สัตว์ทดลอง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/18/62B6/2562 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ -  

B6/2562 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 2 รายการ 1.ชุดปฏิบัติการทดสอบผลกระทบของสภาพอากาศต่อสภาวะน่าสบาย 2.ชุดทดสอบปริมาณการดูดกลืนแสงของสาร

สัญญา B3104/19/62B10/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน -  

B10/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 10 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2561 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562)B12/2562 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ -  

B12/2562 ซื้ออุปกรณ์ระบบเครือข่ายไร้สาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/25/62B5/2562 จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด -  

B5/2562 จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด

สัญญา B3104/77/2562B9/2562 ซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

B9/2562 ซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/21/62B11/2562 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B11/2562 ซื้อเครื่องอบแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/23/62B14/2562 ซื้อเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง -  

B14/2562 ซื้อเครื่องสแกนสไลด์อัตโนมัติ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/22/2562B13/2562 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ พร้อมติดตั้ง -  

B13/2562 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ พร้อมติดตั้ง

สัญญา B3104/26/62B21/2562 ซื้อวัตถุดิบอาหาร เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ของแห้ง ขนมและอื่นๆ (ตั้งแต่เดือนธ.ค.61-มี.ค.62 -  

B21/2562 ซื้อวัตถุดิบอาหาร เนื้อสัตว์ ผักสด ผลไม้ ของแห้ง ขนมและอื่นๆ (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนธันวาคม 2561 - เดือนมีนาคม 2562)

สัญญา B3104/24/62B15/2562 ยกเลิกซื้อชุดคลัสเตอร์สำหรับการคำนวณปฏิกิริยาขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B15/2562 ยกเลิกซื้อชุดคลัสเตอร์สำหรับการคำนวณปฏิกิริยาขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดB4(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ภาควิชาการจัดการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B4(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ ภาควิชาการจัดการประมง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญา B3104/84/2562B5(ก)/2562 ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักตึก A, B, C และ D สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม..... -  

B5(ก)/2562 ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักตึก A, B, C และ D สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 4 หลังB16/2562 ยกเลิกซื้อเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B16/2562 ยกเลิกซื้อเครื่องวิเคราะห์ตัวอย่างด้วยเทคนิคไม่ทำลายตัวอย่าง (NIR) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครB22/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมิ -  

B22/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมิเดีย และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต (ครั้งที่ 2) ระยะเวลา 10 เดือนB77(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้งภายในวิทยาเขตศรีราชา -  

B77(ก)/2561 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโคมไฟถนน LED พร้อมติดตั้งภายในวิทยาเขตศรีราชา

สัญญา B3104/78/2562ฺB72(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี -  

B72(ก)/2561 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาก่อสร้างงานเพิ่มเติมอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานและเทคโนโลยี ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 รายการ

สัญญา B3104/82/2562B7/2562 ซื้อเครื่องแยกชนิดแบคทีเรียแบบใช้ไอออน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม 1 เครือง -  

B7/2562 ซื้อเครื่องแยกชนิดแบคทีเรียแบบใช้ไอออน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/34/62B18/2562 ซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B18/2562 ซื้อเครื่องโครมาโตกราฟีของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญา B3104/30/62B19/2562 ซื้อเครื่องวัดความเร็วและทิศทางกระแสน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B19/2562 ซื้อเครื่องวัดความเร็วและทิศทางกระแสน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/31/62B29/2562 ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง (ขั้นอิเล็กโทรดงานมีจำนวน 8 ช่อง) จำนวน 1 ชุด -  

B29/2562 ซื้อเครื่องมือวัดทางเคมีไฟฟ้าแบบหลายช่อง (ขั้นอิเล็กโทรดงานมีจำนวน 8 ช่อง) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/28/62B3(ก)/2562 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวลัยลักษณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B3(ก)/2562 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงซ่อมแซมอาคารวลัยลักษณ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญา B3104/85/2562B17/2562 ยกเลิกซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B17/2562 ยกเลิกซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครB24/2562 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง -  

B24/2562 ซื้อเครื่องทำแห้งแบบแช่เยือกแข็ง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/29/62B20/2562 ซื้ออุปกรณ์เลี้ยงหนูภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ จำนวน 1 ชุด -  

B20/2562 ซื้ออุปกรณ์เลี้ยงหนูภายใต้สภาวะปลอดเชื้อพร้อมเครื่องควบคุมอากาศ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/36/62B28/2562 ซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม (Hyperspectral Chemical Imaging) จำนวน 1 ชุด -  

B28/2562 ซื้อชุดเครื่องมืออ่านภาพสเปคตรัม (Hyperspectral Chemical Imaging) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/42/62B31/2562 ยกเลิกเครื่องปั่นตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 2 เครื่อง -  

B31/2562 ยกเลิกเครื่องปั่นตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 2 เครื่อง

สัญญา B3104/55/62B23/2562 ซื้อระบบข้อมูลของศูนย์ควบคุมส่วนกลางของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด -  

B23/2562 ซื้อระบบข้อมูลของศูนย์ควบคุมส่วนกลางของสำนักงานควบคุมน้ำหนักยานพาหนะ จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/37/62B30/2562 ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบแป้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B30/2562 ซื้อเครื่องพิมพ์ 3 มิติ แบบแป้ง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/32/62ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมี) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมี) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/33/62B27/2562 ซื้อเครื่องล้างกรง (เล็ก) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง -  

B27/2562 ซื้อเครื่องล้างกรง (เล็ก) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/44/62B32/2562 ซื้อชุดทดสอบแรงอัดดินสามแกนสำหรับดินไม่อิ่มตัว ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -  

B32/2562 ซื้อชุดทดสอบแรงอัดดินสามแกนสำหรับดินไม่อิ่มตัว ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/43/62B33/2562 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน -  

B33/2562 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า 250 ลิตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/45/62B1(ก)/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) -  

B1(ก)/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB37/2562 ซื้อชุดคลัสเตอร์สำหรับการคำนวณปฏิกิริยาขั้นสูง จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -  

B37/2562 ซื้อชุดคลัสเตอร์สำหรับการคำนวณปฏิกิริยาขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/40/62ประกาศผลซื้อรถยนต์นั่งรับรองตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก -  

ประกาศผลซื้อรถยนต์นั่งรับรองตำแหน่งผู้บริหาร จำนวน 2 คัน โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/39/62B25/2562 ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เครื่อง -  

B25/2562 ซื้อลู่วิ่งไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 7 เครื่อง

สัญญา B3104/38/62B7(ก)/2562 ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการป -  

B7(ก)/2562 ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการB38/2562 ยกเลิกซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบ -  

B38/2562 ยกเลิกซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบB35/2562 ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 10 ห้อง -  

B35/2562 ซื้อผ้าม่าน พร้อมติดตั้ง อาคารศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 10 ห้อง

สัญญา B3104/41/62B6(ก)/2562 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำ -  

B6(ก)/2562 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงอาคารเพื่อการเรียนการสอนและถ่ายทอดเทคโนโลยีปลาสวยงามและพรรณไม้น้ำประดับ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/81/2562B44/2562 จ้างเหมาทัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและ...... -  

B44/2562 จ้างเหมาทัวร์เพื่อบริการทัวร์ในโครงการหลักสูตรฝึกอบรมนักบริหารระดับสูงกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ (นบส.กษ.) รุ่นที่ 2 ณ ประเทศญี่ปุ่น จำนวน 6 วัน (ระหว่างวันที่ 13-18 มกราคม 2562)

สัญญา B3104/80/2562ประกาศผลวิธีคัดเลือกเช่าเต็นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 จำนวน 9 วัน -  

ประกาศผลวิธีคัดเลือกเช่าเต็นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2562 จำนวน 9 วันB36/2562 ซื้อชุดเครื่องเฟอร์เมนเตอร์แบบสับเมอร์จ (submerged) ขนาด 70 ลิตร พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมพีเอช -  

B36/2562 ซื้อชุดเครื่องเฟอร์เมนเตอร์แบบสับเมอร์จ (submerged) ขนาด 70 ลิตร พร้อมชุดอุปกรณ์ควบคุมพีเอช อัตราให้อากาศการกวน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/46/62B40/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี -  

B40/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 รายการประกาศผลการประกวดราคาวิธีคัดเลือกซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (Non-GMO) -  

ประกาศผลการประกวดราคาวิธีคัดเลือกซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (Non-GMO) จำนวน 100 ตัน (100,000 กก.)

สัญญา B3104/49/62B46/2562 ยกเลิกซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) -  

B46/2562 ยกเลิกซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB39/2562 ซื้อเครื่องระเหยสารขนาด 20 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B39/2562 ซื้อเครื่องระเหยสารขนาด 20 ลิตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB8(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารงานอนามัย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -

B8(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารงานอนามัย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/89/2562B11(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงคูน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนระพีสาคริก ถนนชูชาติ และถนนจักรพันธ์ -  

B11(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงคูน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนระพีสาคริก ถนนชูชาติ และถนนจักรพันธ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญา B3104/87/2562B47/2562:ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้)...(ครั้งที่3X -

B47/2562:ประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมิเดีย และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ระยะเวลา ๘ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒) (ครั้งที่ ๓)

สัญญา B3104/88/2562B41/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร -

B41/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก สำหรับงานประมวลผล ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 437 เครื่อง

สัญญา B3104/52/62B34/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ -

B34/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การศึกษา จำนวน 5 รายการ

สัญญา B3104/47/62B9(ก)/2562:ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำรวบรวมน้ำเสียถนนชูชาติกำภู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ... -

B9(ก)/2562:ยกเลิกประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อน้ำรวบรวมน้ำเสียถนนชูชาติกำภู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/112/2562B45/2562:ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและเทคโนโลยีตรวจวัดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด -

B45/2562:ประกวดราคาซื้อยานพาหนะและเทคโนโลยีตรวจวัดอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/50/62B26/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -

B26/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดB49/2562:ประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ชุด และชุด Ultrafiltration Cross.. -

B49/2562:ประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ชุด และชุด Ultrafiltration Cross flow จำนวน 1 ชุดB17(ก)/2562: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟส 2 ... -

B17(ก)/2562: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการอาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 เฟส 2 (2401, 2404, 2409, 2411, 2412, 2413, 2414, 2415) จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/92/2562B12(ก)/2562: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ... -

B12(ก)/2562: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างศูนย์พักพิงและฟื้นฟูสุนัขไม่มีเจ้าของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารหลังที่ 2) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/95/2562จ้างประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีคัดเลือก -

จ้างประกอบอาหารกลางวัน โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/90/2562จ้างเหมาทำซุ้ม (KIOSKS) เพื่อใช้จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารกลาง 2 โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ ... -

จ้างเหมาทำซุ้ม (KIOSKS) เพื่อใช้จำหน่ายอาหาร บริเวณโรงอาหารกลาง 2 โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food) จำนวน 13 หลัง โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/96/2562B42/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ -

B42/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ด้านระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ จำนวน 8 รายการ

สัญญา B3104/54/62B52/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลกำแพงแสน...(ครั้งที่2) -

B52/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องปั่นตกตะกอนแบบความเร็วสูงชนิดควบคุมอุณหภูมิ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 2)B14(ก)/2562:จ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) -

B14(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างติดตั้งลิฟต์โดยสาร อาคาร 18 เศรษฐศาสตร์ ศรีราชา จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)B16(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร ... -

B16(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนคณะเทคนิคการสัตวแพทย์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ

สัญญา B3104/94/2562B13(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอุทยานบัว ตำบลเชียงเครือ ... -

B13(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างเส้นทางจักรยานคอนกรีตเสริมเหล็กโดยรอบอุทยานบัว ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร

สัญญา B3104/93/2562B53/2562:ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน ... -

B53/2562:ประกวดราคาซื้อรถบรรทุกกระเช้าซ่อมไฟฟ้า แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 คัน (ครั้งที่ 2)B48/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด -

B48/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุดB15(ก)/2562: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -

B15(ก)/2562: ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารศูนย์เรียนรวม 3 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/97/2562B50/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความหนาแน่นของมวลกระดูกและองค์ประกอบของร่างกาย ... -

B50/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจและวิเคราะห์ความหนาแน่นของมวลกระดูกและองค์ประกอบของร่างกาย ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/57/62จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) จำนวน 1 ระบบ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB10(ก)/2562:ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B -

B10(ก)/2562:ยกเลิก ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการB8/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบพร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8 -

B8/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบ พร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8B54/2562:ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ -

B54/2562:ประกวดราคาซื้อยาและเวชภัณฑ์ จำนวน 5 รายการ

สัญญา B3104/59/62B51/2562:ซื้อเก้าอี้ แบบมีสปริงพับ พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง (อาคารสารนิเทศ 50 ปี) แขวงลาดยาว ... -

B51/2562:ประกวดราคาซื้อเก้าอี้ แบบมีสปริงพับ พร้อมรื้อถอนและติดตั้ง (อาคารสารนิเทศ 50 ปี) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 761 ตัว

สัญญา B3104/61/62B56/2562:ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดการสะท้อนแสงของงานทาง จำนวน 1 ชุด -

B56/2562:ประกวดราคาซื้ออุปกรณ์ตรวจวัดการสะท้อนแสงของงานทาง จำนวน 1 ชุดB18(ก)/2562:ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพักตึก A,B,C และ D สำนักส่งเสริม... -

B18(ก)/2562:ยกเลิกประกวดราคาจ้างก่อสร้างเหมาปรับปรุงอาคารหอพักตึก A,B,C และ D สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 หลัง

สัญญา B3104/123/2562ซื้อระบบโปรแกรม Formula SQL พร้อมอบรมติดตั้งและค่าบริการ Customization จำนวน 1รายการ โดยวิธีคัดเลือก -

ซื้อระบบโปรแกรม Formula SQL พร้อมอบรม ติดตั้งและค่าบริการ Customization จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือกB8/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบ พร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8 -

B8/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบ พร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8B19(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) แขวงลาดยาว ... -

B19(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการ (อาคารบุญอินทรัมพรรย์) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/100/2562B61/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร ... -

B61/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบ (ครั้งที่ 2)B57/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์การศึกษา.. -

B57/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากข้าว จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -

จ้างผลิตผลิตภัณฑ์เพื่อความงามที่มีส่วนผสมของโปรตีนจากข้าว จำนวน 5 ผลิตภัณฑ์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก -

จ้างปรับปรุงป้ายมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์พร้อมระบบไฟฟ้า โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/102/2562เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 ... -

เช่าใช้บริการวงจรสื่อสารความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 6 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 เมษายน 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2562) โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/101/2562B62/2562 : ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟาเรดพร้อมกล้องไมโครสโครป (FT-IR Microscope).. -

B62/2562 : ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยแสงอินฟาเรดพร้อมกล้องไมโครสโครป (FT-IR Microscope) จำนวน 1 ชุด พร้อมติดตั้ง

สัญญา B3104/63/62B64/2562 : ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียด... -

B64/2562 : ประกวดราคาซื้อเครื่องทดสอบและฝึกกำลังกล้ามเนื้อแบบไอโซไคเนติก พร้อมอุปกรณ์วัดการเหยียดและงอหลัง ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/64/62B8/2562 : (ยกเลิก)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบ พร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8 -

B8/2562 : (ยกเลิก)ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องวงจรปิดและส่วนควบ พร้อมติดตั้งหอพักนิสิตอาคาร 1-8ซื้อแป้งถั่วเหลือง(Baker soy flour)พร่องไขมันชนิด(Non-GMO)จำนวน 187 ตัน(187,000 กก.) โดยวิธีคัดเลือก -

ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (Non-GMO) จำนวน 187 ตัน (187,000 กก.) โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/65/62B63/2562 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ... -

B63/2562 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 3 รายการ (ครั้งที่ 2)B20(ก)/2562 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดิน... -

B20(ก)/2562 : ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเรียนและปฏิบัติการบูรณาการศาสตร์แห่งแผ่นดินด้านการป่าไม้ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญา B3104/105/2562B60/2562 : ประกวดราคาจ้างเหมาประเมินปริมาณผักตบชวาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในแม่น้ำเจ้าพระยา... -

B60/2562 : ประกวดราคาจ้างเหมาประเมินปริมาณผักตบชวาโดยใช้อากาศยานไร้คนขับ (UAV) ในแม่น้ำเจ้าพระยา แม่น้ำท่าจีน แม่น้ำแม่กลอง และแม่น้ำป่าสัก (4,800 กิโลเมตรๆ ละ 600 บาท)B43/2562 : ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการ -

B43/2562 : ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 3 รายการB67/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบส่วนกลาง(Server,Network,Storage,Os,Display) ... -

B67/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบส่วนกลาง (Server,Network,Storage,Os,Display) และติดตั้งระบบ Command Center สำหรับรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 ระบบB69/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) -

B69/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณสมบัติเชิงกลแบบพลวัต (Dynamic Mechanical Thermal Analysis) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (ครั้งที่ 2) จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/67/62B22(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขวงลาดยาว ... -

B22(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างปรับปรุงหลังคาอาคารวิจัยและพัฒนาวิทยาศาสตร์การกีฬา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 โครงการ

สัญญา B3104/104/2562B73/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง -

B73/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องพิมพ์แบบมัลติฟังก์ชั่นความเร็วสูง จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/70/62B70/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง -

B70/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กล้องจุลทรรศน์อิเล็กตรอนแบบส่องกราดวิเคราะห์ จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/68/62B59/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน ... -

B59/2562:ยกเลิกประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งานB74/2562:ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบแสงสว่างสนามรักบี้ฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามฮอกกี้ จำนวน 1 งาน -

B74/2562:ประกวดราคาจ้างซ่อมแซมระบบแสงสว่างสนามรักบี้ฟุตบอล สนามบาสเกตบอล และสนามฮอกกี้ จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/106/2562B75/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดพร้อมเครื่องหาปริมาณไขมันทั้งหมดพร้อมอุปกรณ -

B75/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์เครื่องย่อยตัวอย่างด้วยกรดพร้อมเครื่องหาปริมาณไขมันทั้งหมดพร้อมอุปกรณ์ จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/69/62B76/2562:ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คัน -

B76/2562:ประกวดราคาซื้อรถตู้โดยสาร ขนาด 11 ที่นั่ง จำนวน 1 คันB71/2562:ประกวดราคาซื้อชุดแม่ข่ายระบบตัดสินใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ... -

B71/2562:ประกวดราคาซื้อชุดแม่ข่ายระบบตัดสินใจการพัฒนาเชิงพื้นที่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/74/62B68/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 20 เครื่อง -

B68/2562:ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง ศูนย์เรียนรวม 1 จำนวน 20 เครื่อง

สัญญา B3104/72/62จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -

จ้างเหมาซ่อมแซมลิฟต์ อาคารศูนย์เรียนรวม 4 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/107/2562ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 162 รายการ โดยวิธีคัดเ -

ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน 162 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/73/62B24(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน -

B24(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าสำรองเพิ่มเติม จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/109/2562B78/2562:ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ออกกำลังกายประเภท Cardio จำนวน 7 รายการ -

B78/2562:ประกวดราคาซื้อชุดครุภัณฑ์ออกกำลังกายประเภท Cardio จำนวน 7 รายการ

สัญญา B3104/75/62B23(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างเหมาทำห้องคลีนรูม และงานกั้นผนังห้องโดย Smart Board พร้อมทาสี จำนวน 1 รายก -

B23(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างเหมาทำห้องคลีนรูม และงานกั้นผนังห้องโดย Smart Board พร้อมทาสี จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/108/2562B66/2562:ประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -

B66/2562:ประกวดราคาซื้อถังเพาะเลี้ยงจุลินทรีย์ ขนาด 50 ลิตร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/76/62B25(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักพุทธชาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร.. -

B25(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างก่อสร้างหลังคาคลุมดาดฟ้าหอพักพุทธชาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/111/2562ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาส2 -

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก และสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาส 2 (เดือน มกราคม 2562 – มีนาคม 2562)B26(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียถนนชูชาติกำภู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร...(ครั้งที่ 2) -

B26(ก)/2562:ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียถนนชูชาติกำภู แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)B27(ก)/2562:(ยกเลิก) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 1 งาน -

B27(ก)/2562:(ยกเลิก) ประกวดราคาจ้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 1 งานB82/2562:(ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร ... -

B82/2562:(ยกเลิก) ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุดจ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -

จ้างซ่อมแซมลิฟต์ จำนวน 3 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB79/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์...(ครั้งที่ 3) -

B79/2562:ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องทำงานผู้บริหาร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่ อาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ (ครั้งที่ 3)

สัญญา B3104/77/62ซื้อระบบโปรแกรม Formula SQL พร้อมอบรม ติดตั้งและค่าบริการ Customization จำนวน 1 รายการ(ครั้งที่ 2).. -

ซื้อระบบโปรแกรม Formula SQL พร้อมอบรม ติดตั้งและค่าบริการ Customization จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/78/62B80/2562:(ยกเลิก)ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งชุดระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์... -

B80/2562:(ยกเลิก)ประกวดราคาจ้างเหมาผลิตและติดตั้งชุดระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 งานB77/2562 เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ รายการ AI Server พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด -  

B77/2562 เช่าอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการ ห้องฝึกอบรม อุปกรณ์ประกอบและอุปกรณ์เครือข่ายเพื่อการเชื่อมต่อ รายการ AI Server พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/82/62(คัดเลือก)จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องยกระดับความสูงน้ำ เครื่องดักตะกอนทราย เครื่องลำเลียงน้ำและอุปกรณ -  

(คัดเลือก) จ้างเหมางานติดตั้งเครื่องยกระดับความสูงน้ำ เครื่องดักตะกอนทราย เครื่องลำเลียงน้ำ และอุปกรณ์ประกอบในโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านแม่ระเมิง ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ศูนย์บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

สัญญา B3104/113/2562(คัดเลือก) จัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบโรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบบริหารจัดการสมาร์ทมอนิเตอร์ริ่ง -  

(คัดเลือก) จัดซื้ออุปกรณ์และติดตั้งระบบโรงเรือนเพาะปลูกพร้อมระบบบริหารจัดการสมาร์ทมอนิเตอร์ริ่งด้วยพลังงานแสงอาทิตย์สำหรับโครงการพัฒนาพื้นสูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านแม่ระเมิง ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ศูนย์บ้านปู่คำ-ห้วยแห้ง

สัญญา B3104/79/62B83/2562 ยกเลิกโครงการซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 ชุด -  

B83/2562 ยกเลิกโครงการซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 ชุดจ้างดำเนินการบริการระบบสนับสนุนการจัดสอบคัดเลือกบุคคล ของการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการ... -  

ประกาศผลคัดเลือกการจัดจ้างดำเนินการบริการระบบสนับสนุนการจัดสอบคัดเลือกบุคคล ของการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเป็นข้าราชการหรือพนักงานส่วนท้องถิ่น พ.ศ.2561

สัญญา B3104/114/2562ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่ -  

ซื้อพร้อมติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าพลังน้ำ ระบบพลังงานแสงอาทิตย์และอุปกรณ์ประกอบ สำหรับโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สอง ศูนย์บ้านแม่ระเมืง ศูนย์บ้านวะโดรโกร และโครงการพัฒนาพื้นที่สูงแบบโครงการหลวงแม่สามแลบ ศูนย์ปู่คำ-ห้วยแห้ง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/80/62B81/2562 ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อการสอบเทียบมวล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด -  

B81/2562 ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อการสอบเทียบมวล ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

สัญญา B3104/9/63B28(ก)/2562 จ้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B อ.กำแพงแสน จ.นครปฐม -  

B28(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารเทคโนโลยีชีวภาพทางการเกษตร อาคาร A และ อาคาร B ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ ๒)

สัญญา B3104/116/2562ซื้อระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์และข่ายสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อระบบตู้ชุมสายโทรศัพท์และข่ายสายโทรศัพท์ พร้อมติดตั้ง ณ อาคารสารนิเทศ 50 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/81/62B72/2562 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -  

B72/2562 ซื้อครุภัณฑ์ จำนวน 11 รายการ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม

สัญญา B3104/83/62จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมอุปกรณ์จำกัดรังสีแบบความละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ -  

จ้างเหมาดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมอุปกรณ์จำกัดรังสีแบบความละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง (เฉพาะเจาะจง)

สัญญา B3104/19/2563จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง๑ โรงอาหารกลาง๒ อาคาร KU Mini Shop,.. -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง๑ โรงอาหารกลาง๒ อาคาร KU Mini Shop, KU Green และ KU Avenue ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) (เฉพาะเจาะจง)

สัญญา B3104/13/2563ประกาศผลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ประกาศผลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/14/2563B21(ก)/2562 จ้างก่อสร้างจ้างงานระบบปรับอากาศ อาคารสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติมระยะที่ 1) อ.กำแพงแสน นครปฐม -  

B21(ก)/2562 จ้างก่อสร้างจ้างงานระบบปรับอากาศ อาคารสัตว์ทดลอง (เพิ่มเติมระยะที่ 1) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/118/2562B93/2562 จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 9,000 ตัว -  

B93/2562 จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 9,000 ตัว

สัญญา B3104/59/2563ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพ -  

ประกาศผลคัดเลือกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/25/2563ประกาศผลเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริหารที่จอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2 -  

ประกาศผลเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริหารที่จอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/2/2563ประกาศผลเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอ -  

ประกาศผลเฉพาะเจาะจงจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอบอาคาร) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/1/2563B65/2562 ซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -  

B65/2562 ซื้อชุดทำแห้งแบบพ่นฝอย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/85/62B91/2562 ซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบส่วนกลาง(Server,Network,Storage,Os,Display) และติดตั้งระบบ Command C -  

B91/2562 ซื้อครุภัณฑ์ติดตั้งระบบส่วนกลาง(Server,Network,Storage,Os,Display) และติดตั้งระบบ Command Center สำหรับรักษาความปลอดภัยของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/88/62B108/2562 ซื้อครุภัณฑ์-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 900 ตัว -  

B108/2562 ซื้อครุภัณฑ์-เก้าอี้นักเรียน จำนวน 900 ตัว

สัญญา B3104/86/62B111/2562 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 300 ตัว -  

B111/2562 ซื้อครุภัณฑ์โต๊ะเขียนหนังสือ จำนวน 300 ตัว

สัญญา B3104/87/62B29(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักตึก A,B,C และ D สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน -  

B29(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโครงการปรับปรุงอาคารหอพักตึก A,B,C และ D สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 หลัง (ครั้งที่ 3)

สัญญา B3104/123/2562B30(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บกล่องยูเอชทีและถนน จำนวน 1 งาน -  

B30(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโรงเรือนเก็บกล่องยูเอชทีและถนน จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/119/2562ประกาศผลจ้างบริการโครงการกำจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธี เพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน -  

ประกาศผลจ้างบริการโครงการกำจัดผักตบชวาโดยเทคโนโลยีชีวภาพวิธี เพื่อแม่น้ำลำคลองใสสะอาดอย่างยั่งยืน จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/117/2562B112/2562 ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2 -  

B112/2562 ซื้อเครื่องให้การรักษาด้วยแสงเลเซอร์แบบคลื่นผสม จำนวน 1 ชุด ครั้งที่ 2

สัญญา B3104/84/62B86/2562 ซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบ ครั้งที่ 3 -  

B86/2562 ซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบ ครั้งที่ 3

สัญญา B3104/94/62B87/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน -

B87/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)B98/2562 ซื้อพรมเวที บันไดข้างเวที และลาดพระบาท อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ -  

B98/2562 ซื้อพรมเวที บันไดข้างเวที และลาดพระบาท อาคารจักพันธ์เพ็ญศิริ

สัญญา B3104/89/62B103/2562 ซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมเลนซ์ จำนวน 32 เครื่อง และเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด -  

B103/2562 ซื้อกล้องวงจรปิดชนิด IP พร้อมเลนซ์ จำนวน 32 เครื่อง และเครื่องบันทึกภาพจากกล้องวงจรปิด จำนวน 2 เครื่อง

สัญญา B3104/91/2562B88/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน -  

B88/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/32/2563B84/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B84/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/31/2563B89/2562 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถอาคารหอประชุมใหญ่ 12 เดือน -  

B89/2562 จ้างเหมาบริการจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถอาคารหอประชุมใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/12/2563B92/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1 ,อาคารจอด -  

B92/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1 ,อาคารจอดรถงามวงศ์วาน2 ,อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/22/2563B101/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน -  

B101/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/3/2563B102/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน -  

B102/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยาน และรถจักรยานยนต์ จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/4/2563B96/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B96/2562 จ้างบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/24/2563B104/2562 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งชุดระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ -  

B104/2562 จ้างเหมาผลิตและติดตั้งชุดระบบกำจัดขยะแบบผสมผสานเพื่อผลิตปุ๋ยอินทรีย์และก๊าซชีวภาพ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/121/2562B31(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) -  

B31(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำด้านถนนวิภาวดีรังสิต จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/120/2562B105/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B105/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/21/2563B109/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก., ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครป -  

B109/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารหอประชุม มก., ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง และบุษบก(สำนักพิพิธภัณฑ์และวัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/5/2563B110/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1, อาคารจ -  

B110/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารจอดรถ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (อาคารจอดรถงามวงศ์วาน1, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน2, และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต) จำนวน 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/6/2563B113/2562 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 -  

B113/2562 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/16/2563B97/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน -  

B97/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/20/2563B121/2562 ซื้อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ -  

B121/2562 ซื้อโปรแกรมจัดการฐานข้อมูล จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/90/62จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างเหมาเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/10/2563B100/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B100/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/8/2563B99/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B99/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 1 รายการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/7/2563B95/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B95/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/11/2563B94/2562 จ้างสร้างยานพาหนะและขนส่งเรือไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 1 ลำ -  

B94/2562 จ้างสร้างยานพาหนะและขนส่งเรือไฟฟ้าต้นแบบ จำนวน 1 ลำ

สัญญา B3104/124/2562จ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB32(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B32(ก)/2562 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างสระว่ายน้ำ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญา B3104/125/2562B114/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต อาคารงานกิจการนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง -  

B114/2562 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารหอพักนิสิต อาคารงานกิจการนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/26/2563B136/2562 ยกเลิกซื้อรถบรรทุกการเกษตร (อีแต๋น) จำนวน 2 คัน -  

B136/2562 ยกเลิกซื้อรถบรรทุกการเกษตร (อีแต๋น) จำนวน 2 คันผลการคัดเลือกซื้อพระพุทธชินราช สิรินธร รุ่นเฉลิมพระเฉลิมเกียรติ สธ.ปี 2539 สำหรับงาน นนทรีสีทอง 62 -  

ผลการคัดเลือกซื้อพระพุทธชินราช สิรินธร รุ่นเฉลิมพระเฉลิมเกียรติ สธ.ปี 2539 สำหรับงาน นนทรีสีทอง 62

ใบสั่งซื้อ เลขที่ 003/2562 ลงวันที่ 13 กันยายน 2562B126/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการดูแลสวนภายใน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา 12 เดือน -  

B126/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการดูแลสวนภายใน โครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)B125/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเ -  

B125/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณุบรี ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)B133/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B133/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/15/2563B117/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B117/2562จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักการกีฬา ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/28/2563B124/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี 12 เดือน -  

B124/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/17/2563B107/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด -  

B107/2562 ซื้อเครื่องวิเคราะห์การเปลี่ยนแปลงน้ำหนักและพลังงานทางความร้อนของสาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)B134/2562 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 20 เครื่อง -  

B134/2562 ซื้อครุภัณฑ์ เครื่องทำน้ำร้อน-เย็น จำนวน 20 เครื่อง

สัญญา B3104/4/63B115/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน (อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔) คณะบริหารธุ -  

B115/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารการเรียนการสอนและสำนักงาน (อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/1/2563B139/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน -  

B139/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ มก. ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/33/2563B106/2562 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B106/2562 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน

สัญญา B3104/9/2563B93/2562 ยกเลิกจ้างทำเสื้อรุ่น เคยู ๗๙ จำนวน ๙,๐๐๐ ตัว -  

B93/2562 ยกเลิกจ้างทำเสื้อรุ่น เคยู ๗๙ จำนวน ๙,๐๐๐ ตัวB120/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลางและประตู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเ -  

B120/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลางและประตู สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน และอาคารสัตว์ทดลอง ระยะเวลา ๑๒ เดือน จำนวน ๖๘ คน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/37/2563B131/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑-๗ จำนวน ๑๒ เดื -  

B131/2562 ยกเลิกจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑-๗ จำนวน ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)B122/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B122/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารศูนย์เรียนรวม ๑,๒ และ ๔ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓)

สัญญา B3104/38/2563B116/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B116/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/41/2563ซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบ (ครั้งที่ 2) -  

ซื้อระบบควบคุมสภาวะอากาศสะอาด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ระบบ (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/94/62B119/2562 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1,อาคารKU Mini shop,อาคาร KU Green และอาคาร KU Av -  

B119/2562 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง 1,อาคารKU Mini shop,อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/23/2563B127/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -  

B127/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดไฟฟ้า LED พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุดB129/2562 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B129/2562 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/1/63B132/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน -  

B132/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/29/2563B138/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happ Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมีเดีย แ -  

B138/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย KU Happ Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารศูนย์มัลติมีเดีย และอาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/18/2563B118/2562 ซื้อระบบห้องสมุดอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ -  

B118/2562 ซื้อระบบห้องสมุดอัจฉริยะ จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/93/62เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) -  

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์จำนวน 470 เครื่อง ระยะเวลา 1 ปี (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/2/63เช่ารถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารและรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 12 เดือนโดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

เช่ารถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารและรถยนต์นั่งส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/40/2563เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) -  

เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/3/63B123/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -  

B123/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม 4 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/5/63B135/2562 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 -  

B135/2562 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 จำนวน 1 งาน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่ม 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/42/2563B140/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 12 เดือน -  

B140/2562 จ้างเหมาบริการทำความสะอาด อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/39/2563B141/2562 ซื้อครุภัณฑ์-ที่นอน จำนวน 1,600 หลัง -  

B141/2562 ซื้อครุภัณฑ์-ที่นอน จำนวน 1,600 หลัง

สัญญา B3104/97/62จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณุบรี -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณุบรี ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563) โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/30/2563B90/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสก -  

B90/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารเรียนรวมปฏิบัติการด้านทรัพยากรสิ่งแวดล้อม ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 งาน (พร้อมติดตั้ง)B33(ก)/2562 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง -  

B33(ก)/2562 จ้างก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ จำนวน 1 หลัง

สัญญา B3104/127/2562B137/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา , ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านว -  

B137/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์การกีฬา , ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ , ครุภัณฑ์ประจำอาคารปฏิบัติการและวิจัยด้านวิทยาศาสตร์ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 3 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/92/62จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน -  

จ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการชีวนิรภัย ระดับ 2 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/126/2562B58/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องบรรยายการเรียนการสอน) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศา -  

B58/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องเรียน (ห้องบรรยายการเรียนการสอน) อาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด

สัญญา B3104/7/63จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑,๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

จ้างเหมารักษาความปลอดภัยอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑,๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๓) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/34/2563B34(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B34(ก)/2562 จ้างก่อสร้างปรับปรุงบ้านฝึกหัดนิสิตคหกรรมศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สัญญา B3104/128/2562B130/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จำนวน ๒๐๖ รายการ -

B130/2562 ซื้อครุภัณฑ์ประกอบอาคารเรียนและปฏิบัติการคลินิกศึกษาทางสัตวแพทย์ จำนวน ๒๐๖ รายการ

สัญญา B3104/8/63จ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก -  

จ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี ๒๕๖๒ โดยวิธีคัดเลือก

ใบสั่งจ้าง เลขที่ 001/2563 ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2562B143/2562 ยกเลิกซื้อรถบรรทุกการเกษตร(อีแต๋น) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2) -  

B143/2562 ยกเลิกซื้อรถบรรทุกการเกษตร(อีแต๋น) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 2)B145/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 -7 ระยะเวลา 11 เดือน -  

B145/2562 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 -7 (ครั้งที่2) จำนวน 11 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 พฤศจิกายน 2562 สิ้นสุด 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/45/2563ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส ที่4 ปีงบประมาณ 2562 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างโดยวิธีเฉพาะเจาะจง ประจำไตรมาส ที่4 ปีงบประมาณ 2562B146/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk -  

B146/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh MilkB128/2562 ซื้อครุภัณฑ์ - ชุดโต๊ะเก้าอี้ 1,600 ชุด -  

B128/2562 ซื้อครุภัณฑ์ - ชุดโต๊ะเก้าอี้ 1,600 ชุด

สัญญา B3104/12/63B2/2563 ซื้อรถบรรทุกการเกษตร(อีแต๋น) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3) -  

B2/2563 ซื้อรถบรรทุกการเกษตร(อีแต๋น) จำนวน 2 คัน (ครั้งที่ 3)

สัญญา B3104/11/63B144/2562 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ -  

B144/2562 จ้างพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหาร MIS ระยะที่ 2 จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/48/2563K1/2563 จ้างตัดชุดนักกีฬา จำนวน 1 รายการ -  

K1/2563 จ้างตัดชุดนักกีฬา จำนวน 1 รายการ

สัญญา B3104/47/2563B35(ก)/2562 จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารแปรรูปและบรรจุสิน จำนวน ๑ โครงการ -  

B35(ก)/2562 จ้างก่อสร้างกลุ่มอาคารแปรรูปและบรรจุสินค้า จำนวน ๑ โครงการ

สัญญา B3104/51/2563B1/2563 เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 10 เดือน -  

B1/2563 เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 10 เดือน (1 ธันวาคม 2562 - 30 กันยายน 2563)

สัญญา B3104/49/2563จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/13/2563ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 10 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/13/63B6/2563 ยกเลิกประกวดราคาวื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุด -  

B6/2563 ยกเลิกประกวดราคาวื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุดซื้อเสื้อโปโลปกเชิร์ตสีเขียวผ้าวาณ์ป ปัก KU เส้นตรงและดอกนนทรี จำนวน 11,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อเสื้อโปโลปกเชิร์ตสีเขียวผ้าวาณ์ป ปัก KU เส้นตรงและดอกนนทรี จำนวน 11,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/14/63B1(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ และพื้นที่เชื่อมโยง -  

B1(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร คณะมนุษยศาสตร์ และพื้นที่เชื่อมโยง จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/54/2563B4/2563 ซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk (ครั้งที่ 2) -  

B4/2563 ซื้อครุภัณฑ์ 17 รายการ และติดตั้งห้องผลิต KU Fresh Milk (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/15/63จ้างทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับงาน ขอบคุณบุคคลากร ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก -  

จ้างทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับงาน ขอบคุณบุคคลากร ประจำปี 2562 จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

ใบสั่งจ้างB5/2563 จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด -  

B5/2563 จ้างตัดชุดวอร์ม จำนวน 1,000 ชุด

สัญญา B3104/52/2563B2(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรมหรือปฏิบัติการและ Co-Working Space -  

B2(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องสำนักงาน ห้องฝึกอบรมหรือปฏิบัติการและ Co-Working Space จำนวน 1 โครงการ

สัญญา B3104/56/2563B7/2563 ยกเลิกจ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบ -  

B7/2563 ยกเลิกจ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบจ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมคอนกรีตพิมพ์ลาย แยกคณะสังคมฯ-ถึงแยกถนนระพีสาคริก จำนวน 1 งาน -

จ้างปรับปรุงถนน ค.ส.ล.พร้อมคอนกรีตพิมพ์ลาย แยกคณะสังคมฯ-ถึงแยกถนนระพีสาคริก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/53/2563ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมี) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ (น้ำยาเคมี) จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/16/63ประกาศผลเช่าเต็นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก -  

ประกาศผลเช่าเต็นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/55/2563B3/2563 จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2) -  

B3/2563 จ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 79 จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/59/2563จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล โครงสร้างและงานที่เกี่ยวข้องโครงการการศึกษ -  

จ้างก่อสร้างปรับปรุงระบบปรับอากาศ ระบบไฟฟ้า ระบบสุขาภิบาล โครงสร้างและงานที่เกี่ยวข้องโครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/58/2563B9/2563 ซื้อรถบรรทุกการเกษตร จำนวน 3 คัน -  

B9/2563 ซื้อรถบรรทุกการเกษตร จำนวน 3 คัน

สัญญา B3104/17/63จ้างเหมาดำเนินการจัดพื้นที่งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์โดยวิธีคัดเลือก -  

จ้างเหมาดำเนินการจัดพื้นที่งานเกษตรแฟร์ ประจำปี พ.ศ. 2563 ฝ่ายตลาดนัดและสิทธิประโยชน์ โดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/57/2563K2/2563 ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (NOn-GMO)จำนวน100ตัน(100,000)กิโลกรัม -  

K2/2563 ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (NOn-GMO) จำนวน 100 ตัน (100,000) กิโลกรัม โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/18/2563B10/2563 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 3 จำนวน 1 งาน -  

B10/2563 ยกเลิกจ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 3 จำนวน 1 งาน๋๋จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -

จ้างติดตั้งเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าชั่วคราว จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB3(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฟสที่ 3 และห้องน้ำนิสิต อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 -  

B3(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการเฟสที่ 3 (2313, 2314, 2315, 2309, 2309/1, 2302, 2302/1) และห้องน้ำนิสิต อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร 2 จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/60/2563B12/2563 ซื้อรถขุด พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 ตัน จำนวน 1 คัน -  

B12/2563 ซื้อรถขุด พร้อมหัวเจาะไฮดรอลิค ขนาดไม่น้อยกว่า 1.6 ตัน จำนวน 1 คัน

สัญญา B3104/19/2563B14/2563 ยกเลิกซื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุด (ครั้งที่ 2) -  

B14/2563 ยกเลิกซื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุด (ครั้งที่ 2)B4(ก)/2563 จ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B4(ก)/2563 จ้างก่อสร้างงานตกแต่งภายในและปรับปรุงภูมิทัศน์อาคารปฏิบัติการรวมวิทยาศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/63/2563B13/2563 ซื้อรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน -  

B13/2563 ซื้อรถโดยสาร (รถตู้) จำนวน 1 คัน

สัญญา B3104/20/2563B142/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาร จำนวน 1 ชุด -  

B142/2562 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาร จำนวน 1 ชุดจ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 200 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/61/2563B15/2563 ยกเลิกจ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบ -  

B15/2563 ยกเลิกจ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบB5(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับ ห้องทรงงาน และห้องสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 งาน -  

B5(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาปรับปรุงห้องประทับ ห้องทรงงาน และห้องสุนัขทรงเลี้ยง จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/62/2563B18/2563 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ -  

B18/2563 ยกเลิกซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการB22/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 3 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2) -  

B22/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 3 จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/64/2563B25/2563 ยกเลิกซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ 1 ตู้ -  

B25/2563 ยกเลิกซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ซื้อตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อตู้บ่มเชื้อภายใต้สภาวะก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/23/63B16/2563 ซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค (Microfluidizer)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -   

B16/2563 ซื้อเครื่องลดขนาดอนุภาค (Microfluidizer)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/22/63B17/2563 ซื้อเครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโตกราฟฟี่แมสสเปกโตรมิเตอร์ จำนวน 1 ชุด -  

B17/2563 ซื้อเครื่องแยกและวิเคราะห์สารด้วยหลักการโครมาโตกราฟฟี่แมสสเปกโตรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/24/2563B6(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา 1 หลัง (ระยะที่2) -  

B6(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา 1 หลัง (ระยะที่2)B20/2563 ซื้อผ้าม่านระบบรางไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นครฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ -  

B20/2563 ซื้อผ้าม่านระบบรางไฟฟ้า พร้อมติดตั้ง อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นครฯ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/25/2563B8(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน -  

B8(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ 1 จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/66/2563B19/2563 ซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดไฟฟ้า LED จำนวน 1 ชุด -  

B19/2563 ซื้อครุภัณฑ์สกอร์บอร์ดไฟฟ้า LED จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/26/2563B21/2563 ซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 2,066 License -  

B21/2563 ซื้อซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน 2,066 License

สัญญา B3104/27/2563B9(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียถนนจันทรสถิตย์และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย 1 งาน -  

B9(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อรวบรวมน้ำเสียถนนจันทรสถิตย์และปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน

สัญญาเลขที่ B3104/67/2563B7(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกำพล อดุลวิทย์ เพื่อเป็นที่ตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ -  

B7(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารกำพล อดุลวิทย์ เพื่อเป็นที่ตั้งวิทยาลัยบูรณาการศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/65/2563ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดสัญญาณ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญา B3104/37/2563เลขที่ 63047087973 ซื้อชุดลำไส้ใหญ่จำลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

เลขที่ 63047087973 ซื้อชุดลำไส้ใหญ่จำลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/31/63เลขที่ 63047075948 ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

เลขที่ 63047075948 ซื้อกล้องจุลทรรศน์แบบแรงอะตอม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/30/63B38/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B38/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB40/2563 ยกเลิกซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

B40/2563 ยกเลิกซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำแบบหลายตัวแปร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/33/2563B24/2563 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้าในต้นพืช พร้อมระบบบันทึกข้อมูล จำนวน 1 เครื่อง -  

B24/2563 ซื้อเครื่องวัดอัตราการไหลของนํ้าในต้นพืช พร้อมระบบบันทึกข้อมูล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/38/2563B33/2563 ซื้อเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B33/2563 ซื้อเครื่องนับเซลล์อัตโนมัติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/39/2563B39/2563 ซื้อชุดฝึกระบบควบคุมการบินอัตโนมัติในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด -  

B39/2563 ซื้อชุดฝึกระบบควบคุมการบินอัตโนมัติในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/46/63B41/2563 ซื้อเครื่องทดสอบความล้าในแนวแกน-แรงบิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B41/2563 ซื้อเครื่องทดสอบความล้าในแนวแกน-แรงบิด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/28/63B43/2563 ซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B43/2563 ซื้อเครื่องทดสอบแรงกระแทก แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/29/6363037612642 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี่-แมสสเปคโทรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

63037612642 ซื้อเครื่องแก๊สโครมาโทรกราฟี่-แมสสเปคโทรมิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/42/256363047158928 ซื้อชุดวิเคราะห์โลหะหนัก (ICP-MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

63047158928 ซื้อชุดวิเคราะห์โลหะหนัก (ICP-MS) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/41/256363047159663 ยกเลิกซื้อเครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

63047159663 ยกเลิกซื้อเครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB23/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -  

B23/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB34/2563 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงพร้อมระบบอุณหภูมิเย็น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B34/2563 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงความเร็วสูงพร้อมระบบอุณหภูมิเย็น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/40/2563ยกเลิกซื้อเครื่องคำนวณสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -

เลขที่ 63037630981 ยกเลิกซื้อเครื่องคำนวณสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องเลขที่ 63047148600 ซื้อกล้องวัดระยะการเคลื่อนที่แบบ 3 แกน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด -  

เลขที่ 63047148600 ซื้อกล้องวัดระยะการเคลื่อนที่แบบ 3 แกน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/36/2563B57/2563 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller)-อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ 1 เครื่อง -  

B57/2563 ซื้อเครื่องทำน้ำเย็น ชนิดระบายความร้อนด้วยอากาศ (Chiller)-อาคารเทพรัตน์วิทยาโชติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/34/256363037346229 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด -  

63037346229 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดB26/2563 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบตัการทดสอบอุโมงค์น้ำ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด -  

B26/2563 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบตัการทดสอบอุโมงค์น้ำ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดซื้อโปรแกรม WebEx เพื่อการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 รายการ -  

ซื้อโปรแกรม WebEx เพื่อการให้บริการด้านการเรียนการสอนและการประชุมออนไลน์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB36/2563 ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 เครื่อง -  

B36/2563 ซื้อเครื่องเพิ่มปริมาณสารพันธุกรรมในสภาพจริง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญา B3104/57/2563B37/2563 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ทำลายคุณลักษณะของตัวอย่างด้วย....... -  

B37/2563 ซื้อเครื่องวิเคราะห์คุณภาพอาหารและผลิตภัณฑ์ต่างๆ โดยไม่ทำลายคุณลักษณะของตัวอย่างด้วยเนียร์อินฟราเรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/55/2563B48/2563 ซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ -  

B48/2563 ซื้อตู้ชุมสายโทรศัพท์อัตโนมัติ (PABX) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้

สัญญา B3104/54/2563B49/2563 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ จำนวน 1 ตู้ -  

B49/2563 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้63047174395 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนความละเอียดสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

63047174395 ซื้อชุดเครื่องมือตรวจวัดการสั่นสะเทือนความละเอียดสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/51/256363037631949 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี -  

63037631949 ซื้อครุภัณฑ์อุปกรณ์ประกอบการเรียนการสอน ตำบลโคกคราม อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/49/2563B11(ก)/2563 จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B11(ก)/2563 จ้างก่อสร้างระบบไฟฟ้าแสงสว่าง ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ บางเขน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/68/2563B54/2563 ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเพื่อการเรียนการสอนประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ ...... -  

B54/2563 ซื้อครุภัณฑ์ระบบภาพเพื่อการเรียนการสอนประจำอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/35/2563B27/2563 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจำลอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี -  

B27/2563 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจำลอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุดB45/2563 ซื้อชุดระบบย่อยอาหารมนุษย์จำลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

B45/2563 ซื้อชุดระบบย่อยอาหารมนุษย์จำลอง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/32/2563B50/2563 ซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณประจุบวกและประจุลบ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี 1 ชุด -  

B50/2563 ซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณประจุบวกและประจุลบ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/43/63B53/2563 ซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา ........ -  

B53/2563 ซื้อชุดวิเคราะห์ปริมาณซัลเฟอร์ในตัวอย่างทางสิ่งแวดล้อม ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/44/63จ้างประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีคัดเลือก -  

จ้างประกอบอาหารกลางวันของโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษาโดยวิธีคัดเลือก

สัญญา B3104/71/256363027189958 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซ็นต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

63027189958 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ส่องดูหัวกลับเทคนิคฟลูออเรสเซ็นต์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/48/256363037632271 ซื้อตู้ควบคุมบรรยากาศให้ปราศจากความชื้นและออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -

63037632271 ซื้อตู้ควบคุมบรรยากาศให้ปราศจากความชื้นและออกซิเจน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้

สัญญาเลขที่ B3104/47/2563B51/2563ซื้อเครื่องลิควิดโครมาโตกราฟฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดเตียมตัวอย่าง จำนวน 1 ชุด -  

B51/2563ซื้อเครื่องลิควิดโครมาโตกราฟฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดเตียมตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/50/63B52/2563ซื้อชุดปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา -  

B52/2563ซื้อชุดปฏิบัติการสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการข้อมูลขนาดใหญ่ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/60/63B35/2563 ซื้อเครื่องวัดกลิ่นอัตโนมัติด้วยระบบก๊าซโครมาโตกราฟฟี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B35/2563 ซื้อเครื่องวัดกลิ่นอัตโนมัติด้วยระบบก๊าซโครมาโตกราฟฟี แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/52/2563B62/2563 ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อการสอบเทียบอุณหภูมิ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี -  

B62/2563 ซื้อชุดเครื่องมือเพื่อการสอบเทียบอุณหภูมิ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/53/2563B56/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B56/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องB58/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B58/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin-screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

63047086017 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการB10(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการถนนรักษ์จักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน -  

B10(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการถนนรักษ์จักรยานมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน

สัญญาเลขที่ B3104/72/2563B55/2563 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -  

B55/2563 ครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเคมีพื้นฐานภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 4 ห้อง

สัญญาเลขที่ B3104/58/2563B66/2563 ซื้อเครื่องโครมาโตรกราฟฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B66/2563 ซื้อเครื่องโครมาโตรกราฟฟีแมสสเปคโตรมิเตอร์พร้อมชุดเตรียมตัวอย่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/59/256363047084023 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และหลังคาอาคารชีวเคมี จำนวน 1 งาน -  

63047084023 จ้างก่อสร้างงานปรับปรุงระบบไฟฟ้า สุขาภิบาล และหลังคาอาคารชีวเคมี จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/70/256363047088509 จ้างก่อสร้างถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ-ถนนเลียบคลองบางเขน จำนวน 1 งาน -  

63047088509 จ้างก่อสร้างถนนสุวรรณวาจกกสิกิจ-ถนนเลียบคลองบางเขน จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/69/2563B46/2563 ซื้อชุดพัฒนาทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา -  

B46/2563 ซื้อชุดพัฒนาทักษะการสอบเทียบเครื่องมือวัดทางอุณหภูมิ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด

สัญญา B3104/45/63B14(A)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม จำนวน 1 หลัง -  

B14(A)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลังB80/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงห้องสมุดพิทยาลงกรณและบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 งาน -  

B80/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงห้องสมุดพิทยาลงกรณและบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 งานB81/2563 ซื้อโครงการงานเพิ่มเติมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน -  

B81/2563 ซื้อโครงการงานเพิ่มเติมครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์เรียนรวม ๔ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/80/2563จ้างก่อสร้างปรับปรุงคูน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนจักรพันธ์ และถนนชูชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

จ้างก่อสร้างปรับปรุงคูน้ำและระบบระบายน้ำบริเวณถนนจักรพันธ์ และถนนชูชาติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/73/2563จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารงานอนามัย ระยะที่ 2 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ -  

จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารงานอนามัย ระยะที่ 2 ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/75/2563จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง -  

จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเมคคาทรอนิกส์เกษตร ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลัง

สัญญาเลขที่ B3104/74/2563B69/2563 ซื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุด (ครั้งที่ 3) -  

B69/2563 ซื้อลู่ตัดคลื่นพร้อมที่เก็บ จำนวน 10 ชุด (ครั้งที่ 3)

สัญญาเลขที่ B3104/61/2563B20(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนอันเนื่องมาจากอุทกภัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ -  

B20(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการซ่อมแซมถนนอันเนื่องมาจากอุทกภัย ในพื้นที่มหาวิทยาลัยเกษตรสาสตร์ วิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/81/2563B21(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ -  

B21(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการงานซ่อมสร้างผิวทางแอสฟัลติกคอนกรีตภายในวิทยาเขตเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/80/2563B59/2563 ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร -  

B59/2563 ซื้อครุภัณฑ์โสตทัศนูปกรณ์ประจำอาคารเฉลิมพระเกียรติ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/70/2563B70/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) 1.เก้าอี้นั่ง 700 ตัว 2.เก้าอี้ 70 ตัว -  

B70/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) 1.เก้าอี้นั่ง จำนวน 700 ตัว 2.เก้าอี้ จำนวน 70 ตัว

สัญญาเลขที่ B3104/63/2563B29/2563 ซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง จำนวน 1 คัน -  

B29/2563 ซื้อรถตักหน้า - ขุดหลัง จำนวน 1 คัน

สัญญาเลขที่ B3104/66/2563B31/2563 จ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3) -  

B31/2563 จ้างทำระบบฐานข้อมูลงานทรัพย์สินทางปัญญา จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 3)

สัญญาเลขที่ B3104/65/2563B22(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมดนตรีรวมดาวกระจุย จำนวน 1 งาน -  

B22(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารชมรมดนตรีรวมดาวกระจุย จำนวน 1 งาน

สัญญา B3104/77/2563B78/2563 ซื้อเครื่องคำนวณสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) -  

B78/2563 ซื้อเครื่องคำนวณสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/64/2563B84/2563 ซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 1 ชุด -  

B84/2563 ซื้อเครื่องโครมาโตกราฟชนิดของเหลวแบบสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/56/2563B74/2563 ซื้อเครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B74/2563 ซื้อเครื่องทดสอบความล้าของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/63/2563จ้างปรับปรุงแก้ปัญหาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA ระบบลงทะเบียนนิสิต (ส่วนงานบริการนิสิต ...... -  

จ้างปรับปรุงแก้ปัญหาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา KU-ISEA ระบบลงทะเบียนนิสิต (ส่วนงานบริการนิสิต และอาจารย์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/76/2563ประกาศผลจ้างเหมาปรับปรุงห้องทรงงาน โดยวิธีคัดเลือก -  

ประกาศผลจ้างเหมาปรับปรุงห้องทรงงาน โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/78/2563B10(ก)/2563จ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 งาน -  

B10(ก)/2563จ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ 2 จำนวน 1 งานB30/2563ซื้อระบบภาพ ระบบเสียง ระบบแสงพร้อมติดตั้งอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร -  

B30/2563ซื้อระบบภาพ ระบบเสียง ระบบแสงพร้อมติดตั้งอาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร

สัญญาเลขที่ B3104/75/2563B32/2563 ซื้อรถกวาดพื้นดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน -

B32/2563 ซื้อรถกวาดพื้นดูดฝุ่น จำนวน 1 คัน

สัญญาเลขที่ B3104/73/2563B73/2563ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโ -  

B73/2563ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1

สัญญา B3104/68/63B75/2563 ซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -  

B75/2563 ซื้อชุดฝึกระบบไฟฟ้าในอากาศยาน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/67/2563ยกเลิกซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว ...... -  

ยกเลิกซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่ 2)B83/2563 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้ในการฝึกอบรมสำนักงาน และ Co - working Space -  

B83/2563 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงสำหรับใช้ในการฝึกอบรมสำนักงาน และ Co - working Space จำนวน 2 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/74/2563B60/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ -  

B60/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน จำนวน 4 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/71/2563B88/2563 ซื้อเครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B88/2563 ซื้อเครื่องย่อยไนโตรเจนและชุดกำจัดไอกรด แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/69/2563จ้างทำปกปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก -  

จ้างทำปกปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.2563 โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/79/2563B77/2563 ซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

B77/2563 ซื้อเครื่องโครมาโทรกราฟแบบของเหลวสมรรถนะสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/76/2563B79/2563 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบอุโมงค์น้ำ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด -  

B79/2563 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบอุโมงค์น้ำ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/72/63B11/2563 ซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน -  

B11/2563 ซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คันB91/2563 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) -  

B91/2563 ซื้อเครื่องปั่นเหวี่ยงแบบควบคุมอุณหภูมิ (คณะประมง ภาควิชาเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำ) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/77/2563ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญา ประจำไตรมาสที่ 2 พ.ศ.2563 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2B85/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2) -  

B85/2563 ซื้อครุภัณฑ์สำนักงานประกอบอาคาร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/78/2563B89/2563 ซื้อแบตเตอรี่ลิเธียม จำนวน 2 ชุด -  

B89/2563 ซื้อแบตเตอรี่ลิเธียม จำนวน 2 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/41/64ซื้อหลังคาผ้าใบ TENSION MEMBRANE ผ้าใบแรงดึงสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อหลังคาผ้าใบ TENSION MEMBRANE ผ้าใบแรงดึงสูง พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/79/2563B72/2563 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจำลอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด -  

B72/2563 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบถังลากเรือจำลอง ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)

สัญญา B3104/81/2563B98/2563 ยกเลิกรายการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ -  

B98/2563 ยกเลิกรายการซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการB71/2563 ซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ -  

B71/2563 ซื้ออุปกรณ์ระบบรักษาความปลอดภัยระบบเครือข่าย จำนวน 1 ระบบ

สัญญาเลขที่ B3104/83/2563B24(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา 1 หลัง (ระยะที่ 2) (ครั้งที่ 2) -  

B24(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการมัธยมศึกษา 1 หลัง (ระยะที่ 2) (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/83/2563B29(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้า อาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 งาน -  

B29(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงซ่อมแซมกันซึมดาดฟ้า อาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/88/2563B25(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบิน -  

B25(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานจ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก -  

ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี 15 ปี อย่างมีคุณภาพ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/82/2563B93/2563 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ -  

B93/2563 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ตู้ (ครั้งที่3)

สัญญา B3104/88/63B23(ก)/2563 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ -  

B23(ก)/2563 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/86/2563B30(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงห้องสมุดพิทยาลงกรณและบริเวณโดยรอบ -  

B30(ก)/2563 จ้างก่อสร้างจ้างเหมาโครงการอนุรักษ์และปรับปรุงห้องสมุดพิทยาลงกรณและบริเวณโดยรอบ จำนวน 1 งาน (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/85/2563B134/2563 : ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ระบบเจาะรูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -

B134/2563 : ประกวดราคาซื้อระบบเจาะรูอัตโนมัติ จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระเบียบ มก. เพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ พ.ศ.2563)

สัญญาเลขที่ B3104/84/2563B90/2563 ซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหาน -  

B90/2563 ซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/89/2563B92/2563 ซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2) -  

B92/2563 ซื้อเครื่องเอกซ์ทรูเดอร์ชนิดสกรูคู่ (Twin Screw Extruder) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/85/2563B93/2563 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลคาร์บอน น้ำและพลังงาน จำนวน 4 ชุด -  

B93/2563 ซื้อชุดอุปกรณ์วัดสมดุลคาร์บอน น้ำและพลังงาน จำนวน 4 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/86/2563B99/2563 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง -  

B99/2563 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำระบบอัตโนมัติ แบบ 2 ประตู พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/87/2563ประกาศผลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริวเณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1,2,อาคาร KU Mini Shop,..... -  

ประกาศผลจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริวเณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง 1,2,อาคาร KU Mini Shop, อาคาร KU GREEN และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/30/2564ประกาศผลจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 -  

ประกาศผลจ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B 3104/18/2564B86/2563 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด -  

B86/2563 ยกเลิกซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)B11/2563 ซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน -  

B11/2563 ซื้อรถบรรทุกขยะ จำนวน 1 คัน


สัญญาเลขที่ B3104/91/2563B103/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2............. -  

B103/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1 , อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 , อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/11/2564B31(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 4,5 และ 6 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมฯ -  

B31(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 8 ชั้น 4,5 และ 6 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานB32(ก)/2563 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B32(ก)/2563 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการเพื่อนวัตกรรมสิ่งแวดล้อม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 หลัง

สัญญาเลขที่ B3104/87/2563B107/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง -  

B107/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่องB114/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B114/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/20/2564B96/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B96/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/1/2564จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมอุปกรณ์จำกัดลำรังสีแบบละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ -  

จ้างเหมาบริการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องเร่งอนุภาค พร้อมอุปกรณ์จำกัดลำรังสีแบบละเอียดสูง แบบรวมอะไหล่ จำนวน 1 เครื่อง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/40/2564B136/2563 : ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเทคโนโลยีสำรวจและถ่ายภาพในบริเวณเขตทาง จำนวน 1 ชุด ... -

B136/2563 : ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องมือเทคโนโลยีสำรวจและถ่ายภาพในบริเวณเขตทาง จำนวน 1 ชุด โดยวิธีคัดเลือก ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ระเบียบ มก. เพื่อการวิจัยและพัฒนาฯ พ.ศ.2563)

สัญญาเลขที่ B3104/90/2563B108/2563 ประกาศผลการจัดซื้อระบบเสียง จำนวน 1 ระบบ -  

B108/2563 ประกาศผลการจัดซื้อระบบเสียง จำนวน 1 ระบบ

สัญญา B3104/94/63B113/2563 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 12 เดือน -  

B113/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/10/2564B116/2563 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตึก 1-7 จำนวน 12 เดือน -  

B116/2563 จ้างเหมาดูแลบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ ตึก 1-7 จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/22/2564B117/2563 ประกาศผลการจัดจ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B117/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/23/2564B119/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 เดือน -  

B119/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยคณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/8/2564B95/2563 ประกาศผลการจัดจ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 80 จำนวน 1 รายการ -  

B95/2563 ประกาศผลการจัดจ้างทำเสื้อรุ่น เคยู 80 จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/89/2563B109/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตว์แพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B109/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะสัตว์แพทยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/36/2564B121/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบริหารกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์............. -  

B121/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารกองบริหารกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/35/2564B106/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B106/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1-7 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)B101/2563 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B101/2563 จ้างเหมาพนักงานรักษาความสะอาดคณะวิศวกรรมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/2/2564B126/2563 ซื้อระบบภาพ 1 ระบบ ระบบเสียง 1 ระบบ -

B126/2563 ซื้อระบบภาพ 1 ระบบ ระบบเสียง 1 ระบบ

สัญญาเลขที่ B3104/92/2563B111/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 12 เดือน -  

B111/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/6/2564B137/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 31 ชุด -  

B137/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 31 ชุดB102/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B102/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารวิจัยและพัฒนา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/21/2564B105/2563 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย Ku Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารมัลติมีเดีย..... -  

B105/2563 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัย Ku Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารมัลติมีเดีย (อาคารเรียนรู้นวัตกรรม) อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/9/2564B118/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี -  

B118/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/32/2564B122/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพร -  

B122/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่ และทรัพย์สินภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/24/2564B124/2563 เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 12 เดือน -  

B124/2563 เช่าใช้บริการวงจรสื่อสัญญาณความเร็วสูง จำนวน 1 วงจร ระยะเวลา 12 เดือน (1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/1/2564B127/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B127/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/17/2564B33(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงแนวรั้วพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างโดยรอบ ตึกพักหญิง -  

B33(ก)/2563 ยกเลิกจ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงแนวรั้วพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างโดยรอบ ตึกพักหญิงวาสนา - ดารารัตน์ จำนวน 1 รายการB100/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1,อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภ -  

B100/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1,อาคารจอดรถงามวงศ์วาน 2 และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุด 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/7/2564จ้างประกอบอาหารกลางวัน ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา -  

จ้างประกอบอาหารกลางวัน ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมาหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/39/2564B94/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B94/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/4/2564B97/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B97/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดศูนย์เรียนรวม 1, 2, 3 และ 4 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/3/2564B112/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก จำนวน 16 คน หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน -  

B112/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก จำนวน 16 คน หลังที่ 4,5,6 และ 7 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B 3104/19/2564B123/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดตึกพักชายที่ 13 ตึกขจรรัตน์และคัทลียา อาคารกองกิจการนิสิตหลังเดิม -  

B123/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดตึกพักชายที่ 13 ตึกขจรรัตน์และคัทลียา อาคารกองกิจการนิสิตหลังเดิม KU Happy Place (อาคารบริการเรียนรู้) อาคารมัลติมีเดีย อาคารศูนย์กิจกรรมนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/37/2564B131/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ จำนวน 12 เดือน -  

B131/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/5/2564B135/2563 ซื้อชุดวัดความเร็วของของไหลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์แบบระนาบ จำนวน 1 ชุด -  

B135/2563 ซื้อชุดวัดความเร็วของของไหลด้วยเทคนิคแสงเลเซอร์แบบระนาบ จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/95/2563B139/2563 ซื้อชุดเพาะเลี้ยงเซลล์แบบแขวนลอยขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ชุด -  

B139/2563 ซื้อชุดเพาะเลี้ยงเซลล์แบบแขวนลอยขนาด 5 ลิตร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/96/2563B115/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ประตู และอาคารสัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาเขตกำแพ -  

B115/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารส่วนกลาง ประตู และอาคารสัตว์ทดลอง สำนักงานวิทยาเขตกำแพงแสน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วิทยาเขตกำแพงแสน ระยะเวลา 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/13/2564B138/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 เดือน -  

B138/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยที่จอดรถจักรยานและรถจักรยานยนต์ จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/28/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/29/2564B120/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน -

B120/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/14/2564ประกาศผลการจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสารนิเทศ 50 ปี ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/44/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอบอาคาร) คณะบริหารฯ -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร 1,2,3,4 และพื้นที่โดยรอบอาคาร) คณะบริหารธุรกิจ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/41/2564B28(ก)/2563 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B28(ก)/2563 จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติการการเรียนการสอนและการวิจัยด้านการเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/60/2564B125/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 -  

B125/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน 45 หลังที่ 1,2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญา B3104/25/2564B129/2563 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาด ของ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B129/2563 จ้างเหมาบริการรักษาทำความสะอาด ของ คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/34/2564B141/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน -  

B141/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสถานที่ สำนักการกีฬา ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/31/2564ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 31 ชุด โดยวิธีคัดเลือก -  

ประกาศผลผู้ชนะซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ขนาด 11 นิ้ว จำนวน 31 ชุด โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/93/2563B144/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง ๑, อาคาร KU Mini shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU -

B144/2563 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง ๑, อาคาร KU Mini shop, อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/15/2564ประกาศผลการจัดซื้อพระพุทธโสธร รุ่นทูลเกล้ามหามงคล สำหรับงาน "นนทรีสีทอง'63" โดยวิธีคัดเลือก -  

ซื้อพระพุทธโสธร รุ่นทูลเกล้ามหามงคล สำหรับงาน "นนทรีสีทอง'63" โดยวิธีคัดเลือกB130/2563 ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ -  

B130/2563 ซื้อครุภัณฑ์พัฒนาปรับปรุงห้องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย ศูนย์ป้องกันวิกฤติน้ำ กรมทรัพยากรน้ำ จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/98/2563B104/2563 จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถหอประชุมใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B104/2563 จ้างเหมาจัดเก็บค่าธรรมเนียมให้บริการจอดรถยนต์ ลานจอดรถหอประชุมใหญ่ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/26/2564B110/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารทรัพย์สิน ระยะเวลา 12 เดือน -  

B110/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารภายใต้การกำกับดูแลของกองบริหารทรัพย์สิน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/16/2564B140/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน -  

B140/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารคณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ จำนวน 12 อาคาร ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/33/2564B142/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน -  

B142/2563 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารส่วนกลาง ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/43/2564ประกาศผลการจัดจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบริการรักษาความปลอดภัย ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) ของ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/42/2564B132/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม,ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ,อาคารโรงละคร ประเสริฐ -  

B132/2563 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม,ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ,อาคารโรงละคร ประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง และศาลาบุษบก จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง วันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/27/2563B133/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B133/2563 จ้างเหมาทำความสะอาดคณะมนุษยศาสตร์ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/38/2564B143/2563 ยกเลิกการจัดซื้อโหนดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุด -  

B143/2563 ยกเลิกการจัดซื้อโหนดคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน 1 ชุดB145/2563 ซื้อครุภัณฑ์-ที่นอนเดี่ยว ขนาด 36 x 72 นิ้ว จำนวน 1,400 หลัง -  

B145/2563 ซื้อครุภัณฑ์-ที่นอนเดี่ยว ขนาด 36 x 72 นิ้ว จำนวน 1,400 หลัง

สัญญาเลขที่ B3104/4/2564B148/2563 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน -  

B148/2563 ซื้อคลอรีนและสารประกอบ ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มวันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564)

สัญญาเลขที่ B3104/3/2564B128/2563 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ จำนวน 1 โครงการ -  

B128/2563 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องอาคารศูนย์การศึกษาอุตสาหกรรมบริการนานาชาติ จำนวน 1 โครงการ

สัญญาเลขที่ B3104/97/2563เช่ารถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารและงานส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 12 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

เช่ารถยนต์สำหรับรับรองผู้บริหารและงานส่วนกลาง จำนวน 5 คัน ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงประกาศผลจ้างเหมาบริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2 โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างเหมาบริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าบริการจอดรถบริเวณโรงอาหารกลาง 2 ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/45/2564B146/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ -  

B146/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 1 รายการ

สัญญาเลขที่ B3104/99/2563B147/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ม่านห้องโถง จำนวน 42 ชุด และ ม่านปรับแสง จำนวน 45 ชุด) -  

B147/2563 ซื้อวัสดุสำนักงาน จำนวน 2 รายการ (ม่านห้องโถง จำนวน 42 ชุด และ ม่านปรับแสง จำนวน 45 ชุด)

สัญญาเลขที่ B3104/6/2564จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อGE ระยะเวลา 3 ปี โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบริการบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ ยี่ห้อGE รุ่น OPTIMA CT660 จำนวน 1 เครื่อง แบบรวมอะไหล่ พร้อมชุดคอมพิวเตอร์และโปรแกรมสำหรับประมวลผลภาพทางรังสี (AW SERVER) ระยะเวลา 3 ปี (ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 - 30 กันยายน 2566)

สัญญาเลขที่ B3104/46/2564B149/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่ 2) -  

B149/2563 ยกเลิกซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่ 2)ประกาศผู้ชนะ จ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือก -  

ประกาศผู้ชนะ จ้างทำหนังสือเพื่อเผยแพร่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี 2563 โดยวิธีคัดเลือกB34(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบิน -  

B34(ก)/2563 จ้างก่อสร้างโครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ B3104/53/2564B152 โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน ๑ ระบบ -  

B152 โครงการประกวดราคาซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน ๑ ระบบ

สัญญาเลขที่ B3104/5/2564B10(ก)2563 ยกเลิก จ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ -  

ยกเลิก B10(ก)2563 จ้างก่อสร้างจ้างงานปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งานยกเลิกประกาศ B151 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งประจำอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบ -  

ยกเลิกประกาศ B151 ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งประจำอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบจ้างก่อสร้างโครงสร้างสถานีบ่อสูบใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างก่อสร้างโครงสร้างสถานีบ่อสูบใหม่ จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/52/2564B36(ก)2563 ยกเลิก จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๘ ชั้น ๔,๕ และ ๖ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ -  

B36(ก)2563 ยกเลิก จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร ๘ ชั้น ๔,๕ และ ๖ ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)B153/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบแยกส่วน -  

B153/2563 ยกเลิกประกาศเชิญชวน ประกวดราคาซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕๖ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมติดตั้งB153/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ -  

B153/2563 ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ จำนวน ๒ รายการ รายการที่ ๑ เครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย จำนวน ๕ เครื่อง รายการที่ ๒ อุปกรณ์กระจายสัญญาณเครือข่ายความเร็วสูง ๒๔ Port (๒๕G network Switch ๒๔ Port) จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/7/64B 35(ก)/2563 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงไม้ระแนง กันสาดและกันตกรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ -  

B 35(ก)/2563 โครงการจ้างปรับปรุงซ่อมแซมแผงไม้ระแนง กันสาดและกันตกรอบอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑ จำนวน ๑ งาน

สัญญาเลขที่ B3104/54/2564B155/2563 ประกวดราคาซื้อโหนดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) -  

B155/2563 ประกวดราคาซื้อโหนดคอมพิวเตอร์แม่ข่ายจำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ B3104/8/2564ยกเลิก โครงการจ้างพิมพ์ Non See Newsletter จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก -  

ยกเลิก โครงการจ้างพิมพ์ Non See Newsletter จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือกB 150/2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website กองคลัง จำนวน ๑ ระบบ -  

B 150/2563 ประกวดราคาจ้างปรับปรุง Website กองคลัง จำนวน ๑ ระบบ

สัญญาเลขที่ B3104/55/2564B1(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 ระยะที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน -  

B1(ก)/2563 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคาร 3 ระยะที่ 2 คณะสังคมศาสตร์ จำนวน 1 งาน

สัญญาเลขที่ B3104/59/2564เลขที่โครงการ 63117110726 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

เลขที่โครงการ 63117110726 ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน 33 รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/9/64ประกาศผู้ชนะ (เลขที่โครงการ 63107348233) จ้างออกแบบอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการการศึกษานานาชาติ -  

ประกาศผู้ชนะ (เลขที่โครงการ 63107348233) จ้างออกแบบอาคารนวัตกรรมการเรียนรู้ โครงการการศึกษานานาชาติ โรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/57/2564B2(ก)-2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงแนวรั้วพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างโดยรอบ ตึกพักหญิงวาสนา -  

B2(ก)-2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างงานปรับปรุงแนวรั้วพร้อมอุปกรณ์แสงสว่างโดยรอบ ตึกพักหญิงวาสนา - ดารารัตน์ จำนวน 1 รายการ (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/58/256463117276695 จ้างพิมพ์ Non See Newsletter ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

63117276695 จ้างพิมพ์ Non See Newsletter ฉบับภาษาอังกฤษ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/56/2564B1-2564 ซื้อระบบ Security Mail Gateway จำนวน ๕๐๐๐ License -  

B1-2564 ซื้อระบบ Security Mail Gateway จำนวน ๕๐๐๐ License

สัญญาเลขที่ B3104/11/6463127156952 ซื้อเสื้อโปโลปกเชิร์ตสีขาวปัก KUcorparate และดอกนนทรี จำนวน 11,000 ตัว วิธีเฉพาะเจาะจง -  

63127156952 ซื้อเสื้อโปโลปกเชิร์ตสีขาวปัก KUcorparate และดอกนนทรี จำนวน 11,000 ตัว โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/10/64จ้างทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับงาน ขอบคุณบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓ -  

จ้างทำอาหารเย็น (โต๊ะจีน) สำหรับงาน ขอบคุณบุคลากร ประจำปี ๒๕๖๓ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือกยกเลิกประกวดราคา B6/2564 ซื้ออะคูสติก อัพไรท์ เปียโน (ACOUSTIC UPRIGHT PIANO) จำนวน ๑๕ หลัง -  

ยกเลิกประกวดราคา B6/2564 ซื้ออะคูสติก อัพไรท์ เปียโน (ACOUSTIC UPRIGHT PIANO) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ หลังยกเลิก B3/2564 จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรม -  

ยกเลิก B3/2564 จ้างควบคุมงานก่อสร้างโครงการอาคารปฏิบัติการรวมด้านนวัตกรรมการออกแบบอุตสาหกรรมและเทคโนโลยี จำนวน ๑ รายการB7/2564 ซื้ออะคูสติก อัพไรท์ เปียโน (ACOUSTIC UPRIGHT PIANO) จำนวน 30 หลัง -  

B7/2564 ซื้ออะคูสติก อัพไรท์ เปียโน (ACOUSTIC UPRIGHT PIANO)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 30 หลัง

สัญญาเลขที่ B3104/14/64ยกเลิก B4/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดปริมาณแก๊สในอากาศโดยวิธีใช้แก็ส จำนวน ๑ ชุด -  

ยกเลิก B4/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดปริมาณแก๊สในอากาศโดยวิธีใช้แก็ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุดB5/2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕๖ เครื่อง -  

B5/2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓๐๐๐ บีทียู จำนวน ๕๖ เครื่อง และเครื่องปรับอากาศ ชนิดแขวนใต้ฝ้า แบบแยกส่วน ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๖๐๐๐ บีทียู จำนวน ๑๕ เครื่อง พร้อมติดตั้ง (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/18/64จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) ระยะเวลา 9 เดือน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบำรุงรักษาระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา (KU-ISEA) ระยะเวลา 9 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564) โดยวิธีเฉพาะเจาะจง)

สัญญาเลขที่ B3104/61/2564ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์ จำนวน ๑๐ รายการ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/15/64B11/2564 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งประจำอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2) -  

B11/2564 ซื้อระบบเครือข่ายไร้สายพร้อมติดตั้งประจำอาคารสารนิเทศ 50 ปี จำนวน 1 ระบบ (ครั้งที่ 2)

สัญญาเลขที่ B3104/12/64ซื้อชุดเครื่องมืออิเลกโตรพอเรชั่น จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อชุดเครื่องมืออิเลกโตรพอเรชั่น แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/13/64B8/2564 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา ระบบ AI ถ่ายภาพแบบหลากหลายสี ๓ มิติ จำนวน ๑ ชุด -  

B8/2564 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ ๓ กระบอกตา ระบบ AI ถ่ายภาพแบบหลากหลายสี ๓ มิติ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/16/64ยกเลิก B9/2564 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ -  

ยกเลิก B9/2564 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมช่วยสอน (ซีบีที) ตามมาตรฐานอีเอเอสเอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุดยกเลิก B21/2564จัดซื้อเครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

ยกเลิก B21/2564จัดซื้อเครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดB17-2564 ซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

B17-2564 ซื้อเครื่องสแกนวัตถุ 3 มิติ ด้วยแสงเลเซอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/20/64ยกเลิกB20/2564 ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเสียง ชั้น 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน -  

ยกเลิกB20/2564 ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเสียง ชั้น 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดB10/2564 ซื้อเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติประเภทวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B10/2564 ซื้อเครื่องพิมพ์ต้นแบบสามมิติประเภทวัสดุคาร์บอนไฟเบอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/21/64ซื้อเครื่องจำกัดอิออนในน้ำเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -

ซื้อเครื่องจำกัดอิออนในน้ำเพื่อใช้สำหรับการวิเคราะห์ขั้นสูง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/17/64B4(ก)/2564 จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการพื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม -  

B4(ก)/2564จ้างเหมาตกแต่งภายในอาคารเรียนและปฏิบัติการ พื้นฐานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม คณะวิทยาศาสตร์ ศรีราชา จำนวน ๑ งาน

สัญญาเลขที่ B3104/62/2564ซื้อกล้องสเตอริโอชนิด ๒ ตา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ซื้อกล้องสเตอริโอชนิด ๒ ตา แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ กล้อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/22/64ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจ -  

ซื้อเครื่องวัดค่าการดูดกลืนแสง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/19/64B2/2564ซื้อชุดกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด -  

B2/2564ซื้อชุดกระดานอินเตอร์แอคทีฟบอร์ด ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๓๐ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/24/64ยกเลิก B25/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ -  

ยกเลิก B25/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุดซื้ออะคูสติก อัพไรท์ เปียโน (ACOUSTIC UPRIGHT PIANO)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ -  

ซื้ออะคูสติก อัพไรท์ เปียโน (ACOUSTIC UPRIGHT PIANO)แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๕ หลัง โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/25/64B18/2564 ชุดสกัดสารออกฤทธิ์โดยใช้ไมโครเวฟ (Microwave Extractor Set) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหา -  

B18/2564 ชุดสกัดสารออกฤทธิ์โดยใช้ไมโครเวฟ (Microwave Extractor Set) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/34/64B19/2564 จัดซื้อเครื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่ 3) -  

B19/2564 จัดซื้อเครื่องซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน 60 เครื่อง (ครั้งที่ 3)

สัญญาเลขที่ B3104/36/64ยกเลิก B22-2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

ยกเลิก B22-2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุดB16/2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

B16/2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/35/64B26/2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 10.9 นิ้ว (Tablet) จำนวน 65 เครื่อง -  

B26/2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ ขนาด 10.9 นิ้ว (Tablet) จำนวน 65 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/23/64B14/2564 ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทักษะแรงงาน -  

B14/2564 ซื้อระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงการเรียนการสอน การวิจัย การพัฒนาทักษะแรงงานและศูนย์ประชุมระดับชาติและนานาชาติ ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน 1 ระบบ

สัญญาเลขที่ B3104/30/64ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคัดแยกและจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับผลิตภัณฑ์ HDD จำนวน 1 ชุด -  

ซื้อครุภัณฑ์เครื่องคัดแยกและจัดเรียงพาเลทอัตโนมัติอัจฉริยะสำหรับผลิตภัณฑ์ HDD จำนวน 1 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

สัญญาเลขที่ B3104/26/64B38/2564 ซื้อชุดคลัสเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณแบบจำลองเชิงโมเลกุล -  

B38/2564 ซื้อชุดคลัสเตอร์สมรรถนะสูงสำหรับการคำนวณแบบจำลองเชิงโมเลกุล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/27/64B35/2564 ซื้อกล้องสเตอริโอชนิดลำแสงขนาดชนิดความละเอียดสูง พร้อมแหล่งกำเนิดแสงด้านบนและด้านล่าง -  

B35/2564ซื้อกล้องสเตอริโอชนิดลำแสงขนาดชนิดความละเอียดสูง พร้อมแหล่งกำเนิดแสงด้านบนและด้านล่าง แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๒ กล้อง

สัญญาเลขที่ B3104/31/64ยกเลิก B34/2564 ซื้อเครื่องสกัดสารธรรมชาติชนิดไม่มีขั้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 -  

ยกเลิก B34/2564 ซื้อเครื่องสกัดสารธรรมชาติชนิดไม่มีขั้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่องยกเลิก B6(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ -  

ยกเลิก B6(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ จำนวน 1 โครงการB28/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุด้วยรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ ชุด -  

B28/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์หาองค์ประกอบทางเคมีของวัสดุด้วยรังสีเอ็กซ์ จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/17/64B32/2564 ซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์แบบปลอดเชื้อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด -  

B32/2564 ซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูเมาส์แบบปลอดเชื้อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/32/64B8(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี -  

B8(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงโรงเรือนทดสอบสมรรถภาพโคเนื้อตำบลทับกวาง อำเภอแก่งคอย จังหวัดสระบุรี จำนวน ๑ งานB 29/2564 ซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรทแบบปลอดเชื้อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด -  

B 29/2564 ซื้อชุดกรงเลี้ยงหนูแรทแบบปลอดเชื้อ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/33/64B15/2564 ซื้อชุดต้นกำเนิดรังสีซีเซียม -๑๓๗ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด -  

B15/2564 ซื้อชุดต้นกำเนิดรังสีซีเซียม -๑๓๗ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/29/64B5(ก)/2564 จ้างปรับปรุง อาคาร 8 ชั้น 4,5 และ 6 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ -  

B5(ก)/2564 จ้างปรับปรุง อาคาร 8 ชั้น 4,5 และ 6 ภาควิชาวิศวกรรมทรัพยากรน้ำ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 งานB41/2564 ชุดถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดกลุ่มภายในภาพเดียวกัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B41/2564 ชุดถ่ายภาพเจลพร้อมโปรแกรมวิเคราะห์จัดกลุ่มภายในภาพเดียวกัน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/37/64B27/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอออนแบบอัตโนมัติแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด -  

B27/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์ไอออนแบบอัตโนมัติแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/38/64B9(ก)/2564 จ้างจัดทำห้องประชุมเพื่อรองรับการบริหารงานโครงการ CASHLESS SOCIETY จำนวน ๑ งาน -  

B9(ก)/2564 จ้างจัดทำห้องประชุมเพื่อรองรับการบริหารงานโครงการ CASHLESS SOCIETY จำนวน ๑ งานB33/2564 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของลำรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพ -  

B33/2564 ยกเลิกประกวดราคาซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของลำรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่องB43/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านค่าไมโครเพลท High – performance multi – mode plate reader -  

B43/2564 จัดซื้อครุภัณฑ์เครื่องอ่านค่าไมโครเพลท High – performance multi – mode plate reader แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/39/64B36/2564 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ใหญ่) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ช -  

B36/2564 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (ใหญ่) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/45/64B31/2564 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (เล็ก) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -  

B31/2564 ซื้อเครื่องนึ่งฆ่าเชื้อด้วยไอน้ำ (เล็ก) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่้อง

สัญญาเลขที่ B3104/46/64B37/2564 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิจัยภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ชุด -  

B37/2564 ซื้อครุภัณฑ์ประจำห้องวิจัยภาควิชาเคมี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 3 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/43/64B30/2564 ซื้อเครื่องซื้อเครื่องล้างกรง (ใหญ่) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ -  

B30/2564 ซื้อเครื่องซื้อเครื่องล้างกรง (ใหญ่) ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/42/64B23/2564 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวของเซลล์ ชนิดหัวกลับแบบฟลูออเรสเซนต์ -  

B23/2564 ซื้อกล้องจุลทรรศน์ถ่ายภาพ และบันทึกภาพเคลื่อนไหวของเซลล์ ชนิดหัวกลับแบบฟลูออเรสเซนต์พร้อมโปรแกรมวิเคราะห์ภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/47/64ยกเลิก B24/2564 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร -  

ยกเลิก B24/2564 ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1B43/2564 ซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผักผลไม้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B43/2564 ซื้อเครื่องวัดเนื้อสัมผัสผักผลไม้พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/40/64B39/2564 ซื้อครุภัณฑ์ประจำหน่วยทดสอบมาตรฐาน รถแทรกเตอร์เดินตามและเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็ก -  

B39/2564 ซื้อครุภัณฑ์ประจำหน่วยทดสอบมาตรฐาน รถแทรกเตอร์เดินตามและเครื่องยนต์เบนซินและดีเซลขนาดเล็ก จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/44/64B11(ก)/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน -  

B11(ก)/2564 ประกวดราคาจ้างก่อสร้างซ่อมแซมถนนคอนกรีตภายในสถานีวิจัยเพื่อการพัฒนาชายฝั่งอันดามัน ตำบลกำพวน อำเภอสุขสำราญ จังหวัดระนอง จำนวน 1 รายการB10(ก)/2564 จ้างก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และพัฒนานิสิต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม -  

B10(ก)/2564 จ้างก่อสร้างอาคารการเรียนรู้และพัฒนานิสิต ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 หลังB45/2564 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน -  

B45/2564 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันยกเลิก B12(ก)/2564 โครงการจัดทำนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งาน -  

ยกเลิก B12(ก)/2564 โครงการจัดทำนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร จำนวน 1 งานB47/2564 โครงการซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดปริมาณแก๊สในอากาศโดยวิธีใช้แก๊ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B47/2564 โครงการซื้อเครื่องวิเคราะห์ชนิดปริมาณแก๊สในอากาศโดยวิธีใช้แก๊ส แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ B3104/50/64ยกเลิก จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม -  

ยกเลิก จ้างออกแบบและควบคุมงานจ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน 1 รายการ โดยวิธีคัดเลือกB42/2564 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง -  

B42/2564 เช่าคอมพิวเตอร์สำหรับห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ จำนวน 395 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/49/64B40/2564 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานกลางและหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔๙๒ -  

B40/2564 เช่าเครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับหน่วยงานกลางและหน่วยงานภายในสังกัดสำนักงานอธิการบดี จำนวน ๔๙๒ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/64/64ยกเลิก B52/2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

ยกเลิก B52/2564 ประกวดราคาจัดซื้อเครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)B48/2564 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ รายการ -  

B48/2564 ซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑๐ รายการ


สัญญาเลขที่ B3104/51/64จ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างบริการติดตามข้อมูลการจัดอันดับมหาวิทยาลัยโลก จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง (เลขที่โครงการ : 64027394313)ยกเลิก B57/2564 ซื้อเครื่องสกัดสารธรรมชาติชนิดไม่มีขั้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 -  

ยกเลิก B57/2564 ซื้อเครื่องสกัดสารธรรมชาติชนิดไม่มีขั้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง (ครั้งที่ 2)ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือประจำไตรมาสที่3 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2562 (เดือนเมษายน 2562 ถึง เดือนมิถุนายน 2562)ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่4/2563 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 4 ประจำปีงบประมาณ 2563 (เดือนกรกฎาคม 2563 ถึง เดือนกันยายน 2563)ผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่1/2564 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 1 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนตุลาคม 2563 ถึง เดือนธันวาคม 2563) B13(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามรักบี้ฟุตบอล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการ -  

B13(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงสนามรักบี้ฟุตบอล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ รายการB46/2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B46/2564 ซื้อเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน ๕ รายการ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร

สัญญาเลขที่ B3104/56/64B14(ก)/2564 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิกและห้องสอนแสดงทางคลินิกสัตวแพทย์ -  

B14(ก)/2564 จ้างก่อสร้างจ้างปรับปรุงห้องปฏิบัติการฝึกทักษะทางคลินิกและห้องสอนแสดงทางคลินิกสัตวแพทย์ ชั้น ๔ ชั้น ๕ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๖ รอบพระชนมพรรษา คณะสัตวแพทยศาสตร์ จำนวน ๑ งานยกเลิก B50/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหา -  

ยกเลิก B50/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุดเช่าเต็นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 (64037547516) โดยวิธีคัดเลือก -  

เช่าเต็นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 (64037547516) โดยวิธีคัดเลือกซื้อเครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลื -  

ซื้อเครื่องหยั่งความลึกด้วยสัญญาณเรดาร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักรกรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก (64037459697) โดยวิธีคัดเลือก

สัญญาเลขที่ B3104/52/64B16(ก)/2564 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาการด้านการประมงและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ -  

B16(ก)/2564 จ้างก่อสร้างอาคารศูนย์วิทยาการด้านการประมงและระบบนิเวศน์แหล่งน้ำ ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน 1 อาคารยกเลิก B59)/2564 ซื้อชุดระบบเสียง ชั้น ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒ -  

ยกเลิก B59)/2564 ซื้อชุดระบบเสียง ชั้น ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ -  

จ้างควบคุมงานโครงการก่อสร้างอาคารภาควิชาวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมและอาคารภาควิชาวิศวกรรมการบินและอวกาศ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จำนวน ๑ รายการ (ครั้งที่ 2) โดยวิธีคัดเลือก (64037440735)B51/2564 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมช่วยสอน (ซีท -  

B51/2564 ซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการเรียนรู้ระบบอากาศยานผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ด้วยโปรแกรมช่วยสอน (ซีทีบี) ตามมาตรฐานอีเอเอสเอ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)


สัญญาเลขที่ B3104/53/64B18(ก)/2564 จ้างก่อสร้างถนนและเชื่อมแนวท่อน้ำเสียของอาคารภายในคณะเกษตร จำนวน ๑ งาน -  

B18(ก)/2564 จ้างก่อสร้างถนนและเชื่อมแนวท่อน้ำเสียของอาคารภายในคณะเกษตร จำนวน ๑ งานB15(ก)/2564 จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒) -  

B15(ก)/2564 จ้างปรับปรุงและตกแต่งภายในอาคาร SMC คณะวิทยาศาสตร์ ระยะที่ ๒ จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)B60/2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งาน -  

B60/2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งานยกเลิก B53/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 -  

ยกเลิก B53/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 2)B19(ก)/2564 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาที่จอดรถยนต์ อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 -  

B19(ก)/2564 จ้างก่อสร้างโครงหลังคาที่จอดรถยนต์ อาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 และหลังที่ 2B55/2564 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด -  

B55/2564 ซื้อชุดอุปกรณ์ระบบความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการพร้อมติดตั้ง จำนวน ๑ ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/54/64B56/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด -  

B56/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์สารอินทรีย์คาร์บอน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒)

สัญญาเลขที่ B3104/55/64ยกเลิก B45/2563 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คัน -  

ยกเลิก B45/2563 ซื้อรถบรรทุกน้ำ จำนวน ๑ คันยกเลิกประกาศผู้ชนะ B60/2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -  

ยกเลิกประกาศผู้ชนะ B60/2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งานB17(ก)/2564 จ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ -  

B17(ก)/2564 จ้างก่อสร้างอาคารวิจัยและนวัตกรรมไม้เศรษฐกิจครบวงจรสถานีวิจัยและฝึกนิสิตวนศาสตร์ สนามชัยเขต ตำบลทุ่งพระยา อำเภอสนามชัยเขต จังหวัดฉะเชิงเทรา จำนวน ๑ อาคารยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือก -  

ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาเช่าเต้นท์งานวันเกษตรแฟร์ ประจำปี 2564 โดยวิธีคัดเลือกผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำไตรมาสที่2/2564 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 2 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนมกราคม 2564 ถึง เดือนมีนาคม 2564)B67/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด -  

B67/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์พลังงานความร้อน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/59/64B68/2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง -  

B68/2564 ซื้อเครื่องปรับอากาศ จำนวน ๒๐ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/57/64ยกเลิก ชุดระบบเสียง ชั้น ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือก -  

ยกเลิก ชุดระบบเสียง ชั้น ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด โดยวิธีคัดเลือกB49/2564 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการภายในสำนักหอสมุด จำนวน 3 ปี จำนวน 270 เครื่อง -  

B49/2564 เช่าคอมพิวเตอร์เพื่อให้บริการภายในสำนักหอสมุด จำนวน 3 ปี จำนวน 270 เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/62/64V2/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

V2/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องอัดประจุไฟฟ้า จำนวน 2 ชุด โดยวิธีเฉพาะเจาะจง


สัญญาเลขที่ B3104/58/64B61/2564 ซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของลำรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ -  

B61/2564 ซื้อเครื่องวัดการเลี้ยวเบนของลำรังสีเอกซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/60/64B64/2564 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง -  

B64/2564 ซื้อเครื่องตรวจอวัยวะภายในด้วยคลื่นเสียงความถี่สูง จำนวน ๑ เครื่อง

สัญญาเลขที่ B3104/61/64ยกเลิก B20(ก)/2564 จ้างปรับปรุงภายในสำนักงานและห้องเรียน จำนวน 1 งาน -  

ยกเลิก B20(ก)/2564 จ้างปรับปรุงภายในสำนักงานและห้องเรียน จำนวน 1 งานยกเลิก B65/2564 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ส่วนของการลงทะเบียนและชำระเงิน แขวงลาดยาว -  

ยกเลิก B65/2564 จ้างปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ส่วนของการลงทะเบียนและชำระเงิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบยกเลิก B22(ก)/2564 จ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานค -  

ยกเลิก B22(ก)/2564 จ้างก่อสร้างโรงเรือนปฏิบัติการวิจัยและนวัตกรรม แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานB21(ก)/2564 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพง -  

B21(ก)/2564 จ้างโครงการปรับปรุงอาคารฝึกอบรม สำนักส่งเสริมและฝึกอบรม กำแพงแสน ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน ๑ รายการยกเลิก B69/2564 ซื้อระบบเครื่องรับสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ระบบ -  

ยกเลิก B69/2564 ซื้อระบบเครื่องรับสัญญาณภาพ จำนวน ๑ ระบบซื้อเครื่องสกัดสารธรรมชาติชนิดไม่มีขั้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง -  

ซื้อเครื่องสกัดสารธรรมชาติชนิดไม่มีขั้ว แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก (เลขที่โครงการ : 64057270282)

สัญญาเลขที่ B3104/63/64จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างพิมพ์ใบเสร็จรับเงิน จำนวน 150 กล่อง โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB23(ก)/2564 จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ จำนวน ๑ โครงการ -  

B23(ก)/2564 จ้างปรับปรุงห้องผ่าตัดโรงพยาบาลสัตว์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ หนองโพ จำนวน ๑ โครงการ (ครั้งที่ ๒)ยกเลิก B93/2563 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ -  

ยกเลิก B93/2563 ซื้อตู้ควบคุมอุณหภูมิต่ำสำหรับเก็บรักษาผัก ผลไม้และดอกไม้ พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ตู้ (ครั้งที่ 3)ซื้อชุดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน ๒,๐๖๖ Licenseโดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64067499223 -  

ซื้อชุดซอฟต์แวร์ระบบปฏิบัติการ Windows จำนวน ๒,๐๖๖ Licenseโดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64067499223

สัญญาเลขที่ B3104/65/64จ้างทำปกปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก -  

จ้างทำปกปริญญาบัตร งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๔ จำนวน ๑ งาน โดยวิธีคัดเลือก เลขที่โครงการ 64067157664B71/2564 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ส่วนของการลงทะเบียนและการชำระเงิน แขวงลาดยาว -  

B71/2564 จ้างโครงการปรับปรุงระบบสารสนเทศบริหารการศึกษา ส่วนของการลงทะเบียนและการชำระเงิน แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสลิงลิฟต์ หอพักนิสิตเฟื่องฟ้า หอพักนิสิตสุพรรณิการ์ และหอพักนิสิตแสงจันทร์ -  

จ้างเหมาซ่อมแซมระบบสลิงลิฟต์ หอพักนิสิตเฟื่องฟ้า หอพักนิสิตสุพรรณิการ์ และหอพักนิสิตแสงจันทร์ ซอยพหลโยธิน ๔๕ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีคัดเลือก เลขที่ 64067572805B24(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งาน -  

B24(ก)/2564 จ้างก่อสร้างปรับปรุงอาคารคณะเกษตร แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือก สาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ไตรมาสที่3/2564 -  

ประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือผู้ได้รับการคัดเลือกและสาระสำคัญของสัญญาหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ ประจำไตรมาสที่ 3 ประจำปีงบประมาณ 2564 (เดือนเมษายน 2564 ถึง เดือนมิถุนายน 2564)ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเสียง ชั้น ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) -  

ยกเลิกประกวดราคาซื้อชุดระบบเสียง ชั้น ๑๐ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานครจำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๒) ด้วยวิธีคัดเลือกB72/2564 ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันในห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด -  

B72/2564 ซื้อชุดอุปกรณ์ป้องกันในห้องปฏิบัติการ พร้อมติดตั้ง จำนวน 1 ชุด

สัญญาเลขที่ B3104/66/64ยกเลิก B78/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหา -  

ยกเลิก B78/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ เครื่อง (ครั้งที่ ๒)B73/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหลแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน -  

B73/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องวิเคราะห์สารด้วยเทคนิคการไหลแขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3)B70/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๑ หน่วย -  

B70/2564 ประกวดราคาซื้อเครื่องตรวจวิเคราะห์สารเคมีในเลือด จำนวน ๑ หน่วยซื้อซุ้ม (KIOSKS) จำนวน ๑๓ ซุ้ม บริเวณโรงอาหารกลาง ๑ โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food) โดย -  

ซื้อซุ้ม (KIOSKS) จำนวน ๑๓ ซุ้ม บริเวณโรงอาหารกลาง ๑ โครงการให้บริการอาหารภาคค่ำ (KU Night Food) โดยวิธีคัดเลือกซื้อวัสดุการศึกษา(หนังสือ)ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน ๑๗๐ รายการ -  

ซื้อวัสดุการศึกษา (หนังสือ) ตามนโยบายเรียนฟรีเรียนดี ๑๕ ปีอย่างมีคุณภาพ จำนวน ๑๗๐ รายการ โดยวิธีคัดเลือกซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (Non GMO) จำนวน ๖๖ ตัน (๖๖,๐๐๐ กิโลกรัม) -  

ซื้อแป้งถั่วเหลือง (Baker soy flour) พร่องไขมันชนิด (Non GMO) จำนวน ๖๖ ตัน (๖๖,๐๐๐ กิโลกรัม) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB66/2564 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด -  

B66/2564 ซื้อชุดปฏิบัติการทดสอบแอ่งคลื่น ตำบลทุ่งสุขลา อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๔)B60/2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งาน -  

B60/2564 จ้างผู้สอบบัญชีเพื่อการตรวจสอบรายงานงบการเงินของมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน ๑ งานB80/2564ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 เครื่อง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอา -  

B80/2564ซื้อครุภัณฑ์เครื่องปรับอากาศ พร้อมติดตั้ง จำนวน 112 เครื่อง โครงการบริหารจัดการอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน 45 หลังที่ 1 (ครั้งที่ 2)B92/2564จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B92/2564จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสวัสดิการ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B30(ก)/2564จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อาคารทวี ญา -  

B30(ก)/2564จ้างก่อสร้างโครงการงานปรับปรุงระบบสุขาภิบาลอาคารปฏิบัติการวิทยาศาสตร์พื้นฐาน (อาคารทวี ญาณสุคนธ์) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานB29(ก)/2564จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร -  

B29(ก)/2564จ้างก่อสร้างปรับปรุงท่อระบายน้ำฝนด้านถนนวิภาวดีรังสิต ระยะที่ ๓ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ งานB89/2564ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบ -  

B89/2564ซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือน จำนวน 1 ระบบซื้อชุดระบบเสียง ชั้น 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือ -  

ซื้อชุดระบบเสียง ชั้น 10 แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด (ครั้งที่ 3) โดยวิธีคัดเลือกB75/2564ซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร -  

B75/2564ซื้อระบบความมั่นคงปลอดภัยทางดิจิทัล (Cyber Security) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ระบบ (ครั้งที่ ๒)B27(ก)/2564จ้างก่อสร้างอาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง ตำบลคลองวาฬ -  

B27(ก)/2564จ้างก่อสร้างอาคารถ่ายทอดความรู้และฝึกอบรมการเพาะเลี้ยงสัตว์น้ำประมง ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมืองประจวบคีรีขันธ์ จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ จำนวน ๑ รายการB25(ก)/2564จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การปรับปรุงลานไทร) จำนวน ๑ งาน -  

B25(ก)/2564จ้างก่อสร้างศูนย์เรียนรู้เกษตรเมืองเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต (การปรับปรุงลานไทร) จำนวน ๑ งานB26ก)/2564จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร จำนวน ๑ งาน -  

B26ก)/2564จ้างก่อสร้างโครงการจัดทำนิทรรศการภายในอาคารพิพิธภัณฑ์วัฒนธรรมการเกษตร จำนวน ๑ งาน (ครั้งที่ ๒)B98/2564จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ จำนวน ๔ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B98/2564จ้างเหมาทำความสะอาดอาคารเทพศาสตร์สถิตย์ จำนวน ๔ คน ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B84/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๐ คน หอพักทั้งหมด ๗ ตึก จำนวน ๑๒ เดือน -  

B84/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย จำนวน ๓๐ คน หอพักทั้งหมด ๗ ตึก จำนวน ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B90/2564ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด -  

B90/2564ซื้อเครื่องวิเคราะห์ธาตุเทคนิครังสีเอ็กซ์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๑ ชุด (ครั้งที่ ๓)ยกเลิก B81/2564จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

ยกเลิก B81/2564จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาดภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา ๑๒ -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย อาคารการเรียนการสอน (อาคาร ๑,๒,๓ และ ๔) คณะบริหารธุรกิจ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕) โดยวิธีเฉพาะเจาะจงจ้างบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา -  

จ้างบริการรักษาความปลอดภัยโรงเรียนสาธิตแห่งมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ศูนย์วิจัยและพัฒนาการศึกษา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๕ (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B76/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง -  

B76/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดกองบริหารกิจการนิสิต อาคารหอพักนิสิต อาคารคอมพิวเตอร์และอาคารซ่อมบำรุง จำนวน ๑ รายการประกาศผู้ชนะ เช่ารถยนต์รับรองผู้บริหารและงานส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

ประกาศผู้ชนะ เช่ารถยนต์รับรองผู้บริหารและงานส่วนกลาง จำนวน 5 คัน โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB91/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง ๑,๒,อาคาร KU Mini Shop อาคาร KU G -  

B91/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารวิทยพัฒนา โรงอาหารกลาง ๑,๒,อาคาร KU Mini Shop อาคาร KU Greenและอาคาร KU Avenue ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B95/2564 จ้างเหมาบริการทำสวน อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑-๗ -  

B95/2564 จ้างเหมาบริการทำสวน อาคารหอพักนิสิตซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑-๗B54/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติรูพรุน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร -  

B54/2564 ซื้อเครื่องวิเคราะห์พื้นที่ผิวและคุณสมบัติรูพรุน ตำบลเชียงเครือ อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร จำนวน ๑ ชุดB100/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑,๒ -  

B100/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัยบริเวณอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซ.พหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑,๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B108/2564 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง ๑ , อาคาร KU Mini shop , อาคาร KU Green -  

B108/2564 จ้างเหมารักษาความสะอาดบริเวณโรงอาหารกลาง ๑ , อาคาร KU Mini shop , อาคาร KU Green และอาคาร KU Avenue ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B86/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน -  

B86/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความสะอาด คณะมนุษยศาสตร์ จำนวน ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B109/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒, -  

B109/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๑, อาคารจอดรถงามวงศ์วาน ๒, และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จำนวน ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุด ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B116/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์ 2 -  

B116/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารจอดรถงามวงศ์วาน 1, อาคารจอดรถงามวงศ์ 2, อาคารจอดรถบางเขน และอาคารจอดรถวิภาวดีรังสิต จำนวน 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B110/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี -  

B110/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคาร และสถานที่ภายในโครงการจัดตั้งวิทยาเขตสุพรรณบุรี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B113/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B113/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารสารนิเทศ ๕๐ ปี ระยะเวลา ๑๒ เดือน (ตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B103/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ -  

B103/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารที่พักอาศัยบุคลากร ซอยพหลโยธิน ๔๕ หลังที่ ๑ และหลังที่ ๒ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B101/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าจอดรถ บริเวณลานจอดรถโรงอาหารกลาง -  

B101/2564 จ้างเหมารักษาความปลอดภัย บริหารจัดการที่จอดรถและจัดเก็บค่าจอดรถ บริเวณลานจอดรถโรงอาหารกลาง 2 ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B99/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที -  

B99/2564 จ้างเหมาทำความสะอาดที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B115/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม, ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครประเสริฐ -  

B115/2564 จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารหอประชุม, ศาลาหกเหลี่ยมเฉลิมพระเกียรติ, อาคารโรงละครประเสริฐ ณ นคร ศาลากลางแจ้ง และศาลาบุษบก ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)B88/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ -  

B88/2564 จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์B96/2564 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน -  

B96/2564 จ้างเหมาพนักงานรักษาความปลอดภัยอาคารที่อยู่ในความดูแลของกองกิจการนิสิต ระยะเวลา 12 เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)รายงานเช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบลงทะเบียนตารางเรียนตารางสอนตารางสอบ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ -  

รายงานเช่าคลาวด์เซิร์ฟเวอร์สำหรับระบบลงทะเบียนตารางเรียนตารางสอนตารางสอบ ระบบการเรียนการสอนออนไลน์ ระบบขอเอกสารสำคัญทางการศึกษาออนไลน์ และระบบสอบออนไลน์ จำนวน ๑ ระบบ โดยวิธีคัดเลือกB97/2564จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ (ระยะเวลา 12 เดือน -  

B97/2564จ้างเหมาบริการทำความสะอาดอาคารคณะสังคมศาสตร์ (ระยะเวลา 12 เดือน เริ่มตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2565)B82/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B82/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยภายในวิทยาเขตศรีราชา ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจง -  

จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย คณะวิศวกรรมศาสตร์ โดยวิธีเฉพาะเจาะจงB107/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ จำนวน 12 เดือน -  

B107/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยอาคารสวัสดิการ จำนวน 12 เดือน (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2565)B83/2564จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงเครื่องปรับอากาศ หอพักทั้งหมด ๗ ตึก ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B83/2564จ้างเหมาบริการดูแลบำรุงเครื่องปรับอากาศ หอพักทั้งหมด ๗ ตึก ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B112/2564จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก จำนวน ๑๖ คน หอพักหลังที่ ๔-๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน -  

B112/2564จ้างเหมาทำความสะอาดหอพัก จำนวน ๑๖ คน หอพักหลังที่ ๔-๗ ระยะเวลา ๑๒ เดือน (เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๔ สิ้นสุดวันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๕)B114/2564จ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัยแก่อาคาร สถานที่และทรัพย์สิน <