ข่าวจัดซื้อจัดจ้าง

ข่าวจัดซื้อจัดจ้างางๆของกองคลังสำนักงานอธิการบดี

ข่าวประกาศจัดซื้อจัดจ้าง ประกาศราคากลาง
ข่

าวจัดซื้อจัดจ้างาวจัดซื้อจัดจ้าง กองคลัง

ประกาศราคากลาง

x
เลขที่่หนังสือ
วันที่
ชื่อเรื่อง
ประเภท
ดาวน์โหลด
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 19 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อระบบคอมพิวเตอร์แม่ข่ายเสมือน (Cloud Computing) แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 19 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์ห้องสตูดิโอผลิตสื่อการเรียนการสอนออนไลน์ ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 ห้อง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องคำนวณสมบัติเชิงกลและเชิงโมเลกุลของวัสดุ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อถังเก็บน้ำมันขนาด 5,000 ลิตร และขนาด 10,000 ลิตร พร้อมอุปกรณ์และติดตั้ง จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อเครื่องระบบปรับอากาศ ขนาด 150,000 บีทียู พร้อมติดตั้ง ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อกล้องจุลทรรศน์ระบบสเตอริโอชนิดสามกระบอกตา พร้อมฐานไฟแบบ LED และชุดถ่ายภาพดิจิทัล แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 18 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์กีฬาและกายภาพ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน ๓ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 12 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อโครงการครุภัณฑ์ประกอบอาคารศูนย์นวัตกรรมทางเทคโนโลยี ตำบลกำแพงแสน อำเภอกำแพงแสน จังหวัดนครปฐม จำนวน 1 งาน ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 11 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อระบบเครือข่ายไร้สาย แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 1 ระบบ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท
เลขที่่หนังสือ:
วันที่: 11 พฤษภาคม 2565
ชื่อเรื่อง: ประกวดราคาซื้อชุดเครื่องวัดคุณภาพน้ำแบบหลายพารามิเตอร์ แขวงลาดยาว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร จำนวน 2 ชุด ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ประเภท